15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) az 1000 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás tartományon belüli frekvenciasávok

aa) rádiószolgálatok számára történő felosztására, valamint polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztására, továbbá az egyes rádiószolgálatokhoz és rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávok felhasználásának előkészítésére, megnyitására, korlátozására, valamint

ab) nagyfrekvenciás berendezések általi igénybe vételének

meghatározására,

b) a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás berendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra, mint polgári frekvenciagazdálkodó hatóságra (a továbbiakban: polgári frekvenciagazdálkodó hatóság) és

d) a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra (a továbbiakban: nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság)

terjed ki.

(2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai használatú;

2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra tervezett;

3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges katonai használatú frekvenciasávként azonosítottak;

4. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad;

5. aktív orvosi implantátum és tartozéka: a kifejezetten az aktív orvosi implantátumok közötti, nem beszédátvitelt szolgáló digitális hírközlés céljára kifejlesztett rendszer, illetve az egyes betegekre vonatkozó, idő szempontjából nem kritikus élettani információ átvitelére szolgáló, testre erősített vagy más, az emberi testen kívül elhelyezkedő eszköz;

6. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

7. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

8. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

9. állatba ültethető eszköz: állat testébe ültetett, diagnosztikai funkciókat vagy gyógykezelés célba juttatását szolgáló adókészülék;

10. állomás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott rádióállomás fogalommal azonos;

11. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

12. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

13. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

14. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

15. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

16. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

17. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, az ország határain belül lévő nemzetközi vagy nemzeti vízi út;

18. belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;

19. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

19a.1 csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvencia-felhasználók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye.

20.2

21. egyeztetett világidő (UTC): az ITU-R TF.460-6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála; az RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő délkörre (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel;

22. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

23. eltérő szolgálati kategória: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "másodlagos jelleggel" osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "elsődleges jelleggel" osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot;

24. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

25. felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlő végberendezéssel üzemel;

26. felosztás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvenciafelosztás fogalommal azonos;

27. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás; ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás;

28. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

29. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással; vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

30. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

31. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

32. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

33. frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

34.3 frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

35. frekvenciasáv: a rádiófrekvenciás tartomány egy meghatározott része;

36.4 GSM-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek;

37. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

38. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

39. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

40. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

41. hallókészülék: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket;

42. helyettesítő felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "osztották fel", akkor az "helyettesítő" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

43. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

44. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

45. híranyagátvitel: rádió vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang és képinformáció továbbítása a stúdióba;

46. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

47. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek - vagy mindkettő - meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

48. igazgatás: minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendő intézkedésekért felelős;

49. induktív alkalmazás: különösen gépjármű-indításgátlás, állatazonosítás, riasztó-rendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszéd-átviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelségérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló indukciós rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt, a közeltéri elektromágneses teret felhasználó rádióalkalmazás;

50. intelligens közlekedési rendszer (ITS): a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

51. ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználás (a rádiófrekvenciás energiáé): olyan készülékek vagy berendezések működtetését jelenti, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

52. járulékos felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "is felosztották", akkor az "járulékos" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

53. keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiórendszer;

54. kiegészítő földfelszíni komponens (CGC): a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely - a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító - helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a - rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található - földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

55. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

56. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

57. kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis nyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

58. kísérleti állomás: olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja; ez a meghatározás nem foglalja magában az amatőrállomásokat;

59. kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek;

60. kis hatótávolságú gépjárműradar: olyan rádióberendezés, amely gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

61. kis teljesítményű FM adó: a személyi használatú hangfrekvenciás eszközök, például mobiltelefonok és a gépjárműbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

62. kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP): az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

63. koordinált állomás: olyan, a polgári vagy a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság által engedélyezett állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

64. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

65. központi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy a műholdas mozgószolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius pályájú műholdakhoz az információátvitelt biztosítja;

66. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

67. légiforgalmi állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása; bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás például hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen is elhelyezhető;

68. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

69. légiforgalmi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

70. légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

71. légijármű állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

72. légijármű földi állomás: a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

73. légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

74. légi mozgószolgálat: lásd légiforgalmi mozgószolgálat;

75. légi rádiónavigáció szolgálat: lásd légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

76.5 LTE-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az LTE nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-13-nak, az MSZ EN 301 908-14-nek és az MSZ EN 301 908-15-nek;

77. markeradó: a légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

78. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

79. megosztás: a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásának meghatározása;

80. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

81. mérőóra-leolvasó rendszer: olyan rendszer, amely rádiótávközlő eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

82. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

83. modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban kicsinyített járműutánzatok) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt rádióalkalmazás;

84. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató - vagy fordított irányú - rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

85. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

86. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

87. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

88. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

89. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

90. műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

91. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

92. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat - beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is - a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

93. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzátartozó földi állomásokból áll;

94. műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

95. műholdas légiforgalmi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

96. műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

97. műholdas légi mozgószolgálat: lásd műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

98. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: lásd műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

99. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

100. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között; vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

e szolgálat ezenkívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

101. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; a műholdas műsorszóró szolgálatnál a "közvetlen vétel" kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

102. műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

103. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

104. műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével; egy műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

105. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

106. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

107. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

108. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

109. műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

110. műholdas (R) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

111. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

112. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

113. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

114. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

115. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

116. műszeres leszállító rendszer (ILS): olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

117. műszeres leszállító rendszer iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

118. műszeres leszállító rendszer siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

119. nagyfrekvenciás berendezés: a rádiófrekvenciás energia ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználására szolgáló, nem elektronikus hírközlő berendezés;

120. nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20-50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

121. nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztása Magyarországon;

122. nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére - az egyes országok eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével - abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

123. nyalábolt rádiórendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely

a) magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal rendelkezik,

b) több rádiófrekvencián üzemel,

c) automatikus csatornakiválasztást alkalmaz,

d) képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.);

a rendszer hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

124. nyilvános hozzáférésű mozgórádió (PAMR) rendszer: kizárólag szolgáltatás célú, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok előre meghatározott felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

125. nyilvános levelezés: minden olyan távközlés, amelyet a hivataloknak és állomásoknak - annak a ténynek a következtében, hogy a közönség rendelkezésére állnak - továbbítás végett el kell fogadniuk;

126. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

127. (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló légiforgalmi mozgószolgálat;

128. (OR) légi mozgószolgálat: lásd (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

129. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

130. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

131. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

132. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

133. professzionális/magán mozgórádió (PMR) rendszer: vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló mozgórádió rendszere;

134. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. radarbója (racon): egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad; ez megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

136. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

137. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel, állomással rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

138. rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás tartomány felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre;

139. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

140. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

141. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

142. rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll;

143. rádiófrekvenciás jel: a rádiófrekvenciás tartományba tartozó elektromágneses jel;

144. rádiófrekvenciás tartomány: rádióhullámok frekvenciatartománya;

145. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

146. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

147. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

148. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

149. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

150. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

151. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

152. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

153. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

154. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

155. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

156. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

157. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

158. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

159. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

160. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

161. rádiórendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

162.6

163. rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

164. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

165. rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; ellenkező utalás hiányában, minden rádiótávközlési szolgálat földfelszíni rádiótávközlésre vonatkozik; a fogalom a következő szolgálatokat tartalmazza: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légiforgalmi mozgószolgálat, légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat, műsorszóró szolgálat, (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légiforgalmi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

166. (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi mozgószolgálat;

167. (R) légi mozgószolgálat: lásd (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

168. RR: Nemzetközi Rádiószabályzat, a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

169.7 szélesebb sávú rádiórendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiórendszer vagy az olyan technológiát használó rádiórendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

170. szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer;

171. szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

172. személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű frekvenciafelhasználók számára;

173. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

174. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

175. szociális segélykérő: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlő rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson;

176. társadalmi (polgári) önvédelmi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvénynek a társadalmi szervezetekre és egyesületekre vonatkozó rendelkezései alapján működő, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezet, amelynek tevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében települési önkormányzati hatáskörbe tartozik;

177. tartályszintmérő radar: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

178. távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

179. távközlés: eljárás, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszeren, vagy ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára;

180. távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

181. távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

182. tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország területén a tengeri mozgószolgálatra vonatkozó RR szerinti szabályok a belföldi vízi utakra is kiterjednek;

183. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

184. több műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

185. ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

186.8 UMTS-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek;

187. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

188. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

189. űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

190. űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;

191. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

192. üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási - karbantartási, javítási - tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

193. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

194. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

195. vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazás: vezetéknélküli hangfrekvenciás rendszerek rádióalkalmazása, beleértve a vezetéknélküli hangszórókat; a vezetéknélküli fejhallgatókat; a például személyen viselt hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt hordozható, vezetéknélküli fejhallgatókat; a járműben használt, például rádióval vagy mobiltelefonnal stb. együttműködő vezetéknélküli fejhallgatókat; a koncerteken vagy más színpadi előadásokon használt, fülbe helyezhető monitor-fülhallgatókat;

196. vezetéknélküli hozzáférési rendszer (WAS): szélessávú rádiórendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

197.9 WiMAX-rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban a WiMAX nemzeti szabványoknak, ezen belül különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-21-nek és az MSZ EN 301 908-22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX-rendszernek minősül;

198. zsinórnélküli telefon: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak elektronikus hírközlő hálózathoz.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között.

(2) A nemzetközi, valamint a nemzeti felosztást a 2. mellékletbe foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) tartalmazza.

(3) Az FNFT:

a) közzéteszi a frekvenciasávok RR szerinti, rádiószolgálatok részére történő nemzetközi felosztását Körzetenként; továbbá

b) megállapítja a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő nemzeti felosztását, beleértve azok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztását is.

(4) Az FNFT-ben a nemzetközi felosztást az A-D oszlop, a nemzeti felosztást az E-G oszlop tartalmazza.

4. § (1) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A-C oszlopa az RR alapján közzéteszi a világ három Körzetére (3. melléklet) - így az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra is - érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a frekvenciafelhasználás feltételeit (különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, valamint az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat) tartalmazó nemzetközi lábjegyzetek hivatkozási sorszámait. A nemzetközi lábjegyzeteket - az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53 sorszámtól kezdődően - a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopa meghatározza a Magyarország számára felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi frekvenciafelhasználásra vonatkozó, nemzetközi lábjegyzetekben foglalt feltételeket az RR alapján.

(3) A Magyarországra érvényes nemzetközi felosztás szerinti rádiószolgálatokat és azok rádióalkalmazásait nemzetközi szinten szolgálati kategóriájuknak megfelelően zavarvédelem illeti meg.

5. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó része (E-G oszlop) meghatározza Magyarország területén az egyes rádiószolgálatok nem polgári, polgári és közös célú felhasználásra megosztott frekvenciasávjait szolgálati kategóriáiknak megfelelően, továbbá a vonatkozó nemzetközi lábjegyzetekre, valamint az e frekvenciasávokban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ISM célú felhasználást és nemzeti frekvenciafelhasználási feltételeket meghatározó nemzeti lábjegyzetekre való hivatkozásokat. A nemzeti lábjegyzeteket "H" kezdőbetű jelöli, és azokat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén e rendelet alapján egyúttal a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

6. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének "Nem polgári" (E) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló NMHH rendelet hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.), e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(2) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének "Polgári" (F) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - bárki igényelhet és használhat frekvenciát az Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(3) A polgári frekvenciagazdálkodó hatóság és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság a frekvenciahasználati jogot igénylő ügyfelei számára ideiglenesen, korlátozott időtartamra - honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, kormányzati, közigazgatási és más közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra - kölcsönösen igényelhet egymástól frekvenciát. Ebben az esetben a frekvenciahasználathoz a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság egyetértése szükséges.

(4) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciafelhasználók is használhatják az FNFT "Polgári" (F) oszlopában megjelölt frekvenciasávokban megvalósítható, valamint a 11. § (2) bekezdésében hivatkozott rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai külön jogszabály alapján egyedi rádióengedély nélkül tarthatók üzemben.

(5) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erőinek magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének "Közös" (G) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a frekvenciasávokban frekvenciahasználati jog megszerzésére csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság közötti általános megállapodás alapján vagy konkrét ügyre vonatkozó eredményes egyeztetés után kerülhet sor.

7. § (1) Az FNFT-ben meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges (a rádiószolgálat neve nagybetűvel van jelölve) vagy másodlagos (a rádiószolgálat neve nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve). Ettől eltérően nemzetközi vagy nemzeti lábjegyzet rendelkezhet.

(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték;

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(4) A frekvenciasávok nemzetközi felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavar-okozás szempontjából használati korlátozást.

(5) A frekvenciasávok nemzeti felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére Magyarországon belül állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(6) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott frekvenciasávokban - rádiószolgálati besorolástól függetlenül is - működhetnek rádióalkalmazások harmadlagos jelleggel, amelyek állomásai:

a) nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat állomásainak;

b) nem tarthatnak igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

8. § E rendelet alkalmazása során az FNFT adott mezőjében és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a nemzetközi vagy a nemzeti lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

a) kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a táblázatban a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

b) a táblázat mezőjébe beírt minden rádiószolgálatra vagy az adott frekvenciasávra vonatkozhat, ha a lábjegyzet a frekvenciasávot határoló mező aljára van írva.

4. Frekvenciasávok használata

9. §10 A nemzeti lábjegyzetek rendelkeznek a felhasználható frekvenciasávról, az abban megvalósítható rádióalkalmazásról, ISM célú felhasználásról, valamint a frekvenciasáv felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről. A lábjegyzetek tartalmazzák azokra a nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott rádiószolgálatot vagy -alkalmazást, ISM célú felhasználást Magyarországon megvalósították vagy megvalósíthatják.

10. § (1) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók nemzeti lábjegyzetben meghatározott vagy egyéb felhasználási szabályokban rögzített feltételekkel, korlátozásokkal. Ha a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben a kijelölt kategória egy megadott időpontig érvényes, a rádióalkalmazás állomásai csak a megadott időpontig tarthatók üzemben.

(3) A tervezett kategória a jövőbeni rádióalkalmazások Magyarországon történő bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4) A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai és az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére - Magyarország határain és légterén kívüli használat esetében - az RR, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól szerezhető frekvenciahasználati jog.

(5) A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére - Magyarország határain kívüli használat esetében - az RR, valamint az ECC/DEC/(05)09 és az ECC/DEC/(05)10 Határozat alapján a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságtól szerezhető frekvenciahasználati jog.

11. § (1) A nemzeti lábjegyzetekben szereplő egyes rádióalkalmazás-csoportok és a hozzájuk rendelt kijelölt kategóriájú frekvenciasávok, frekvenciák részletes felsorolását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 6. melléklet: kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

b) 7. melléklet: a légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások;

c) 8. melléklet: a légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - rádióalkalmazások;

d) 9. melléklet: a tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

e) 10. melléklet: vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

f) 11. melléklet: az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalma-zások a H21 lábjegyzet alapján;

g) 12. melléklet: a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások a H22 lábjegyzet alapján.

(2)11 Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölt frekvenciatartományokat és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott frekvenciatartomány Magyarországon ilyen célra igénybe vehető, a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A rendeletben hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 14. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet

1. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3. a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

5. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

6. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 1., 2. és 5. cikkének,

7. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

8. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

9. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak,

10. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak,

11. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

12. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

13. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

14. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

15. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

16. a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak,

17. a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

18. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

19. a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak,

20.12 a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

20a.13 az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790-862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

20b.14 az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

20c.15 az 1920-1980 MHz-es és a 2110-2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és

21.16 a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

14. § (1)17 Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet), valamint a 6. és a 13. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül - az ECC/DEC/(04)06 Határozat kivételével - az alábbi határozatok is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a "Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a "Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról" című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a "Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról" című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról;

5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról;

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a "Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr-Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

9. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről" című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

10. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a "Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról" című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(06)10: az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek - beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is - harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről;

12. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

13. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC/(01)18 Határozat visszavonásáról;

14. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

(2) E § alkalmazásában sáv az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv.

1. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez18

A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

 

A

B

1

AA

Air-to-Air
Levegő-levegő

2

ACAS

Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer

3

AGA

Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő

4

AIS

Universal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer

5

AVI

Automatic Vehicle Identification for Railways
Automatikus vasútikocsi-azonosító

6

BFWA

Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés

7

BWA

Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

8

CB

Citizens’ Band
Polgári sáv

9

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

10

CGC

Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens

11

CT1

Cordless Telephone 1
Első generációs zsinórnélküli telefon

12

CT2

Cordless Telephone 2
Második generációs zsinórnélküli telefon

13

DECT

Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés

14

DME

Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés

15

DMO

Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)

16

DSC

Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás

17

DSRR

Digital Short Range Radio
Digitális kis hatókörzetű rádió

18

ECC

Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság

19

ECC/DEC

ECC Decision
ECC-határozat

20

ECC/REC

ECC Recommendation
ECC-ajánlás

21

EDR

Egységes digitális rádiótávközlő rendszer

22

EGK

Európai Gazdasági Közösség

23

EIRP

Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény

24

EK

Európai Közösség

25

EN

European Standard
Európai Szabvány

26

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

27

epfd

Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség

28

EPIRB

Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója

29

ERC

European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság

30

ERC/DEC

ERC Decision
ERC-határozat

31

ERC/REC

ERC Recommendation
ERC-ajánlás

32

ERMES

European Radio Messaging System
Európai rádiós személyhívó rendszer

33

FM

Frequency Modulation
Frekvenciamoduláció

34

FNFT

Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata

35

GBSAR

Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar

36

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer

37

GMT

Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő

38

GPR/WPR

Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar

39

GSM

Global System for Mobile Communications
Világméretű mozgó távközlő rendszer

40

GSM 1800

GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM

41

GSMR

GSM-Railway
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére

42

GSO

Geostationary Orbit
Geostacionárius pályájú

43

HAPS

High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás

44

HDFSS

High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai

45

ICAO

International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

46

ICAO Annex 10

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés)
(Kihirdetve a 2007. évi XLVI. tv.-nyel)

47

ILS

Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer

48

ILS LOC

Localizer Element of ILS
ILS iránysávadó

49

IMO

International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

50

IMT

International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés

51

IMT2000

International Mobile Telecommunications2000
Nemzetközi mozgó távközlés2000

52

ISM

Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi

53

ITS

Intelligent Transport Systems
Intelligens közlekedési rendszerek

54

ITU

International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület

55

ITUR

ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat

56

JTIDS/MIDS

Joint Tactical Information Distribution System / Multifunctional Information Distribution System
Összhaderőnemi harcászati információelosztó rendszer / Többfunkciós információelosztó rendszer

57

KH

Középhullám(ú)

58

Loran

Long range air navigation system
Nagy távolságú léginavigációs rendszer

59

LTE

Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés

60

MBS

Mobile Broadband System
Szélessávú mozgó rendszer

61

MCA

Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken

62

MLS

Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer

63

MSI

Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények

64

MSZ

Magyar Szabvány

65

MVDS

Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer

66

MWS

Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer

67

NATO

North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete

68

NAVTEX

Automated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship
Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások továbbítására szolgáló távgépíró rendszer

69

NDB

Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó

70

NGSO

Non-Geostationary Orbit
Nemgeostacionárius pályájú

71

NJFA

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény

72

NVIS

Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullám

73

(OR)

Off-route
Útvonalon kívüli

74

PAMR

Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió

75

PLB

Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó

76

PMR

Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió

77

PMR 446

Professional Mobile Radio 446
446 MHz-es sávú professzionális célú mozgórádió

78

PMSE

Programme Making and Special Event
Műsorgyártás és különleges események

79

PPDR

Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi

80

PSTN

Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat

81

(R)

Route
Útvonali

81/A

RAINWAT

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról

82

Rev.WRC03

Revised by WRC03
A WRC03 által módosított

83

Rev.WRC07

Revised by WRC07
A WRC07 által módosított

84

Rev.WRC2000

Revised by WRC2000
A WRC2000 által módosított

85

Rev.WRC-95

Revised by WRC-95
A WRC-95 által módosított

86

Rev.WRC-97

Revised by WRC-97
A WRC-97 által módosított

87

RFID

Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító

88

RH

Rövidhullám(ú)

89

RLAN

Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat

90

RR

Radio Regulations
Nemzetközi Rádiószabályzat

91

RTTT

Road Transport & Traffic Telematics
Közúti közlekedési és forgalmi telematika

92

SART

Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó

93

S-DAB

Satellite Digital Audio Broadcasting
Műholdas digitális hangműsorszórás

94

SI

System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer

95

SIT

Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó

96

SPCS

Satellite Personal Communications Services/Systems
Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek

97

SRD

Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz

98

SSB

Single-Sideband
Egyoldalsávos

99

SSR

Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar

100

TACAN

Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer

101

TDAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás

102

TLPR

Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar

103

TV, tv

Television
Televízió

104

TVOR

Terminal VOR
Közelkörzeti VOR

105

UHF

Ultra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)

106

UIC

International Union of Railways
Nemzetközi Vasúti Egyesület

107

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer

108

URH

Ultrarövid-hullámú

109

UTC

Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő

110

UWB

Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú

111

VHF

Very High Frequency
Méteres frekvenciasáv(ú)

112

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó

113

VSAT

Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás

114

WARC

World Administrative Radio Conference
Igazgatási Rádió Világértekezlet

115

WARC92

World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádiófrekvenciás tartomány egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992

116

WAS

Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer

117

WiBro

Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv(ú)

118

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű csereszabatossággal

119

WRC

World Radiocommunication Conference
Rádiótávközlési Világértekezlet

120

WRC03

World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003

121

WRC07

World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007

122

WRC2000

World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000

123

WRC95

World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995

124

WRC97

World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

2. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez19

FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA

 

A

B

C

D

E

F

G

1

NEMZETKÖZI FELOSZTÁS

NEMZETI FELOSZTÁS

2

NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT

NEM POLGÁRI

POLGÁRI

KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

4

9 kHz alatt    (Nincs felosztva)

5.53 5.54

9 kHz alatt

(Nincs felosztva)

5.53 5.54

 

9 kHz alatt

H2

9 kHz alatt

(Nincs felosztva)

5.53 5.54

5

9-14 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

9-14 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

9-14 kHz

H2 H5

9-14 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4

6

14-19,95 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.55 5.56

14-19,95 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

14-19,95 kHz

H7

14-19,95 kHz

H2 H5 H7

14-19,95 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

7

19,95-20,05 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

19,95-20,05 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

19,95-20,05 kHz

H7

19,95-20,05 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) H8

H2 H5 H7

 

8

20,05-70 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56 5.58

20,05-70 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

20,05-70 kHz

H7

20,05-70 kHz

H2 H5 H7

20,05-70 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

9

70-72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

70-90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

70-72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

70-72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

70-72 kHz

H7

70-72 kHz

H2 H5 H7

70-72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

10

72-84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

 

72-84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

72-84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

72-84 kHz

H7

72-84 kHz

H2 H5 H7

72-84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

11

84-86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

84-86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

84-86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

84-86 kHz

H7

84-86 kHz

H2 H5 H7

84-86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

12

86-90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

5.61

86-90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

86-90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

86-90 kHz

H7

86-90 kHz

H2 H5 H7

86-90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H9

13

90-110 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű

5.64

90-110 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű

5.64

90-110 kHz

H7

90-110 kHz

H2 H5 H7

90-110 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 H3 H4

Állandóhelyű 5.64 H6

14

110-112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

110-130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

110-112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

110-112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

110-112 kHz

H7

110-112 kHz

H2 H5 H7

110-112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4

15

112-115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

112-117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

112-115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

112-115 kHz

H7

112-115 kHz

H2 H5 H7

112-115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

16

115-117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.66

 

5.64 5.65

115-117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64

115-117,6 kHz

H7

115-117,6 kHz

H2 H5 H7

115-117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

Állandóhelyű 5.64 H6

17

117,6-126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

 

117,6-126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

117,6-126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

117,6-126 kHz

H7

117,6-126 kHz

H2 H5 H7

117,6-126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

18

126-129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

126-129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.65

126-129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

126-129 kHz

H7

126-129 kHz

H2 H5 H7

126-129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

19

129-130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

5.61 5.64

129-130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

129-130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

129-130 kHz

H7

129-130 kHz

H2 H5 H7

129-130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

20

130-135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

130-135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

130-135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

130-135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

130-135,7 kHz

H7

130-135,7 kHz

H2 H5 H7

130-135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

21

135,7-137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67 5.67B

135,7-137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64

135,7-137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67B

135,7-137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64

135,7-137,8 kHz

H7

135,7-137,8 kHz

Amatőr 5.67A H11

H2 H5 H7

135,7-137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

22

137,8-148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

137,8-160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

137,8-160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

137,8-148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

137,8-148,5 kHz

H7

137,8-148,5 kHz

H2 H5 H7

137,8-148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

23

148,5-255 kHz

5.64

5.64

148,5-255 kHz

 

148,5-255 kHz

 

24

MŰSORSZÓRÁS

160-190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

160-190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Légi rádiónavigáció

MŰSORSZÓRÁS

 

MŰSORSZÓRÁS H12

 

25

 

190-200 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

26

5.68 5.69 5.70

200-275 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

200-285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

 

H2 H5

 

27

255-283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

255-283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

255-283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS H12

255-283,5 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

28

5.70 5.71

275-285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók)

 

 

 

H2 H5

 

29

283,5-315 kHz

 

 

283,5-315 kHz

 

283,5-315 kHz

283,5-315 kHz

30

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

5.72 5.74

285-315 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

5.74

 

H2 H5

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

31

315-325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók) 5.73

5.72 5.75

315-325 kHz

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

Légi rádiónavigáció

315-325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

315-325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók) 5.73

 

315-325 kHz

H2 H5

315-325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

32

325-405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

325-335 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók)

325-405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

325-405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

325-405 kHz

325-405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

33

5.72

335-405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

 

 

H2 H5

 

34

405-415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

5.72

405-415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

Légi mozgó

405-415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

 

405-415 kHz

H2 H5

405-415 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76 H4 H14

35

415-435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.72

415-495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció 5.80

415-435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

415-435 kHz

H2 H5

415-435 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

36

435-495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció

5.72 5.82

5.77 5.78 5.82

435-495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció

5.82

 

435-495 kHz

H2 H5 H15A

435-495 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

5.79A 5.82 H16

37

495-505 kHz    MOZGÓ 5.82A

5.82B

495-505 kHz

MOZGÓ 5.82A

5.82B

 

495-505 kHz

5.82B H2 H5

495-505 kHz

MOZGÓ 5.82A H17

5.82B

38

505-526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

505-510 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

505-526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Földi mozgó

505-526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

505-526,5 kHz

505-526,5 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

39

 

510-525 kHz

MOZGÓ 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

 

40

5.72

525-535 kHz

 

 

 

H2 H5

5.79A 5.84 H16

41

526,5-1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

MŰSORSZÓRÁS 5.86

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

526,5-535 kHz

MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.88

526,5-1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

526,5-1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS H18

526,5-1606,5 kHz

Légi rádiónavigáció H4 H19

42

 

535-1605 kHz

MŰSORSZÓRÁS

535-1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

43

5.87 5.87A

1605-1625 kHz

 

 

 

H2 H5 H19A

 

44

1606,5-1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

MŰSORSZÓRÁS 5.89

5.90

1606,5-1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

1606,5-1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

1606,5-1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

1606,5-1625 kHz

H2 H19A

 

45

1625-1635 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1625-1705 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.89

 

1625-1635 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1625-1635 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

1625-1635 kHz

H2 H19A

 

46

1635-1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

Rádiólokáció

5.90

 

1635-1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

1635-1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

1635-1800 kHz

 

47

5.92 5.96

1705-1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.91

5.92 5.96

 

H2 H19A

 

48

1800-1810 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1800-1850 kHz

AMATŐR

1800-2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

1800-1810 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1800-1810 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

1800-1810 kHz

H2 H19A

 

49

1810-1850 kHz

AMATŐR

5.98 5.99 5.100 5.101

 

 

1810-1850 kHz

AMATŐR

5.100

 

1810-1850 kHz

AMATŐR H11

5.100 H2 H19A

 

50

1850-2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

1850-2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.102

5.97

1850-2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

1850-2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.103

1850-2000 kHz

Amatőr 5.96 H11

H2 H19A

1850-2000 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H4 H20

51

2000-2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2000-2065 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

2000-2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2000-2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2000-2025 kHz

H2 H19A

 

52

2025-2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

 

2025-2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

2025-2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2025-2045 kHz

H2 H19A

 

53

2045-2160 kHz

 

2045-2160 kHz

2045-2160 kHz

2045-2160 kHz

 

54

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

2065-2107 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.105

5.106

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

 

 

55

5.92

2107-2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92

 

H2 H19A

 

56

2160-2170 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93 5.107

 

2160-2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

2160-2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

2160-2170 kHz

H2 H19A

 

57

2170-2173,5 kHz    TENGERI MOZGÓ

2170-2173,5 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

2170-2173,5 kHz

H2 H19A

2170-2173,5 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

58

2173,5-2190,5 kHz    MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

2173,5-2190,5 kHz

MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

 

2173,5-2190,5 kHz

H2 H19A

2173,5-2190,5 kHz

MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17

5.108 5.109 5.110 5.111 H16

59

2190,5-2194 kHz    TENGERI MOZGÓ

2190,5-2194 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

2190,5-2194 kHz

H2 H19A

2190,5-2194 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

60

2194-2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103 5.112

2194-2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.112

2194-2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2194-2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2194-2300 kHz

H2 H19A

 

61

2300-2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2300-2495 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

2300-2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2300-2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

2300-2498 kHz

 

62

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.103

2495-2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

5.103

5.103

H2 H19A H23A

 

63

2498-2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

 

2498-2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

 

2498-2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz) H8

H2 H19A

 

64

2501-2502 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

2501-2502 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

2501-2502 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

 

65

2502-2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2502-2505 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

2502-2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2502-2625 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

2502-2625 kHz

2502-2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

66

5.92 5.103 5.114

2505-2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92 5.103

5.103

H2 H19A

5.103

67

2625-2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

 

2625-2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

2625-2650 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

2625-2650 kHz

H2 H19A

2625-2650 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

68

2650-2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

 

2650-2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2650-2850 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2650-2850 kHz

H2 H19A

2650-2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.103

69

2850-3025 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

2850-3025 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

 

2850-3025 kHz

H2 H19A

2850-3025 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115 H16

70

3025-3155 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

3025-3155 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

3025-3155 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

3025-3155 kHz

H2 H19A

 

71

3155-3200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116 5.117

3155-3200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

3155-3200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

3155-3200 kHz

5.116 H2 H19A H29

 

72

3200-3230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116

3200-3230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

3200-3230 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

3200-3230 kHz

5.116 H2 H19A H29

3200-3230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

73

3230-3400 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116 5.118

3230-3400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.116

3230-3400 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

3230-3400 kHz

5.116 H2 H19A H29

3230-3400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

74

3400-3500 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

3400-3500 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

3400-3500 kHz

H2 H19A

3400-3500 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

75

3500-3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

3500-3750 kHz

AMATŐR

5.119

3500-3900 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

3500-3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

3500-3800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

3500-3800 kHz

AMATŐR H11

 

76

5.92

3750-4000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

 

5.92

 

H2 H19A

 

77

3800-3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

3800-3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

3800-3900 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

3800-3900 kHz

H2 H19A

3800-3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

78

3900-3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.123

 

3900-3950 kHz

LÉGI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

3900-3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

3900-3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

3900-3950 kHz

H2 H19A

 

79

3950-4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.122 5.125

3950-4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.126

3950-4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

 

3950-4000 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

80

4000-4063 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

5.126

4000-4063 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

 

4000-4063 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.127 H17

H2 H19A

4000-4063 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

81

4063-4438 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

4063-4438 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

 

4063-4438 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

82

4438-4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

4438-4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

4438-4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

4438-4650 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

4438-4650 kHz

H2 H19A

4438-4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

83

4650-4700 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

4650-4700 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

4650-4700 kHz

H2 H19A

4650-4700 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

84

4700-4750 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

4700-4750 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

4700-4750 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

4700-4750 kHz

H2 H19A

 

85

4750-4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750-4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750-4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

Földi mozgó

4750-4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

4750-4850 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

4750-4850 kHz

H2 H19A

4750-4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

86

4850-4995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4850-4995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

4850-4995 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

4850-4995 kHz

H2 H19A

4850-4995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

87

4995-5003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

4995-5003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

 

4995-5003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) H8

H2 H19A

 

88

5003-5005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5003-5005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

5003-5005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

 

89

5005-5060 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5005-5060 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

5005-5060 kHz

H2 H19A

5005-5060 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

90

5060-5250 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.133

5060-5250 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5060-5250 kHz

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

5060-5250 kHz

H2 H19A H23A

5060-5250 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

91

5250-5450 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5250-5450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5250-5450 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5250-5450 kHz

H2 H19A H23A

5250-5450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

92

5450-5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450-5480 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5450-5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450-5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450-5480 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

5450-5480 kHz

H2 H19A

5450-5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

93

5480-5680 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5480-5680 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

 

5480-5680 kHz

H2 H19A

5480-5680 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115 H16

94

5680-5730 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5680-5730 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5680-5730 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

5680-5730 kHz

H2 H19A

5680-5730 kHz

5.111 5.115 H16

95

5730-5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

5730-5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5730-5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5730-5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

5730-5900 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

5730-5900 kHz

H2 H19A

5730-5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

96

5900-5950 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

5900-5950 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

 

5900-5950 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

97

5950-6200 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5950-6200 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

5950-6200 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

98

6200-6525 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

6200-6525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

 

6200-6525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

99

6525-6685 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

6525-6685 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

6525-6685 kHz

H2 H19A

6525-6685 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

100

6685-6765 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

6685-6765 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

6685-6765 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

6685-6765 kHz

H2 H19A

 

101

6765-7000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138 5.138A 5.139

6765-7000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138 5.138A

6765-7000 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

5.138A

6765-7000 kHz

H2 H19A H38

6765-7000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.138 5.138A H37

102

7000-7100 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.140 5.141 5.141A

7000-7100 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

7000-7100 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A

 

103

7100-7200 kHz    AMATŐR

5.141A 5.141B 5.141C 5.142

7100-7200 kHz

AMATŐR

 

7100-7200 kHz

AMATŐR H11

H2 H19A

 

104

7200-7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200-7300 kHz

AMATŐR

5.142

7200-7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200-7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

7200-7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

105

7300-7400 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

7300-7350 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.143

 

7300-7350 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

106

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D

7350-7400 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B

 

7350-7400 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

107

7400-7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B 5.143C

7400-7450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

7400-7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143A 5.143C

7400-7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B

 

7400-7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

108

7450-8100 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.143E 5.144

7450-8100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

7450-8100 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

7450-8100 kHz

H2 H19A

7450-8100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

109

8100-8195 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

8100-8195 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

 

8100-8195 kHz

H2 H19A

8100-8195 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

TENGERI MOZGÓ H17

110

8195-8815 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

8195-8815 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

 

8195-8815 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H19A

8195-8815 kHz

5.111 H16

111

8815-8965 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

8815-8965 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

8815-8965 kHz

H2 H19A

8815-8965 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

112

8965-9040 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

8965-9040 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

8965-9040 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

8965-9040 kHz

H2 H19A

 

113

9040-9400 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

9040-9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

9040-9400 kHz

H2 H19A

9040-9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

114

9400-9500 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

9400-9500 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

9400-9500 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

115

9500-9900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

9500-9900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

 

9500-9900 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

116

9900-9995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

9900-9995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

9900-9995 kHz

H2 H19A

9900-9995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

117

9995-10 003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

9995-10 003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

 

9995-10 003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) H8

H2 H19A

9995-10 003 kHz

5.111 H16

118

10 003-10 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

10 003-10 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

 

10 003-10 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

10 003-10 005 kHz

5.111 H16

119

10 005-10 100 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111

10 005-10 100 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111

 

10 005-10 100 kHz

H2 H19A

10 005-10 100 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 H16

120

10 100-10 150 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

10 100-10 150 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

 

10 100-10 150 kHz

Amatőr H11

H2 H19A

10 100-10 150 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

121

10 150-11 175 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

10 150-11 175 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

10 150-11 175 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

10 150-11 175 kHz

H2 H19A

10 150-11 175 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

122

11 175-11 275 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

11 175-11 275 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

11 175-11 275 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

11 175-11 275 kHz

H2 H19A

 

123

11 275-11 400 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

11 275-11 400 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

11 275-11 400 kHz

H2 H19A

11 275-11 400 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

124

11 400-11 600 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

11 400-11 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

11 400-11 600 kHz

H2 H19A

11 400-11 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

125

11 600-11 650 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

11 600-11 650 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

11 600-11 650 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

126

11 650-12 050 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

11 650-12 050 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

 

11 650-12 050 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

127

12 050-12 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

12 050-12 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

12 050-12 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

128

12 100-12 230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

12 100-12 230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

12 100-12 230 kHz

H2 H19A

12 100-12 230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

129

12 230-13 200 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

12 230-13 200 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

 

12 230-13 200 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A

 

130

13 200-13 260 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

13 200-13 260 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

13 200-13 260 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

13 200-13 260 kHz

H2 H5 H19A

 

131

13 260-13 360 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

13 260-13 360 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

13 260-13 360 kHz

H2 H5 H19A

13 260-13 360 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

132

13 360-13 410 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

13 360-13 410 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

 

13 360-13 410 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H2 H5 H19A

13 360-13 410 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.149

133

13 410-13 570 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

13 410-13 570 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

13 410-13 570 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

13 410-13 570 kHz

5.150 H2 H5 H19A H37 H38

13 410-13 570 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

134

13 570-13 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 570-13 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

 

13 570-13 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

135

13 600-13 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS

13 600-13 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

13 600-13 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

136

13 800-13 870 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 800-13 870 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

 

13 800-13 870 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

137

13 870-14 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 870-14 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 870-14 000 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

13 870-14 000 kHz

H2 H5 H19A

13 870-14 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

138

14 000-14 250 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

14 000-14 250 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

14 000-14 250 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A

 

139

14 250-14 350 kHz    AMATŐR

5.152

14 250-14 350 kHz

AMATŐR

 

14 250-14 350 kHz

AMATŐR H11

H2 H5 H19A

 

140

14 350-14 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

14 350-14 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

14 350-14 990 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

14 350-14 990 kHz

H2 H5 H19A

14 350-14 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

141

14 990-15 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

14 990-15 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

 

14 990-15 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) H8

H2 H5 H19A

14 990-15 005 kHz

5.111 H16

142

15 005-15 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

15 005-15 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

15 005-15 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

 

143

15 010-15 100 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

15 010-15 100 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

15 010-15 100 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

15 010-15 100 kHz

H2 H5 H19A

 

144

15 100-15 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS

15 100-15 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

15 100-15 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

145

15 600-15 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

15 600-15 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

15 600-15 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

146

15 800-16 360 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.153

15 800-16 360 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

15 800-16 360 kHz

H2 H5 H19A

15 800-16 360 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

147

16 360-17 410 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

16 360-17 410 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

 

16 360-17 410 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A

 

148

17 410-17 480 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

17 410-17 480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

17 410-17 480 kHz

H2 H5 H19A

17 410-17 480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

149

17 480-17 550 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

17 480-17 550 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

17 480-17 550 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

150

17 550-17 900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

17 550-17 900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

17 550-17 900 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

151

17 900-17 970 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

17 900-17 970 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

17 900-17 970 kHz

H2 H5 H19A

17 900-17 970 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

152

17 970-18 030 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

17 970-18 030 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

17 970-18 030 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

17 970-18 030 kHz

H2 H5 H19A

 

153

18 030-18 052 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

18 030-18 052 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

18 030-18 052 kHz

H2 H5 H19A

18 030-18 052 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

154

18 052-18 068 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

18 052-18 068 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

 

18 052-18 068 kHz

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

18 052-18 068 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

155

18 068-18 168 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.154

18 068-18 168 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

18 068-18 168 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A

 

156

18 168-18 780 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

18 168-18 780 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

18 168-18 780 kHz

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

18 168-18 780 kHz

H2 H5 H19A

18 168-18 780 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

157

18 780-18 900 kHz    TENGERI MOZGÓ

18 780-18 900 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

18 780-18 900 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

H2 H5 H19A

 

158

18 900-19 020 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

18 900-19 020 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

18 900-19 020 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

159

19 020-19 680 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 020-19 680 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

19 020-19 680 kHz

H2 H5 H19A

19 020-19 680 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

160

19 680-19 800 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

19 680-19 800 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

19 680-19 800 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H5 H19A

 

161

19 800-19 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 800-19 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

19 800-19 990 kHz

H2 H5 H19A

19 800-19 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

162

19 990-19 995 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

19 990-19 995 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

 

19 990-19 995 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

19 990-19 995 kHz

5.111 H16

163

19 995-20 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

19 995-20 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

 

19 995-20 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) H8

H2 H5 H19A

19 995-20 010 kHz

5.111 H16

164

20 010-21 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

20 010-21 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

20 010-21 000 kHz

Mozgó H22

20 010-21 000 kHz

H2 H19A

20 010-21 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

165

21 000-21 450 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

21 000-21 450 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

21 000-21 450 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A

 

166

21 450-21 850 kHz    MŰSORSZÓRÁS

21 450-21 850 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

21 450-21 850 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

167

21 850-21 870 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155A

5.155

21 850-21 870 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

21 850-21 870 kHz

H2 H19A

21 850-21 870 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

168

21 870-21 924 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

21 870-21 924 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

 

21 870-21 924 kHz

H2 H19A

21 870-21 924 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B H42

169

21 924-22 000 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

21 924-22 000 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

21 924-22 000 kHz

H2 H19A

21 924-22 000 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

170

22 000-22 855 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

5.156

22 000-22 855 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

22 000-22 855 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

171

22 855-23 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.156

22 855-23 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

22 855-23 000 kHz

H2 H19A

22 855-23 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

172

23 000-23 200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.156

23 000-23 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

23 000-23 200 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

23 000-23 200 kHz

H2

23 000-23 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

173

23 200-23 350 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

23 200-23 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

23 200-23 350 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

23 200-23 350 kHz

H2

23 200-23 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A H42

174

23 350-24 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

23 350-24 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

23 350-24 000 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157 H22

23 350-24 000 kHz

H2

23 350-24 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

175

24 000-24 890 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 000-24 890 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 000-24 890 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

24 000-24 890 kHz

H2

24 000-24 890 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

176

24 890-24 990 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

24 890-24 990 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

24 890-24 990 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2

 

177

24 990-25 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

24 990-25 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

 

24 990-25 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) H8

H2

 

178

25 005-25 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

25 005-25 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

25 005-25 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2

 

179

25 010-25 070 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 010-25 070 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 010-25 070 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

25 010-25 070 kHz

H2

25 010-25 070 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

180

25 070-25 210 kHz    TENGERI MOZGÓ

25 070-25 210 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

25 070-25 210 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

H2

 

181

25 210-25 550 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 210-25 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 210-25 550 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

25 210-25 550 kHz

H2

25 210-25 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

182

25 550-25 670 kHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

25 550-25 670 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

 

25 550-25 670 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H2

 

183

25 670-26 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS

25 670-26 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

25 670-26 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2

 

184

26 100-26 175 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

26 100-26 175 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

26 100-26 175 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2

 

185

26 175-27 500 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

26 175-27 500 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

26 175-26 510 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

26 175-26 510 kHz

H2

 

186

5.150

5.150

 

26 510-27 500 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150 H2 H19A H37 H38 H44 H45

 

187

27,5-28 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

27,5-28 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

27,5-27,86 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H2 H38

27,5-27,86 MHz

METEOROLÓGIA H46

188

 

 

27,86-28 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

27,86-28 MHz

H2

27,86-28 MHz

METEOROLÓGIA H46

189

28-29,7 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

28-29,7 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

28-29,7 MHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2

 

190

29,7-30,005 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

29,7-30,005 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

29,7-30,005 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

29,7-30,005 MHz

H2 H5

 

191

30,005-30,01 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

30,005-30,01 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

30,005-30,01 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

30,005-30,01 MHz

ŰRKUTATÁS H24

H5

 

192

30,01-37,5 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

30,01-37,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

30,01-34,995 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

30,01-34,995 MHz

H5 H29

 

193

 

 

 

34,995-35,225 MHz

MOZGÓ

H5 H29 H45

 

194

 

 

35,225-37,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

35,225-37,5 MHz

H5 H29

 

195

37,5-38,25 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

37,5-38,25 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

37,5-38,25 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

5.149

37,5-38,25 MHz

Rádiócsillagászat H41

5.149 H29

 

196

38,25-39,986 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25-39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25-39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

38,25-39,986 MHz

Mozgó H49

H29

 

197

39,986-40,02 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

39,986-40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

39,986-40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

39,986-40,02 MHz

Űrkutatás H24

 

198

40,02-40,98 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

40,02-40,98 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

40,02-40,98 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

40,02-40,98 MHz

5.150 H37 H38 H45 H50

 

199

40,98-41,015 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

5.160 5.161

40,98-41,015 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

40,98-41,015 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

40,98-41,015 MHz

Űrkutatás H24

 

200

41,015-44 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.160 5.161

41,015-44 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

41,015-44 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

 

 

201

44-47 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.162 5.162A

44-47 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

44-47 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47 H51

 

 

202

47-68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

47-50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

47-50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

47-48,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű 5.163

Földi mozgó 5.163

47-68 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

 

 

203

 

 

5.162A

48,5-56,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

48,5-50 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

204

 

50-54 MHz

AMATŐR

 

 

50-52 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

Amatőr H11 H53A

 

205

 

5.162A 5.166 5.167 5.167A 5.168 5.170

 

 

52-56,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

206

 

54-68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

54-68 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

207

 

 

 

56,5-58 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű 5.163

Földi mozgó 5.163

 

 

 

208

 

 

 

58-68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

58-66 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

209

 

 

 

 

 

 

 

210

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171

5.172

5.162A

 

H51A

 

 

211

68-74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

68-72 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

68-74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

68-74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

68-73 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

 

 

212

 

 

 

 

 

70-70,5 MHz

Amatőr H11 H53A

5.175

 

213

 

5.173

 

 

 

 

 

214

 

72-73 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

5.175

 

 

215

 

73-74,6 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.178

 

 

73-74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

 

 

216

5.149 5.175 5.177 5.179

74,6-74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 5.176 5.179

5.149 5.175

5.149

 

 

217

74,8-75,2 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180 5.181

74,8-75,2 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180

 

 

74,8-75,2 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.180

218

75,2-87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

75,2-75,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.179

75,2-87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

75,2-76,45 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

 

 

219

 

75,4-76 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

75,4-87 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

220

 

76-88 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

 

5.175

 

 

221

 

 

 

 

76,45-77,7 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.175

 

 

222

 

 

 

 

77,7-84 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

5.175

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

224

 

 

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

 

 

226

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

5.182 5.183 5.188

 

84-87,5 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

 

 

228

5.175 5.179 5.187

 

87-100 MHz

5.175

5.175

 

 

229

87,5-100 MHz

5.185

ÁLLANDÓHELYŰ

87,5-100 MHz

 

87,5-108 MHz

 

230

MŰSORSZÓRÁS

5.190

88-100 MHz

MŰSORSZÓRÁS

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

MŰSORSZÓRÁS

 

MŰSORSZÓRÁS H61

Földi mozgó H61A H61B

 

231

100-108 MHz    MŰSORSZÓRÁS

5.192 5.194

100-108 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

H61C

 

232

108-117,975 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197 5.197A

108-117,975 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197A

 

 

108-117,975 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

(R) LÉGI MOZGÓ 5.197A H4

233

117,975-137 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ

117,975-132 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.200

 

 

117,975-132 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.200 H16

234

 

132-136 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

 

 

132-136 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 H3

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200

235

5.111 5.200 5.201 5.202

136-137 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

 

 

136-137 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200

236

137-137,025 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137-137,025 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137-137,025 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

5.208

137-137,025 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

237

137,025-137,175 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,025-137,175 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,025-137,175 MHz

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

5.208

137,025-137,175 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

238

137,175-137,825 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,175-137,825 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,175-137,825 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

5.208

137,175-137,825 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

239

137,825-138 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,825-138 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,825-138 MHz

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

5.208

137,825-138 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

240

138-143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

138-143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr-Föld irány)

138-143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.207 5.213

138-143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

138-143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

241

143,6-143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.211 5.212 5.214

143,6-143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

143,6-143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.207 5.213

143,6-143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

143,6-143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

242

143,65-144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

143,65-144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr-Föld irány)

143,65-144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.207 5.213

143,65-144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

143,65-144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

243

144-146 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.216

144-146 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

144-146 MHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

 

244

146-148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

146-148 MHz

AMATŐR

5.217

146-148 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.217

146-148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

146-148 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64 H64A H64B H64C

H29

 

245

148-149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148-149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148-149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

 

148-149,9 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 H62

FÖLDI MOZGÓ H64 H64D H64E H65 H66 H67

5.219 5.221 H29

 

246

149,9-150,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223

149,9-150,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223

 

149,9-150,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.224A H62

5.220

149,9-150,05 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68

5.222 5.223

247

150,05-153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

150,05-156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

150,05-153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

150,05-151,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.149 H69

150,05-151,4 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H38

 

248

5.149

 

5.149

 

151,4-153 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64B H64C H64E H65

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

249

153-154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

 

153-154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

 

153-154 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64E H67

 

250

154-156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

154-156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

154-156 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69

154-156 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

 

251

5.226

5.225 5.226

5.226

 

156-156,4875 MHz

FÖLDI MOZGÓ H71 H74

5.226

156-156,4875 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H16 H72 H73

252

156,4875-156,5625 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 5.227

156,4875-156,5625 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 5.227

 

156,4875-156,5625 MHz

FÖLDI MOZGÓ 5.227 H74 H75A

5.226

156,4875-156,5625 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 H16 H72 H75

253

156,5625-156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

156,5625-156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.225 5.226

156,5625-156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

 

156,5625-156,7625 MHz

FÖLDI MOZGÓ H74

5.226

156,5625-156,7625 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H16 H72 H73 H75

254

156,7625-156,8375 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

156,7625-156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

 

 

156,7625-156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226 H16 H75

255

156,8375-174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

156,8375-174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

156,8375-174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

156,8375-167,3 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64 H65 H71 H74 H76 H77

5.226

156,8375-167,3 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H72 H75

256

 

 

 

167,3-169,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

167,3-169,4 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

 

257

 

 

 

 

169,4-169,7125 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D

H15A H29 H78C

 

258

 

 

 

 

 

169,7125-169,8125 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D

259

5.226 5.227A 5.229

5.226 5.227A 5.230 5.231 5.232

5.226 5.227A

169,8125-174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69

169,8125-174 MHz

FÖLDI MOZGÓ H79

H29

 

260

174-223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

174-216 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

5.234

174-223 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

174-223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

174-223 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

261

 

216-220 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

5.242

 

 

 

 

 

262

5.235 5.237 5.243

220-225 MHz

5.233 5.238 5.240 5.245

 

 

H29 H81 H82

 

263

223-230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

223-230 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

223-230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

223-230 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó H22

223-230 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

264

5.243 5.246 5.247

225-235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

5.250

 

H51

H29

 

265

230-235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.247 5.251 5.252

 

230-235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.250

230-235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

230-235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H51

 

 

266

235-267 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A

235-267 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.254 5.256

235-267 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

235-267 MHz

5.111 5.256 H16

267

267-272 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)

5.254 5.257

267-272 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés
(űr-Föld irány)

5.254 5.257

267-272 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

268

272-273 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

272-273 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

272-273 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

269

273-312 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

273-312 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

273-312 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

270

312-315 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255

312-315 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255

312-315 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254

H51

312-315 MHz

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255 H62

 

271

315-322 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

315-322 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

315-322 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

315-322 MHz

H38

 

272

322-328,6 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

322-328,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

322-328,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 H51 H69

322-328,6 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

273

328,6-335,4 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

5.259

328,6-335,4 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

 

 

328,6-335,4 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258 H4

H51

274

335,4-387 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

335,4-387 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

335,4-380 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

275

 

 

380-385 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ H87

5.254 H51

 

 

276

5.254

5.254

385-387 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

277

387-390 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

387-390 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

387-390 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254

H51

387-390 MHz

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 H62

 

278

390-399,9 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

390-399,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

390-395 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ H87

5.254 H51

 

 

279

5.254

5.254

395-399,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

280

399,9-400,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260

5.220

399,9-400,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260

5.220

 

399,9-400,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209 5.224A H62

5.220

399,9-400,05 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68

5.222 5.260

281

400,05-400,15 MHz    MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)

5.261 5.262

400,05-400,15 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262

MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 5.261

MOZGÓ 5.262

400,05-400,15 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21

MOZGÓ 5.262 H22

400,05-400,15 MHz

MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) H88

5.261

 

282

400,15-401 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés (űr-Föld irány)

5.262 5.264

400,15-401 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ 5.262

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés
(űr-Föld irány)

5.264

400,15-401 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21

MOZGÓ 5.262 H22

400,15-401 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.263 H24

5.264

400,15-401 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

283

401-402 MHz    METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

401-402 MHz

METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

401-402 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

401-402 MHz

H5

401-402 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány) H63

284

402-403 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

402-403 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

402-403 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

402-403 MHz

H5

402-403 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány) H63

285

403-406 MHz    METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

403-406 MHz

METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

403-406 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

403-406 MHz

H5

403-406 MHz

METEOROLÓGIA H46

286

406-406,1 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

5.266 5.267

406-406,1 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

5.266 5.267

 

 

406-406,1 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

5.266 5.267 H16

287

406,1-410 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

406,1-410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

406,1-410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.149 H69

406,1-410 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

288

410-420 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268

410-420 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268

410-417 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91

H69

 

 

289

 

 

 

417-420 MHz

FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A

 

290

420-430 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

420-430 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

420-427 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91

H69

 

 

291

5.269 5.270 5.271

 

 

427-430 MHz

FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A

 

292

430-432 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277

430-432 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279

430-432 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

430-432 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

430-432 MHz

Amatőr H11

 

293

432-438 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282

432-438 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282

432-438 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.282

432-438 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

H69

432-438 MHz

AMATŐR H11

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A H123

5.282 H38 H39

432-438 MHz

5.138 H37

294

438-440 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283

438-440 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279

438-440 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

438-440 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

438-440 MHz

Amatőr H11

 

295

440-450 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

440-450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

440-442 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

 

 

296

 

 

 

442-445 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H95

FÖLDI MOZGÓ H96 H96A

 

297

 

 

445-446 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

 

 

298

 

 

446-446,1 MHz

H69

446-446,1 MHz

H97

446-446,1 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

299

 

 

446,1-447 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

446,1-446,2 MHz

H97A

 

300

 

 

H69

 

 

301

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

5.286

 

447-450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H95

FÖLDI MOZGÓ H96A

 

302

450-455 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450-455 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.286

 

450-457,38 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H100

 

303

455-456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455-456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

455-456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455-456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

304

456-459 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

456-459 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

H98

 

305

5.271 5.287 5.288

5.287

 

457,38-460 MHz

FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A

 

306

459-460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459-460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

459-460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459-460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

307

460-470 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)

460-470 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány)

 

460-467,38 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H98

FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H98 H100

Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány) H63

5.289 H105

 

308

5.287 5.288 5.289 5.290

5.287 5.289

 

467,38-470 MHz

FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A

Műholdas meteorológia
(űr-Föld irány) H63

5.289 H105

 

309

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

311

470-790 MHz

MŰSORSZÓRÁS

470-512 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

470-585 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

470-608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

470-608 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

312

 

 

 

 

472-476 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó H22

H107

 

 

313

 

5.292 5.293

 

 

 

 

 

314

 

512-608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.291 5.298

 

 

 

 

315

 

5.297

585-610 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

H29 H110

 

316

 

608-614 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Műholdas mozgó, a műholdas légi mozgó (Föld-űr irány) kivételével

5.149 5.305 5.306 5.307

608-614 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Rádiócsillagászat 5.306

 

608-614 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

Rádiócsillagászat 5.306 H41

 

317

 

 

610-890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.313A 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.149

 

5.149 H29 H110

 

318

 

614-698 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

614-645 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.311A

 

614-645 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110

 

319

 

5.293 5.309 5.311A

 

645-790 MHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312

 

645-790 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

320

5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312

698-806 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

MOZGÓ 5.313B 5.317A

 

5.311A

 

H29 H110

 

321

790-862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

5.293 5.309 5.311A

 

790-862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312

 

790-830 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

322

 

806-890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

H29 H110

 

323

 

 

 

 

830-846 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312 H112

830-846 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H111

 

324

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319

 

 

 

 

846-862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110

 

325

862-890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

 

 

862-890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323

862-864,1 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112

862-864,1 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H29 H38 H61C

 

326

 

 

 

 

 

864,1-868 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H29 H38 H61C H114A

 

327

 

 

 

 

 

868-869 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H38 H78C

 

328

 

 

 

 

869-873 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112

869-870 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H38 H78C

 

329

 

 

 

 

 

 

870-873 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116

330

 

 

 

 

 

873-876 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116A

 

331

 

 

 

 

 

876-880 MHz

FÖLDI MOZGÓ H117

 

332

5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320

 

 

880-915 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119

 

333

890-942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

Rádiólokáció

890-902 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

5.318 5.325

890-942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

Rádiólokáció

890-942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323

Rádiólokáció

 

 

 

334

 

902-928 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.325A

Rádiólokáció

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

915-918 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116

336

 

 

 

 

 

918-921 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116A

 

337

 

 

 

 

 

921-925 MHz

FÖLDI MOZGÓ H117

 

338

 

5.150 5.325 5.326

 

 

 

925-960 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119

 

339

5.323

928-942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

5.325

5.327

 

 

 

 

340

942-960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

5.323

942-960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

942-960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.320

942-960 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323

 

 

 

341

960-1164 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

960-1164 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

(R) LÉGI MOZGÓ 5.327A

 

 

960-1164 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4

H14 H122A

342

1164-1215 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B

5.328A

1164-1215 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B

5.328A

 

 

1164-1215 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B H68

5.328A H14 H122A

343

1215-1240 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.330 5.331 5.332

1215-1240 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.332

 

1215-1240 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.332

1215-1240 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B 5.329 H68

H14

344

1240-1300 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

Amatőr

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A

1240-1300 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A

ŰRKUTATÁS (aktív)

Amatőr

5.282 5.332 5.335A

 

1240-1300 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

Amatőr H11

5.282 5.332 5.335A H39

1240-1300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B 5.329 H68

H14

345

1300-1350 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.149 5.337A

1300-1350 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.149 5.337A

 

1300-1350 MHz

5.149

1300-1350 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3

RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23

Műholdas rádiónavigáció
(Föld-űr irány) H68

5.149 5.337A H14

346

1350-1400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1350-1400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.338A

1350-1400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1350-1375 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

5.149 5.338A H69

1350-1375 MHz

5.149 5.339 H127 H128

1350-1375 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H3

5.149 5.338A H14

347

5.149 5.338 5.338A 5.339

5.149 5.334 5.339

5.149 5.338A 5.339

 

1375-1400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.149 5.338A 5.339 H127 H128

 

348

1400-1427 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

1400-1427 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

1400-1427 MHz

5.340

1400-1427 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130

 

349

1427-1429 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.338A 5.341

1427-1429 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.338A 5.341

 

1427-1429 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130

 

350

1429-1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

1429-1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.343

1429-1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

1429-1439,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130

 

351

5.338A 5.341 5.342

5.338A 5.341

5.338A 5.341

 

1439,5-1452 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H129

5.338A 5.341 H130

 

352

1452-1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.345

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345

1452-1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.343

MŰSORSZÓRÁS 5.345

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345

1452-1492 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.345

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345

 

1452-1476 MHz

MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132

5.341 H130

 

353

 

 

 

 

1476-1479,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132

5.341 H130

 

354

 

 

 

 

1479,5-1488,5 MHz

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345 H133

5.341 H130

 

355

5.341 5.342

5.341 5.344

5.341

 

1488,5-1492 MHz

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.345 H133

5.341 H130

 

356

1492-1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342

1492-1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.343

5.341 5.344

1492-1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.341

1492-1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341

1492-1518 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

1492-1518 MHz

5.341 H130

 

357

1518-1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342

1518-1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.343

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.344

1518-1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341

1518-1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341

1518-1525 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

1518-1525 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A H136

5.341 H130

 

358

1525-1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354

1525-1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó 5.343

5.341 5.351 5.354

1525-1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó 5.349

5.341 5.351 5.352A 5.354

1525-1530 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

Műholdas Föld-kutatás

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351 5.352A 5.354

 

1525-1530 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A H136

5.341 5.351 5.352A 5.354 H130

1525-1530 MHz

Műholdas Föld-kutatás H89

359

1530-1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.342 5.351 5.354

1530-1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó 5.343

5.341 5.351 5.354

1530-1535 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A

Műholdas Föld-kutatás

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.341 5.351 5.354

 

1530-1535 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A 5.353A H16 H136

5.341 5.351 5.354 H130

1530-1535 MHz

Műholdas Föld-kutatás H89

360

1535-1559 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A

1535-1559 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A

 

1535-1559 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.208B 5.351A H136 H137

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A H4 H16 H130

 

361

1559-1610 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341 5.362B 5.362C

1559-1610 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341

 

1559-1610 MHz

5.341 H130

1559-1610 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.208B 5.328B H14 H68

362

1610-1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1610-1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1610-1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1610-1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372

 

1610-1610,6 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136

5.341 5.364 5.368 5.372 H130

1610-1610,6 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139

5.364 5.366 5.368 5.372

363

1610,6-1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1610,6-1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1610,6-1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1610,6-1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372

 

1610,6-1613,8 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 5.364 5.368 5.372 H130

1610,6-1613,8 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139

5.149 5.364 5.366 5.368 5.372

364

1613,8-1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

1613,8-1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(Föld-űr irány)

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372

1613,8-1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

1613,8-1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372

 

1613,8-1626,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136

Műholdas mozgó (űr-Föld irány) 5.208B H136

5.341 5.364 5.365 5.368 5.372 H130

1613,8-1626,5 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139

5.364 5.366 5.368 5.372

365

1626,5-1660 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376

1626,5-1660 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376

 

1626,5-1660 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136 H137

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376 H4 H16 H130

 

366

1660-1660,5 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A

1660-1660,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A

 

1660-1660,5 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A H136

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A H130

 

367

1660,5-1668 MHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379 5.379A

1660,5-1668 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A

 

1660,5-1668 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.341 5.379A H130

 

368

1668-1668,4 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379 5.379A

1668-1668,4 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.341 5.379A

 

1668-1668,4 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.341 5.379A H130

 

369

1668,4-1670 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D 5.379E

1668,4-1670 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.379B 5.379C

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341 5.379D 5.379E

 

1668,4-1670 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 H130

 

370

1670-1675 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

1670-1675 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

 

1670-1675 MHz

MOZGÓ H142

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.379B H136

5.341 5.379D 5.380A H130

1670-1675 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.380A

371

1675-1690 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341

1675-1690 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.341

 

1675-1690 MHz

5.341 H130

1675-1690 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

372

1690-1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.382

1690-1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

5.289 5.341 5.381

1690-1700 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

 

1690-1700 MHz

5.341 H130

1690-1700 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.289 H105

373

1700-1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

1700-1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341 5.384

1700-1710 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.289 5.341

 

1700-1710 MHz

5.341 H130

1700-1710 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.289 H105

374

1710-1930 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A 5.388A 5.388B

1710-1930 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A 5.388A

 

1710-1785 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H119

5.149 5.341 5.385 H41 H130 H143A

 

375

 

 

 

1785-1800 MHz

MOZGÓ

H29 H61C

 

376

 

 

 

1800-1805 MHz

MOZGÓ H142

 

377

 

 

 

1805-1880 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H119

H143A

 

378

 

 

 

1880-1900 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

5.388 H145

 

379

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

5.149 5.341 5.385 5.388

 

1900-1930 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H146 H146A H146B H147

 

380

1930-1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1930-1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

5.388

1930-1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1930-1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

 

1930-1970 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H147

 

381

1970-1980 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

1970-1980 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

 

1970-1980 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H147

 

382

1980-2010 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F

1980-2010 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A

5.388 5.389A

 

1980-2010 MHz

MOZGÓ H148

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.389A H148

5.388

 

383

2010-2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2010-2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

5.388 5.389C 5.389E

2010-2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2010-2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

 

2010-2025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H146

 

384

2025-2110 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)

2025-2110 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(Föld-űr irány) (űr-űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) (űr-űr irány)

2025-2070 MHz

MOZGÓ 5.391 H14 H22

2025-2070 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24

 

385

5.392

5.392

 

2070-2110 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24

2070-2110 MHz

Állandóhelyű H150

386

2110-2120 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)

5.388

2110-2120 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány)

5.388

 

2110-2120 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány) H24

5.388 H147

 

387

2120-2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2120-2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

5.388

2120-2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2120-2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

 

2120-2160 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H147

 

388

2160-2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2160-2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

5.388 5.389C 5.389E

2160-2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A 5.388B

5.388

2160-2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.388A

5.388

 

2160-2170 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.388 H147

 

389

2170-2200 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A

5.388 5.389A 5.389F

2170-2200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A

5.388 5.389A

2170-2200 MHz

Rádiólokáció H23 H150A

2170-2200 MHz

MOZGÓ H148

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A 5.389A H148

5.388

 

390

2200-2290 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)

2200-2290 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr-Föld irány) (űr-űr irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.391

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) (űr-űr irány)

2200-2245 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H151

MOZGÓ 5.391 H14 H22

2200-2245 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

H151

 

391

5.392

5.392

2245-2290 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

H69 H151

2245-2290 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

H151

2245-2290 MHz

Állandóhelyű H150

H151

392

2290-2300 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)

2290-2300 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)

2290-2300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

H69 H151

2290-2300 MHz

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

H151

 

393

2300-2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Amatőr

Rádiólokáció

2300-2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

2300-2450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Amatőr

Rádiólokáció

 

2300-2370 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

Amatőr H11

H151A

 

394

 

 

 

2370-2400 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.384A

H69 H151A

2370-2400 MHz

Amatőr H11

 

395

5.150 5.282 5.395

5.150 5.282 5.393 5.394 5.396

5.150 5.282

2400-2450 MHz

H69

2400-2450 MHz

Amatőr H11

Műholdas amatőr 5.282 H39

5.150 H19A H37 H38 H114A H153 H154

 

396

2450-2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

5.150 5.397

2450-2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.150

2450-2483,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

5.150

2450-2483,5 MHz

H69

2450-2483,5 MHz

5.150 H19A H37 H38 H114A H153 H154

 

397

2483,5-2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A

Rádiólokáció

5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402

2483,5-2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS
(űr-Föld irány) 5.398

5.150 5.402

2483,5-2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.398

5.150 5.400 5.402

2483,5-2500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A

Rádiólokáció

Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.371 5.398 5.399

5.150 5.402

 

2483,5-2500 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A H136

5.150 5.402 H5 H37

2483,5-2500 MHz

Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.371 5.398 5.399 H139

5.402

398

2500-2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

5.405 5.412

2500-2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

5.404

2500-2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A 5.407 5.414 5.414A

5.404 5.415A

2500-2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

 

2500-2520 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

H155

 

399

2520-2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

2520-2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

2520-2535 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

5.403 5.414A 5.415A

2520-2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

 

2520-2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

 

400

5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C

5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C

2535-2655 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C

5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C

 

5.339 H127 H128 H155

 

401

2655-2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.412

2655-2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.208B

2655-2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.208B 5.420

2655-2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.413 5.416

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

 

2655-2670 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128

Rádiócsillagászat H41

Űrkutatás (passzív) H127

5.149 H155

 

402

2670-2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149 5.412

2670-2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.208B 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

2670-2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.415

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.419

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

2670-2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.410

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív)

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (passzív)

5.149

 

2670-2690 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A

Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128

Rádiócsillagászat H41

Űrkutatás (passzív) H127

5.149 H155

 

403

2690-2700 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.422

2690-2700 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

2690-2700 MHz

5.340

2690-2700 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

404

2700-2900 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

Rádiólokáció

5.423 5.424

2700-2900 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

Rádiólokáció

5.423

 

 

2700-2900 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3

Rádiólokáció H3 H14 H23

5.423 H157

405

2900-3100 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427

2900-3100 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426

5.425 5.427

 

 

2900-3100 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A H3 H14 H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426 H3

5.427

406

3100-3300 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

5.149 5.428

3100-3300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

5.149

3100-3300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5.149

3100-3300 MHz

Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123

Űrkutatás (aktív) H124

5.149 H38

 

407

3300-3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149 5.429 5.430

3300-3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Állandóhelyű

Mozgó

5.149

3300-3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.149 5.429

3300-3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

3300-3400 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5.149

3300-3400 MHz

5.149 H38

 

408

3400-3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

Mozgó 5.430A

Rádiólokáció

3400-3500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

Amatőr

Mozgó 5.431A

Rádiólokáció 5.433

3400-3500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

Amatőr

Mozgó 5.432B

Rádiólokáció 5.433

3400-3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A

Légi mozgó

Rádiólokáció

3400-3410 MHz

Rádiólokáció H14 H23

3400-3410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H160

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A H160

H38

 

409

 

5.282

5.282 5.432 5.432A

 

 

3410-3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H160

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.430A H160

 

410

5.431

3500-3700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció 5.433

3500-3600 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.433A

Rádiólokáció 5.433

 

 

H38

 

411

3600-4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

Mozgó

 

3600-3700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

5.435

3600-4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

Mozgó

 

3600-3800 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H160

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H160 H161

 

412

 

3700-4200 MHz

 

 

H38

 

413

 

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

3800-4200 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H163

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159

H38

 

414

4200-4400 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.439 5.440

4200-4400 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438

5.440

 

4200-4400 MHz

5.440 H38 H88

4200-4400 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438 H3

415

4400-4500 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.440A

4400-4500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

4400-4500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H51

4400-4500 MHz

H38

 

416

4500-4800 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441

MOZGÓ 5.440A

4500-4800 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441

MOZGÓ

4500-4800 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H51

4500-4800 MHz

H38 H154

 

417

4800-4990 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.440A 5.442

Rádiócsillagászat

5.149 5.339 5.443

4800-4990 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.442

Rádiócsillagászat

5.149 5.339

4800-4990 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.442

5.149 H51

4800-4990 MHz

Rádiócsillagászat H41

5.149 5.339 H127 H128 H154

 

418

4990-5000 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (passzív)

5.149

4990-5000 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (passzív)

5.149

4990-5000 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149 H51

4990-5000 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Űrkutatás (passzív) H127

5.149 H154

 

419

5000-5010 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.367

5000-5010 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)

5.367

 

5000-5010 MHz

H154

5000-5010 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány) H68

420

5010-5030 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.443B

5.367

5010-5030 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.443B

5.367

 

5010-5030 MHz

H154

5010-5030 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld irány) 5.328B 5.443B H68

421

5030-5091 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.367 5.444

5030-5091 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.367 5.444

 

5030-5091 MHz

H154

5030-5091 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.444

422

5091-5150 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

LÉGI MOZGÓ 5.444B

5.367 5.444 5.444A

5091-5150 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

LÉGI MOZGÓ 5.444B

5.367 5.444 5.444A

 

5091-5150 MHz

5.444A H154 H164

5091-5150 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.444

423

5150-5250 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

5150-5216 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A
(űr-Föld irány) 5.447B

LÉGI MOZGÓ 5.446C

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.446

5.447C

5150-5216 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165

5150-5216 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A H164
(űr-Föld irány) 5.447B H164

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

5.447C H153 H154

5150-5216 MHz

Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.446 H139

424

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C

5216-5250 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A

LÉGI MOZGÓ 5.446C

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

5.447C

5216-5250 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165

5216-5250 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A H164

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B

5.447C H153 H154

 

425

5250-5255 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.447D

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.447E 5.448 5.448A

5250-5255 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.447D

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.448A

5250-5255 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5250-5255 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS 5.447D H24

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.448A H153 H154

 

426

5255-5350 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.447E 5.448 5.448A

5255-5350 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.448A

5255-5350 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5255-5350 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F

5.448A H153 H154

 

427

5350-5460 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B

ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

5350-5460 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B

ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

5350-5460 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23

5350-5460 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B H123

ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C H124

H154

5350-5460 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 H3

428

5460-5470 MHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

5.448B

5460-5470 MHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D

5.448B

5460-5470 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23

5460-5470 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.448B H154

5460-5470 MHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 H3

429

5470-5570 MHz    TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.448B 5.450 5.451

5470-5570 MHz

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.448B

 

5470-5570 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.448B H153 H154

5470-5570 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B H14 H23

430

5570-5650 MHz    TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.450 5.451 5.452

5570-5650 MHz

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B

5.452

 

5570-5650 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

H153 H154

5570-5650 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B 5.452 H14 H23 H157

431

5650-5725 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

5650-5670 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

5.282

5650-5670 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5650-5670 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

Amatőr H11

Műholdas amatőr (Föld-űr irány) 5.282 H39

Űrkutatás (távoli űr) H24

H153 H154

 

432

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

5670-5725 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

RÁDIÓLOKÁCIÓ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

Amatőr

Űrkutatás (távoli űr)

5670-5725 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

5670-5725 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A

Amatőr H11

Űrkutatás (távoli űr) H24

H153 H154

 

433

5725-5830 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456

5725-5830 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150 5.453 5.455

5725-5830 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.150

5725-5830 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

H166

5725-5830 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

Amatőr H11

5.150 H37 H38 H154 H166 H167

 

434

5830-5850 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr-Föld irány)

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456

5830-5850 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr-Föld irány)

5.150 5.453 5.455

5830-5850 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr (űr-Föld irány)

5.150

5830-5850 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

H166

5830-5850 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

Amatőr H11

Műholdas amatőr (űr-Föld irány) H39

5.150 H37 H38 H154 H166

 

435

5850-5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5850-5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

Amatőr

Rádiólokáció

5850-5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

Rádiólokáció

5850-5925 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5850-5875 MHz

H166

5850-5875 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

5.150 H37 H38 H154 H166

 

436

5.150

5.150

5.150

5.150

 

5875-5925 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

FÖLDI MOZGÓ H167A

H154

 

437

5925-6700 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B

MOZGÓ 5.457C

5925-6700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A

MOZGÓ

 

5925-6425 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H168

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

H38 H154

 

438

5.149 5.440 5.458

5.149 5.440 5.458

6425-6700 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

5.149 5.458 H151

6425-6700 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H169

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H158

5.149 5.440 5.458 H38 H88 H151 H154

 

439

6700-7075 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441

MOZGÓ

5.458 5.458A 5.458B 5.458C

6700-7075 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441

MOZGÓ

5.458 5.458A 5.458B 5.458C

6700-7075 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

5.458 H151

6700-7075 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H169

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441 H158 H164

5.458 5.458A 5.458B 5.458C H38 H151 H154

 

440

7075-7145 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

7075-7145 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

7075-7125 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H169

5.458 H38

 

441

5.458 5.459

5.458

7125-7145 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.458

7125-7145 MHz

H38

 

442

7145-7235 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460

5.458 5.459

7145-7235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460

5.458

7145-7235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.458

7145-7235 MHz

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) 5.460 H24

5.458 H38

 

443

7235-7250 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458

7235-7250 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.458

7235-7250 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.458

7235-7250 MHz

H38

 

444

7250-7300 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

5.461

7250-7300 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

5.461

7250-7300 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.461 H172

7250-7300 MHz

H38

 

445

7300-7450 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7300-7450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7300-7425 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173

7300-7425 MHz

H38

 

446

5.461

5.461

7425-7450 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173

7425-7450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

H38

 

447

7450-7550 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.461A

7450-7550 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.461A

7450-7550 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173

7450-7550 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63

5.461A H38

 

448

7550-7750 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7550-7750 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7550-7750 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H171 H173

7550-7725 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

H38

 

449

 

 

 

7725-7750 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

H38

 

450

7750-7850 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7750-7850 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7750-7850 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

7750-7850 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461B H63

H38 H151

 

451

7850-7900 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7850-7900 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

7850-7900 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

7850-7900 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

H38 H151

 

452

7900-8025 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5.461

7900-8025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5.461

7900-8025 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.461 H172

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

7900-8025 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

H38 H151 H177

 

453

8025-8175 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8025-8175 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8025-8175 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

8025-8175 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.462A H38 H151 H177

 

454

8175-8215 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8175-8215 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

5.462A

8175-8215 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

8175-8215 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ÁLLANDÓHELYŰ H170

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány) H63

5.462A H38 H151 H177

 

455

8215-8400 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

8215-8400 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ 5.463

8215-8275 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

8215-8275 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.462A H38 H151 H177

 

456

5.462A

5.462A

8275-8400 MHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H171 H175 H177

8275-8400 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89

ÁLLANDÓHELYŰ H170

5.462A H38 H177

 

457

8400-8500 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 5.466

8400-8500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465

 

8400-8500 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H170

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 H24

H38

 

458

8500-8550 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.468 5.469

8500-8550 MHz

FÖLDI MOZGÓ 5.469

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469

8500-8550 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165

8500-8550 MHz

H38 H154

 

459

8550-8650 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.468 5.469 5.469A

8550-8650 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

FÖLDI MOZGÓ 5.469

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.469A

8550-8650 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165

8550-8650 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.469A H38 H154

 

460

8650-8750 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.468 5.469

8650-8750 MHz

FÖLDI MOZGÓ 5.469

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469

8650-8750 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165

8650-8750 MHz

H38 H154

 

461

8750-8850 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470

5.471

8750-8850 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470

8750-8850 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

8750-8850 MHz

H38 H154

8750-8850 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470 H3

462

8850-9000 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472

5.473

8850-9000 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

8850-9000 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 H165

8850-9000 MHz

H38 H154

 

463

9000-9200 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.471 5.473A

9000-9200 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.473A

 

9000-9200 MHz

H154

9000-9200 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.473A

464

9200-9300 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472

5.473 5.474

9200-9300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473

5.474

 

9200-9300 MHz

H154

9200-9300 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 H3 H178

465

9300-9500 MHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A

9300-9500 MHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A

 

9300-9500 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.475A 5.476A H154

9300-9500 MHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H178

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.427 5.475 5.475B

466

9500-9800 MHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A

9500-9800 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.476A

 

9500-9800 MHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.476A H154

9500-9800 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

467

9800-9900 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

Állandóhelyű

5.477 5.478 5.478A 5.478B

9800-9900 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

Űrkutatás (aktív)

Állandóhelyű

5.478A 5.478B

 

9800-9900 MHz

Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123

Űrkutatás (aktív) H124

5.478A 5.478B H154

9800-9900 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

468

9900-10 000 MHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Állandóhelyű

5.477 5.478 5.479

9900-10 000 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Állandóhelyű

5.479

 

9900-10 000 MHz

H154

9900-10 000 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.479 H179

469

10-10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.479

10-10,45 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.479 5.480

10-10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.479

10-10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.479

 

10-10,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H180

MOZGÓ H180

Amatőr H11

H38 H154

10-10,45 GHz

5.479 H179

470

10,45-10,5 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.481

10,45-10,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.481

MOZGÓ 5.481

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

 

10,45-10,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.481 H180

MOZGÓ 5.481 H180

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

H38 H154

10,45-10,5 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

471

10,5-10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

10,5-10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

10,5-10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

 

10,5-10,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H180

MOZGÓ H180

H154

 

472

10,55-10,6 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

10,55-10,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

 

10,55-10,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H180

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180

H154

 

473

10,6-10,68 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Rádiólokáció

5.149 5.482 5.482A

10,6-10,68 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Rádiólokáció

5.149 5.482 5.482A

 

10,6-10,68 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ H180

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.482 5.482A

 

474

10,68-10,7 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.483

10,68-10,7 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

10,68-10,7 GHz

5.340

10,68-10,7 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

475

10,7-11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A
(Föld-űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,7-11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

10,7-11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A
(Föld-űr irány) 5.484

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

10,7-11,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H181

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A H159 H181A

H182 H182A

 

476

11,7-12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

11,7-12,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.486

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.488

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.485

11,7-12,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

11,7-12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

11,7-12,3 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

11,7-12,3 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.487 H159 H181A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187

 

477

 

12,1-12,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.488

5.485 5.489

5.487 5.487A

 

 

 

 

478

 

12,2-12,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.492

12,2-12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS

 

 

5.492

 

479

5.487 5.487A

 

5.484A 5.487

5.487 5.487A

12,3-12,5 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

12,3-12,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H188

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.487 H159 H181A

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187

5.492

 

480

12,5-12,75 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány)

5.487A 5.488 5.490

12,5-12,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.493

12,5-12,75 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.496
(Föld-űr irány)

12,5-12,75 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

12,5-12,75 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.496 H159 H181A

 

481

5.494 5.495 5.496

12,7-12,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

 

 

H182 H182A

 

482

12,75-13,25 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441

MOZGÓ

Űrkutatás (távoli űr) (űr-Föld irány)

12,75-13,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441

MOZGÓ

Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány)

12,75-13,25 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H168A

H151

12,75-13,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H189

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441 H159 H181A

Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

H151

 

483

13,25-13,4 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A 5.499

13,25-13,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.498A

13,25-13,4 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497 H165

13,25-13,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.498A

 

484

13,4-13,75 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS 5.501A

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

5.499 5.500 5.501 5.501B

13,4-13,75 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501

ŰRKUTATÁS 5.501A

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

5.501B

13,4-13,75 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H165

13,4-13,75 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS 5.501A H24

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

5.501B H154

 

485

13,75-14 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

Űrkutatás

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503

13,75-14 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501

Műholdas Föld-kutatás

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

Űrkutatás

5.502 5.503

13,75-14 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H165

5.502

13,75-14 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A H159 H181A

Műholdas Föld-kutatás H89

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

Űrkutatás H24

5.502 5.503 H154

 

486

14-14,25 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A

Űrkutatás

5.504A 5.505

14-14,25 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A

Űrkutatás

5.504A

14-14,25 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H165

14-14,25 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.504C H182 H182A

Űrkutatás H24

5.504A

 

487

14,25-14,3 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A

Űrkutatás

5.504A 5.505 5.508

14,25-14,3 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A

Űrkutatás

5.504A

14,25-14,3 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H165

14,25-14,3 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.508A H182 H182A

Űrkutatás H24

5.504A

 

488

14,3-14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3-14,4 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.506A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3-14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

14,3-14,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Műholdas rádiónavigáció

5.504A

 

14,3-14,4 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A

5.504A

 

489

14,4-14,47 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.504A

14,4-14,47 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.504A

 

14,4-14,47 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A

Űrkutatás (űr-Föld irány) H24

5.504A

 

490

14,47-14,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Rádiócsillagászat

5.149 5.504A

14,47-14,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A

Rádiócsillagászat

5.149 5.504A

 

14,47-14,5 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H159 H181A

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A

Rádiócsillagászat H41

5.149 5.504A

 

491

14,5-14,8 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.510

MOZGÓ

Űrkutatás

14,5-14,8 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

 

14,5-14,62 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H190 H191

Űrkutatás H24

 

492

 

 

14,62-14,76 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ

H51

14,62-14,76 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H190

Űrkutatás H24

 

493

 

 

14,76-14,923 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

14,76-14,923 GHz

Űrkutatás H24

 

494

14,8-15,35 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

14,8-15,35 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

H51

 

 

495

 

 

14,923-15,18 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

H51

14,923-15,18 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H190

Űrkutatás H24

 

496

 

 

15,18-15,23 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ

H51

15,18-15,23 GHz

Űrkutatás H24

5.339 H127 H128

 

497

5.339

5.339

15,23-15,35 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H190

15,23-15,35 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H191

Űrkutatás H24

5.339 H127 H128

 

498

15,35-15,4 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.511

15,35-15,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

15,35-15,4 GHz

5.340

15,35-15,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

499

15,4-15,43 GHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511D

15,4-15,43 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511D

 

 

15,4-15,43 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

500

15,43-15,63 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.511A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511C

15,43-15,63 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.511A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511C

 

 

15,43-15,63 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

5.511C

501

15,63-15,7 GHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511D

15,63-15,7 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.511D

 

 

15,63-15,7 GHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

502

15,7-16,6 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.512 5.513

15,7-16,6 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

 

 

15,7-16,6 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23

H51

503

16,6-17,1 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány)

5.512 5.513

16,6-17,1 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (távoli űr)
(Föld-űr irány)

16,6-17,1 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

H51

16,6-17,1 GHz

Űrkutatás (távoli űr)
(Föld-űr irány) H24

 

504

17,1-17,2 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.512 5.513

17,1-17,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

17,1-17,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

17,1-17,2 GHz

H153 H154

 

505

17,2-17,3 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.512 5.513 5.513A

17,2-17,3 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.513A

17,2-17,3 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

17,2-17,3 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.513A H153 H154

 

506

17,3-17,7 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516
(űr-Föld irány) 5.516A 5.516B

Rádiólokáció

5.514

17,3-17,7 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Rádiólokáció

5.514 5.515

17,3-17,7 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516

Rádiólokáció

5.514

17,3-17,7 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516
(űr-Föld irány) 5.516A 5.516B

Rádiólokáció

17,3-17,7 GHz

Rádiólokáció H14 H23

17,3-17,7 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 H193
(űr-Föld irány) 5.516A 5.516B H159 H193A H194A

 

507

17,7-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516

MOZGÓ

17,7-17,8 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.517
(Föld-űr irány) 5.516

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.515

17,7-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516

MOZGÓ

17,7-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516

MOZGÓ

17,7-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

17,7-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A
(Föld-űr irány) 5.516 H193

 

508

 

17,8-18,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.516

MOZGÓ

5.519

 

 

 

 

 

509

18,1-18,4 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B
(Föld-űr irány) 5.520

MOZGÓ

5.519 5.521

18,1-18,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány) 5.520

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.519

MOZGÓ

18,1-18,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

18,1-18,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A
(Föld-űr irány) 5.520 H193

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.519 H63

 

510

18,4-18,6 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

MOZGÓ

18,4-18,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A

MOZGÓ

18,4-18,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

18,4-18,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A

 

511

18,6-18,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Űrkutatás (passzív)

5.522A 5.522C

18,6-18,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.522B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.522A

18,6-18,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Űrkutatás (passzív)

5.522A

18,6-18,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Űrkutatás (passzív)

5.522A

18,6-18,8 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

5.522A

18,6-18,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B H159 H194A

Űrkutatás (passzív) H127

5.522A

 

512

18,8-19,3 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.523A

MOZGÓ

18,8-19,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523A

MOZGÓ

18,8-19,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

18,8-19,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523A H159 H194A

 

513

19,3-19,7 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) (Föld-űr irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

MOZGÓ

19,3-19,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) (Föld-űr irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

MOZGÓ

19,3-19,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

19,3-19,7 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H194

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523C 5.523D 5.523E H159 H164 H194A

 

514

19,7-20,1 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

5.524

19,7-20,1 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529

19,7-20,1 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

5.524

19,7-20,1 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

 

19,7-20,1 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

 

515

20,1-20,2 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528

20,1-20,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

5.525 5.526 5.527 5.528

 

20,1-20,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

5.525 5.526 5.527 5.528

 

516

20,2-21,2 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

5.524

20,2-21,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

20,2-21,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

H51

20,2-21,2 GHz

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány) H88

 

517

21,2-21,4 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

21,2-21,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

 

21,2-21,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ H174

MOZGÓ H199

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

518

21,4-22 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530

21,4-22 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

21,4-22 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530

5.531

21,4-22 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530

 

21,4-22 GHz

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.208B 5.530 H187

H167

 

519

22-22,21 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149

22-22,21 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149

 

22-22,21 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

5.149 H167

 

520

22,21-22,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

22,21-22,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

 

22,21-22,442 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ H201

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.532 H167

 

521

5.149 5.532

5.149 5.532

22,442-22,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

5.149

22,442-22,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.532 H167

 

522

22,5-22,55 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

22,5-22,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

22,5-22,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

22,5-22,55 GHz

H167

 

523

22,55-23,55 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A

MOZGÓ

22,55-23,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.338A

MOZGÓ

22,55-22,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

22,55-22,6 GHz

H167

 

524

 

 

 

22,6-23 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

MOZGÓ H199

5.149 H167

 

525

 

 

 

23-23,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

5.149 H167

 

526

5.149

5.149

23,45-23,55 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

23,45-23,55 GHz

H167

 

527

23,55-23,6 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

23,55-23,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

23,55-23,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H201

23,55-23,6 GHz

H167

 

528

23,6-24 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

23,6-24 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

23,6-24 GHz

5.340

23,6-24 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 H167

 

529

24-24,05 GHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.150

24-24,05 GHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.150

 

24-24,05 GHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

5.150 H37 H38 H167

 

530

24,05-24,25 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

5.150

24,05-24,25 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas Föld-kutatás (aktív)

5.150

 

24,05-24,25 GHz

Amatőr H11

Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123

5.150 H37 H38 H154 H167

24,05-24,25 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23

531

24,25-24,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

24,25-24,45 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

24,25-24,45 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

24,25-24,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

24,25-24,45 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

MOZGÓ H199 H202

H154 H167

 

532

24,45-24,65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

24,45-24,65 GHz

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

24,45-24,65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

24,45-24,65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

 

24,45-24,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H174

MOZGÓ H199 H202

H154 H167

 

533

 

5.533

5.533

 

 

24,5-24,65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H203

H154 H167

 

534

24,65-24,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

24,65-24,75 GHz

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MŰHOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ (Föld-űr irány)

24,65-24,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ

5.533

24,65-24,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

 

24,65-24,75 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H203

H154 H167

 

535

24,75-25,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

24,75-25,25 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.535

24,75-25,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.535

MOZGÓ

24,75-25,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

24,75-25,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H203

H154 H167

 

536

25,25-25,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

25,25-25,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

 

25,25-25,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H203

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

H154 H167

 

537

25,5-27 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536C

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

25,5-27 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)

 

25,5-26,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B H89

ÁLLANDÓHELYŰ H203

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

5.536A H154 H167

 

538

5.536A

5.536A

26,5-27 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

H204

26,5-27 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536B H89

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88

5.536A H154 H167

 

539

27-27,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

27-27,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 5.537

MOZGÓ

27-27,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536

MOZGÓ

27-27,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

H204

 

 

540

27,5-28,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.537A

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

MOZGÓ

5.538 5.540

27,5-28,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

MOZGÓ

5.538 5.540

 

27,5-28,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H206

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A

 

541

28,5-29,1 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541

5.540

28,5-29,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

5.540

 

28,5-29,1 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H206

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A H159 H193A H194A

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 H89

 

542

29,1-29,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541

5.540

29,1-29,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

5.540

 

29,1-29,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H206

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.541A H159 H164 H193A H194A

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 H89

 

543

29,5-29,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

5.540 5.542

29,5-29,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542

29,5-29,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

5.540 5.542

29,5-29,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

5.540

 

29,5-29,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 H89

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

 

544

29,9-30 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

29,9-30 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

 

29,9-30 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány) 5.541 H89

5.525 5.526 5.527

 

545

30-31 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

5.542

30-31 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

 

30-31 GHz

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány) H88

30-31 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A H159 H194A

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

H204

546

31-31,3 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.543A

MOZGÓ

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

Űrkutatás 5.544 5.545

5.149

31-31,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A

MOZGÓ

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)

Űrkutatás 5.544

5.149

 

31-31,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A H207

Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány) H88

Űrkutatás 5.544 H24

5.149

 

547

31,3-31,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

31,3-31,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

31,3-31,5 GHz

5.340

31,3-31,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

548

31,5-31,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149 5.546

31,5-31,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

31,5-31,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.149

31,5-31,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ 5.546

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.546

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149

 

31,5-31,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ 5.546 H207

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149

 

549

31,8-32 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)

5.547 5.547B 5.548

31,8-32 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)

5.547 5.548

 

31,8-32 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

5.548

31,8-32 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

550

32-32,3 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány)

5.547 5.547C 5.548

32-32,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány)

5.547 5.548

 

32-32,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24

5.548

32-32,3 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

5.548

551

32,3-33 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547 5.547D 5.548

32,3-33 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547 5.548

 

32,3-33 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206

5.548

32,3-33 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

5.548

552

33-33,4 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547 5.547E

33-33,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.547

 

33-33,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H206

33-33,4 GHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3

553

33,4-34,2 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.549

33,4-34,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

33,4-34,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51

 

 

554

34,2-34,7 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)

5.549

34,2-34,7 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány)

34,2-34,7 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51

34,2-34,7 GHz

ŰRKUTATÁS (távoli űr)
(Föld-űr irány) H24

 

555

34,7-35,2 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás 5.550

5.549

34,7-35,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás

34,7-35,2 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51

34,7-35,2 GHz

Űrkutatás H24

 

556

35,2-35,5 GHz    METEOROLÓGIA

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.549

35,2-35,5 GHz

METEOROLÓGIA

RÁDIÓLOKÁCIÓ

35,2-35,5 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51

 

35,2-35,5 GHz

METEOROLÓGIA H46

557

35,5-36 GHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.549 5.549A

35,5-36 GHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

5.549A

35,5-36 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

H51

35,5-36 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123

ŰRKUTATÁS (aktív) H124

5.549A

35,5-36 GHz

METEOROLÓGIA H46

558

36-37 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149 5.550A

36-37 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.149 5.550A

36-37 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 5.550A H51

36-37 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.149 5.550A

 

559

37-37,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.547

37-37,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

5.547

 

37-37,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

 

560

37,5-38 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)

37,5-38 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány)

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)

 

37,5-37,926 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

561

5.547

5.547

37,926-38 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21

37,926-38 GHz

ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) H24

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

562

38-39,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)

38-39,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)

38-38,178 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21

38-38,178 GHz

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

563

 

 

 

38,178-39,186 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

564

5.547

5.547

39,186-39,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H21

39,186-39,5 GHz

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

565

39,5-40 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)

5.547

39,5-40 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)

5.547

39,5-40 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A H211

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) H211A

H47

39,5-40 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H159 H193A

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

566

40-40,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)

40-40,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány)

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány)

40-40,5 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A H211

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) H211A

H47

40-40,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H159 H193A

ŰRKUTATÁS (Föld-űr irány) H24

Műholdas Föld-kutatás
(űr-Föld irány) H89

 

567

40,5-41 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.547

40,5-41 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

Műholdas mozgó (űr-Föld irány)

5.547

40,5-41 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.547

40,5-41 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.547

 

40,5-41 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212

 

568

41-42,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.547 5.551F 5.551H 5.551I

41-42,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.547 5.551H 5.551I

 

41-42,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212

 

569

42,5-43,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.547

42,5-43,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.547

 

42,5-43,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

570

43,5-47 GHz    MOZGÓ 5.553

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

43,5-47 GHz

MOZGÓ 5.553

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

43,5-45,5 GHz

MOZGÓ 5.553

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

5.554 H51

 

 

571

5.554

5.554

 

 

45,5-47 GHz

MOZGÓ 5.553

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554

572

47-47,2 GHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

47-47,2 GHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

47-47,2 GHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

 

573

47,2-47,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.552A

47,2-47,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.552A

 

47,2-47,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213

H199

47,2-47,5 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

574

47,5-47,9 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A

MOZGÓ

47,5-47,9 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

47,5-47,9 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A

MOZGÓ

 

47,5-47,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A H159 H193A

H199

47,5-47,9 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

575

47,9-48,2 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.552A

47,9-48,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.552A

 

47,9-48,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213

H199

47,9-48,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

576

48,2-48,54 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B

MOZGÓ

48,2-50,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.338A 5.552

MOZGÓ

48,2-48,54 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B

MOZGÓ

 

48,2-48,5 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199

48,2-48,5 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

577

 

 

 

 

48,5-48,54 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199

48,5-48,54 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H214

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

578

48,54-49,44 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.149 5.340 5.555

 

48,54-49,44 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552

MOZGÓ

5.149 5.340 5.555

 

48,54-49,44 GHz

5.149 5.555 H41 H199

48,54-49,44 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H214

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A

5.149 5.340

579

49,44-50,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B

MOZGÓ

5.149 5.340 5.555

49,44-50,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A 5.552
(űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B

MOZGÓ

 

49,44-50,2 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H159 H193A

H199

49,44-50,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H214

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A 5.552 H213A

580

50,2-50,4 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

50,2-50,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

50,2-50,4 GHz

5.340

50,2-50,4 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

581

50,4-51,4 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

50,4-51,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld-űr irány)

50,4-51,4 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.338A H211

Műholdas mozgó (Föld-űr irány) H211A

H47

 

50,4-51,4 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

582

51,4-52,6 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A

MOZGÓ

5.547 5.556

51,4-52,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A

MOZGÓ

5.547 5.556

 

51,4-52,6 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.338A 5.547 H215

5.556 H41

 

583

52,6-54,25 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.556

52,6-54,25 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.556

52,6-54,25 GHz

5.340

52,6-54,25 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.556 H41

 

584

54,25-55,78 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.556B

54,25-55,78 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

ŰRKUTATÁS (passzív)

 

54,25-55,78 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

585

55,78-56,9 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.557

55,78-56,9 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547

 

55,78-56,9 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.557A H216

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

586

56,9-57 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.557

56,9-57 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547

 

56,9-57 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H216

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

587

57-58,2 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.557

57-58,2 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547

57-58,2 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217

57-58,2 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

H153 H154

 

588

58,2-59 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.556

58,2-59 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.547 5.556

58,2-59 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217

58,2-59 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.556 H41 H153 H154

 

589

59-59,3 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559

ŰRKUTATÁS (passzív)

59-59,3 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559

ŰRKUTATÁS (passzív)

59-59,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23

H204

59-59,3 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

H153 H154

 

590

59,3-64 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559

59,3-64 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559

59,3-63 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23

H204

59,3-63 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

H38 H153 H154

59,3-63 GHz

5.138 H37

591

5.138

5.138

63-64 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

63-64 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H218

FÖLDI MOZGÓ H218A

H153 H154 H167

 

592

64-65 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.547 5.556

64-65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.547 5.556

64-65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218

64-65 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218

5.556 H41 H153

 

593

65-66 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS

5.547

65-66 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS

5.547

65-66 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218

65-66 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS H89

ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218

ŰRKUTATÁS H24

H153

 

594

66-71 GHz    MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.553 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554

66-71 GHz

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.553 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554

 

66-71 GHz

MOZGÓ 5.553 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.554

 

595

71-74 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

71-74 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

71-74 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

71-74 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

71-74 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H47 H219

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) H47 H219

596

74-76 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.561

74-76 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.561

74-76 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

5.561

74-76 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.561 H154

 

597

76-77,5 GHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

76-77,5 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

 

76-77,5 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 H154 H167

76-77,5 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149

598

77,5-78 GHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

77,5-78 GHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

 

77,5-78 GHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

Rádiócsillagászat H41

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 H154 H167

 

599

78-79 GHz    RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.560

78-79 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Rádiócsillagászat

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.560

 

78-79 GHz

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

Rádiócsillagászat H41

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.560 H154 H167

78-79 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149

600

79-81 GHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

79-81 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149

 

79-81 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 H154 H167

79-81 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149

601

81-84 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.561A

81-84 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.561A

81-84 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

5.149

81-84 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Űrkutatás (űr-Föld irány)

5.149 5.561A H11 H39 H154

81-84 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H47 H219

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) H47 H219

5.149

602

84-86 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.561B

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

84-86 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

84-86 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

5.149

84-86 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ H217

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H154

 

603

86-92 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

86-92 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

86-92 GHz

5.340

86-92 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

604

92-94 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

92-94 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

 

92-94 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

92-94 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149

605

94-94,1 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

Rádiócsillagászat

5.562 5.562A

94-94,1 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (aktív)

Rádiócsillagászat

5.562 5.562A

 

94-94,1 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)

ŰRKUTATÁS (aktív)

Rádiócsillagászat H41

5.562 5.562A

94-94,1 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

606

94,1-95 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

94,1-95 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

 

94,1-95 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

94,1-95 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

5.149

607

95-100 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

95-100 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

 

95-100 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

95-100 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ H220

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

608

100-102 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

100-102 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

100-102 GHz

5.340

100-102 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130

 

609

102-105 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341

102-105 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341

 

102-105 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 H130

102-105 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149

610

105-109,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

105-109,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

 

105-109,5 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127

5.149 5.341 H130

105-109,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149

611

109,5-111,8 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

109,5-111,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

109,5-111,8 GHz

5.340

109,5-111,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130

 

612

111,8-114,25 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

111,8-114,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

 

111,8-114,25 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127

5.149 5.341 H130

111,8-114,25 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149

613

114,25-116 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

114,25-116 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341

114,25-116 GHz

5.340

114,25-116 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 H130

 

614

116-119,98 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.341

116-119,98 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.341

 

116-119,98 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.341 H130

 

615

119,98-122,25 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.138 5.341

119,98-122,25 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.138 5.341

 

119,98-122,25 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.341 H38 H130

119,98-122,25 GHz

5.138 H37

616

122,25-123 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

Amatőr

5.138

122,25-123 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

Amatőr

5.138

 

122,25-123 GHz

Amatőr H11

H38

122,25-123 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.558

5.138 H37

617

123-130 GHz    MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiócsillagászat 5.562D

5.149 5.554

123-130 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiócsillagászat

5.149 5.554

 

123-130 GHz

Rádiócsillagászat H41

5.149

123-130 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

618

130-134 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.562A

130-134 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.562A

 

130-134 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.562A

130-134 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.558

5.149

619

134-136 GHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

134-136 GHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

 

134-136 GHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

Rádiócsillagászat H41

 

620

136-141 GHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.149

136-141 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.149

 

136-141 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

5.149

136-141 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

621

141-148,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

141-148,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

 

141-148,5 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

141-148,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

622

148,5-151,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

148,5-151,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

148,5-151,5 GHz

5.340

148,5-151,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

623

151,5-155,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

151,5-155,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

 

151,5-155,5 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

151,5-155,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.149

624

155,5-158,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.562F 5.562G

155,5-158,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.562F 5.562G

 

155,5-158,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127

5.149 5.562F

155,5-158,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 5.562G

625

158,5-164 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)

158,5-164 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

 

 

158,5-164 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány)

626

164-167 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

164-167 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

164-167 GHz

5.340

164-167 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

627

167-174,5 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

5.149 5.562D

167-174,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

5.149

 

167-174,5 GHz

5.149

167-174,5 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ 5.558

5.149

628

174,5-174,8 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

174,5-174,8 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

 

 

174,5-174,8 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.558

629

174,8-182 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H

ŰRKUTATÁS (passzív)

174,8-182 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H

ŰRKUTATÁS (passzív)

 

174,8-182 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

630

182-185 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

182-185 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

182-185 GHz

5.340

182-185 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

631

185-190 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H

ŰRKUTATÁS (passzív)

185-190 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H

ŰRKUTATÁS (passzív)

 

185-190 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

 

632

190-191,8 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

190-191,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

190-191,8 GHz

5.340

190-191,8 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

633

191,8-200 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.554

191,8-200 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAK KÖZÖTTI

MOZGÓ 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.341 5.554

 

191,8-200 GHz

5.149 5.341 H130

191,8-200 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.558

MŰHOLDAS MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

634

200-202 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341 5.563A

200-202 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341 5.563A

200-202 GHz

5.340

200-202 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 5.563A H130

 

635

202-209 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341 5.563A

202-209 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.341 5.563A

202-209 GHz

5.340

202-209 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.341 5.563A H130

 

636

209-217 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341

209-217 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.341

 

209-217 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.341 H130

209-217 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5.149

637

217-226 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

217-226 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B

5.149 5.341

 

217-226 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127

5.149 5.341 H130

217-226 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5.149

638

226-231,5 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

226-231,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340

226-231,5 GHz

5.340

226-231,5 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340

 

639

231,5-232 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

231,5-232 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

 

 

231,5-232 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció

640

232-235 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

Rádiólokáció

232-235 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

Rádiólokáció

 

 

232-235 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

Rádiólokáció

641

235-238 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.563A 5.563B

235-238 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.563A 5.563B

 

235-238 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.563A 5.563B

235-238 GHz

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

642

238-240 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

238-240 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

238-240 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

643

240-241 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

240-241 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

 

 

240-241 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

644

241-248 GHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.138 5.149

241-248 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas amatőr

5.138 5.149

 

241-248 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

Amatőr H11

Műholdas amatőr H39

5.149 H38

241-248 GHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.138 5.149 H37

645

248-250 GHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

5.149

248-250 GHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

Rádiócsillagászat

5.149

 

248-250 GHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

Rádiócsillagászat H41

5.149

 

646

250-252 GHz    MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.563A

250-252 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

ŰRKUTATÁS (passzív)

5.340 5.563A

250-252 GHz

5.340

250-252 GHz

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

ŰRKUTATÁS (passzív) H127

5.340 5.563A

 

647

252-265 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

252-265 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

 

252-265 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

252-265 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.149 5.554

648

265-275 GHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.563A

265-275 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149 5.563A

 

265-275 GHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 5.563A

265-275 GHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)

MOZGÓ

5.149

649

275-1000 GHz    (Nincs felosztva) 5.565

275-1000 GHz

(Nincs felosztva) 5.565

 

 

275-1000 GHz

(Nincs felosztva) 5.565

3. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti három földrajzi Körzet

1. Az ENSZ szakági feladatait ellátó Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Alapokmányában és Egyezményében meghatározottak szerint jut érvényre a frekvenciagazdálkodás világszerte, így hazánkban is.

2. Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádiófrekvenciás tartomány felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az 1. ábra mutatja.

4. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez20

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának

nemzetközi lábjegyzetei

1.    Bevezető

1.1.    A Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkező, az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopában feltüntetett nemzetközi lábjegyzetek sorszámai a mellékletben vastagon szedve szerepelnek.

1.2.    A mellékletben a nemzetközi lábjegyzet végén feltüntetett "(WRC97)", "(WRC2000)", "(WRC03)", valamint "(WRC07)" rövidítés a WRC97, a WRC2000, a WRC03, valamint a WRC07 változtatásait jelzi. Ha a nemzetközi lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC95 hagyta jóvá.

1.3.    E melléklet alkalmazásában:

1.3.1.    Iroda: az ITU Rádiótávközlési Irodája;

1.3.2.    kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás valamely állomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történő felhasználására vonatkozik;

1.3.3.    kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, hogy azt egy vagy több igazgatás földfelszíni rádiótávközlési szolgálata vagy űrtávközlési szolgálata számára felhasználja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi övezetben, meghatározott feltételek mellett;

1.3.4.    sáv: az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv;

1.3.5.    Táblázat: a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) Frekvenciasávok Felosztási Táblázata (azaz az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A-C oszlopa).

1.4.    A nemzetközi lábjegyzetben hivatkozott Cikk, Bekezdés, Függelék, Határozat és Ajánlás - az ITUR-ajánlások kivételével - az RR megfelelő részére utal.

1.5.    Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem okoznak káros zavarást egy másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásának, ez - amennyiben a nemzetközi lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43 Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem okozhat káros zavarást, nem tarthat igényt védelemre a másik rádiószolgálat vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomása által okozott káros zavarásokkal szemben.

1.6.    Ha a nemzetközi lábjegyzet úgy rendelkezik, hogy egy bizonyos frekvenciasávban valamely rádiószolgálat vagy egy rádiószolgálat állomásai csak azzal a feltétellel működhetnek, hogy nem tarthatnak igényt védelemre egy másik rádiószolgálattal vagy ugyanazon rádiószolgálat egy másik állomásával szemben, ez - amennyiben a nemzetközi lábjegyzet nem tiltja az RR 5.43A Bekezdés alkalmazását - egyben azt is jelenti, hogy az a rádiószolgálat, amely nem tarthat igényt védelemre, nem okozhat káros zavarást a másik rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat másik állomásának.

2.    Nemzetközi lábjegyzetek

5.53

Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 9 kHz alatti frekvenciák használatát engedélyezik, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 9 kHz feletti frekvenciasávok fel vannak osztva.

5.54

Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 9 kHz alatti frekvenciákat felhasználó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden gyakorlatilag elérhető védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben.

5.55

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 14-17 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.56

Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14-19,95 kHz és a 20,05-70 kHz sávokat, valamint az 1. Körzetben a 72-84 kHz és a 86-90 kHz sávokat is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciákat használják. (WRC07)

5.57

A 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz és a 70-90 kHz (72-84 kHz és 86-90 kHz az 1. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata parti rádiótávíró állomásokra (csak A1A és F1B adásmódok) korlátozódik. Kivételesen engedélyezett a J2B és a J7B adásmódok használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges sávszélesség nem lépi túl az A1A vagy az F1B adásmódoknál a kérdéses sávban általában használt értéket.

5.58

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 67-70 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.59

Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70-72 kHz és a 84-86 kHz sávokban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC2000)

5.60

A 70-90 kHz (70-86 kHz az 1. Körzetben) és a 110-130 kHz (112-130 kHz az 1. Körzetben) sávokban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.

5.61

A 2. Körzetben a 70-90 kHz és a 110-130 kHz sávokban a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 Bekezdés szerint azokkal az igazgatásokkal elért megegyezés alapján lehet, amelyeknek a Táblázatnak megfelelően működő szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonáltal az állandóhelyű, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen megegyezések alapján létesített állomásai számára.

5.62

Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90-110 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében állomásokat működtetnek, egyeztessék a műszaki és üzemviteli jellemzőket, hogy ily módon elkerülhető legyen az ezen állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása.

5.63

Törölve. (WRC97)

5.64

Az állandóhelyű szolgálatban, a számára 90 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint a tengeri mozgószolgálatban, a számára 110 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai számára a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett.

5.65

Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben a 112-117,6 kHz és a 126-129 kHz sávokban az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC2000)

5.66

Eltérő szolgálati kategória: Németországban a 115-117,6 kHz sávban a felosztás az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).

5.67

Járulékos felosztás: Mongóliában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 130-148,5 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenlőség alapján működik. (WRC07)

5.67A

A 135,7-137,8 kHz sáv frekvenciáit használó amatőrszolgálat állomásai által kisugárzott teljesítmény nem haladhatja meg az 1 W (EIRP) értéket, és ezek az állomások nem okozhatnak káros zavarást az 5.67 Bekezdésben felsorolt országokban üzemelő rádiónavigáció szolgálat állomásainak. (WRC07)

5.67B

Algériában, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban és Tunéziában a 135,7-137,8 kHz sáv használata az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálatra korlátozódik. A fent említett országokban a 135,7-137,8 kHz sávban az amatőrszolgálat nem üzemelhet, mely tényt az ilyen jellegű használatot engedélyező országoknak figyelembe kell venniük. (WRC07)

5.68

Helyettesítő felosztás: Angolában, Burundiban, a Kongói Köztársaságban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és a Dél-afrikai Köztársaságban a 160-200 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC03)

5.69

Járulékos felosztás: Szomáliában a 200-255 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

5.70

Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Etiópiában, Kenyában, Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Zambiában és Zimbabwéban a 200-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.71

Helyettesítő felosztás: Tunéziában a 255-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.

5.72

Az állandóhelyű szolgálatnak az északi övezetekben (az északi szélesség 60. fokától északra) fekvő norvég állomásai, amelyek ki vannak téve a sarki fény által okozott zavaroknak, továbbra is használhatnak négy frekvenciát a 283,5-490 kHz és az 510-526,5 kHz sávokban.

5.73

A 285-325 kHz (283,5-325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció szolgálatban felhasználható kiegészítő navigációs információk keskenysávú technikával történő továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros zavarást a rádiónavigáció szolgálatban működő rádió-irányadó állomásoknak. (WRC97)

5.74

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3-285,7 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével) számára is felosztották.

5.75

Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Moldovában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315-325 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű azzal a feltétellel, hogy a Balti-tenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak frekvenciakijelöléseit ebben a sávban az érintett igazgatások előzetes véleménycseréjéhez kötik. (WRC07)

5.76

A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádió-iránymérésre van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405-415 kHz sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a 406,5-413,5 kHz sávban.

5.77

Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Srí Lankán a 415-495 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Ezen országok igazgatásainak minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy a 435-495 kHz sávban működő légi rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást a parti állomások vételénél, amikor azok a hajóállomások olyan frekvenciájú adását veszik, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomásoknak vannak kijelölve (lásd az 52.39 Bekezdést). (WRC07)

5.78

Eltérő szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 415-435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű.

5.79

A 415-495 kHz és az 505-526,5 kHz (505-510 kHz a 2. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata rádiótávírásra korlátozódik.

5.79A

A NAVTEX szolgálatban 490 kHz, 518 kHz és 4209,5 kHz frekvenciákon parti állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az üzemviteli jellemzőket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak megfelelően (lásd a 339. (Rev.WRC07) Határozatot). (WRC07)

5.80

A 2. Körzetben a 435-495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.

5.81

Törölve. (WRC2000)

5.82

A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia kizárólag a parti állomások által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történő adására használandó. A 490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. A 415-495 kHz sávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való felhasználásakor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. (WRC07)

5.82A

A 495-505 kHz sáv használata rádiótávírásra korlátozódik. (WRC07)

5.82B

A 495-505 kHz sávban frekvenciáknak a tengeri mozgószolgálattól eltérő más szolgálatok által történő használatát engedélyező igazgatásoknak biztosítaniuk kell, hogy sem az ebben a sávban működő tengeri mozgószolgálatnak, sem a szomszédos sávokban elhelyezett szolgálatoknak nem okoznak káros zavarást, különös tekintettel a 490 kHz és az 518 kHz frekvenciák használatának a 31. és az 52. Cikkekben előírt feltételeire. (WRC07)

5.83

Törölve. (WRC07)

5.84

Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC07)

5.85

Nincs felhasználva.

5.86

A 2. Körzetben az 525-535 kHz sávban a műsorszóró állomások vivőteljesítménye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.

5.87

Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.87A

Járulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5-1606,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC97)

5.88

Járulékos felosztás: Kínában az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

5.89

A 2. Körzetben az 1605-1705 kHz sávot a műsorszóró szolgálat állomásai a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alapján használhatják.

 

Az 1625-1705 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben szereplő kiosztásokat.

5.90

Az 1605-1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti műsorszóró állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.

5.91

Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5-1705 kHz sávot másodlagos jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC97)

5.92

Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sávokban rádiómeghatározó rendszereket működtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W-ot.

5.93

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz és a 2160-2170 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.94

Nincs felhasználva.

5.95

Nincs felhasználva.

5.96

Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1715-1800 kHz és az 1850-2000 kHz sávokban az igazgatások összesen legfeljebb 200 kHz-nyi sávszélességet feloszthatnak amatőrszolgálatuk számára. Mindazonáltal, amikor ezeken a sávokon belül a felosztást végzik amatőrszolgálatuk részére, az igazgatások - a szomszédos országok igazgatásainak előzetes megkeresése után - kötelesek megtenni az esetleg szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amatőrszolgálatuk más országok állandóhelyű és mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. Az egyes amatőrállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 Wot. (WRC03)

5.97

A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy működik, hogy az elfoglalt sáv 1825-1875 kHz, illetve 1925-1975 kHz. Más szolgálatok, amelyek számára az 1800-2000 kHz sávot felosztották, bármilyen frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemelő Loran rendszernek.

5.98

Helyettesítő felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Belgiumban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, Moldovában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.99

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Üzbegisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Csádban és Togóban az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.100

Az 1. Körzetben az 1810-1830 kHz sávnak az amatőrszolgálat általi használata azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhető, ha az 5.98 és az 5.99 Bekezdésekben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az amatőrállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdések szerint működő más szolgálatok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézkedéseket meghatározzák.

5.101

Helyettesítő felosztás: Burundiban és Lesothóban az 1810-1850 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.

5.102

Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban az 1850-2000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.103

Az 1. Körzetben az 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz és a 2650-2850 kHz sávokban frekvenciáknak az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásai számára történő kijelölésekor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.

5.104

Az 1. Körzetben a 2025-2045 kHz sávnak a meteorológiát segítő szolgálat általi használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.

5.105

Grönlandot kivéve a 2. Körzetben a rádiótelefon üzemű parti állomások és hajóállomások a 2065-2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW-ot. Kívánatos, hogy elsősorban a következő vivőfrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Argentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz vivőfrekvenciákat is használják, míg a 2072-2075,5 kHz sávban lévő frekvenciákat az 52.165 Bekezdés szerint használják.

5.106

A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye nem haladja meg az 50 W-ot, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz közötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.

5.107

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Etiópiában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Lesothóban, Szomáliában és Szváziföldön a 2160-2170 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W-ot. (WRC03)

5.108

A 2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. A 2173,5-2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC07)

5.109

A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a digitális szelektív hívás részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.

5.110

A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a keskenysávú távgépíró részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.

5.111

A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz vivőfrekvenciák, valamint a 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvenciák a földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok érvényben lévő eljárási szabályainak megfelelően ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használhatók. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.

 

Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciákra is, de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított ±3 kHz-es sávon belül kell tartani. (WRC07)

5.112

Helyettesítő felosztás: Dániában, Máltán, Szerbiában és Srí Lankán a 2194-2300 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.113

A 2300-2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz és az 5005-5060 kHz sávok műsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire nézve lásd az 5.16-5.20, 5.21 és a 23.3-23.10 Bekezdéseket.

5.114

Helyettesítő felosztás: Dániában, Irakban, Máltán és Szerbiában a 2502-2625 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.115

A 3023 kHz és az 5680 kHz vivőfrekvenciákat (vonatkoztatási frekvenciákat) - a 31. Cikkben megadott feltételek mellett - a tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletekbe bevont állomásai is használhatják. (WRC07)

5.116

Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155-3195 kHz sáv használatát abból a célból, hogy a kisteljesítményű, vezetéknélküli hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat alakuljon ki. Ezen készülékek számára - a helyi igények kielégítésére - az igazgatások járulékos csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.

 

Megjegyzendő, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány alkalmas indukciós mezőben működő, kis hatótávolságú hallókészülékek használatára.

5.117

Helyettesítő felosztás: Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Libériában, Máltán, Szerbiában, Srí Lankán és Togóban a 3155-3200 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.118

Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban, Peruban és Uruguayban a 3230-3400 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.119

Járulékos felosztás: Hondurasban, Mexikóban és Peruban a 3500-3750 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.120

Törölve. (WRC2000)

5.121

Nincs felhasználva.

5.122

Helyettesítő felosztás: Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban a 3750-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.123

Járulékos felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 3900-3950 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.124

Törölve. (WRC2000)

5.125

Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemelő műsorszóró állomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.

5.126

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 3995-4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

5.127

A 4000-4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótelefon üzemű hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 17. Függeléket).

5.128

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 4063-4123 kHz és a 4130-4438 kHz sávok frekvenciáit, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Indiában, Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz és a 4408-4438 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálat 1 kWot meg nem haladó átlagteljesítményű állomásai azzal a feltétellel üzemeltethetők, hogy a tengerparttól legalább 600 km-re fekszenek és nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára. (WRC07)

5.129

Törölve. (WRC-07)

5.130

A 4125 kHz és a 6215 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. (WRC-07)

5.131

A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíró technikával történő adására. (WRC97)

5.132

A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvenciák nemzetközi frekvenciák a tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket).

5.133

Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130-5250 kHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-07)

5.134

Az 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávoknak a műsorszóró szolgálat általi használata a 12. Cikkben lefektetett eljárás alkalmazásától függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a sávokban tegyék lehetővé a digitális modulációjú adások bevezetését az 517. (Rev.WRC07) Határozat rendelkezéseinek megfelelően. (WRC07)

5.135

Törölve. (WRC97)

5.136

Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az 5900-5950 kHz sáv frekvenciáit használhatják a következő szolgálatok azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak: állandóhelyű szolgálat (mind a három Körzetben), földi mozgószolgálat (az 1. Körzetben), mozgószolgálat az (R) légi mozgószolgálat kivételével (a 2. és a 3. Körzetben). Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-07)

5.137

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200-6213,5 kHz és a 6220,5-6525 kHz sávokat, 50 Wot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.

5.138

Az alábbi sávok:

 

 

6765-6795 kHz

(sávközépi frekvencia 6780 kHz),

 

433,05-434,79 MHz

(sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az 5.280 Bekezdésben említett országok kivételével,

 

61-61,5 GHz

(sávközépi frekvencia 61,25 GHz),

 

122-123 GHz

(sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és

 

244-246 GHz

(sávközépi frekvencia 245 GHz)

 

ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehetők igénybe. Ezen frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások részére történő használata az érdekelt igazgatások által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön engedély alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük az ITUR legújabb vonatkozó ajánlásait.

5.138A

2009. március 29-ig a 6765-7000 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. Ez után az időpont után a sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC03)

5.139

Eltérő szolgálati kategória: 2009. március 29-ig Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 6765-7000 kHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.140

Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Kenyában, Ruandában, Szomáliában és Togóban a 7000-7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.141

Helyettesítő felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában és Madagaszkáron a 7000-7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC97)

5.141A

Járulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000-7100 kHz és a 7100-7200 kHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.141B

Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a Comore-szigeteken, a Koreai Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Új-Zélandon, Ománban, Pápua Új-Guineában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Jemenben a 7100-7200 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.141C

Az 1. és a 3. Körzetben a 7100-7200 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC03)

5.142

2009. március 29-ig a 7100-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. 2009. március 29. után a 7200-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. (WRC03)

5.143

Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 7300-7350 kHz sáv frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC07)

5.143A

A 3. Körzetben a 7350-7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC03)

5.143B

A 1. Körzetben a 7350-7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak és az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladja meg a 24 dBW-ot. (WRC03)

5.143C

Járulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350-7400 kHz és a 7400-7450 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.143D

A 2. Körzetben a 7350-7400 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC03)

5.143E

2009. március 29-ig a 7450-8100 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC03)

5.144

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 7995-8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

5.145

A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkekírják elő. (WRC07)

5.146

Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávok frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhelyű szolgálat részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC07)

5.147

Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, használhatják a 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz és a 11 975-12 050 kHz sávok frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBWot.

5.148

Törölve. (WRC97)

5.149

Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek

 

a 13 360-13 410 kHz,

 

a 25 550-25 670 kHz,

 

a 37,5-38,25 MHz,

 

az 1. és a 3. Körzetben a 73-74,6 MHz,

 

az 1. Körzetben a 150,05-153 MHz,

 

a 322-328,6 MHz,

 

a 406,1-410 MHz,

 

az 1. és a 3. Körzetben a 608-614 MHz,

 

az 1330-1400 MHz,

 

az 1610,6-1613,8 MHz,

 

az 1660-1670 MHz,

 

az 1718,8-1722,2 MHz,

 

a 2655-2690 MHz,

 

a 3260-3267 MHz,

 

a 3332-3339 MHz,

 

a 3345,8-3352,5 MHz,

 

a 4825-4835 MHz,

 

a 4950-4990 MHz,

 

a 4990-5000 MHz,

 

a 6650-6675,2 MHz,

 

a 10,6-10,68 GHz,

 

a 14,47-14,5 GHz,

 

a 22,01-22,21 GHz,

 

a 22,21-22,5 GHz,

 

a 22,81-22,86 GHz,

 

a 23,07-23,12 GHz,

 

a 31,2-31,3 GHz,

 

az 1. és a 3. Körzetben a 31,5-31,8 GHz,

 

a 36,43-36,5 GHz,

 

a 42,5-43,5 GHz,

 

a 48,94-49,04 GHz,

 

a 76-86 GHz,

 

a 92-94 GHz,

 

a 94,1-100 GHz,

 

a 102-109,5 GHz,

 

a 111,8-114,25 GHz,

 

a 128,33-128,59 GHz,

 

a 129,23-129,49 GHz,

 

a 130-134 GHz,

 

a 136-148,5 GHz,

 

a 151,5-158,5 GHz,

 

a 168,59-168,93 GHz,

 

a 171,11-171,45 GHz,

 

a 172,31-172,65 GHz,

 

a 173,52-173,85 GHz,

 

a 195,75-196,15 GHz,

 

a 209-226 GHz,

 

a 241-250 GHz,

 

a 252-275 GHz

 

sávok fel vannak osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. Űrállomások és légijármű állomások adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdéseket, valamint a 29. Cikket). (WRC07)

5.150

Az alábbi sávok:

 

 

13 553-13 567 kHz

(sávközépi frekvencia 13 560 kHz),

 

26 957-27 283 kHz

(sávközépi frekvencia 27 120 kHz),

 

40,66-40,70 MHz

(sávközépi frekvencia 40,68 MHz),

 

902-928 MHz

a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz),

 

2400-2500 MHz

(sávközépi frekvencia 2450 MHz),

 

5725-5875 MHz

(sávközépi frekvencia 5800 MHz) és

 

24-24,25 GHz

(sávközépi frekvencia 24,125 GHz)

 

ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehetők. Az e sávokban működő rádiótávközlési szolgálatok kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek.

5.151

Járulékos felosztás: azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, a 13 570-13 600 kHz és a 13 800-13 870 kHz sávok frekvenciáit használhatják az állandóhelyű szolgálat és az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat azon állomásai, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC07)

5.152

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, Elefántcsontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250-14 350 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Az állandóhelyű szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot. (WRC03)

5.153

A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 15 995-16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.

5.154

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068-18 168 kHz sávot elsődleges jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az országoknak a határain belül történő használatra az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.155

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.155A

Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik. (WRC07)

5.155B

A 21 870-21 924 kHz sávot az állandóhelyű szolgálatban a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtásához használják.

5.156

Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720-23 200 kHz sávot elsődleges jelleggel a meteorológiát segítő szolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.

5.156A

A 23 200-23 350 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.

5.157

A 23 350-24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata hajók közötti rádiótávírásra korlátozódik.

5.158

Nincs felhasználva.

5.159

Nincs felhasználva.

5.160

Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és Szváziföldön a 41-44 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.161

Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41-44 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

5.162

Járulékos felosztás: Ausztráliában és Új-Zélandon a 44-47 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.162A

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban és Svájcban a 46-68 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC97) Határozat szerint. (WRC07)

5.163

Járulékos felosztás: Örményországban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 47-48,5 MHz és az 56,5-58 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.164

Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsontparton, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Tunéziában és Törökországban a 47-68 MHz sávot, a Dél-afrikai Köztársaságban a 47-50 MHz sávot, a Cseh Köztársaságban a 66-68 MHz sávot, valamint Lettországban és Litvániában a 48,5-56,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC07)

5.165

Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Madagaszkáron, Mozambikban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.

5.166

Helyettesítő felosztás: Új-Zélandon az 50-51 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel; az 53-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel.

5.167

Helyettesítő felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Pakisztánban, Szingapúrban és Thaiföldön az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.167A

Járulékos felosztás: Indonéziában az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.168

Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.169

Helyettesítő felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel.

5.170

Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51-53 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.

5.171

Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Maliban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 54-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.

5.172

Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban az 54-68 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.173

Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban a 68-72 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.174

Törölve. (WRC07)

5.175

Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68-73 MHz és a 76-87,5 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. Lettországban és Litvániában a 68-73 MHz és a 76-87,5 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat, valamint a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt országokban a műsorszóró szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell működniük. (WRC07)

5.176

Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a 68-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.177

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 73-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.178

Járulékos felosztás: Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73-74,6 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.

5.179

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Litvániában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6-74,8 MHz és a 75,2-75,4 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, de kizárólag csak a földi telepítésű adók számára. (WRC07)

5.180

A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tartózkodniuk kell a védősáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölésétől olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a markeradók számára.

 

Törekedni kell a fedélzeti marker-vevőkészülékek jellemzőinek további tökéletesítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárokhoz közeli adóállomások teljesítményének korlátozására.

5.181

Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 74,8-75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC03)

5.182

Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.183

Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.184

Törölve. (WRC07)

5.185

Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és Paraguayban a 76-88 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.186

Törölve. (WRC97)

5.187

Helyettesítő felosztás: Albániában a 81-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják.

5.188

Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a műsorszóró szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.

5.189

Nincs felhasználva.

5.190

Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5-88 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC97)

5.191

Nincs felhasználva.

5.192

Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100-108 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC97)

5.193

Nincs felhasználva.

5.194

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a 104-108 MHz sávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.195

Nincs felhasználva.

5.196

Nincs felhasználva.

5.197

Járulékos felosztás: Pakisztánban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 108-111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC07)

5.197A

Járulékos felosztás: A 108-117,975 MHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották az elismert nemzetközi légügyi szabványoknak megfelelően működő rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a 413. (Rev.WRC07) Határozatnak megfelelően történhet. A 108-112 MHz sávnak az (R) légi mozgószolgálat által történő használata földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat - az elismert nemzetközi légügyi szabványoknak megfelelően - szolgáltató rendszerekre korlátozódik. (WRC07)

5.198

Törölve. (WRC07)

5.199

Törölve. (WRC07)

5.200

A 117,975-137 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz kisegítő légiforgalmi frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai a 31. Cikkben lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival. (WRC07)

5.201

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guineában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132-136 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (WRC97)

5.202

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségekben, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Lettországban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136-137 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (WRC2000)

5.203

Törölve. (WRC07)

5.203A

Törölve. (WRC07)

5.203B

Törölve. (WRC07)

5.204

Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Kuvaitban, Montenegróban, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szerbiában, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137-138 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.205

Eltérő szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137-138 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.206

Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 137-138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC2000)

5.207

Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137-144 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a körzeti műsorszóró felosztásokba bele nem illeszthető.

5.208

A 137-138 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC97)

5.208A

Frekvenciák kijelölésekor a 137-138 MHz, 387-390 MHz és a 400,15-401 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálat űrállomásai számára, az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz és a 608-614 MHz sávokban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros zavarás küszöbszintjeit a vonatkozó ITUR Ajánlás mutatja. (WRC07)

5.208B*

A

 

137-138 MHz,

 

387-390 MHz,

 

400,15-401 MHz,

 

1452-1492 MHz,

 

1525-1610 MHz,

 

1613,8-1626,5 MHz,

 

2655-2690 MHz,

 

21,4-22 GHz

 

sávokban a 739. (Rev.WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.209

A 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC97)

5.210

Járulékos felosztás: Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 138-143,6 MHz és a 143,65-144 MHz sávokat másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. (WRC07)

5.211

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Kenyában, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Libanonban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Maliban, Máltán, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Katarban, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában és Törökországban a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.212

Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Lesothóban, Libériában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Ománban, Ugandában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, Sierra Leonéban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbabwéban a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.213

Járulékos felosztás: Kínában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

5.214

Járulékos felosztás: Eritreában, Etiópiában, Kenyában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Máltán, Montenegróban, Szerbiában, Szomáliában, Szudánban és Tanzániában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.215

Nincs felhasználva.

5.216

Járulékos felosztás: Kínában a 144-146 MHz sávot másodlagos jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották.

5.217

Helyettesítő felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában és Indiában a 146-148 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel.

5.218

Járulékos felosztás: a 148-149,9 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az egyes adások sávszélessége nem haladhatja meg a ±25 kHz-et.

5.219

A 148-149,9 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja az állandóhelyű, a mozgó- és az űrbeli üzemeltetési szolgálat fejlesztését és használatát a 148-149,9 MHz sávban.

5.220

A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja a műholdas rádiónavigáció szolgálat fejlesztését és használatát a 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban. (WRC97)

5.221

A 148-149,9 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az alábbi országoknak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állandóhelyű és mozgószolgálati állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, Fehéroroszország, Belgium, Benin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, a Kongói Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Etiópia, az Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Ghána, Görögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, a Líbiai Arab Dzsamahirija, Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Lesotho, Lettország, Libanon, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság, Szenegál, Szerbia, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Srí Lanka, a Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Zambia és Zimbabwe. (WRC07)

5.222

A műholdas rádiónavigáció szolgálatnak a 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban történő adásait az űrkutatási szolgálat vevő földi állomásai is használhatják.

5.223

Tekintettel arra, hogy a 149,9-150,05 MHz sávnak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.

5.224

Törölve. (WRC97)

5.224A

A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata 2015. január 1-jéig a műholdas földi mozgószolgálatra (Föld-űr irány) korlátozódik. (WRC97)

5.224B

A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás 2015. január 1-jéig marad hatályban. (WRC97)

5.225

Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05-153 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.226

A 156,525 MHz frekvencia a digitális szelektív hívást (DSC) használó méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,4875-156,5625 MHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 18. Függelék írják elő.

 

A 156,8 MHz frekvencia a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia, valamint a 156,7625-156,8375 MHz sáv használatának feltételeit a 31. Cikk és a 18. Függelék írják elő.

 

A 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz és a 161,475-162,05 MHz sávokban az egyes igazgatásoknak csak azokon a frekvenciákon kell elsőbbséget biztosítaniuk a tengeri mozgószolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állomásai számára (lásd a 31. és az 52. Cikkeket, valamint a 18. Függeléket).

 

El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokban a körzetekben, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak.

 

Mindazonáltal a 156,8 MHz és a 156,525 MHz frekvenciák és azok a frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez, használhatók belföldi vízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a már megkötött megállapodásokat. (WRC07)

5.227

Járulékos felosztás: a 156,4875-156,5125 MHz és a 156,5375-156,5625 MHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Ezeknek a sávoknak az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat által történő használata nem okozhat káros zavarást a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbival szemben. (WRC07)

5.227A

Járulékos felosztás: a 161,9625-161,9875 MHz és a 162,0125-162,0375 MHz sávokat másodlagos jelleggel - a tengeri mozgószolgálat állomásairól az automatikus azonosító rendszer (AIS) által kisugárzott jelek vétele érdekében - a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották (lásd a 18. Függeléket). (WRC07)

5.228

Nincs felhasználva.

5.229

Helyettesítő felosztás: Marokkóban a 162-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv felhasználására megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint működő vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1jén már üzemben lévő állomásokat, ezen időpont szerinti műszaki jellemzőikkel, a fent említett megállapodás nem érinti.

5.230

Járulékos felosztás: Kínában a 163-167 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.231

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kínában és Pakisztánban a 167-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. A műsorszóró szolgálatnak ebben a sávban történő bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti.

5.232

Járulékos felosztás: Japánban a 170-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.233

Járulékos felosztás: Kínában a 174-184 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

5.234

Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban a 174-216 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.235

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

5.236

Nincs felhasználva.

5.237

Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Eritreában, Etiópiában, Gambiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, Maliban, Sierra Leonéban, Szomáliában és Csádban a 174-223 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.238

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken a 200-216 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

5.239

Nincs felhasználva.

5.240

Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

5.241

A 2. Körzetben, a 216-225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás nem engedélyezhető. Az 1990. január 1. előtt engedélyezett állomások másodlagos jelleggel tovább működhetnek.

5.242

Járulékos felosztás: Kanadában a 216-220 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották.

5.243

Járulékos felosztás: Szomáliában a 216-225 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást más országok már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak.

5.244

Törölve. (WRC97)

5.245

Járulékos felosztás: Japánban a 222-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.

5.246

Helyettesítő felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Monacóban a 223-230 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró és a földi mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, hogy a frekvenciatervek készítése során előbb a műsorszóró szolgálat választhat a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Marokkó és Algéria már működő vagy tervezett műsorszóró állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

5.247

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Ománban, Katarban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 223-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.

5.248

Nincs felhasználva.

5.249

Nincs felhasználva.

5.250

Járulékos felosztás: Kínában a 225-235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.251

Járulékos felosztás: Nigériában a 230-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.252

Helyettesítő felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 230-238 MHz és a 246-254 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.253

Nincs felhasználva.

5.254

A 235-322 MHz és a 335,4-399,9 MHz sávokat a műholdas mozgószolgálat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően és azzal a feltétellel használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást - az 5.256A Bekezdésben meghatározott járulékos felosztás kivételével - a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett más szolgálatok állomásai számára. (WRC03)

5.255

A 312-315 MHz (Föld-űr irány) és a 387-390 MHz (űr-Föld irány) sávokat a műholdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius műholdas rendszerek is használhatják. Ez a használat a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.

5.256

A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak. (WRC07)

5.256A

Járulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban és Ukrajnában a 258-261 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai az ebben a sávban üzemelő mozgószolgálati, illetve műholdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai nem korlátozhatják más országok állandóhelyű szolgálati rendszereinek jövőbeni fejlesztését. (WRC03)

5.257

A 267-272 MHz sávot az igazgatások országaikban űrtávmérésre elsődleges jelleggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.258

A 328,6-335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a műszeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.

5.259

Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 328,6-335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC07)

5.260

Tekintettel arra, hogy a 399,9-400,05 MHz sávnak az állandóhelyű és a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.

5.261

Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ±25 kHz sávra kell korlátozni.

5.262

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Botswanában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziában, Moldovában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 400,05-401 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.263

A 400,15-401 MHz sávot az ember által vezetett űrjárművekkel való űr-űr irányú összeköttetések céljait szolgáló űrkutatási szolgálat számára is felosztották. Ebben az alkalmazásban az űrkutatási szolgálat nem tekintendő biztonsági szolgálatnak.

5.264

A 400,15-401 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 5. Függelék 1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménysűrűség határértéket mindaddig alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem vizsgálja.

5.265

Nincs felhasználva.

5.266

A 406-406,1 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a szerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbójákra korlátozódik (lásd a 31. Cikket is). (WRC07)

5.267

Minden olyan adás tilos, amely a 406-406,1 MHz sávban engedélyezett használatnak káros zavarást okozhat.

5.268

A 410-420 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat általi használata egy keringő, ember által vezetett űrjármű 5 km-es körzetén belüli összeköttetésekre korlátozódik. A járművön kívül végzett tevékenységekből származó adások által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg 0° ≤ d ≤ 5° szögtartományban a -153 dB(W/m2), 5° ≤ d ≤ 70° szögtartományban a -153 + 0,077 (d - 5) dB(W/m2) és 70° ≤ d ≤ 90° szögtartományban a -148 dB(W/m2) értéket, ahol d a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási sávszélesség 4 kHz. A 4.10 Bekezdés a járművön kívül végzett tevékenységekre nem vonatkozik. Ebben a frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) nem tarthat igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC97)

5.269

Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.270

Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a Fülöp-szigeteken a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokat másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.

5.271

Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 420-460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat (rádió-magasságmérők) számára is felosztották. (WRC07)

5.272

Eltérő szolgálati kategória: Franciaországban a 430-434 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).

5.273

Eltérő szolgálati kategória: a Líbiai Arab Dzsamahirijában a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC03)

5.274

Helyettesítő felosztás: Dániában, Norvégiában és Svédországban a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.

5.275

Járulékos felosztás: Horvátországban, Észtországban, Finnországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.276

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, Burundiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Máltán, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Svájcban, Tanzániában, Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.277

Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibutiban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, Kazahsztánban, Maliban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Ruandában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.278

Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában és Venezuelában a 430-440 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.279

Járulékos felosztás: Mexikóban a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.279A

Ennek a sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzékelői általi használata az ITUR RS.12601 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a 432-438 MHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak.

 

Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 Bekezdéseknek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC03)

5.280

Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Montenegróban, Portugáliában, Szerbiában, Szlovéniában és Svájcban a 433,05-434,79 MHz sáv (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehető igénybe. A fenti országok e sávban működő rádiótávközlési szolgálatai kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ebben a sávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek. (WRC07)

5.281

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, valamint Indiában a 433,75-434,25 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jelleggel osztották fel.

5.282

A 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (csak a 2. és a 3. Körzetben) és az 5650-5670 MHz sávokban a műholdas amatőrszolgálat azzal a feltétellel működhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint működő más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a műholdas amatőrszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azonnal megszűnjön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Az 1260-1270 MHz és az 5650-5670 MHz sávoknak a műholdas amatőrszolgálat általi használata a Föld-űr irányra korlátozódik.

5.283

Járulékos felosztás: Ausztriában a 438-440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.

5.284

Járulékos felosztás: Kanadában a 440-450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.

5.285

Eltérő szolgálati kategória: Kanadában a 440-450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.286

A 449,75-450,25 MHz sáv az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható.

5.286A

A 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (WRC97)

5.286AA

A 450-470 MHz sáv azon igazgatások általi használatra van szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. Lásd a 224. (Rev.WRC07) Határozatot. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC07).

5.286B

Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC97)

5.286C

Az 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állandóhelyű és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (WRC97)

5.286D

Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Panamában a 454-455 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. (WRC07)

5.286E

Járulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Nepálban és Nigériában a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. (WRC07)

5.287

A tengeri mozgószolgálatban a 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz és a 467,575 MHz frekvenciákat a fedélzeti távközlő állomások használhatják. Ahol erre szükség van, ott a fedélzeti távközlés céljára bevezethetők a 12,5 kHz-es csatornaosztáshoz tervezett és a 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz és 467,5625 MHz további frekvenciákat is felhasználó berendezések. Ezen frekvenciák nemzeti felségvizeken történő használatát az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá lehet vonni. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITUR M.11742 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC07)

5.288

Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközlő állomások céljaira elsősorban felhasználandó frekvenciák a következők: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre a következők: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITUR M.11742 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC03)

5.289

A műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálati alkalmazások is használhatják a 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sávokat űr-Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat szerint működő állomásoknak.

5.290

Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Japánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 460-470 MHz sávban a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.291

Járulékos felosztás: Kínában a 470-485 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóró állomásoknak.

5.291A

Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Liechtensteinben, Norvégiában, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban és Svájcban a 470-494 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC97) Határozat szerint. (WRC97)

5.292

Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban a 470-512 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára, Argentínában, Uruguayban és Venezuelában a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.293

Eltérő szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 470-512 MHz és a 614-806 MHz sávokban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 470-512 MHz és a 614-698 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Argentínában és Ecuadorban a 470-512 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.294

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Burundiban, Kamerunban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, Etiópiában, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Kenyában, Malawiban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Csádban és Jemenben a 470-582 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.295

Nincs felhasználva.

5.296

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Litvániában, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Portugáliában, a Szíriai Arab Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön és Tunéziában a 470-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották, műsorszórást kisegítő alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Táblázat szerint üzemelő, már meglévő vagy tervezett állomásoknak. (WRC07)

5.297

Járulékos felosztás: Kanadában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában és Mexikóban az 512-608 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.298

Járulékos felosztás: Indiában az 549,75-550,25 MHz sávot másodlagos jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották.

5.299

Nincs felhasználva.

5.300

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Ománban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Szudánban az 582-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.301

Nincs felhasználva.

5.302

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 590-598 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. A légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára történő minden új frekvenciakijelölés - ideértve a szomszédos sávokból jövő áthelyezéseket is - az alábbi országok igazgatásaival történő egyeztetéshez kötött: Németország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Marokkó, Norvégia és Hollandia.

5.303

Nincs felhasználva.

5.304

Járulékos felosztás: az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.305

Járulékos felosztás: Kínában a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.306

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai Műsorszóró Övezet (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608-614 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.307

Járulékos felosztás: Indiában a 608-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.

5.308

Nincs felhasználva.

5.309

Eltérő szolgálati kategória: Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban a 614-806 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.310

Törölve. (WRC97)

5.311

Törölve. (WRC07)

5.311A

A 620-790 MHz sáv tekintetében lásd az 549. (WRC07) Határozatot is. (WRC07)

5.312

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.313

Törölve. (WRC97)

5.313A

Bangladesben, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban a 698-790 MHz sáv vagy annak egyes részei ezen, a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) megvalósítani kívánó igazgatások általi használatra vannak szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Kínában az IMT használata ebben a sávban 2015-ig nem kezdődik meg. (WRC07)

5.313B

Eltérő szolgálati kategória: Brazíliában a 698-806 MHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC07)

5.314

Járulékos felosztás: Ausztriában, Olaszországban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, az Egyesült Királyságban és Szváziföldön a 790-862 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.315

Helyettesítő felosztás: Görögországban, Olaszországban és Tunéziában a 790-838 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC2000)

5.316

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Bosznia-Hercegovinában, Burkina Fasóban, Kamerunban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Finnországban, Görögországban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Maliban, Monacóban, Montenegróban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szerbiában, Svédországban és Svájcban a 790-830 MHz sávot, valamint ugyanezekben az országokban, Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 830-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint működő szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a felosztás 2015. június 16-ig hatályos. (WRC07)

5.316A

Járulékos felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 790-830 MHz sávot, Angolában, Bahreinben, Beninben, Botswanában, a Kongói Köztársaságban, az 1. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Gambiában, Ghánában, Guineában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Malawiban, Marokkóban, Mauritániában, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Ománban, Ugandában, Lengyelországban, Katarban, Ruandában, Szenegálban, Szudánban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Jemenben, Zambiában és Zimbabwéban a 790-862 MHz sávot, Grúziában a 806-862 MHz sávot, valamint Litvániában a 830-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották az érintett igazgatásoktól a 9.21 Bekezdés, illetve a GE06 Megállapodás szerint megszerzett egyetértéstől függően, beleértve az 5.312 Bekezdésben említett igazgatásokat is. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint működő szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ezen felosztás szerint a mozgószolgálat számára szóló frekvenciakijelölések Litvániában és Lengyelországban nem vehetők használatba az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország egyetértése nélkül. Ez a felosztás 2015. június 16-ig hatályos. (WRC07)

5.316B

Az 1. Körzetben a 790-862 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára az elsődleges jellegű felosztás 2015. június 17-től lép hatályba és az 5.312 Bekezdésben említett országokban működő légi rádiónavigáció szolgálat tekintetében a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függ. A GE06 Megállapodásban részes országok esetében a mozgószolgálati állomások használata az említett Megállapodás eljárásainak sikeres alkalmazásától is függ. A 224. (Rev.WRC07) és a 749. (WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.317

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília és az Egyesült Államok kivételével) a 806-890 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára van szánva.

5.317A

A 2. Körzetben a 698-960 MHz sáv, valamint az 1. és a 3. Körzetben a 790-960 MHz sáv azon részei, amelyek a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel vannak felosztva, azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani. (lásd a 224. (Rev.WRC07) és a 749. (WRC-07) Határozatot). Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC07)

5.318

Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849-851 MHz és a 894-896 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották légijárművekkel való nyilvános levelezés céljára. A 849-851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894-896 MHz sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.

5.319

Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában a 806-840 MHz (Föld-űr irány) és a 856-890 MHz (űr-Föld irány) sávokat a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást más országok Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a használat az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.

5.320

Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806-890 MHz és a 942-960 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ennek a szolgálatnak a használata a nemzeti határokon belüli működésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelelő védelmet kell nyújtani a Táblázat szerint működő szolgálatoknak annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás.

5.321

Törölve. (WRC07)

5.322

Az 1. Körzetben a 862-960 MHz sávban a műsorszóró szolgálat állomásai csak az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) üzemeltethetők - kivéve az Övezetből Algériát, Egyiptomot, Spanyolországot, a Líbiai Arab Dzsamahiriját, Marokkót, Namíbiát, Nigériát, a Dél-afrikai Köztársaságot, Tanzániát, Zimbabwét és Zambiát -, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC2000)

5.323

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 862-960 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27én üzemben volt földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (WRC07)

5.324

Nincs felhasználva.

5.325

Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890-942 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.325A

Eltérő szolgálati kategória: Kubában a 902-915 MHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. (WRC2000)

5.326

Eltérő szolgálati kategória: Chilében a 903-905 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.327

Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában a 915-928 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.327A

A 960-1164 MHz sávnak az (R) légi mozgószolgálat általi használata azokra a rendszerekre korlátozódik, amelyek az elismert nemzetközi légügyi szabványok szerint működnek. Az ilyen használat a 417. (WRC07) Határozat szerint történhet. (WRC07)

5.328

A 960-1215 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések üzemeltetésére és fejlesztésére van fenntartva. (WRC2000)

5.328A

A műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai az 1164-1215 MHz sávban a 609. (WRC07) Határozat rendelkezései szerint működhetnek, és nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960-1215 MHz sávban üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 21.18 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC07)

5.328B

A 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz és az 5010-5030 MHz sávoknak a műholdas rádiónavigáció szolgálat azon rendszerei és hálózatai általi használata, melyek hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2005. január 1. után érkeztek meg a Rádiótávközlési Irodához, a 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdések rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. A 610. (WRC03) Határozatot is alkalmazni kell; műholdas rádiónavigáció szolgálati (űr-űr irány) hálózatok és rendszerek esetén azonban a 610. (WRC-03) Határozatot csak az adó űrállomásokra kell alkalmazni. Az 5.329A Bekezdéssel összhangban az 1215-1300 MHz és az 1559-1610 MHz sávban a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) rendszereire és hálózataira a 9.7, 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdések rendelkezéseit csak a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) egyéb rendszerei és hálózatai vonatkozásában kell alkalmazni. (WRC07)

5.329

Az 1215-1300 MHz sávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást az 5.331 Bekezdés szerint engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak, és azzal szemben nem is tart igényt védelemre. Továbbá az 1215-1300 MHz sávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak. Az 5.43 Bekezdés nem alkalmazható a rádiólokáció szolgálat tekintetében. A 608. (WRC03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC03)

5.329A

Az 1215-1300 MHz és az 1559-1610 MHz sávokban működő műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) rendszereinek használata nem irányulhat biztonsági szolgálati alkalmazások nyújtására, és semmilyen járulékos korlátozást sem szabhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-Föld irány) rendszereire vagy a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő egyéb szolgálatok számára. (WRC07)

5.330

Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Kamerunban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Mozambikban, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1215-1300 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.331

Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Ausztriában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Brazíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Ghánában, Görögországban, Guineában, Egyenlítői-Guineában, Magyarországon, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Lesothóban, Lettországban, Libanonban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Mauritániában, Montenegróban, Nigériában, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbiában, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Törökországban, Venezuelában és Vietnamban az 1215-1300 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240-1300 MHz sávot a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, melynek használata a légi rádiónavigáció szolgálatra korlátozódik. (WRC07)

5.332

Az 1215-1260 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a műholdas rádiónavigáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC2000)

5.333

Törölve. (WRC97)

5.334

Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1350-1370 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.335

Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240-1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC97)

5.335A

Az 1260-1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás a lábjegyzetek szerint elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC2000)

5.336

Nincs felhasználva.

5.337

Az 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz és a 9000-9200 MHz sávoknak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra és az ezekkel kapcsolatban lévő olyan légijárművek fedélzetén elhelyezett válaszjeladókra korlátozódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos sávban működő radarok indítójeleinek hatására.

5.337A

Az 1300-1350 MHz sávnak a műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai és a rádiólokáció szolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC2000)

5.338

Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban és Türkmenisztánban az 1350-1400 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálat már működő berendezései továbbra is üzemelhetnek. (WRC07)

5.338A

Az 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz és az 51,4-52,6 GHz sávokban a 750. (WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.339

Az 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz és a 15,20-15,35 GHz sávokat másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) és a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) számára is felosztották.

5.339A

Törölve. (WRC-07)

5.340

Mindennemű adás tilos a következő sávokban:

 

1400-1427 MHz,

 

 

2690-2700 MHz,

kivéve az 5.422 Bekezdés szerintieket,

 

10,68-10,7 GHz,

kivéve az 5.483 Bekezdés szerintieket,

 

15,35-15,4 GHz,

kivéve az 5.511 Bekezdés szerintieket,

 

23,6-24 GHz,

 

 

31,3-31,5 GHz,

 

 

31,5-31,8 GHz

a 2. Körzetben,

 

48,94-49,04 GHz

légijármű állomásokról,

 

50,2-50,4 GHz*,

 

 

52,6-54,25 GHz,

 

 

86-92 GHz,

 

 

100-102 GHz,

 

 

109,5-111,8 GHz,

 

 

114,25-116 GHz,

 

 

148,5-151,5 GHz,

 

 

164-167 GHz,

 

 

182-185 GHz,

 

 

190-191,8 GHz,

 

 

200-209 GHz,

 

 

226-231,5 GHz,

 

 

250-252 GHz.

(WRC03)

5.341

Az 1400-1727 MHz, 101-120 GHz és a 197-220 GHz sávokban néhány országban passzív kutatásokat végeznek egy olyan program keretében, amely a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások kutatására irányul.

5.342

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és Ukrajnában az 1429-1535 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli légiforgalmi távmérés céljaira. 2007. április 1jétől az 1452-1492 MHz sáv használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függően lehetséges. (WRC2000)

5.343

A 2. Körzetben az 1435-1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.

5.344

Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban az 1452-1525 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.343 Bekezdést is).

5.345

Az 1452-1492 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat és a műsorszóró szolgálat általi használata digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (WARC92) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges.

5.346

Nincs felhasználva.

5.347

Törölve. (WRC07)

5.347A**

Törölve. (WRC07)

5.348

Az 1518-1525 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.348A

Az 1518-1525 MHz sávban a 9.11A Bekezdés alkalmazása során a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomásaira nézve a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi mozgószolgálat specializált mozgórádió célú használata vagy a Japán területén működő nyilvános kapcsolt távközlő hálózatokkal (PSTN) összefüggő használata ellenében az 5. Függelék 5-2. Táblázata szerinti érték helyett -150 dB(W/m2), bármely 4 kHz szélességű sávban és minden beesési szögre. Az 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálat Japán területén működő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.348B

Az 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálatnak az Egyesült Államok területén (lásd az 5.343 és az 5.344 Bekezdéseket), illetve az 5.342 Bekezdésben felsorolt országokban működő légi mozgó távmérő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.348C

Törölve. (WRC07)

5.349

Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Kamerunban, Egyiptomban, Franciaországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Kazahsztánban, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Libanonban, Marokkóban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben az 1525-1530 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.350

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban az 1525-1530 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.351

Az 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz és az 1646,5-1660,5 MHz sávokat nem szabad felhasználni egyetlen szolgálat modulációs összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy igazgatás bármilyen műholdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott állandó ponton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat használó űrállomásokon keresztül forgalmazzon.

5.351A

Az 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz és a 2670-2690 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 212. (Rev.WRC07) és a 225. (Rev.WRC07) Határozatokat. (WRC07)

5.352

Törölve. (WRC97)

5.352A

Az 1525-1530 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai - a műholdas tengeri mozgószolgálat állomásait kivéve - nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálat 1998. április 1. előtt bejelentett állomásainak Franciaországban, a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben, Algériában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Tanzániában, Vietnamban és Jemenben, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbi állomásokkal szemben. (WRC97)

5.353

Törölve. (WRC97)

5.353A

A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1530-1544 MHz és az 1626,5-1645,5 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények kielégítésének. A műholdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a GMDSS vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (WRC2000) Határozat* rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC2000)

5.354

Az 1525-1559 MHz és az 1626,5-1660,5 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálatok általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.

5.355

Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Libanonban, Máltán, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.356

Az 1544-1545 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).

5.357

Az 1545-1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.

5.357A

A 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1545-1555 MHz és az 1646,5-1656,5 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú közlemények továbbítását biztosító műholdas (R) légi mozgószolgálat spektrumigényei kielégítésének. A 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek - ha kell, akkor az elővételi jog alapján - elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (WRC2000) Határozat* rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC2000)

5.358

Törölve. (WRC97)

5.359

Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bulgáriában, Kamerunban, Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Görögországban, Guineában, Bissau-Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Litvániában, Mauritániában, Moldovában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Tunéziában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Kívánatos, hogy az igazgatások minden lehetőt megtegyenek annak érdekében, hogy elkerüljék új állandóhelyű szolgálati állomások üzembe helyezését ezekben a sávokban. (WRC07)

5.360

Törölve. (WRC97)

5.361

Törölve. (WRC97)

5.362

Törölve. (WRC97)

5.362A

Az Egyesült Államokban az 1555-1559 MHz és az 1656,5-1660,5 MHz sávokban a műholdas (R) légi mozgószolgálatnak - ha kell, akkor az elővételi jog alapján - elsőbbséget kell kapnia és azonnal rendelkezésre kell állnia minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (WRC97)

5.362B

Járulékos felosztás: az 1559-1610 MHz sávot Algériában, Szaúd-Arábiában, Kamerunban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Maliban, Mauritániában, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában 2010. január 1jéig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen időpont után az állandóhelyű szolgálat másodlagos jelleggel 2015. január 1jéig folytathatja működését, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Az 1559-1610 MHz sávot Algériában, Németországban, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bulgáriában, Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, Kazahsztánban, Litvániában, Moldovában, Nigériában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szenegálban, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában 2015. január 1jéig másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek a műholdas rádiónavigáció szolgálat és a légi rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne engedélyezzenek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhelyű szolgálat rendszerei számára. (WRC07)

5.362C

Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Máltán, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1559-1610 MHz sávot 2015. január 1jéig másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották, ezen időpontban azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek a műholdas rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne engedélyezzenek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhelyű szolgálat rendszerei számára. (WRC07)

5.363

Törölve. (WRC07)

5.364

Az 1610-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az ebben a sávban ezen szolgálatok valamelyikében üzemelő mozgó földi állomás nem kelthet -15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó EIRP-sűrűséget abban a sávrészben, amelyet az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működő rendszerek használnak (amelyekre a 4.10 Bekezdés vonatkozik), hacsak az érintett igazgatások másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben, ahol ilyen rendszerek nem üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos EIRP-sűrűsége nem haladhatja meg a -3 dB(W/4 kHz) értéket. A műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival, az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működő állomásokkal, valamint az állandóhelyű szolgálatnak az 5.359 Bekezdés rendelkezései szerint működő állomásaival szemben. A műholdas mozgószolgálati hálózatok egyeztetéséért felelős igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működő állomásoknak.

5.365

Az 1613,8-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.

5.366

Az 1610-1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű, vagy műholdakon elhelyezett berendezések használatára és fejlesztésére van fenntartva. A műholdas felhasználás a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges.

5.367

Járulékos felosztás: az 1610-1626,5 MHz és az 5000-5150 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.368

A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat tekintetében a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az 1610-1626,5 MHz sávban, a műholdas légi rádiónavigáció szolgálat kivételével.

5.369

Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Burundiban, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, Libériában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban és Zambiában az 1610-1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC03)

5.370

Eltérő szolgálati kategória: Venezuelában az 1610-1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás másodlagos jellegű.

5.371

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány) és a 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) sávokat másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.372

A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat 1610,6-1613,8 MHz sávot használó állomásainak (a 29.13 Bekezdés vonatkozik).

5.373

Nincs felhasználva.

5.373A

Törölve. (WRC97)

5.374

A műholdas mozgószolgálatnak az 1631,5-1634,5 MHz és az 1656,5-1660 MHz sávokban üzemelő mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálatnak az 5.359 Bekezdésben felsorolt országokban működő állomásai számára. (WRC97)

5.375

Az 1645,5-1646,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi és a műholdak közötti összeköttetésekre történő használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).

5.376

Az 1646,5-1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.

5.376A

Az 1660-1660,5 MHz sávban működő mozgó földi állomások nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat állomásainak. (WRC97)

5.377

Törölve. (WRC03)

5.378

Nincs felhasználva.

5.379

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és Pakisztánban az 1660,5-1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a meteorológiát segítő szolgálat számára is felosztották.

5.379A

Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet megadjanak az 1660,5-1668,4 MHz sávban a jövőbeli rádiócsillagászati kutatásoknak, különösen azzal, hogy a lehető leghamarabb beszüntetik a meteorológiát segítő szolgálat levegő-föld irányú adásait az 1664,4-1668,4 MHz sávban.

5.379B

Az 1668-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1668-1668,4 MHz sávban a 904. (WRC-07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.379C

A rádiócsillagászati szolgálat 1668-1670 MHz sávon belüli védelme érdekében az ebben a sávban működő műholdas mozgószolgálat bármely hálózatának mozgó földi állomásai által keltett eredő felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -181 dB(W/m2) értéket egy 10 MHz szélességű és a -194 dB(W/m2) értéket bármely 20 kHz szélességű sávban a Nemzetközi Frekvencia Alapnyilvántartásba bejegyzett bármely rádiócsillagászati állomás helyén a 2000 s-os integrációs időtartamok több mint 2%ánál. (WRC03)

5.379D

Az 1668,4-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 744. (Rev.WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.379E

Az 1668,4-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a meteorológiát segítő szolgálat állomásainak Kínában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban és Üzbegisztánban. Az 1668,4-1675 MHz sávban kívánatos, hogy az igazgatások ne vezessenek be új rendszereket a meteorológiát segítő szolgálat keretein belül, valamint a meteorológiát segítő szolgálat meglévő rendszereit helyezzék át más sávokba, mihelyt a körülmények lehetővé teszik. (WRC03)

5.380

Törölve. (WRC07)

5.380A

Az 1670-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas meterorológiai szolgálat 2004. január 1. előtt bejelentett meglévő földi állomásainak, és nem is korlátozhatják azok fejlesztését. Ebben a sávban ezen földi állomások számára szóló minden új kijelölést szintén védeni kell a műholdas mozgószolgálat állomásai által okozott káros zavarástól. (WRC07)

5.381

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Costa Ricában, Kubában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban az 1690-1700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.382

Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Libanonban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szerbiában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben az 1690-1700 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 1690-1700 MHz sávban a felosztás az állandóhelyű szolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jellegű. (WRC07)

5.383

Nincs felhasználva.

5.384

Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700-1710 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. (WRC97)

5.384A

Az 1710-1885 MHz, a 2300-2400 MHz és a 2500-2690 MHz sávok vagy azok egyes részei azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlést (IMT) kívánják megvalósítani a 223. (Rev.WRC07) Határozatnak megfelelően. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC07)

5.385

Járulékos felosztás: az 1718,8-1722,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak megfigyelése céljából. (WRC2000)

5.386

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben, Ausztráliában, Guamon, Indiában, Indonéziában és Japánban az 1750-1850 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, különös tekintettel a troposzferikus szóródáson alapuló rendszerekre. (WRC03)

5.387

Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az 1770-1790 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC07)

5.388

Az 1885-2025 MHz és a 2110-2200 MHz sávok világviszonylatban azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés2000t (IMT2000) kívánják megvalósítani. Ez a használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak olyan más szolgálatok általi használatát, amelyek számára fel vannak osztva. Ezeknek a sávoknak az IMT2000 céljaira a 212. (Rev.WRC97) Határozat* szerint kell rendelkezésre állniuk. (Lásd a 223. (WRC2000) Határozatot is). (WRC2000)

5.388A

Az 1. és a 3. Körzetben az 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz és a 2110-2170 MHz sávokat, a 2. Körzetben az 1885-1980 MHz és a 2110-2160 MHz sávokat használhatják a nagy magasságú hordozóra telepített állomások mint a nemzetközi mozgó távközlés2000 (IMT2000) biztosítására szolgáló bázisállomások a 221. (Rev.WRC03) Határozat szerint. A bázisállomásként nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat használó IMT2000 alkalmazások által történő használatuk nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely állomása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC03)

5.388B

Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Burkina Fasóban, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Elefántcsontparton, Kínában, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Ugandában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában, Jemenben, Zambiában és Zimbabwéban - az állandóhelyű és mozgószolgálatoknak (beleértve az IMT2000 mozgóállomásokat is) az azonoscsatornás zavarással szembeni, területükön való védelme érdekében - a szomszédos országokban egy IMT2000 bázisállomásként üzemelő, nagy magasságú hordozóra telepített állomás (HAPS) az 5.388A Bekezdésben hivatkozott sávokban az országhatárokon kívül nem lépheti túl a -127 dB(W/(m2.MHz)) azonoscsatornás felületi teljesítménysűrűséget a Föld felszínén, hacsak az érintett igazgatás az eltéréshez kifejezett hozzájárulását nem adta a HAPS bejelentésekor. (WRC03)

5.389

Nincs felhasználva.

5.389A

Az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (Rev.WRC2000) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC07)

5.389B

Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült Államokban, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Peruban, Suriname-ban, Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában az 1980-1990 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.

5.389C

A 2. Körzetben a 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (Rev.WRC2000) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC07)

5.389D

Törölve. (WRC03)

5.389E

A 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat által a 2. Körzetben történő használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzetben az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.

5.389F

Algériában, Beninben, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Maliban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak, nem korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. január 1. előtt, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC2000)

5.390

Törölve. (WRC07)

5.391

Frekvenciák kijelölésekor a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávokban a mozgószolgálat számára, az igazgatások nem vezethetnek be olyan nagysűrűségű mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU-R SA.1154 Ajánlás ír le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell venniük ezt az Ajánlást. (WRC97)

5.392

Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávokban az űrkutatási, az űrbeli üzemeltetési és a műholdas Föld-kutató szolgálatban két vagy több nemgeostacionárius műhold közötti űr-űr irányú adások ne szabhassanak bárminemű korlátozást ezen szolgálatok ezen sávokbeli Föld-űr, űr-Föld és más űr-űr irányú adásai számára geostacionárius és nemgeostacionárius műholdak között.

5.392A

Törölve. (WRC07)

5.393

Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban, Indiában és Mexikóban a 2310-2360 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges, kivéve a műholdas műsorszóró rendszereket a felső 25 MHzes sávra korlátozó 3. határozati pontot. (WRC07)

5.394

Az Egyesült Államokban a 2300-2390 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. Kanadában a 2360-2400 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. (WRC07)

5.395

Franciaországban és Törökországban a 2310-2360 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. (WRC03)

5.396

A 2310-2360 MHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálatnak az 5.393 Bekezdés szerint üzemelő azon űrállomásait, amelyek érinthetik azokat a szolgálatokat, amelyek számára ezt a sávot más országokban felosztották, a 33. (Rev.WRC97) Határozat* szerint kell egyeztetni és bejelenteni. A kiegészítő földfelszíni műsorszóró állomásokat használatba vételük előtt a szomszédos országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell alávetni.

5.397

Eltérő szolgálati kategória: Franciaországban a 2450-2500 MHz sávot a rádiólokáció szolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek.

5.398

A 2483,5-2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálatra a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

5.399

Az 1. Körzetben, az 5.400 Bekezdésben fel nem sorolt országokban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

5.400

Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, Burundiban, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Libanonban, Libériában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban és Zambiában a 2483,5-2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC03)

5.401

Nincs felhasználva.

5.402

A 2483,5-2500 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot ne érje káros zavarás a 2483,5-2500 MHz sávban végzett adásoktól, különösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati szolgálat számára felosztott 4990-5000 MHz sávba eső második harmonikus sugárzásoktól.

5.403

A 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2520-2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva. A 9.11A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC07)

5.404

Járulékos felosztás: Indiában és az Iráni Iszlám Köztársaságban a 2500-2516,5 MHz sávot a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.405

Járulékos felosztás: Franciaországban a 2500-2550 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek.

5.406

Nincs felhasználva.

5.407

A 2500-2520 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -152 dB(W/(m2·4 kHz)) értéket Argentínában, hacsak az érdekelt igazgatások másképpen meg nem egyeznek.

5.408

Törölve. (WRC2000)

5.409

Törölve. (WRC07)

5.410

Az 1. Körzetben a 2500-2690 MHz sáv troposzferikus szóródáson alapuló rendszerek számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható. Az igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük arra, hogy ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rendszerek fejlesztését elkerüljék. Ebben a sávban troposzferikus szóródáson alapuló új rádiórelé összeköttetések tervezésekor minden lehetséges intézkedést meg kell tenni ezen összeköttetések antennáinak a geostacionárius műholdpálya felé történő irányításának elkerülésére. (WRC07)

5.411

Törölve. (WRC07)

5.412

Helyettesítő felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 2500-2690 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC07)

5.413

A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban működő műholdas műsorszóró rendszerek megtervezésekor kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat 2690-2700 MHz sávon belüli védelmére.

5.414

A 2500-2520 MHz sáv felosztása a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) számára a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. (WRC07)

5.414A

Japánban és Indiában a 2500-2520 MHz és a 2520-2535 MHz sávoknak az 5.403 Bekezdés szerint a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) műholdas hálózata általi használata a nemzeti határokon belüli működésre korlátozódik és a 9.11A Bekezdés alkalmazásától függően lehetséges. Az alábbi felületi teljesítménysűrűség értékeket kell a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés küszöbértékeként használni bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén, a műholdas mozgószolgálati hálózatot bejelentő igazgatás területét övező 1000 km-es térségben:

 

 

-136 dB(W/(m2·MHz))

0° ≤ q ≤ 5° esetén,

 

 

-136 + 0,55 (q - 5) dB(W/(m2·MHz))

5° < q ≤ 25° esetén,

 

 

-125 dB(W/(m2·MHz))

25° < q ≤ 90° esetén,

 

ahol a q a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Ezen területen kívül a 21. Cikk 21-4. Táblázatát kell alkalmazni. Ezenkívül a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 5. Függeléke 1. Mellékletének 5-2. Táblázatában szereplő egyeztetési küszöbértékeket a 9. és a 11. Cikknek a 9.11A Bekezdéshez kapcsolódóan alkalmazandó rendelkezéseivel együtt alkalmazni kell mindazokra a rendszerekre, amelyekre vonatkozóan a Rádiótávközlési Iroda a hiánytalan bejelentési adatokat 2007. november 14ig megkapta és amelyeket addig az időpontig használatba is vettek. (WRC07)

5.415

A 2. Körzetben a 2500-2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a 2500-2535 MHz és a 2655-2690 MHz sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, különös tekintettel az 1. Körzet műholdas műsorszóró szolgálatára. (WRC07)

5.415A

Járulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2515-2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat (űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva. (WRC2000)

5.416

A 2520-2670 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használata közösségi vételre szolgáló nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. A 9.19 Bekezdés rendelkezéseit ebben a sávban az igazgatásoknak két- és többoldalú tárgyalásaik során alkalmazniuk kell. (WRC07)

5.417

Törölve. (WRC2000)

5.417A

Az 5.418 Bekezdésnek a Koreai Köztársaságban és Japánban történő alkalmazása során az 528. (Rev.WRC03) Határozat határozati részének 3. pontját illetően engedményeket tettek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni műsorszóró szolgálat 2605-2630 MHz sávban - elsődleges jelleggel - történő működését is. Ez a használat a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódik. Az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet egyidejűleg - egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint - két egymást átfedő frekvenciakijelölése. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21-4. Táblázatának a rendelkezései nem alkalmazhatóak. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 2605-2630 MHz sávban üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2605-2630 MHz sávban működő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, nem haladhatja meg a következő határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:

 

 

-130 dB(W/(m2·MHz))

0° ≤ q ≤ 5° esetén,

 

 

-130 + 0,4 (q - 5) dB(W/(m2·MHz))

5° < q ≤ 25° esetén,

 

 

-122 dB(W/(m2·MHz))

25° < q ≤ 90° esetén,

 

ahol a q a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. A Koreai Köztársaság műholdas műsorszóró szolgálati (hang) hálózatai esetén, mint kivételt a fenti határértékek tekintetében, a -122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a műholdas műsorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező 1000 km-es térségben, 35°nál nagyobb beesési szög esetén. (WRC03)

5.417B

A Koreai Köztársaságban és Japánban a 2605-2630 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.417A Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után tekintendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 5. előtt beérkezettnek tekintendők. (WRC03)

5.417C

A 2605-2630 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.417A Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (WRC03)

5.417D

A 2605-2630 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.417A Bekezdés szerinti nemgeostacionárius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.418

Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, Pakisztánban és Thaiföldön a 2535-2655 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21-4. Táblázatának a rendelkezései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon geostacionárius műholdas rendszerei, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódnak. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2630-2655 MHz sávban működő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, nem haladhatja meg a következő határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:

 

 

-130 dB(W/(m2·MHz))

0° ≤ q ≤ 5° esetén,

 

 

-130 + 0,4 (q - 5) dB(W/(m2·MHz))

5° < q ≤ 25° esetén,

 

 

-122 dB(W/(m2·MHz))

25° < q ≤ 90° esetén,

 

ahol a q a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. Mint kivételt a fenti határértékek tekintetében, a -122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a műholdas műsorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező 1500 kmes térségben.

 

Ezenkívül az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet egyidejűleg - egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint - két egymást átfedő frekvenciakijelölése azon rendszerek tekintetében, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg. (WRC07)

5.418A

Néhány, az 5.418 Bekezdésben felsorolt, a 3. Körzethez tartozó országban a 2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után tekintendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 3. előtt beérkezettnek tekintendők. (WRC03)

5.418B

A 2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.418 Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (WRC03)

5.418C

A 2630-2655 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.418 Bekezdés szerinti nemgeostacionárius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.419

A műholdas mozgószolgálati rendszereknek a 2670-2690 MHz sávban történő bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. előtt ebben a sávban üzemelő műholdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a műholdas mozgószolgálati rendszerek egyeztetésének a 9.11A Bekezdés rendelkezései szerint kell történnie. (WRC07)

5.420

A 2655-2670 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell. (WRC07)

5.420A

Törölve. (WRC07)

5.421

Törölve. (WRC03)

5.422

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Brunei Darussalamban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Montenegróban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben a 2690-2700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lévő berendezésekre korlátozódik. (WRC07)

5.423

A 2700-2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal működhetnek.

5.424

Járulékos felosztás: Kanadában a 2850-2900 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira.

5.424A

A 2900-3100 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC03)

5.425

A 2900-3100 MHz sávban a hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó (SIT) rendszer használata a 2930-2950 MHz sávrészre korlátozódik.

5.426

A 2900-3100 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra korlátozódik.

5.427

A 2900-3100 MHz és a 9300-9500 MHz sávokban a radartranszponderek válaszjelének nem szabad olyannak lennie, hogy összetéveszthető legyen a radarbóják (raconok) válaszjelével, és az nem okozhat zavarást a rádiónavigáció szolgálat hajó vagy légiforgalmi radarberendezései számára; mindazonáltal figyelembe kell venni a 4.9 Bekezdést.

5.428

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 3100-3300 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.429

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Elefántcsontparton, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Jemenben a 3300-3400 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A Földközi-tenger menti országok nem tarthatnak igényt védelemre állandóhelyű és mozgószolgálatuk részére a rádiólokáció szolgálattal szemben. (WRC07)

5.430

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 3300-3400 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.430A

Eltérő szolgálati kategória: Albániában, Algériában, Németországban, Andorrában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Burkina Fasóban, Kamerunban, Cipruson, a Vatikánban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban és az 1. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben, Gabonban, Grúziában. Görögországban, Guineában, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, Lettországban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Liechtensteinben, Litvániában, Malawiban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Moldovában, Monacóban, Mongóliában, Montenegróban, Mozambikban, Namíbiában, Nigerben, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, San Marinóban, Szenegálban, Szerbiában, Sierra Leonéban, Szlovéniában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Tunéziában, Törökországban, Ukrajnában, Zambiában és Zimbabwéban a 3400-3600 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel, más igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezéstől függően, és ez a sáv a nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménysűrűség bármely más igazgatás területének határán az idő több mint 20%-ában ne lépje túl a -154,5 dB(W/(m2×4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - mindkét igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A 3400-3600 MHz sávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. Ez a felosztás 2010. november 17-től hatályos. (WRC07)

5.431

Járulékos felosztás: Németországban, Izraelben és az Egyesült Királyságban a 3400-3475 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.431A

Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Costa Ricában, Kubában, a Dominikai Köztársaságban, Salvadorban, Guatemalában, Mexikóban, Paraguayban, Suriname-ban, Uruguayban, Venezuelában, valamint a 2. Körzetben lévő francia tengerentúli megyékben és közösségekben a 3400-3500 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 3400-3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. (WRC07)

5.432

Eltérő szolgálati kategória: a Koreai Köztársaságban, Japánban és Pakisztánban a 3400-3500 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC2000)

5.432A

A Koreai Köztársaságban, Japánban és Pakisztánban a 3400-3500 MHz sáv a nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménysűrűség bármely más igazgatás területének határán az idő több mint 20%-ában ne lépje túl a -154,5 dB(W/(m2×4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - mindkét igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A 3400-3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. (WRC07)

5.432B

Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben, Kínában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Új-Zélandon, Szingapúrban és a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben a 3400-3500 MHz sávot a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel, más igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezéstől függően, és ez a sáv a nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménysűrűség bármely más igazgatás területének határán az idő több mint 20%-ában ne lépje túl a -154,5 dB(W/(m2×4 kHz)) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - mindkét igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A 3400-3500 MHz sávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. Ez a felosztás 2010. november 17-től hatályos. (WRC07)

5.433

A 2. és a 3. Körzetben a 3400-3600 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Mindazonáltal kívánatos, hogy mindazok az igazgatások, amelyek rádiólokációs rendszereket működtetnek ebben a sávban, 1985-ig szüntessék be ezt a használatot. Ez után az időpont után az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük a műholdas állandóhelyű szolgálat védelmére, és nem léphetnek fel egyeztetési igénnyel a műholdas állandóhelyű szolgálattal szemben.

5.433A

Bangladesben, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Új-Zélandon, Pakisztánban és a 3. Körzetben lévő francia tengerentúli közösségekben a 3500-3600 MHz sáv a nemzetközi mozgó távközlésre (IMT) van szánva. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezt a sávot azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezt a sávot felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. Az egyeztetés szakaszában a 9.17 és a 9.18 Bekezdések rendelkezéseit is alkalmazni kell. Mielőtt ebben a sávban egy igazgatás használatba vesz egy mozgószolgálati (bázis- vagy mozgó-) állomást, biztosítania kell, hogy a talajszint felett 3 m-rel keltett felületi teljesítménysűrűség bármely más igazgatás területének határán az idő több mint 20%-ában ne lépje túl a -154,5 dB(W/(m2×4 kHz) értéket. Ez a határérték minden olyan ország területén túlléphető, amelynek igazgatása ebbe beleegyezett. Annak biztosítása érdekében, hogy bármely más igazgatás területének határán a felületi teljesítménysűrűség határérték teljesüljön, a számításokat és az ellenőrzést - az összes vonatkozó információ figyelembevételével - mindkét igazgatás (a földfelszíni állomásért felelős igazgatás, illetve a földi állomásért felelős igazgatás) kölcsönös egyetértésével kell végezni, szükség esetén az Iroda támogatásával. Nézetkülönbség esetén a felületi teljesítménysűrűség számítását és ellenőrzését az Irodának kell elvégeznie, a fent említett információk figyelembevételével. A 3500-3600 MHz sávban a mozgószolgálati állomások nem tarthatnak igényt nagyobb védelemre az űrállomásokkal szemben, mint amennyit a Rádiószabályzat (2004. évi kiadás) 21-4. Táblázata biztosít. (WRC07)

5.434

Törölve. (WRC97)

5.435

Japánban a 3620-3700 MHz sávból a rádiólokáció szolgálat ki van zárva.

5.436

Nincs felhasználva.

5.437

Törölve. (WRC2000)

5.438

A 4200-4400 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata kizárólag a légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérőkre és a velük kapcsolatban álló földi telepítésű válaszjeladók részére van fenntartva. Mindazonáltal a műholdas Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat passzív érzékelői számára a sáv használata másodlagos jelleggel engedélyezhető (a rádió-magasságmérők semmiféle védelmet nem biztosítanak).

5.439

Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és a Líbiai Arab Dzsamahirijában a 4200-4400 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.440

A műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata számára megengedhető a 4202 MHz frekvencia használata űr-Föld irányú adásokhoz és a 6427 MHz frekvencia használata Föld-űr irányú adásokhoz. Ezeknek az adásoknak e frekvenciáktól számított ±2 MHz-es határokon belül kell maradniuk és a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetségesek.

5.440A

A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) és Ausztráliában a 4400-4940 MHz sáv használható légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre. Az ilyen használat a 416. (WRC07) Határozat szerint történhet, továbbá nem okozhat káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálatnak és az állandóhelyű szolgálatnak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Bármely ilyen használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak más mozgószolgálati alkalmazások vagy egyéb olyan szolgálatok általi használatát, amelyek számára ezeket a sávokat szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC07)

5.441

A 4500-4800 MHz (űr-Föld irány) és a 6725-7025 MHz (Föld-űr irány) sávokat a műholdas állandóhelyű szolgálat a 30B. Függelék rendelkezései szerint használhatja. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld irány) és a 12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávokat a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas rendszerei a 30B. Függelék rendelkezései szerint használhatják. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld irány) és a 12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat valamely nemgeostacionárius műholdas rendszere általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC2000)

5.442

A 4825-4835 MHz és a 4950-4990 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a felosztás "a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat"-ra korlátozódik. A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) és Ausztráliában a 4825-4835 MHz sávot légijármű állomások által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre korlátozva a légi mozgószolgálat számára is felosztották. Az ilyen használat a 416. (WRC07) Határozat szerint történhet, és nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű szolgálatnak. (WRC07)

5.443

Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Ausztráliában és Kanadában a 4825-4835 MHz és a 4950-4990 MHz sávokban a rádiócsillagászati szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).

5.443A

Törölve. (WRC03)

5.443B

Az 5030 MHz felett működő mikrohullámú leszállító rendszert érő káros zavarás elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz sávban működő bármely műholdas rádiónavigáció szolgálati (űr-Föld irány) rendszer összes űrállomása által az 5030-5150 MHz sávban a Föld felszínén keltett eredő felületi teljesítménysűrűség egy 150 kHz szélességű sávban sem haladhatja meg a -124,5 dB(W/m2) értéket. A 4990-5000 MHz sávban a rádiócsillagászati szolgálatot érő káros zavarás elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz sávban működő műholdas rádiónavigáció szolgálati rendszereknek be kell tartaniuk a 4990-5000 MHz sávra vonatkozó, a 741. (WRC03) Határozatban meghatározott határértékeket. (WRC03)

5.444

Az 5030-5150 MHz sáv a precíziós megközelítés és leszállítás céljaira szolgáló nemzetközi szabványosított rendszer (mikrohullámú leszállító rendszer) üzemeltetésére használandó. Az 5030-5091 MHz sávban az erre a rendszerre vonatkozó igények elsőbbséget élveznek a sáv más használatával szemben. Az 5091-5150 MHz sáv használata tekintetében az 5.444A Bekezdést és a 114. (Rev.WRC03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.444A

Járulékos felosztás: az 5091-5150 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik.

 

Az 5091-5150 MHz sávban a következő feltételek is érvényesek:

 

-     2018. január 1. előtt az 5091-5150 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 114. (Rev.WRC03) Határozat rendelkezései szerint kell hogy történjen;

 

-     2016. január 1. után a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseit biztosító földi állomások számára nem adható új kijelölés;

 

-     2018. január 1. után a műholdas állandóhelyű szolgálat másodlagossá válik a légi rádiónavigáció szolgálathoz képest. (WRC07)

5.444B

Az 5091-5150 MHz sáv légi mozgószolgálat általi használata az alábbiakra korlátozódik:

 

-     az (R) légi mozgószolgálatban a nemzetközi légügyi szabványok szerint működő rendszerek, repülőtéri felszíni alkalmazásokra korlátozva. Az ilyen használat a 748. (WRC07) Határozat szerint történhet;

 

-     légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a 418. (WRC07) Határozat szerinti adásai;

 

-     légiforgalmi biztonsági célú adások. Az ilyen használat a 419. (WRC07) Határozat szerint történhet. (WRC07)

5.445

Nincs felhasználva.

5.446

Járulékos felosztás: az 5.369 és az 5.400 Bekezdésekben felsorolt országokban az 5150-5216 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 2. Körzetben a sávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. Az 1. és a 3. Körzetben, az 5.369 és az 5.400 Bekezdésekben felsorolt országokat kivéve, a sávot másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. A műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használat az 1610-1626,5 MHz és/vagy a 2483,5-2500 MHz sávokban üzemelő műholdas rádiómeghatározó szolgálattal kapcsolatos modulációs összeköttetésekre korlátozódik. A Föld felszínén a teljes felületi teljesítménysűrűség semmi esetre sem haladhatja meg a -159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es sávban, bármilyen beesési szögnél.

5.446A

Az 5150-5350 MHz és az 5470-5725 MHz sávoknak a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat állomásai általi használata a 229. (WRC03) Határozat szerint történhet. (WRC07)

5.446B

Az 5150-5250 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés - a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásai tekintetében - a mozgószolgálatra nem alkalmazható. (WRC03)

5.446C

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben (Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Kuvait, Libanon, Marokkó, Omán, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Szudán és Tunézia kivételével) és Brazíliában az 5150-5250 MHz sávot elsődleges jelleggel, a légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) légiforgalmi távmérési célú, a 418. (WRC07) Határozat szerinti adásaira korlátozva a légi mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek az állomások nem tarthatnak igényt védelemre az 5. Cikk rendelkezései szerint működő más állomásokkal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC07)

5.447

Járulékos felosztás: Elefántcsontparton, Izraelben, Libanonban, Pakisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 5150-5250 MHz sávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 229. (WRC03) Határozat rendelkezései ebben az esetben nem alkalmazhatóak. (WRC07)

5.447A

A műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik.

5.447B

Járulékos felosztás: az 5150-5216 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5216 MHz sávban űr-Föld irányban működő űrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség semmi esetre sem haladhatja meg a -164 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz szélességű sávban, bármilyen beesési szögnél.

5.447C

A műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5250 MHz sávban az 5.447A és az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett hálózataiért felelős igazgatásoknak a jogegyenlőség alapján a 9.11A Bekezdésnek megfelelően kell egyeztetniük az 5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. előtt használatba vett nemgeostacionárius műholdas hálózatokért felelős igazgatásokkal. Az 5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. után használatba vett műholdas hálózatok nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5.447A és az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett állomásaival szemben, és azoknak káros zavarást sem okozhatnak.

5.447D

Az 5250-5255 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges jellegű felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A sávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű. (WRC97)

5.447E

Járulékos felosztás: a 3. Körzet alábbi országaiban: Ausztráliában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Malajziában, Pápua Új-Guineában, a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az 5250-5350 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ennek a sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek bevezetésére irányul és meg kell felelnie az ITUR F.1613 Ajánlásnak. Továbbá az állandóhelyű szolgálat nem tarthat igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) és az űrkutatási szolgálattal (aktív) szemben, mindazonáltal az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak az állandóhelyű szolgálatra a műholdas Föld-kutató (aktív) és az űrkutatási (aktív) szolgálatok tekintetében. Az állandóhelyű szolgálat állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszereinek a meglévő rádiómeghatározó rendszerek védelmének biztosításával történő bevezetését követően a jövőbeni rádiómeghatározó rendszerek semmilyen további korlátozást nem szabhatnak az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek számára. (WRC07)

5.447F

Az 5250-5350 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) és az űrkutatási szolgálattal (aktív) szemben. Ezek a szolgálatok nem szabhatnak - a rendszerjellemzők és a zavarási kritériumok alapján - az ITUR M.1638 és az ITUR RS.1632 Ajánlásokban meghatározottaknál szigorúbb védelmi kritériumokat a mozgószolgálat számára. (WRC03)

5.448

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában és Türkmenisztánban az 5250-5350 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.448A

Az 5250-5350 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) nem tarthat igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.448B

Az 5350-5570 MHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 5460-5570 MHz sávban működő űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást az 5350-5460 MHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálatnak, az 5460-5470 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatnak és az 5470-5570 MHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC03)

5.448C

Az 5350-5460 MHz sávban működő űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezt a sávot felosztották, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. (WRC03)

5.448D

Az 5350-5470 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 5.449 Bekezdés szerint üzemelő légi rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. (WRC03)

5.449

Az 5350-5470 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata fedélzeti radarokra és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójákra korlátozódik.

5.450

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5470-5650 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.450A

Az 5470-5725 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálatokkal szemben. A rádiómeghatározó szolgálatok nem szabhatnak - a rendszerjellemzők és a zavarási kritériumok alapján - az ITUR M.1638 Ajánlásban meghatározottaknál szigorúbb védelmi kritériumokat a mozgószolgálat számára. (WRC03)

5.450B

Az 5470-5650 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai - kivéve a 5600-5650 MHz sávban működő meteorológiai célú földi telepítésű radarokat - nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. (WRC03)

5.451

Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 5470-5850 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Az 5725-5850 MHz sávban alkalmazni kell a 21.2, 21.3, 21.4 és a 21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket.

5.452

Az 5600-5650 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal működhetnek.

5.453

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guineában, Egyenlítői-Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Srí Lankán, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Thaiföldön, Togóban, Vietnamban és Jemenben az 5650-5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ebben az esetben a 229. (WRC03) Határozat rendelkezései nem alkalmazhatóak. (WRC03)

5.454

Eltérő szolgálati kategória: Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az 5670-5725 MHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.455

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670-5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.456

Járulékos felosztás: Kamerunban az 5755-5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.457

Nincs felhasználva.

5.457A

Az 5925-6425 MHz és a 14-14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások forgalmazhatnak a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival. Az ilyen használat a 902. (WRC03) Határozat szerint történhet. (WRC03)

5.457B

Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben az 5925-6425 MHz és a 14-14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások a 902. (WRC03) Határozatban meghatározott jellemzőkkel és feltételekkel a műholdas tengeri mozgószolgálaton belül másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Az ilyen használat a 902. (WRC03) Határozat szerint történhet. (WRC03)

5.457C

A 2. Körzetben (Brazília, Kuba, a francia tengerentúli megyék és közösségek, Guatemala, Paraguay, Uruguay és Venezuela kivételével) az 5925-6700 MHz sáv használható légijármű állomások (lásd az 1.83 Bekezdést) által végzett repülési tesztek céljait szolgáló légi mozgó távmérésre. Az ilyen használat a 416. (WRC07) Határozat szerint történhet, továbbá nem okozhat káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálatnak és az állandóhelyű szolgálatnak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. Bármely ilyen használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak más mozgószolgálati alkalmazások vagy egyéb olyan szolgálatok általi használatát, amelyek számára ezeket a sávokat szintén elsődleges jelleggel felosztották, továbbá a Rádiószabályzatban sem biztosít elsőbbséget. (WRC-07)

5.458

A 6425-7075 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékelők segítségével méréseket végeznek az óceánok felett. A 7075-7250 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékelők segítségével méréseket végeznek. Kívánatos, hogy az igazgatások vegyék figyelembe a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) igényeit a 6425-7025 MHz és a 7075-7250 MHz sávok távlati tervezésekor.

5.458A

Frekvenciák kijelölésekor a 6700-7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai számára, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálat spektrumvonal-megfigyeléseit a 6650-6675,2 MHz sávban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól.

5.458B

A 6700-7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat számára az űr-Föld irányú felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A 6700-7075 MHz sávnak (űr-Föld irány) a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata nem esik a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá.

5.458C

A 7025-7075 MHz sávban (Föld-űr irány) műholdas állandóhelyű szolgálati geostacionárius műholdas rendszerekre vonatkozólag 1995. november 17. után kijelöléseket benyújtó igazgatásoknak a megfelelő ITUR-ajánlások alapján konzultálniuk kell azokkal az igazgatásokkal, amelyek ebben a frekvenciasávban 1995. november 18. előtt jelentettek be és vettek használatba nemgeostacionárius műholdas rendszereket, ha az utóbbi igazgatások ezt kérik. Ennek a konzultációnak az a célja, hogy elősegítse a műholdas állandóhelyű szolgálati geostacionárius műholdas rendszerek és a nemgeostacionárius műholdas rendszerek megosztott üzemeltetését ebben a sávban.

5.459

Járulékos felosztás: az Oroszországi Föderációban a 7100-7155 MHz és a 7190-7235 MHz sávokat elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC97)

5.460

A 7145-7190 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a távoli űrre korlátozódik; a 7190-7235 MHz sávban távoli űrbe irányuló adások nem hozhatók létre. Az űrkutatási szolgálatnak a 7190-7235 MHz sávban üzemelő geostacionárius műholdjai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat jelenleg meglévő és jövőbeni állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC03)

5.461

Járulékos felosztás: a 7250-7375 MHz sávot (űr-Föld irány) és a 7900-8025 MHz sávot (Föld-űr irány) elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.

5.461A

A 7450-7550 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a geostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. Ebben a sávban a műholdas meteorológiai szolgálat 1997. november 30. előtt bejelentett nemgeostacionárius rendszerei elsődleges jelleggel továbbra is működhetnek élettartamuk végéig. (WRC97)

5.461B

A 7750-7850 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC97)

5.462

Törölve. (WRC97)

5.462A

Az 1. Körzetben és (Japánt kivéve) a 3. Körzetben a 8025-8400 MHz sávban a geostacionárius műholdakat használó műholdas Föld-kutató szolgálat az érintett igazgatás hozzájárulása nélkül nem kelthet olyan felületi teljesítménysűrűséget, mely a (q) beesési szögtől függő alábbi ideiglenes értékeket meghaladja:

 

-174 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban

0° ≤ q < 5° esetén

 

-174 + 0,5 (q - 5) dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban

5° ≤ q < 25° esetén

 

-164 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban

25° ≤ q ≤ 90° esetén

 

Ezek az értékek a 124. (WRC97) Határozat* értelmében tanulmányozás tárgyát képezik. (WRC97)

5.463

A légijármű állomások a 8025-8400 MHz sávban nem adhatnak. (WRC97)

5.464

Törölve. (WRC97)

5.465

Az űrkutatási szolgálatban a 8400-8450 MHz sáv használata a távoli űrre korlátozódik.

5.466

Eltérő szolgálati kategória: Izraelben, Szingapúrban és Srí Lankán a 8400-8500 MHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (WRC03)

5.467

Törölve. (WRC03)

5.468

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guyanában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jamaicában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 8500-8750 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.469

Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8500-8750 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.469A

A 8550-8650 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. (WRC97)

5.470

A 8750-8850 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a 8800 MHz közepes frekvencián működő, légijárművek fedélzetén elhelyezett Doppler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.

5.471

Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Bahreinben, Belgiumban, Kínában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Franciaországban, Görögországban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Hollandiában, Katarban és Szudánban a 8825-8850 MHz és a 9000-9200 MHz sávokat elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották kizárólag parti radarok céljaira. (WRC-07)

5.472

A 8850-9000 MHz és a 9200-9225 MHz sávoknak a tengeri rádiónavigáció szolgálat általi használata parti radarokra korlátozódik.

5.473

Járulékos felosztás: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8850-9000 MHz és a 9200-9300 MHz sávokat elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.473A

A 9000-9200 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat 5.337 Bekezdésben megnevezett rendszerei, valamint a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak ebben a sávban az 5.471 Bekezdésben felsorolt országokban elsődleges jelleggel működő radarrendszerei számára, és ezen rendszerekkel szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC07)

5.474

A 9200-9500 MHz sávban a kutató és mentő válaszjeladók (SART) a megfelelő ITUR-ajánlást figyelembe véve használhatók (lásd a 31. Cikket is).

5.475

A 9300-9500 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata légijárművek fedélzetén elhelyezett időjárási radarokra és földi telepítésű radarokra korlátozódik. Ezenfelül a légi rádiónavigáció szolgálat földi telepítésű radarbójái használhatók a 9300-9320 MHz sávban azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (WRC07)

5.475A

A 9300-9500 MHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) általi használata a 300 MHz-nél nagyobb szükséges sávszélességet igénylő, ily módon a 9500-9800 MHz sávban teljes egészében el nem helyezhető rendszerekre korlátozódik. (WRC07)

5.475B

A 9300-9500 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat Rádiószabályzat szerint működő radarjainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. A meteorológiai célú földi telepítésű radarok elsőbbséget élveznek más rádiólokációs használattal szemben. (WRC07)

5.476

Törölve. (WRC07)

5.476A

A 9300-9800 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció és a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC07)

5.477

Eltérő szolgálati kategória: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Libériában, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Trinidad és Tobagóban, valamint Jemenben a 9800-10 000 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.478

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 9800-10 000 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.478A

A 9800-9900 MHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) általi használata az 500 MHz-nél nagyobb szükséges sávszélességet igénylő, ily módon a 9300-9800 MHz sávban teljes egészében el nem helyezhető rendszerekre korlátozódik. (WRC07)

5.478B

A 9800-9900 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálat - amely számára ez a sáv másodlagos jelleggel fel van osztva - állomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC07)

5.479

A 9975-10 025 MHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották időjárási radarok céljaira.

5.480

Járulékos felosztás: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Ecuadorban, Guatemalában, Hondurasban, Mexikóban, Paraguayban, a Holland Antillákon, Peruban és Uruguayban a 10-10,45 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Venezuelában a 10-10,45 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.481

Járulékos felosztás: Németországban, Angolában, Brazíliában, Kínában, Costa Ricában, Elefántcsontparton, Salvadorban, Ecuadorban, Spanyolországban, Guatemalában, Magyarországon, Japánban, Kenyában, Marokkóban, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Paraguayban, Peruban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tanzániában, Thaiföldön és Uruguayban a 10,45-10,5 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.482

A 10,6-10,68 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat állomásainak antennáira kerülő teljesítmény nem lehet nagyobb, mint -3 dBW. Ezt a határértéket a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehet csak túllépni. Mindazonáltal a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálatra, valamint az állandóhelyű szolgálatra vonatkozó ezen korlátozás nem vonatkozik a következő országokra: Algéria, Szaúd-Arábia, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades, Fehéroroszország, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Grúzia, India, Indonézia, Iráni Iszlám Köztársaság, Irak, Jordánia, Líbiai Arab Dzsamahirija, Kazahsztán, Kuvait, Libanon, Marokkó, Mauritánia, Moldova, Nigéria, Omán, Üzbegisztán, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Katar, Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, Szingapúr, Tádzsikisztán, Tunézia, Türkmenisztán és Vietnam. (WRC07)

5.482A

A 10,6-10,68 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat és az állandóhelyű szolgálat közötti megosztásánál a 751. (WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.483

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Kínában, Kolumbiában, a Koreai Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Mongóliában, Katarban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben a 10,68-10,7 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lévő berendezésekre korlátozódik. (WRC07)

5.484

Az 1. Körzetben a 10,7-11,7 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik.

5.484A

A 10,95-11,2 GHz (űr-Föld irány), 11,45-11,7 GHz (űr-Föld irány) sávoknak, a 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz (űr-Föld irány) sávnak, a 3. Körzetben a 12,2-12,75 GHz (űr-Föld irány) sávnak, az 1. Körzetben a 12,5-12,75 GHz (űr-Föld irány) sávnak, továbbá a 13,75-14,5 GHz (Föld-űr irány), 17,8-18,6 GHz (űr-Föld irány), 19,7-20,2 GHz (űr-Föld irány), 27,5-28,6 GHz (Föld-űr irány), 29,5-30 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat valamely nemgeostacionárius műholdas rendszere általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC2000)

5.485

A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásain elhelyezett transzponderek a műholdas műsorszóró szolgálat adásai számára is alkalmazhatók, azzal a feltétellel, hogy ezen adások EIRP-je nem haladja meg az 53 dBW-ot televíziócsatornánként, és nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a műholdas állandóhelyű szolgálat egyeztetett frekvenciakijelölései. Ami az űrtávközlési szolgálatokat illeti, ez a sáv elsősorban a műholdas állandóhelyű szolgálat számára használandó fel.

5.486

Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban és az Egyesült Államokban a 11,7-12,1 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).

5.487

Az 1. és a 3. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat, a műholdas állandóhelyű szolgálat, a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint a műsorszóró szolgálat - a vonatkozó felosztások szerint - nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzet 30. Függelékben foglalt Tervének megfelelően működő műholdas műsorszóró szolgálati állomásoknak, és azokkal szemben nem is tarthat igényt védelemre. (WRC03)

5.487A

Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávot, a 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávot és a 3. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották, a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozva. Ez a használat a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas műsorszóró szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC03)

5.488

A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas hálózatai általi használata a 9.14 Bekezdés rendelkezéseinek az 1., 2. és 3. Körzetbeli földfelszíni szolgálatok állomásaival való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 30. Függeléket. (WRC03)

5.489

Járulékos felosztás: Peruban a 12,1-12,2 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.

5.490

A 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávban már működő és jövőbeli földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást azoknak az űrtávközlési szolgálatoknak, amelyek a 30. Függelékben foglalt, a 2. Körzet műholdas műsorszóró Terve szerint működnek.

5.491

Törölve. (WRC03)

5.492

A műholdas műsorszóró szolgálat állomásainak a 30. Függelékben foglalt megfelelő körzeti Tervvel összhangban lévő vagy a Függelék 1. és 3. Körzetre vonatkozó Jegyzékében szereplő kijelölései a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) adásai számára is használhatók, azzal a feltétellel, hogy ezek az adások nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a műholdas műsorszóró szolgálatnak a Tervvel, illetve a Jegyzékkel összhangban működő adásai. (WRC2000)

5.493

A 3. Körzetben a 12,5-12,75 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat az ellátási terület peremén bármilyen körülmények között és bármilyen modulációs mód esetében -111 dB(W/(m2·27 MHz)) értéket meg nem haladó felületi teljesítménysűrűségre korlátozódik. (WRC97)

5.494

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Guineában, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, Maliban, Marokkóban, Mongóliában, Nigériában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben a 12,5-12,75 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.495

Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Franciaországban, Görögországban, Liechtensteinben, Monacóban, Montenegróban, Ugandában, Romániában, Szerbiában, Svájcban, Tanzániában és Tunéziában a 12,5-12,75 GHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.496

Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 12,5-12,75 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal ezeknek a szolgálatoknak az állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat azon földi állomásai számára, amelyeket az 1. Körzet ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országai üzemeltetnek. Ezeknek a földi állomásoknak nincs egyeztetési kötelezettségük az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok állandóhelyű és mozgószolgálatához tartozó állomásaival szemben. A műholdas állandóhelyű szolgálatra vonatkozólag a 21. Cikk 21-4. Táblázatában megadott - a Föld felszínére vonatkoztatott - felületi teljesítménysűrűség határértékeket alkalmazni kell az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok területén. (WRC2000)

5.497

A 13,25-13,4 GHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata Doppler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.

5.498

Törölve. (WRC97)

5.498A

A 13,25-13,4 GHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC97)

5.499

Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában és Pakisztánban a 13,25-14 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.

5.500

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Csádban és Tunéziában a 13,4-14 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.501

Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Magyarországon, Japánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 13,4-14 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.501A

A 13,4-13,75 GHz sávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges jellegű felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A sávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű. (WRC97)

5.501B

A 13,4-13,75 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC97)

5.502

A 13,75-14 GHz sávban egy geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati hálózatban egy földi állomás minimális antennaátmérőjének legalább 1,2 méternek, illetve egy nemgeostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerben egy földi állomás minimális antennaátmérőjének legalább 4,5 méternek kell lennie. Ezenkívül a rádiólokáció vagy a rádiónavigáció szolgálat állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt EIRP nem haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2° feletti emelkedési szögek esetén, illetve a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén. Mielőtt egy igazgatás ebben a sávban üzembe helyez egy 4,5 méternél kisebb átmérőjű antennával rendelkező földi állomást a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas hálózatában, biztosítania kell, hogy az ezen földi állomás által keltett felületi teljesítménysűrűség ne haladja meg:

 

-     a -115 dB(W/(m2·10 MHz)) értéket az idő 1%-ánál hosszabb ideig 36 méterrel a parti állam által hivatalosan elfogadott apályszintnek megfelelő tengerszint felett mérve;

 

-     a -115 dB(W/(m2·10 MHz)) értéket az idő 1%-ánál hosszabb ideig 3 méterrel a talajszint felett mérve az ebben a sávban földi mozgó radarokat telepítő, illetve telepíteni szándékozó igazgatás területének határán, hacsak nincs előzetes hozzájárulás az ettől való eltéréshez.

 

A műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 méternél nagyobb vagy egyenlő átmérőjű antennával rendelkező földi állomásai esetén az adások EIRPje nem lehet kisebb 68 dBWnál és nem haladhatja meg a 85 dBWot. (WRC03)

5.503

A 13,75-14 GHz sávban az űrkutatási szolgálat azon geostacionárius űrállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. előtt megkapta, a műholdas állandóhelyű szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek; ez után az időpont után az űrkutatási szolgálat új geostacionárius űrállomásai másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Amíg az űrkutatási szolgálat azon geostacionárius űrállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. előtt megkapta, be nem szüntetik működésüket ebben a sávban:

 

 

-    a 13,77-13,78 GHz sávban a geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomással működő műholdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett EIRP-sűrűség nem haladhatja meg:

 

i)

a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása antennájának átmérője (m) 1,2 méternél nagyobb vagy egyenlő, de 4,5 méternél kisebb antennaátmérők esetén;

 

ii)

a 49,2 + 20lg(D/4,5) dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása antennájának átmérője (m) 4,5 méternél nagyobb vagy egyenlő, de 31,9 méternél kisebb antennaátmérők esetén;

 

iii)

a 66,2 dB(W/40 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat bármely olyan földi állomása esetén, mely antennájának átmérője (m) nagyobb vagy egyenlő mint 31,9 méter;

 

iv)

az 56,2 dB(W/4 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 méter vagy annál nagyobb átmérőjű antennával rendelkező bármely földi állomása által keltett keskenysávú (40 kHz-nél kisebb szükséges sávszélességű) adások esetén;

 

-    a nemgeostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomással működő műholdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett EIRP-sűrűség a 13,772 GHz és a 13,778 GHz közötti 6 MHz-es sávban nem haladhatja meg az 51 dBW értéket.

 

Ezen frekvenciatartományokban az EIRP-sűrűség növelése érdekében automatikus teljesítményszabályozás alkalmazható az esőcsillapítás kompenzálására, de csak addig a mértékig, hogy a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásainál mérhető felületi teljesítménysűrűség ne haladja meg azt az értéket, amelyet egy a fenti határértékeknek megfelelő EIRPvel rendelkező földi állomás használata eredményez tiszta égbolt viszonyok mellett. (WRC03)

5.503A

Törölve. (WRC03)

5.504

A 14-14,3 GHz sávot a rádiónavigáció szolgálat oly módon használhatja, hogy biztosítania kell a megfelelő védelmet a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai számára.

5.504A

A 14-14,5 GHz sávban a másodlagos műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival is forgalmazhatnak. Az 5.29, 5.30 és az 5.31 Bekezdések rendelkezéseit alkalmazni kell. (WRC03)

5.504B

A 14-14,5 GHz sávban a műholdas légi mozgószolgálat keretében üzemelő légijármű földi állomásoknak meg kell felelniük az ITUR M.1643 Ajánlás 1. mellékletének C részében foglalt rendelkezéseknek, a Spanyolország, Franciaország, India, Olaszország, az Egyesült Királyság és a Dél-afrikai Köztársaság területén található - a 14,47-14,5 GHz sávban megfigyeléseket folytató - bármely rádiócsillagászati állomás tekintetében. (WRC03)

5.504C

A 14-14,25 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Elefántcsontpart, Egyiptom, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság és Tunézia területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITUR M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC03)

5.505

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Vietnamban és Jemenben a 14-14,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.506

A 14-14,5 GHz sávot a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) keretein belül igénybe lehet venni a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára is, azzal a feltétellel, hogy ezt a használatot a műholdas állandóhelyű szolgálat más hálózataival egyeztetik. A modulációs összeköttetések ezen használata az Európán kívüli országok számára van fenntartva.

5.506A

A 14-14,5 GHz sávban a 21 dBW-nál nagyobb EIRP-vel rendelkező hajó földi állomásoknak ugyanolyan - a 902. (WRC03) Határozatban meghatározott - feltételekkel kell üzemelniük, mint a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomásoknak. Ez a lábjegyzet nem alkalmazható azokra a hajó földi állomásokra, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan adatai 2005. július 5. előtt érkeztek meg az Irodához. (WRC03)

5.506B

A hajók fedélzetén elhelyezett - a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival forgalmazó - földi állomások Ciprus, Görögország és Málta előzetes hozzájárulása nélkül is üzemelhetnek a 14-14,5 GHz sávban az ezen országoktól mért - a 902. (WRC03) Határozatban megadott - minimális távolságon belül. (WRC03)

5.507

Nincs felhasználva.

5.508

Járulékos felosztás: Németországban, Bosznia-Hercegovinában, Franciaországban, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 14,25-14,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.508A

A 14,25-14,3 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kína, Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság, az Egyesült Királyság és Tunézia területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITUR M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC03)

5.509

Törölve. (WRC07)

5.509A

A 14,3-14,5 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kamerun, Kína, Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Gabon, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Lesotho, Marokkó, Nigéria, a Szíriai Arab Köztársaság, az Egyesült Királyság, Srí Lanka, Tunézia és Vietnam területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITUR M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (WRC03)

5.510

A 14,5-14,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat az Európán kívüli országok számára van fenntartva.

5.511

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Kuvaitban, Libanonban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Szomáliában a 15,35-15,4 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.511A

A 15,43-15,63 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. A 15,43-15,63 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány és Föld-űr irány) általi használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A 15,43-15,63 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a műholdas mozgószolgálat azon nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 2000. június 2. előtt megkapta. Űr-Föld irányban a földi állomás helyi vízszintes sík feletti minimális emelkedési szögének, a helyi vízszintes sík irányában mutatott nyereségének és a földi állomás káros zavarás elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságoknak meg kell felelniük az ITUR S.1341 Ajánlásnak. A rádiócsillagászati szolgálat 15,35-15,4 GHz sávon belüli védelme érdekében a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek bármely, a 15,43-15,63 GHz sávban űr-Föld irányban működő modulációs összeköttetésén belül az összes űrállomás által a 15,35-15,4 GHz sávban kisugárzott eredő felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -156 dB(W/m2) szintet egy 50 MHz szélességű sávban bármely rádiócsillagászati megfigyelőállomás helyén az idő 2%-ánál hosszabb ideig. (WRC2000)

5.511B

Törölve. (WRC97)

5.511C

A légi rádiónavigáció szolgálatban működő állomások effektív EIRP-jét az ITUR S.1340 Ajánlásnak megfelelően kell korlátozni. A légi rádiónavigációs állomásoknak (a 4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek) a modulációs összeköttetések földi állomásai által okozott káros zavarás elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságnak és a modulációs összeköttetések földi állomásai által a helyi vízszintes sík irányában kisugárzott maximális EIRP-nek meg kell felelnie az ITUR S.1340 Ajánlásnak. (WRC97)

5.511D

A műholdas állandóhelyű szolgálat azon rendszerei, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló hiánytalan adatokat 1997. november 21-ig megkapta, működhetnek a 15,4-15,43 GHz és a 15,63-15,7 GHz sávokban űr-Föld irányban, valamint a 15,63-15,65 GHz sávban Föld-űr irányban. A 15,4-15,43 GHz és a 15,65-15,7 GHz sávokban bármely nemgeostacionárius űrállomás adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -146 dB(W/(m2·MHz)) határértéket. A 15,63-15,65 GHz sávban, amennyiben egy igazgatás nemgeostacionárius űrállomásról származó, a -146 dB(W/(m2·MHz)) értéket bármely beesési szögben meghaladó adásokat tervez, a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetést kell lefolytatnia az érintett igazgatásokkal. A műholdas állandóhelyű szolgálatnak a 15,63-15,65 GHz sávban Föld-űr irányban működő állomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak (a 4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek). (WRC97)

5.512

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Finnországban, Guatemalában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Montenegróban, Mozambikban, Nepálban, Nicaraguában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szerbiában, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban és Jemenben a 15,7-17,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC07)

5.513

Járulékos felosztás: Izraelben a 15,7-17,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek a szolgálatok nem tarthatnak igényt káros zavarás elleni védelemre az 5.512 Bekezdésben nem említett országoknak a Táblázat szerint működő szolgálataival szemben, és nem is okozhatnak káros zavarást ezen utóbbiak számára.

5.513A

A 17,2-17,3 GHz sávban működő űrben telepített aktív érzékelők nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, és azok fejlesztését sem korlátozhatják. (WRC97)

5.514

Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Kamerunban, Costa Ricában, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guatemalában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Litvániában, Nepálban, Nicaraguában, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Katarban, Kirgizisztánban és Szudánban a 17,3-17,7 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben megadott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (WRC07)

5.515

A 17,3-17,8 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) és a műholdas műsorszóró szolgálat közötti megosztásnál a 30A. Függelék 4. Melléklete 1. Szakaszának rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

5.516

A 17,3-18,1 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) geostacionárius műholdas rendszerei általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3-17,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) rendszerei általi használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3-17,8 GHz sávnak a 12,2-12,7 GHz sávban üzemelő műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései által történő használatára vonatkozólag lásd a 11. Cikket. Az 1. és a 3. Körzetben a 17,3-18,1 GHz (Föld-űr irány) és a 2. Körzetben a 17,8-18,1 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC2000)

 

 

5.516A

Az 1. Körzetben a 17,3-17,7 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító - a 30A. Függelék szerint működő - földi állomásokkal szemben, és nem is korlátozhatják vagy akadályozhatják a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító földi állomások elhelyezését bárhol a modulációs összeköttetés lefedési területén belül. (WRC03)

5.516B

Az alábbi sávok a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai által történő használat érdekében kerültek meghatározásra:

 

17,3-17,7 GHz

(űr-Föld irány) az 1. Körzetben,

 

18,3-19,3 GHz

(űr-Föld irány) a 2. Körzetben,

 

19,7-20,2 GHz

(űr-Föld irány) minden Körzetben,

 

39,5-40 GHz

(űr-Föld irány) az 1. Körzetben,

 

40-40,5 GHz

(űr-Föld irány) minden Körzetben,

 

40,5-42 GHz

(űr-Föld irány) a 2. Körzetben,

 

47,5-47,9 GHz

(űr-Föld irány) az 1. Körzetben,

 

48,2-48,54 GHz

(űr-Föld irány) az 1. Körzetben,

 

49,44-50,2 GHz

(űr-Föld irány) az 1. Körzetben,

 

és

 

 

27,5-27,82 GHz

(Föld-űr irány) az 1. Körzetben,

 

28,35-28,45 GHz

(Föld-űr irány) a 2. Körzetben,

 

28,45-28,94 GHz

(Föld-űr irány) minden Körzetben,

 

28,94-29,1 GHz

(Föld-űr irány) a 2. és a 3. Körzetben,

 

29,25-29,46 GHz

(Föld-űr irány) a 2. Körzetben,

 

29,46-30 GHz

(Föld-űr irány) minden Körzetben,

 

48,2-50,2 GHz

(Föld-űr irány) a 2. Körzetben.

 

Jelen meghatározás nem zárja ki ezen sávoknak más műholdas állandóhelyű szolgálati alkalmazások, illetve más olyan szolgálatok által történő használatát, melyek számára ezek a sávok szintén elsődleges jelleggel kerültek felosztásra, és nem állapít meg elsőbbséget a jelen Rádiószabályzatban a sávok felhasználói között. Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. Lásd a 143. (WRC03) Határozatot*. (WRC03)

5.517

A 2. Körzetben a műholdas állandóhelyű szolgálatnak (űr-Föld irány) a 17,7-17,8 GHz sávban történő használata nem okozhat káros zavarást a Rádiószabályzatnak megfelelően működő műholdas műsorszóró szolgálati kijelöléseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt. (WRC07)

5.518

Törölve. (WRC07)

5.519

Járulékos felosztás: a 2. Körzetben a 18-18,3 GHz sávot, az 1. és a 3. Körzetben a 18,1-18,4 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. Használatuk a geostacionárius műholdakra korlátozódik. (WRC07)

5.520

A 18,1-18,4 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC2000)

5.521

Helyettesítő felosztás: Németországban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben és Görögországban a 18,1-18,4 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat, a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Az 5.519 Bekezdés rendelkezései is érvényesek. (WRC03)

5.522

Törölve. (WRC2000)

5.522A

A 18,6-18,8 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat és a műholdas állandóhelyű szolgálat adásai a 21.5A, illetve a 21.16.2 Bekezdésekben megadott értékekre korlátozódnak. (WRC2000)

5.522B

A 18,6-18,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata a geostacionárius műholdas rendszerekre és a 20 000 kmnél nagyobb apogeumú pályán elhelyezkedő rendszerekre korlátozódik. (WRC2000)

5.522C

A 18,6-18,8 GHz sávban az Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Libanonban, Marokkóban, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Tunéziában és Jemenben a WRC2000 záróokiratai hatálybalépésének időpontjában már üzemben lévő állandóhelyű szolgálati rendszerekre a 21.5A Bekezdés határértékei nem érvényesek. (WRC2000)

5.523

Törölve. (WRC2000)

5.523A

A 18,8-19,3 GHz (űr-Föld irány) és a 28,6-29,1 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius és nemgeostacionárius hálózatai általi használata a 9.11A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges, és nem érvényes a 22.2 Bekezdés. Azok az igazgatások, melyeknek geostacionárius műholdas hálózatra 1995. november 18-át megelőző időből van folyamatban egyeztetésük, a lehető legnagyobb mértékben működjenek együtt - a 9.11A Bekezdést követve - az olyan nemgeostacionárius műholdas hálózatokkal való egyeztetés érdekében, melyeknek bejelentési adatait az Iroda a fenti időpont előtt megkapta, azzal a szándékkal, hogy az összes érintett fél számára elfogadható eredményre jussanak. A nemgeostacionárius műholdas hálózatok nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan geostacionárius hálózatainak, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1995. november 18. előtt megkapott. (WRC97)

5.523B

A 19,3-19,6 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

5.523C

Továbbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,3-19,6 GHz és a 29,1-29,4 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1995. november 18. előtt megkapott. (WRC97)

5.523D

A 19,3-19,7 GHz sávnak (űr-Föld irány) a geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerek általi és a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 9.11A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés rendelkezései viszont nem vonatkoznak. Ennek a sávnak más nemgeostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerek általi, illetve az 5.523C és az 5.523E Bekezdések szerinti esetekben történő használatára nem vonatkoznak a 9.11A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11A Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC97)

5.523E

Továbbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,6-19,7 GHz és a 29,4-29,5 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1997. november 21. előtt megkapott. (WRC97)

5.524

Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban és Tunéziában a 19,7-21,2 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ez a járulékos használat nem szabhat semminemű korlátozást a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai által a 19,7-21,2 GHz sávban és a műholdas mozgószolgálat űrállomásai által a 19,7-20,2 GHz sávban - ott, ahol a műholdas mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű az utóbbi sávban - keltett felületi teljesítménysűrűségre vonatkozóan. (WRC07)

5.525

A műholdas mozgó- és a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózatai közötti körzetközi egyeztetés elősegítése érdekében a műholdas mozgószolgálatban azokat a vivőket, amelyek a zavarásra a legérzékenyebbek, a gyakorlatilag lehetséges mértékben a 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávok magasabb részeiben kell elhelyezni.

5.526

A 2. Körzetben a 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávokban, az 1. és a 3. Körzetben a 20,1-20,2 GHz és a 29,9-30 GHz sávokban azok a hálózatok, amelyek mind a műholdas állandóhelyű szolgálat, mind a műholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelnek, tartalmazhatnak meghatározott vagy meghatározatlan pontokon elhelyezett, vagy mozgásban lévő földi állomások közötti, egy vagy több műholdon keresztül létrejövő összeköttetéseket pont-pont és pont-többpont összeköttetések céljára.

5.527

A 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

5.528

A műholdas mozgószolgálat számára szóló felosztás célja azon hálózatok általi használat, amelyek az űrállomásokon keskeny tűnyalábú antennákat és egyéb fejlett technológiát használnak. A 20,1-20,2 GHz sávban és a 2. Körzetben a 19,7-20,1 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat keretében rendszereket üzemeltető igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy ezek a sávok továbbra is rendelkezésre álljanak azon igazgatások részére, amelyek az 5.524 Bekezdés rendelkezései szerint állandóhelyű és mozgószolgálati rendszereket üzemeltetnek.

5.529

A 2. Körzetben a 19,7-20,1 GHz és a 29,5-29,9 GHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata azon műholdas hálózatokra korlátozódik, amelyek az 5.526 Bekezdésben leírtak szerint mind a műholdas állandóhelyű szolgálat, mind a műholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelhetnek.

5.530

Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4-22 GHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használata az 525. (Rev.WRC07) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC-07)

5.531

Járulékos felosztás: Japánban a 21,4-22 GHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.

5.532

A 22,21-22,5 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) általi használata nem szabhat korlátozásokat a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára.

5.533

A műholdak közötti szolgálat nem tarthat igényt káros zavarás elleni védelemre a rádiónavigáció szolgálat gurítóradar állomásaival szemben.

5.534

Törölve. (WRC03)

5.535

A 24,75-25,25 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat állomásai modulációs összeköttetéseinek elsőbbséget kell élvezniük a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) más használatával szemben. Ezen más használatok védelmet kell, hogy biztosítsanak az ilyen műholdas műsorszóró állomások meglévő és jövőben üzemelő modulációs összeköttetési hálózatai számára, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.

5.535A

A 29,1-29,5 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata geostacionárius műholdas rendszerekre és a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Erre a használatra a 9.11A Bekezdés rendelkezései vonatkoznak, a 22.2 Bekezdés rendelkezései azonban nem, kivéve az 5.523C és az 5.523E Bekezdésekben jelzett olyan eseteket, amikor erre a használatra nem vonatkoznak a 9.11A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11A Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC97)

5.536

A 25,25-27,5 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata űrkutatási és műholdas Föld-kutató alkalmazásokra, valamint az űrben végzett ipari és orvosi tevékenységekből származó adatok továbbítására korlátozódik.

5.536A

A műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásait üzemeltető igazgatások nem tarthatnak igényt védelemre a más igazgatások által üzemeltetett állandóhelyű és mozgószolgálatok állomásaival szemben. Ezenfelül a műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásainak üzemeltetése során tekintetbe kell venni az ITU-R SA.1278 és az ITU-R SA.1625 Ajánlásokat. (WRC03)

5.536B

Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, Bulgáriában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Liechtensteinben, Litvániában, Moldovában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Lengyelországban, Portugáliában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Törökországban, Vietnamban és Zimbabwéban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak a 25,5-27 GHz sávban működő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és telepítését sem korlátozhatják. (WRC07)

5.536C

Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Botswanában, Brazíliában, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, Finnországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Litvániában, Malajziában, Marokkóban, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Tunéziában, Uruguayban, Zambiában és Zimbabwéban az űrkutatási szolgálatnak a 25,5-27 GHz sávban működő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és nem is korlátozhatják azok használatát és telepítését. (WRC03)

5.537

A 27-27,5 GHz sávban a műholdak közötti szolgálatban üzemelő nemgeostacionárius műholdakat használó űrtávközlési szolgálatokra a 22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.

5.537A

Bhutánban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az állandóhelyű szolgálat számára felosztott 27,9-28,2 GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS) is használhatják ezen országok területén. Az állandóhelyű szolgálati felosztás 300 MHzes sávjának a HAPSok általi ilyen jellegű használata a fenti országokban ezenkívül a HAPS-föld irányú működésre korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más típusú állandóhelyű szolgálati rendszereknek vagy más szintén elsődleges szolgálatoknak, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják ezen más szolgálatok fejlesztését. Lásd a 145. (Rev.WRC07) Határozatot. (WRC07)

5.538

Járulékos felosztás: a 27,500-27,501 GHz és a 29,999-30,000 GHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérlőjelek adására. Az ilyen űr-Föld irányú adások kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítménye (EIRP) a geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő szomszédos műholdak irányában nem haladhatja meg a +10 dBW értéket. (WRC07)

5.539

A 27,5-30 GHz sávot használhatja a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseinek biztosítására.

5.540

Járulékos felosztás: a 27,501-29,999 GHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a felszálló összeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérlőjelek adására.

5.541

A 28,5-30 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat az állomások közötti adatátvitelre korlátozódik, és nem célja az aktív vagy passzív érzékelők segítségével történő elsődleges adatgyűjtés.

5.541A

A műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius hálózatai a 29,1-29,5 GHz sávban (Föld-űr irány) használjanak a felszálló összeköttetésben adaptív teljesítményszabályozást vagy más fédingkompenzálási módszert úgy, hogy a földi állomás adásai az összeköttetés előírt minőségéhez szükséges teljesítményszinten valósuljanak meg, eközben mérsékelve a két hálózat közötti kölcsönös zavarás szintjét. Ezeket a módszereket azokon a hálózatokon kell alkalmazni, melyeknek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1996. május 17. után kapott meg, és mindaddig, amíg ezeket egy jövőbeli illetékes rádiótávközlési világértekezlet meg nem változtatja. Azok az igazgatások, amelyek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatokat a jelzett időpont előtt nyújtották be, igyekezzenek a lehetséges mértékben élni ezekkel a módszerekkel. (WRC2000)

5.542

Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán és Csádban a 29,5-31 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (WRC07)

5.543

A 29,95-30 GHz sávot másodlagos jelleggel használhatják a műholdas Föld-kutató szolgálat űr-űr irányú összeköttetései távmérési, követési és távvezérlési célokra.

5.543A

Bhutánban, Kamerunban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az állandóhelyű szolgálat számára felosztott 31-31,3 GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat (HAPS) használó rendszerek is használhatják a föld-HAPS irányban. A 31-31,3 GHz sávnak a HAPS rendszerek általi használata a fent felsorolt országok területére korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más típusú állandóhelyű szolgálati rendszereknek, a mozgószolgálati rendszereknek és az 5.545 Bekezdés szerint működő rendszereknek, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. Továbbá a HAPSok nem korlátozhatják ezen szolgálatok fejlesztését. A 31-31,3 GHz sávban HAPS-okat használó rendszerek nem okozhatnak káros zavarást a 31,3-31,8 GHz sávban elsődleges jelleggel felosztott rádiócsillagászati szolgálatnak, figyelembe véve az ITUR RA.769 Ajánlásban meghatározott védelmi kritériumot. A műholdas passzív szolgálatok védelmének biztosítása érdekében egy földi telepítésű HAPS állomás antennájára jutó nem kívánt teljesítménysűrűség szintje a 31,3-31,8 GHz sávban tiszta égbolt viszonyok mellett nem haladhatja meg a -106 dB(W/MHz) értéket, illetve - az eső következtében létrejövő féding csökkentése érdekében - esős viszonyok között legfeljebb a -100 dB(W/MHz) értéket érheti el, feltéve, hogy a passzív műholdat ért valóságos hatás nem lépi túl a tiszta égbolt viszonyok mellett fellépő hatást. Lásd a 145. (Rev.WRC07) Határozatot. (WRC07)

5.544

A 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szolgálatra a 21. Cikk 21-4. Táblázatában megadott felületi teljesítménysűrűség határértékeket alkalmazni kell.

5.545

Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Grúziában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.546

Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Törökországban a 31,5-31,8 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.547

A 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz és a 64-66 GHz sávok az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai számára rendelkezésre állnak (lásd a 75. (WRC2000) Határozatot). Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. A 39,5-40 GHz és a 40,5-42 GHz sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásainak használatba vételi lehetősége miatt (lásd az 5.516B Bekezdést) ezenkívül az igazgatásoknak figyelembe kell venniük az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásaira vonatkozó esetleges korlátozásokat is. (WRC07)

5.547A

Az igazgatásoknak gyakorlati lépéseket kell tenniük, hogy a 31,8-33,4 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat légijármű állomásai közötti zavarás lehetőségét minimálisra csökkentsék, a légijárművek fedélzetén elhelyezett radarok üzemeltetési igényeinek figyelembevételével. (WRC2000)

5.547B

Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 31,8-32 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr-Föld irány) számára osztották fel. (WRC97)

5.547C

Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32-32,3 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr-Föld irány) számára osztották fel. (WRC03)

5.547D

Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32,3-33 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdak közötti szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC97)

5.547E

Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 33-33,4 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (WRC97)

5.548

A műholdak közötti szolgálat számára a 32,3-33 GHz sávban, a rádiónavigáció szolgálat számára a 32-33 GHz sávban, valamint az űrkutatási szolgálat (távoli űr) számára a 31,8-32,3 GHz sávban kialakítandó rendszerek tervezésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy megakadályozzák az ezen szolgálatok közötti káros zavarásokat, különös tekintettel a rádiónavigáció szolgálat biztonsági jellegére (lásd a 707. Ajánlást). (WRC03)

5.549

Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 33,4-36 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC03)

5.549A

A 35,5-36,0 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív), illetve az űrkutatási szolgálat (aktív) bármely űrben telepített érzékelője által a Föld felszínén keltett átlag felületi teljesítménysűrűség - bármely a sugárnyaláb tengelyétől 0,8o-nál nagyobb szögben eltérő szög esetén - nem haladhatja meg a -73,3 dB(W/m2) értéket ebben a sávban. (WRC03)

5.550

Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 34,7-35,2 GHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC07)

5.550A

A 36-37 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív), valamint az állandóhelyű és a mozgószolgálat közötti megosztásánál a 752. (WRC07) Határozatot alkalmazni kell. (WRC07)

5.551

Törölve. (WRC97)

5.551A

Törölve. (WRC03)

5.551AA

Törölve. (WRC03)

5.551B

Törölve. (WRC2000)

5.551C

Törölve. (WRC2000)

5.551D

Törölve. (WRC2000)

5.551E

Törölve. (WRC2000)

5.551F

Eltérő szolgálati kategória: Japánban a 41,5-42,5 GHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC97)

5.551G

Törölve. (WRC03)

5.551H

A 42-42,5 GHz sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány), illetve műholdas műsorszóró szolgálat bármely nemgeostacionárius műholdas rendszerének összes űrállomása által a 42,5-43,5 GHz sávban keltett egyenértékű felületi teljesítménysűrűség (epfd) nem haladhatja meg az alábbi értékeket bármely rádiócsillagászati állomás helyén az idő 2%-ánál hosszabb ideig:

 

a -230 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHzes tartományában, illetve a -246 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHzes tartományában bármely - egytányérú teleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén; és

 

a -209 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHzes tartományában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomásként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.

 

Ezeket az epfd értékeket az ITUR S.1586-1 Ajánlásban megadott módszertan, illetve a rádiócsillagászati szolgálat antennájának - az ITUR RA.1631 Ajánlásban megadott - referencia antennakarakterisztikája és maximális antennanyeresége szerint kell kiértékelni. Továbbá ezeket az értékeket kell alkalmazni a teljes égbolt tekintetében, illetve a rádióteleszkóp minimális üzemi szögénél (qmin) - melyre bejelentett adat hiánya esetén az 5oos alapértelmezés szerinti értéket kell elfogadni - magasabb emelkedési szög értékek esetén.

 

Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tartani, amely

 

-     2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt be lett jelentve; vagy

 

-     az űrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett bejelentve.

 

Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekintetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Körzetben a 743. (WRC03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának helyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (WRC07)

5.551I

A 42-42,5 GHz sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány), illetve műholdas műsorszóró szolgálat bármely geostacionárius űrállomása által a 42,5-43,5 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség - bármely rádiócsillagászati állomás helyén - nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

 

a -137 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHzes tartományában, illetve a -153 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHzes tartományában bármely - egytányérú teleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén; és

 

a -116 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHzes tartományában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomásként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.

 

Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tartani, amely

 

-     2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt be lett jelentve; vagy

 

-     az űrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett bejelentve.

 

Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekintetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Körzetben a 743. (WRC03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának helyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (WRC03)

5.552

A műholdas állandóhelyű szolgálat számára felosztott sávrész a 42,5-43,5 GHz és a 47,2-50,2 GHz sávokban a Föld-űr irányú adások részére azért szélesebb, mint a 37,5-39,5 GHz sávban az űr-Föld irányú adások számára, hogy az előbbiekben a műsorszóró műholdak modulációs összeköttetései is elhelyezhetők legyenek. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a 47,2-49,2 GHz sávot fenntartsák a 40,5-42,5 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára.

5.552A

A 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz sávokban az állandóhelyű szolgálat számára szóló felosztás nagy magasságú hordozóra telepített állomások általi használatra van szánva. A 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz sávok használata a 122. (Rev.WRC07) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. (WRC07)

5.553

A 43,5-47 GHz és a 66-71 GHz sávokban a földi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást azoknak az űrtávközlési szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC2000)

5.554

A 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz és a 252-265 GHz sávokban meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez kötött állomások közötti műholdas összeköttetések is engedélyezettek, ha a műholdas mozgószolgálathoz vagy a műholdas rádiónavigáció szolgálathoz kapcsolódóan alkalmazzák őket. (WRC2000)

5.554A

A 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. (WRC03)

5.555

Járulékos felosztás: a 48,94-49,04 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.555A

Törölve. (WRC03)

5.555B

A 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávokban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) bármely geostacionárius űrállomása által a 48,94-49,04 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -151,8 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHzes sávban bármely rádiócsillagászati állomás helyén. (WRC03)

5.556

Az 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz és a 64-65 GHz sávokban nemzeti megállapodások alapján rádiócsillagászati megfigyelések végezhetők. (WRC2000)

5.556A

Az 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz és az 59-59,3 GHz sávoknak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -147 dB(W/m2·100 MHz)) értéket. (WRC97)

5.556B

Járulékos felosztás: Japánban az 54,25-55,78 GHz sávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották, kis sűrűségű használatra. (WRC97)

5.557

Járulékos felosztás: Japánban az 55,78-58,2 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (WRC97)

5.557A

Az 55,78-56,26 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) állomásainak védelme érdekében egy adó által az állandóhelyű szolgálati állomás antennájára juttatott maximális teljesítménysűrűség a -26 dB(W/MHz) értékre korlátozódik. (WRC2000)

5.558

Az 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz és a 191,8-200 GHz sávokban a légi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a műholdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC2000)

5.558A

Az 56,9-57 GHz sávnak a műholdak közötti rendszerek általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti összeköttetésekre és magas Föld körüli pályájú nemgeostacionárius műholdakról alacsony Föld körüli pályájú nemgeostacionárius műholdak felé irányuló adásokra korlátozódik. A geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti összeköttetések esetében az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal, a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban - semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -147 dB(W/(m2·100 MHz)) értéket. (WRC97)

5.559

Az 59-64 GHz sávban a rádiólokáció szolgálat keretében légijárművek fedélzetén elhelyezett radarok azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a műholdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC2000)

5.559A

Törölve. (WRC07)

5.560

A 78-79 GHz sávban az űrállomások fedélzetén elhelyezett radarok a műholdas Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat keretein belül elsődleges jelleggel működtethetők.

5.561

A 74-76 GHz sávban az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak, illetve a műholdas műsorszóró szolgálat azon állomásainak, amelyek a műholdas műsorszóró szolgálat frekvenciakijelölési tervének kidolgozásával megbízott értekezlet döntései szerint működnek. (WRC2000)

5.561A

A 81-81,5 GHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.561B

Japánban a 84-86 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a geostacionárius műholdpályát használó műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC2000)

5.562

A 94-94,1 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) általi használata az űrben telepített felhőradarokra korlátozódik. (WRC97)

5.562A

A 94-94,1 GHz és a 130-134 GHz sávokban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) űrállomásainak egy rádiócsillagászati antenna főnyalábjára irányuló adásai potenciálisan alkalmasak egyes rádiócsillagászati vevők megrongálására. Az adókat működtető űrkutatási ügynökségeknek és az érintett rádiócsillagászati állomásoknak kölcsönösen úgy kell tervezniük munkájukat, hogy az ilyen eset bekövetkeztét a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék. (WRC2000)

5.562B

A 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz és a 217-226 GHz sávokban ennek a felosztásnak a használata az űrbeli rádiócsillagászatra korlátozódik. (WRC2000)

5.562C

A 116-122,25 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -148 dB(W/(m2·MHz)) értéket. (WRC2000)

5.562D

Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban a 128-130 GHz, 171-171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz és a 173,3-174 GHz sávokat 2015-ig elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC2000)

5.562E

A műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) számára a felosztás a 133,5-134 GHz sávra korlátozódik. (WRC2000)

5.562F

A 155,5-158,5 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) számára a felosztás 2018. január 1jén hatályát veszti. (WRC2000)

5.562G

A 155,5-158,5 GHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás 2018. január 1jén lép hatályba. (WRC2000)

5.562H

A 174,8-182 GHz és 185-190 GHz sávoknak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -144 dB(W/(m2·MHz)) értéket. (WRC2000)

5.563

Törölve. (WRC03)

5.563A

A 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz és a 265-275 GHz sávokban földi telepítésű passzív légköri érzékelést folytatnak a légkör alkotóelemeinek megfigyelése céljából. (WRC2000)

5.563B

A 237,9-238 GHz sávot a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) számára is felosztották, kizárólag az űrben telepített felhőradarok céljaira. (WRC2000)

5.564

Törölve. (WRC2000)

5.565

A 275-1000 GHz frekvenciasávot az igazgatások használhatják különböző aktív és passzív szolgálatok számára végzendő kísérleti és fejlesztési célokra. Ebben a sávban a következő, passzív szolgálatok számára történő spektrumvonal-mérési igények merültek fel:

 

-     rádiócsillagászati szolgálat: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz és 926-945 GHz;

 

-     műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és űrkutatási szolgálat (passzív): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz és 951-956 GHz.

 

A frekvenciaspektrumnak ebben a kevéssé felhasznált részében a jövőbeli kutatások a passzív szolgálatokat érdeklő további spektrumvonalakat és kontinuumsávokat találhatnak. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ezeket a passzív szolgálatokat a káros zavarástól megvédjék mindaddig, amíg a fent említett frekvenciasávra elkészül a felosztási Táblázat. (WRC2000)

5. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez21

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának

nemzeti lábjegyzetei

1.    Bevezető

A mellékletben a "sáv" az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasávot jelenti.

2.    Nemzeti lábjegyzetek

H1

Nincs felhasználva.

H2

A 9 kHz alatti sáv, valamint a 9-30 000 kHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) induktív alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 9. pontjában meghatározottak szerint.

H3

A légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat számára felosztott, a 8. mellékletben felsorolt sávok a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - alkalmazások részére kijelöltek.

H4

A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat számára felosztott, a 7. mellékletben felsorolt sávok és frekvenciák az ICAO Annex 10 által szabályozott alkalmazások részére kijelöltek.

H5

A 9-600 kHz, 12 500-20 000 kHz, 30-37,5 MHz, 401-406 MHz és a 2483,5-2500 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) orvosi implantátum alkalmazásai és tartozékaik részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 12. pontjában meghatározottak szerint.

H6

A 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz, 86-90 kHz, 110-112 kHz, 117,6-126 kHz és a 129-148,5 kHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 90-110 kHz és a 115-117,6 kHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont rendszerek részére kijelölt.

H7

A 16-146 kHz sáv a kis hatókörzetű személyhívó rendszerek induktív alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt.

H8

A 19,95-20,05 kHz, 2498-2502 kHz, 4995-5005 kHz, 9995-10 005 kHz, 14 990-15 010 kHz, 19 990-20 010 kHz és a 24 990-25 010 kHz sáv a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H9

A 70-90 kHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében a hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H10

Nincs felhasználva.

H11

Az 1810-1850 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14 000-14 350 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 432-438 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 135,7-137,8 kHz, 1850-2000 kHz, 10 100-10 150 kHz, 50-52 MHz, 70-70,5 MHz, 430-432 MHz, 438-440 MHz, 1240-1300 MHz, 2300-2450 MHz, 5650-5850 MHz, 10-10,5 GHz, 24,05-24,25 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 122,25-123 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sáv másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

H12

A 148,5-283,5 kHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében hosszúhullámú rádió-műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt "A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975)" által meghatározottak alapján.

H13

Nincs felhasználva.

H14

A 283,5-495 kHz, 505-526,5 kHz, 960-1375 MHz, 1559-1610 MHz, 2025-2070 MHz, 2200-2245 MHz, 2700-3410 MHz, 5250-5850 MHz, 13,4-14 GHz, 17,3-17,7 GHz és a 24,05-24,25 GHz sáv az NJFA-ban megadott feltételekkel az ott meghatározott alkalmazások részére is kijelölt.

H15

Nincs felhasználva.

H15A

A 456,9-457,1 kHz és a 169,4-169,475 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint.

H16

A 10. mellékletben felsorolt sávok és frekvenciák vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú alkalmazások részére elsődleges jelleggel kijelöltek.

H17

A 9. mellékletben felsorolt sávok az ott meghatározottak szerint a tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható alkalmazások részére elsődleges jelleggel kijelöltek.

H18

Az 526,5-1606,5 kHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében "A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975)" által meghatározottak alapján analóg, az ITU-R Eljárási Szabályzat A3 része alapján digitális KH rádió-műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H19

Az RR-től eltérő közös célú felosztás: az 526,5-1606,5 kHz sáv másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is fel van osztva.

H19A

A 984-7484 kHz (sávközépi frekvencia: 4234 kHz), 7300-23 000 kHz (közepes frekvencia: 13 547 kHz), 27 090-27 100 kHz (sávközépi frekvencia: 27 095 kHz) és a 2446-2454 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) vasúti alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint.

H20

Az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sáv a rádiómeghatározó szolgálat keretében nem polgári célra légi rádiónavigációs alkalmazások részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H21

A 11. mellékletben felsorolt sávok az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú alkalmazások részére kijelöltek.

H22

A 12. mellékletben felsorolt sávok a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú alkalmazások részére kijelöltek.

H23

Az 1625-1635 kHz, 2160-2170 kHz, 430-432 MHz, 438-440 MHz, 1215-1350 MHz, 2200-2300 MHz, 2900-3400 MHz, 5250-5850 MHz, 8500-10 000 MHz, 10,45-10,5 GHz, 13,4-14 GHz, 15,7-17,3 GHz, 24,05-24,25 GHz, 59-63 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81 GHz és a 92-95 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 2170-2200 MHz, 2700-2900 MHz (a H157 lábjegyzetben hivatkozott meteorológiai célú földi telepítésű radarok kivételével), 3400-3410 MHz és a 17,3-17,7 GHz sáv másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat keretében radarok részére kijelölt.

H23A

A 2342-2345 kHz, 2411-2414 kHz, 5212-5215 kHz és az 5318-5321 kHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében NVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt.

 

Frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H24

A 30,005-30,01 MHz, 137-138 MHz (űr-Föld irány), 400,15-401 MHz (űr-Föld irány), 2025-2120 MHz (Föld-űr irány), 2200-2300 MHz (űr-Föld irány), 5250-5255 MHz, 7145-7235 MHz (Föld-űr irány), 8400-8500 MHz (űr-Föld irány), 13,4-13,75 GHz, 25,5-27 GHz (űr-Föld irány), 31,8-32,3 GHz (űr-Föld irány), 34,2-34,7 GHz (Föld-űr irány), 37-38 GHz (űr-Föld irány), 40-40,5 GHz (Föld-űr irány) és a 65-66 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 2501-2502 kHz, 5003-5005 kHz, 10 003-10 005 kHz, 15 005-15 010 kHz, 18 052-18 068 kHz, 19 990-19 995 kHz, 25 005-25 010 kHz, 39,986-40,02 MHz, 40,98-41,015 MHz, 5650-5725 MHz, 12,75-13,25 GHz (űr-Föld irány), 13,75-14,3 GHz, 14,4-14,47 GHz (űr-Föld irány), 14,5-15,35 GHz, 16,6-17,1 GHz (Föld-űr irány), 31-31,3 GHz és a 34,7-35,2 GHz sáv másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat alkalmazásai részére tervezett.

H25

Nincs felhasználva.

H26

A 2502-2625 kHz, 2650-2850 kHz, 3200-3400 kHz, 3800-3900 kHz, 4000-4063 kHz, 4438-4650 kHz, 4750-4995 kHz, 5005-5480 kHz, 5730-5900 kHz, 6765-7000 kHz, 7450-8195 kHz, 9040-9400 kHz, 9900-9995 kHz, 10 100-10 175 kHz, 11 400-11 600 kHz, 12 100-12 230 kHz, 13 360-13 570 kHz, 13 870-14 000 kHz, 14 350-14 990 kHz, 15 800-16 360 kHz, 17 410-17 480 kHz, 18 030-18 068 kHz, 18 168-18 780 kHz, 19 020-19 680 kHz, 19 800-19 990 kHz, 20 010-21 000 kHz, 21 850-21 870 kHz, 22 855-23 200 kHz, 23 350-24 890 kHz, 25 010-25 070 kHz, 25 210-25 550 kHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében polgári célra pont-pont és pont-többpont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt. Frekvenciahasználati jogot csak a rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötelezett, valamint az ilyen feladat ellátására önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek, továbbá diplomáciai célú pont-pont rendszerekre a diplomáciai mentességet élvező külképviseletek és a Külügyminisztérium szerezhetnek.

H27

Nincs felhasználva.

H28

A 3025-3155 kHz, 3800-3950 kHz, 4700-4850 kHz, 5450-5480 kHz, 5680-5730 kHz, 6685-6765 kHz, 8965-9040 kHz, 11 175-11 275 kHz, 13 200-13 260 kHz, 15 010-15 100 kHz, 17 970-18 030 kHz, 23 200-23 350 kHz és a 138-144 MHz sáv az (OR) légi mozgószolgálat keretében levegő-föld-levegő (AGA) és levegő-levegő (AA) rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H29

A 3155-3400 kHz, 34,9-38,5 MHz, 146-149,9 MHz, 169,4-169,475 MHz, 169,4875-169,5875 MHz, 173,965-230 MHz, 470-789 MHz, 823-832 MHz, 863-865 MHz és az 1785-1800 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai - beleértve a hallássérültek segédeszközeit is - részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.

 

A 789-823 MHz és a 832-862 MHz sáv harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai részére 2013. december 31-ig kijelölt a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.

H30

Nincs felhasználva.

H31

Nincs felhasználva.

H32

A 3950-4000 kHz, 5950-6200 kHz, 7200-7300 kHz, 7350-7450 kHz, 9500-9900 kHz, 11 650-12 050 kHz, 13 600-13 800 kHz, 15 100-15 600 kHz, 17 550-17 900 kHz, 21 450-21 850 kHz és a 25 670-26 100 kHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében analóg és digitális RH rádió-műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H33

Nincs felhasználva.

H34

Nincs felhasználva.

H35

Az 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében analóg és digitális RH rádió-műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt az 5.134 nemzetközi lábjegyzet alapján.

H36

Nincs felhasználva.

H37

A 6765-6795 kHz, 433,05-434,79 MHz, 61-61,5 GHz, 122-123 GHz és a 244-246 GHz sávban az 5.138, nemzetközi lábjegyzet alapján, a 13 553-13 567 kHz, 26 957-27 283 kHz, 40,66-40,7 MHz, 2400-2500 MHz, 5725-5875 MHz és a 24-24,25 GHz sávban az 5.150 nemzetközi lábjegyzet alapján ipari, tudományos, orvosi, háztartási és más nagyfrekvenciás berendezések is üzemben tarthatók.

H38

A 6. melléklet 1. pontjában felsorolt sávok és frekvenciák az ott meghatározottak szerint a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelöltek.

H39

A 7000-7100 kHz, 14 000-14 250 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 435-438 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 1260-1270 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 2400-2450 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5650-5670 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5830-5850 MHz (űr-Föld irány), 10,45-10,5 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sáv másodlagos jelleggel a műholdas amatőrszolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

 

 

H39A

Nincs felhasználva.

H39B

Nincs felhasználva.

H40

Nincs felhasználva.

H41

A 13 360-13 410 kHz, 25 550-25 670 kHz, 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz, 1400-1427 MHz, 1610,6-1613,8 MHz, 1660-1670 MHz, 2690-2700 MHz, 4990-5000 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz, 48,94-49,04 GHz, 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz, 64-65 GHz, 76-77,5 GHz, 79-94 GHz, 94,1-116 GHz, 130-134 GHz, 136-158,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 200-231,5 GHz, 241-248 GHz és a 250-275 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 37,5-38,25 MHz, 608-614 MHz, 1718,8-1722,2 MHz, 2655-2690 MHz, 4800-4990 MHz, 14,47-14,5 GHz, 77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz, 123-130 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sáv másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

H42

A 21 870-21 924 kHz és a 23 200-23 350 kHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat keretében kizárólag a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására szolgáló pont-pont és pont-többpont rendszerek részére kijelölt.

H43

Nincs felhasználva.

H44

A 26 960-27 410 kHz sáv (kivéve a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz frekvenciát) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében CB alkalmazások részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(11)03 Határozat alapján.

H45

A 26 990-27 000 kHz, 27 040-27 050 kHz, 27 090-27 100 kHz, 27 140-27 150 kHz, 27 190-27 200 kHz és a 34,995-35,225 MHz sáv, valamint a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencia a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) modellirányító alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 8. pontjában meghatározottak szerint.

H46

A 27,5-28 MHz, 400,15-406 MHz, 1675-1700 MHz és a 35,2-36 GHz sáv a meteorológiát segítő szolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H47

A 30,3-30,5 MHz, 32,15-32,45 MHz, 41-45 MHz, 73,3-74,1 MHz, 79-79,7 MHz, 39,5-40,5 GHz, 50,4-51,4 GHz, 71-74 GHz és a 81-84 GHz sáv az NJFA alapján 3. típusú harmonizált NATO-sáv.

H48

Nincs felhasználva.

H49

A 39-39,2 MHz sáv a mozgószolgálat keretében a meteoritszóráson alapuló (meteor scatter) alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt az ERC/REC/(00)04 Ajánlás alapján. Frekvenciahasználati jog csak mozgóállomások részére szerezhető.

H50

A 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében a kis hatókörzetű személyhívó alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H51

A 45-47 MHz, 225-399,9 MHz, 4400-5000 MHz, 14,62-15,23 GHz, 15,7-17,1 GHz, 20,2-21,2 GHz, 33,4-37 GHz és a 43,5-45,5 GHz sáv (az NJFA alapján 1. típusú harmonizált NATO-sávok) az NJFA-ban megadott feltételekkel az ott meghatározott alkalmazások részére kijelölt.

 

A 14,62-14,76 GHz és a 14,923-15,18 GHz sávban frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H51A

Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 47-48,5 MHz, 56,5-58 MHz és a 66-68 MHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára van felosztva. A 48,5-56,5 MHz és az 58-66 MHz sáv 2014. január 1-jétől elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára van felosztva. A 60-66 MHz sáv 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat számára is fel van osztva.

H51B

A 48,5-56,5 MHz és az 58-66 MHz sávban a műsorszóró szolgálat számára a felosztás 2013. december 31-ig hatályos.

H52

A 48,5-56,5 MHz és az 58-66 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében földfelszíni analóg televízió-műsorszórás számára 2013. december 31-ig kijelölt az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi Stockholmi Megállapodás alapján. Frekvenciahasználati jog nem szerezhető.

H52A

Nincs felhasználva.

H53

Nincs felhasználva.

H53A

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: az 50-52 MHz és a 70-70,5 MHz sáv másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is fel van osztva.

H54

Nincs felhasználva.

H55

Nincs felhasználva.

H56

Nincs felhasználva.

H57

Nincs felhasználva.

H58

Nincs felhasználva.

H59

Nincs felhasználva.

H60

Nincs felhasználva.

H61

A 87,5-108 MHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében URHFM rádió-műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt "Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) (Genf, 1984)" által meghatározottak alapján.

H61A

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 87,5-108 MHz sáv másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is fel van osztva.

H61B

A 87,5-108 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében a PMSE alkalmazások részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H61C

A 87,5-108 MHz, 863-865 MHz és az 1795-1800 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 13. pontjában meghatározottak szerint.

 

 

H62

A 137-137,025 MHz (űr-Föld irány), 137,175-137,825 MHz (űr-Föld irány), 148-150,05 MHz (Föld-űr irány), 399,9-400,05 MHz (Föld-űr irány) és a 400,15-401 MHz (űr-Föld irány) sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 137,025-137,175 MHz (űr-Föld irány), 137,825-138 MHz (űr-Föld irány), 312-315 MHz (Föld-űr irány) és a 387-390 MHz (űr-Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a műholdas mozgószolgálat keretében NGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (SPCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai részére kijelölt az ERC/DEC/(99)06 Határozat alapján.

 

A rendszerek végfelhasználói állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H63

A 137-138 MHz (űr-Föld irány), 400,15-401 MHz (űr-Föld irány), 401-403 MHz (Föld-űr irány), 1670-1710 MHz (űr-Föld irány), 7450-7550 MHz (űr-Föld irány), 7750-7850 MHz (űr-Föld irány), 8175-8215 MHz (Föld-űr irány) és a 18,1-18,4 GHz (űr-Föld irány) sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 460-470 MHz (űr-Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

H63A

Nincs felhasználva.

H63B

Nincs felhasználva.

H64

A 146-146,5 MHz, és a 149,4-149,9 MHz sáv, valamint a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H64A

A 146,5-146,8 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H64B

A 146,8-147,6/151,4-152,2 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H64C

A 147,6-148/152,2-152,6 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H64D

A 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sáv elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek, valamint a H64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól eltérő kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére 2015. december 31ig kijelölt.

H64E

A 148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-149,4/152,8375-154 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H65

A 148,225 MHz, 152,81875 MHz, 152,83125 MHz, 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H66

A 148,250 MHz, 148,350 MHz, 148,400 MHz, 148,450 MHz és a 148,550 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében rádiós személyhívó rendszerek válaszadói részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H67

A 148,7-149,4/153,3-154 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H68

Az 1164-1260 MHz (űr-Föld irány), 1559-1610 MHz (űr-Föld irány), 5000-5010 MHz (Föld-űr irány) és az 5010-5030 MHz (űr-Föld irány) sáv elsődleges jelleggel, továbbá az 1300-1350 MHz (Föld-űr irány) sáv másodlagos jelleggel a műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

 

A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sáv elsődleges jelleggel a műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai részére 2014. december 31ig kijelölt.

H69

A 154-156 MHz, 169,8125-174 MHz, 270,25-275,25 MHz, 318,25-328,25 MHz, 406,1-417 MHz, 420-427 MHz, 432-438 MHz, 440-442 MHz, 445-447 MHz, 1350-1375 MHz, 1492-1518 MHz, 2245-2300 MHz és a 2370-2483,5 MHz sáv nem polgári célra kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel, adat- és beszédátviteli alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt.

 

A 150,05-151,4 MHz és a 167,3-169,4 MHz sáv harmadlagos jelleggel a nem polgári célú kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel, adat- és beszédátviteli alkalmazások részére 2018. december 31ig kijelölt.

H69A

Nincs felhasználva.

H69B

A 150,05-151,4 MHz, 154-156 MHz és a 167,3-169,4 MHz sáv a polgári célú földi mozgószolgálati rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H70

Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 154-156 MHz, 169,8125-174 MHz, 830-846 MHz, 862-864,1 MHz, 869-873 MHz és a 6425-7075 MHz sáv elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel van osztva. A 830-846 MHz sáv 2014. június 30-ig, a 862-864,1 MHz és a 869-873 MHz sáv várhatóan 2015. december 31-ig, a 154-156 MHz, 169,8125-174 MHz és a 6425-7075 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig a radarok részére elsődleges jelleggel kijelölt.

 

A 154-156 MHz, 169,8125-174 MHz, 830-846 MHz, 862-864,1 MHz, 869-873 MHz sávban frekvenciahasználati jog csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikére létesített állomás részére szerezhető. A 6425-7075 MHz sávban csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező állomások tarthatók üzemben.

H71

A 156-156,375/160,6-160,975 MHz és a 156,875-157,45/161,475-162,05 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H72

A 156,0125-156,4875 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 156,6125-156,6375 MHz, 156,7125-156,7375 MHz, 156,8625-156,8875 MHz, 156,9625-156,9875 MHz, 157,0375-157,0875 MHz, 157,1625-157,1875 MHz, 157,2625-157,2875 MHz, 157,3125-157,3375 MHz, 157,3625-157,3875 MHz, 157,4125-157,4375 MHz, 160,6125-160,9625 MHz, 161,5625-161,5875 MHz, 161,6375-161,6875 MHz, 161,7625-161,7875 MHz, 161,8625-161,8875 MHz és a 161,9125-161,9375 MHz sáv a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel tervezett az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)" alapján.

H73

A 156,300 MHz, 156,375 MHz, 156,450 MHz és a 156,625 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat keretében segélykérő rádiórendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt, egyeztetett keresési és mentési munkálatok forgalmának lebonyolítására.

H74

A 156,375-156,7625 MHz, 156,8375-156,875 MHz, 160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sáv - a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencia kivételével - a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek és egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H75

A 156,4875-156,5125 MHz, 156,5375-156,6125 MHz, 156,6375-156,7125 MHz, 156,7375-156,8625 MHz, 156,8875-156,9625 MHz, 156,9875-157,0375 MHz, 157,0875-157,1625 MHz, 157,1875-157,2625 MHz, 157,2875-157,3125 MHz, 157,3375-157,3625 MHz, 157,3875-157,4125 MHz, 161,4875-161,5625 MHz, 161,5875-161,6375 MHz, 161,6875-161,7625 MHz, 161,7875-161,8625 MHz, 161,8875-161,9125 MHz és a 161,9375-162,0375 MHz sáv a belvízi mozgószolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)" alapján.

 

A 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencia a belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) részére elsődleges jelleggel kijelölt az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, az ERC/DEC/(99)17 Határozat, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)" alapján.

H75A

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 156,5125-156,5375 MHz sáv elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is fel van osztva. Ennek a sávnak a földi mozgószolgálat által történő használata nem okozhat káros zavarást a méteres (VHF) sávú tengeri mozgószolgálatnak, és azzal szemben nem tarthat igényt védelemre.

H76

A 157,45-159,5625/162,05-164,1625 MHz és a 159,5875-160,6/164,1875-165,2 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H76A

Nincs felhasználva.

H77

A 164,175 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ITUR M.1746 Ajánlás alapján.

H78

Nincs felhasználva.

H78A

Nincs felhasználva.

H78B

Nincs felhasználva.

H78C

A 169,475-169,4875 MHz, 169,5875-169,6 MHz, 868,6-868,7 MHz, 869,2-869,4 MHz és a 869,65-869,7 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) riasztó alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint.

H78D

A 169,6125-169,6375 MHz, 169,7125-169,7625 MHz és a 169,7875-169,8125 MHz sáv nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek, a 169,6375-169,7125 MHz és a 169,7625-169,7875 MHz sáv ideiglenes (kísérleti vagy 30 napot el nem érő) használatú PMR rendszerek részére a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat alapján.

 

A 169,6375-169,7125 MHz és a 169,7625-169,7875 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek, személyhívó rendszerek és PMR rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett a Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat alapján.

H79

A 169,8125-174 MHz sáv polgári célra elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat keretében kizárólag a társadalmi (polgári) önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerei részére kijelölt a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelelően. A sáv az egyéb polgári célú földi mozgószolgálati rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H80

A 174-230 MHz és a 470-790 MHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni digitális műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.

 

A 790-862 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni digitális műsorszórás részére 2013. december 31-ig kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás feltételeivel.

H80A

A 174-230 MHz és a 478-862 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat keretében a földfelszíni analóg televízió-műsorszórás részére 2013. december 31-ig kijelölt a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.

 

A 174-230 MHz és a 478-862 MHz sávban analóg televízió-műsorszóró adó részére frekvenciahasználati jog csak a földfelszíni digitális műsorszórás bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából szerezhető.

H81

A 190-214 MHz sáv a mozgószolgálat keretében, területi korlátozással televízióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H82

A 214-223 MHz sáv a mozgószolgálat keretében, területi korlátozással rádióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H83

Nincs felhasználva.

H84

Nincs felhasználva.

H85

Nincs felhasználva.

H86

Nincs felhasználva.

H87

A 380-385/390-395 MHz sáv a mozgószolgálat keretében az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(01)19, ECC/DEC/(06)05 és az ECC/DEC/(08)05 Határozat alapján.

H88

A 400,05-400,15 MHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 4200-4204 MHz (űr-Föld irány), 6425-6429 MHz (Föld-űr irány), 13,4-14 GHz (Föld-űr irány), 20,2-21,2 GHz (űr-Föld irány), 25,25-27 GHz (Föld-űr irány) és a 30-31,3 GHz (űr-Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának alkalmazásai részére kijelölt.

H89

A 401-403 MHz (Föld-űr irány), 2025-2110 MHz (Föld-űr irány), 2200-2290 MHz (űr-Föld irány), 8025-8400 MHz (űr-Föld irány), 25,5-27 GHz (űr-Föld irány), 40-40,5 GHz (Föld-űr irány) és a 65-66 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá az 1525-1535 MHz, 13,75-14 GHz, 28,5-30 GHz (Föld-űr irány) és a 37,5-40,5 GHz (űr-Föld irány) sáv másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat alkalmazásai részére kijelölt.

H90

Nincs felhasználva.

H91

A 410-415/420-425 MHz sáv a nem polgári célú földi mozgószolgálat keretében szélessávú, valamint az ECC/DEC/(08)05 Határozat alapján szélesebb sávú digitális PPDR rádiórendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H92

Nincs felhasználva.

H93

Nincs felhasználva.

H93A

A 417-417,25/427-427,25 MHz és a 418,85-419,8/428,85-429,8 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.

H93B

A 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.

H94

A 417,85-418,85/427,85-428,85 MHz és a 419,85-419,95/429,85-429,95 MHz sáv, valamint Budapest közigazgatási területén kívül a 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.

H94A

A 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer részére elsődleges jelleggel kijelölt Budapest közigazgatási területén az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.

H95

A 442-445/447-450 MHz sáv - a 444,3875-444,4125 MHz sáv kivételével - az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy- és kétfrekvenciás rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

 

A 444,3875-444,4125 MHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy és kétfrekvenciás rádiótelefon rendszerek részére 2012. december 31ig kijelölt. A sávban csak a 2008. október 15-én érvényes rádióengedéllyel rendelkező állomások tarthatók üzemben, és frekvenciahasználati jog nem szerezhető.

H96

A 444,3875-444,4125 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H96A

A 444,5-445 MHz és a 449,5-450 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egy- és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H96B

Nincs felhasználva.

H97

A 446-446,1 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében analóg kis hatótávolságú üzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(98)25 Határozat alapján.

H97A

A 446,1-446,2 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében digitális kis hatótávolságú üzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások részére harmadlagos jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(05)12 Határozat alapján.

H98

A 450-457,38/460-467,38 MHz sáv az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H99

Nincs felhasználva.

H100

A 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére 2013. március 31-ig elsődleges jelleggel, 2013. április 1-jétől 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel kijelölt.

H101

Nincs felhasználva.

H102

A 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében egy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az UIC 7513 ORI (4. kiadás) műszaki szabályzat alapján analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H103

Nincs felhasználva.

H104

A 458,48-458,5625 MHz és a 468,48-468,5625 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H104A

A 458,5625-460/468,5625-470 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H105

A 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sáv (űr-Föld irány) a műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálat alkalmazásai részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H106

Nincs felhasználva.

H107

Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 472-476 MHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is fel van osztva.

H108

Nincs felhasználva.

H109

Nincs felhasználva.

H110

A 470-790 MHz (21-60. tv-csatorna) sáv az állandóhelyű szolgálat keretében, területi korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére másodlagos jelleggel kijelölt.

 

A 790-798 MHz (61. tv-csatorna), 814-830 MHz (64-65. tv-csatorna) és a 846-862 MHz (68-69. tv-csatorna) sáv az állandóhelyű szolgálat keretében, területi korlátozással rádió- és televízióhíranyag-átvitel részére 2013. december 31-ig másodlagos jelleggel kijelölt.

H110A

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás 2015. június 16-ig: a 790-862 MHz sáv elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is fel van osztva az 5.316A nemzetközi lábjegyzetben meghatározott feltételekkel.

H110B

A 790-862 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2010/267/EU Határozata és az ECC/DEC/(09)03 Határozat alapján, beleértve az IMT rendszereket is.

H111

A 830-846 MHz sávban 2014. június 30-ig frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H112

A 830-846 MHz sáv 2014. június 30-ig, a 862-864,1 MHz és a 869-873 MHz sáv várhatóan 2015. december 31-ig a nem polgári célú légi rádiónavigáció szolgálat keretében földi telepítésű és légijármű-fedélzeti rádiónavigációs eszközök részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H113

Nincs felhasználva.

H114

Nincs felhasználva.

H114A

A 865-868 MHz és a 2446-2454 MHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint.

H115

Nincs felhasználva.

H116

A 870-873/915-918 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján.

H116A

A 873-876/918-921 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek, beleértve a GSMR páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszert is, részére elsődleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján.

H117

A 876-880/921-925 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében a GSMR páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(02)05 Határozat alapján.

 

A 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz és a 876,0625 MHz frekvencia a földi mozgószolgálat keretében a GSM-R rendszer DMO alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H118

Nincs felhasználva.

H119

A 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat keretében a GSM, az UMTS, az LTE és a WiMAX-rendszer részére elsődleges jelleggel kijelölt, valamint az említett rendszerek mellett működtethető, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer részére elsődleges jelleggel tervezett a Tanács 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 87/372/EGK irányelve, a Bizottság 2009/766/EK Határozata és 2011/251/EU végrehajtási határozata, valamint az ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(95)03, ERC/DEC/(97)02 és az ECC/DEC/(06)13 Határozat alapján.

H120

Nincs felhasználva.

H121

Nincs felhasználva.

H122

Nincs felhasználva.

H122A

A 960-1215 MHz sáv a JTIDS/MIDS részére harmadlagos jelleggel kijelölt az NJFA alapján és a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelelően.

H123

Az 1215-1300 MHz, 5250-5570 MHz, 8550-8650 MHz, 9300-9800 MHz, 13,25-13,75 GHz, 17,2-17,3 GHz és a 35,5-36 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 432-438 MHz, 3100-3300 MHz, 9800-9900 MHz és a 24,05-24,25 GHz sáv másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) alkalmazásai részére kijelölt.

H124

Az 1215-1300 MHz, 5255-5570 MHz, 8550-8650 MHz, 9300-9800 MHz, 13,25-13,4 GHz, 17,2-17,3 GHz és a 35,5-36 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 3100-3300 MHz és a 9800-9900 MHz sáv másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (aktív) alkalmazásai részére tervezett.

H125

Nincs felhasználva.

H126

Nincs felhasználva.

H127

Az 1400-1427 MHz, 1660,5-1668,4 MHz, 2690-2700 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 21,2-21,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 36-37 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-59,3 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 105-122,25 GHz, 148,5-151,5 GHz, 155,5-158,5 GHz, 164-167 GHz, 174,8-191,8 GHz, 200-209 GHz, 217-231,5 GHz, 235-238 GHz és a 250-252 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá az 1370-1400 MHz, 2640-2690 MHz, 4950-5000 MHz, 15,2-15,35 GHz és a 18,6-18,8 GHz sáv másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) alkalmazásai részére kijelölt.

H128

Az 1400-1427 MHz, 2690-2700 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 18,6-18,8 GHz, 21,2-21,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 36-37 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-59,3 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-122,25 GHz, 148,5-151,5 GHz, 155,5-158,5 GHz, 164-167 GHz, 174,8-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 235-238 GHz és a 250-252 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá az 1370-1400 MHz, 2640-2690 MHz, 4950-4990 MHz és a 15,2-15,35 GHz sáv másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) alkalmazásai részére kijelölt.

H129

Az 1375-1400 MHz és az 1427-1452 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont és pont-többpont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a CEPT T/R 1301 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján.

H130

Az 1400-1727 MHz, 101-120 GHz és a 197-220 GHz sáv a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatásának céljára elsődleges jelleggel kijelölt.

 

 

H131

Nincs felhasználva.

H132

Az 1452-1479,5 MHz sáv a műsorszóró szolgálat keretében földfelszíni mobil multimédia rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a CEPT TDAB Tervező Értekezleten aláírt és 2007-ben Konstancán a CEPT Többoldalú Értekezleten módosított Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) alapján.

H133

Az 1479,5-1492 MHz sáv a műholdas műsorszóró szolgálat keretében műholdas digitális hangműsorszórás (SDAB) részére elsődleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(03)02 Határozat alapján.

H134

Nincs felhasználva.

H135

Nincs felhasználva.

H136

Az 1518-1525 MHz (űr-Föld irány) és az 1670-1675 MHz (Föld-űr irány) sáv az ECC/DEC/(04)09 Határozat alapján, az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány), és a 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat alapján, valamint az 1525-1544 MHz (űr-Föld irány), 1545-1559 MHz (űr-Föld irány), 1626,5-1645,5 MHz (Föld-űr irány) és az 1646,5-1660,5 MHz (Föld-űr irány) sáv az ECC/DEC/(12)01 Határozat alapján elsődleges jelleggel, továbbá az 1613,8-1626,5 MHz (űr-Föld irány) sáv az ECC/DEC/(09)02 Határozat alapján másodlagos jelleggel műholdas mozgószolgálati rendszerek részére kijelölt. Az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány), 1613,8-1626,5 MHz (űr-Föld irány) és a 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) sávban frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomások részére szerezhető.

 

A végfelhasználói állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más elsődleges rádiószolgálat állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H137

Az 1545-1555 MHz (űr-Föld irány) és az 1646,5-1656,5 MHz (Föld-űr irány) sáv a műholdas mozgószolgálat keretében légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H138

Nincs felhasználva.

H139

Az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány), 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) és az 5150-5216 MHz (űr-Föld irány) sáv a műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H140

Nincs felhasználva.

H141

Nincs felhasználva.

H142

Az 1670-1675 MHz és az 1800-1805 MHz sáv a mozgószolgálat keretében jövőbeni harmonizált európai felhasználás részére elsődleges jelleggel tervezett az ECC/DEC/(02)07 Határozat alapján.

H143

Nincs felhasználva.

H143A

Az 1710-1785/1805-1880 MHz sáv a mozgószolgálat keretében a légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszer részére harmadlagos jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/294/EK Határozata és az ECC/DEC/(06)07 Határozat alapján.

H144

Nincs felhasználva.

H145

Az 1880-1900 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében a digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) rendszerei részére elsődleges jelleggel kijelölt a Tanács 91/287/EGK irányelve, valamint az ERC/DEC/(94)03 Határozat alapján.

H146

Az 1900-1905 MHz és a 2010-2025 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében jövőbeni harmonizált európai felhasználás részére elsődleges jelleggel tervezett.

 

 

H146A

Az 1905-1920 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

 

 

H146B

Az 1905-1920 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében az IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerektől eltérő jövőbeni harmonizált európai felhasználás részére elsődleges jelleggel tervezett.

H147

Az 1920-1980 MHz és a 2110-2170 MHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2012/688/EU végrehajtási határozata és az ECC/DEC/(06)01 Határozat alapján, beleértve az IMT rendszereket is.

H148

Az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sáv műholdas mozgószolgálati rendszerek és kiegészítő földfelszíni komponenseik (CGC) részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2007/98/EK Határozata és az ECC/DEC/(06)09 Határozat alapján.

H149

Nincs felhasználva.

H150

A 2070-2110 MHz és a 2245-2290 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-pont rendszerek részére másodlagos jelleggel kijelölt a CEPT T/R 1301 Ajánlás 3. ajánlási pontja alapján.

H150A

Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 2170-2200 MHz sáv másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is fel van osztva.

H151

Az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználás miatt a 2200-2300 MHz, 6425-7075 MHz, 7750-8275 MHz és a 13,045-13,185 GHz sávban polgári célú felhasználásra (kivéve a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) 6425-7075 MHz és 7750-8275 MHz sávban működő általános, valamint 6425-7000 MHz sávban működő rádiómeghatározó alkalmazásait, továbbá az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRDk) alkalmazásait) frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H151A

A 2300-2370 MHz sáv tervezett, a 2370-2400 MHz sáv kijelölt elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére, beleértve az IMT rendszereket és az állandó és változó telephelyű, valamint mozgószolgálati digitális szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így a WiMAX, WiBro és LTE rendszereket) is.

H152

Nincs felhasználva.

H153

A 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz és az 57-66 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) szélessávú adatátviteli alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerint.

 

A 17,1-17,3 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) vezetéknélküli hozzáférési rendszer (WAS) alkalmazásai - beleértve a rádiós helyi hálózatokat (RLAN) is - részére harmadlagos jelleggel tervezett az ERC/REC 7003 Ajánlás 3. melléklete alapján.

H154

A 2400-2483,5 MHz, 4500-7000 MHz, 8500-10 600 MHz, 13,4-14 GHz, 17,1-17,3 GHz, 24,05-27 GHz, 57-64 GHz és a 75-85 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) rádiómeghatározó alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 6. pontjában meghatározottak szerint.

H155

A 2500-2690 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/477/EK Határozata alapján, beleértve az állandó és változó telephelyű, valamint mozgószolgálati digitális szélessávú átviteli rendszereket (így LTE és WiMAX rendszereket, valamint az ECC/DEC/(02)06 és az ECC/DEC/(05)05 Határozat alapján UMTS földfelszíni rendszereket) is.

H156

Nincs felhasználva.

H157

A 2700-2900 MHz és az 5600-5650 MHz sáv a rádiólokáció szolgálat keretében a meteorológiai célú földi telepítésű radarok részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H158

A 3400-4200 MHz (űr-Föld irány), továbbá az 5725-7075 MHz (Föld-űr irány) sáv a műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt.

 

A VSAT földi állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más rádióalkalmazások állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H159

A 3400-4200 MHz, 10,7-12,75 GHz, 17,3-20,2 GHz, 39,5-40,5 GHz, 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávban (űr-Föld irány), valamint a 12,75-13,25 GHz, 13,75-14,5 GHz, 27,5-31 GHz sávban (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat nem koordinált állomása nem okozhat káros zavarást más rádiószolgálatnak vagy ugyanazon rádiószolgálat más állomásának, és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre.

H160

A 3400-3800 MHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/411/EK Határozata, valamint az ECC/DEC/(11)06 Határozat 1. határozati pontja alapján, beleértve az ECC/DEC/(07)02 Határozat alapján az állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont és pont-többpont struktúrájú, valamint mozgószolgálati szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszereket (így LTE és WiMAX rendszereket) is.

 

 

H161

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 3600-3800 MHz-es sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel van felosztva.

H162

Nincs felhasználva.

H163

A 3800-4200 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1208 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján.

H164

Az 5091-5250 MHz és a 29,1-29,5 GHz sáv (Föld-űr irány), valamint az 5150-5216 MHz, 6700-7075 MHz és a 19,3-19,7 GHz sáv (űr-Föld irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat keretében a műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H165

Az 5150-5250 MHz és a 13,25-13,4 GHz sáv a légi rádiónavigáció szolgálat keretében, továbbá a 8500-8750 MHz, 8850-9000 MHz és a 13,4-14,3 GHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében nem polgári célú rádiónavigációs rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H165A

Nincs felhasználva.

H165B

Nincs felhasználva.

H165C

Nincs felhasználva.

H166

Az 5725-5875 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont, pont-többpont és általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek (beleértve a WiMAX rendszereket is) részére harmadlagos jelleggel kijelölt az ECC/REC/(06)04 Ajánlás alapján.

H167

Az 5795-5815 MHz, 21,65-26,65 GHz, 63-64 GHz és a 76-81 GHz sáv a kis hatótávolságú eszközök (SRDk) közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazásai részére harmadlagos jelleggel kijelölt a 6. melléklet 5. pontjában meghatározottak szerint.

 

A 21,65-24,25 GHz sávban működő kis hatótávolságú gépjárműradarok (SRR) közül 2013. június 30-át követően csak az a berendezés tartható üzemben, amely eredetileg be volt szerelve vagy az ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az Európai Gazdasági Térségben ezen időpontot megelőzően nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy üzembe helyezett gépjárműbe.

 

A 24,25-26,65 GHz sávban működő kis hatótávolságú gépjárműradarok (SRR) közül 2018. január 1-jét követően csak az a berendezés tartható üzemben, amely eredetileg be volt szerelve vagy az ilyen eredeti berendezés helyett szerelik be az Európai Gazdasági Térségben ezen időpontot megelőzően nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy üzembe helyezett gépjárműbe. Azon gépjárművekbe beépített kis hatótávolságú gépjárműradar esetében azonban, amely típus-jóváhagyási kérelmét a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (6) bekezdése alapján nyújtották be és 2018. január 1. előtt hagyták jóvá, ez a határidő 2022. január 1.

H167A

Az 5875-5905 MHz sáv a földi mozgószolgálat keretében az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt a Bizottság 2008/671/EK Határozata és az ECC/DEC/(08)01 Határozat alapján. A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H168

Az 5925-6425 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1401 Ajánlás alapján.

H168A

Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 6425-7075 MHz, 7750-8275 MHz és a 11,7-13,25 GHz sáv elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is fel van osztva. A 11,7-13,25 GHz sáv 2013. december 31-ig, a 6425-7075 MHz és a 7750-8275 MHz sáv várhatóan 2018. december 31-ig a légi rádiónavigációs rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt. A sávokban csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező állomások tarthatók üzemben.

H169

A 6425-7125 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1402 Ajánlás alapján.

H170

A 7125-7725 MHz és a 7900-8500 MHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/REC/(02)06 Ajánlás alapján.

H171

A 7250-7750 MHz sáv (űr-Föld irány) és a 7900-8400 MHz sáv (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat tekintetében az NJFA alapján 1. típusú harmonizált NATO-sáv. A sávok ezen szolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelöltek.

H172

A 7250-7300 MHz sáv (űr-Föld irány) és a 7975-8025 MHz sáv (Föld-űr irány) a műholdas tengeri és földi mozgószolgálat tekintetében az NJFA alapján 1. típusú harmonizált NATO-sáv. A sávok ezen szolgálatok alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelöltek.

H173

A 7300-7750 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) változó telephelyű földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre más szolgálatokkal szemben.

H174

A 7725-7900 MHz sáv, valamint az ERC/REC 2510 Ajánlás alapján a 21,2-21,4 GHz, 22,6-23 GHz és a 24,25-24,5 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitel részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H175

A 7900-7975 MHz és a 8025-8400 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) változó telephelyű földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást más szolgálatoknak.

H176

Nincs felhasználva.

H177

A 7900-8400 MHz sávban frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H178

A 9200-9500 MHz sáv a rádiónavigáció szolgálat keretében a belföldi vízi utakon a hajófedélzeti radarok (beleértve a fordulási sebességmérőket is) részére elsődleges jelleggel kijelölt a Duna Bizottság Ajánlása (CD/SES 60/10), valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)" alapján.

H179

A 9975-10 025 MHz sáv a műholdas meteorológiai szolgálat időjárási radarjai részére másodlagos jelleggel kijelölt.

H180

A 10-10,55 GHz sáv az állandóhelyű és a mozgószolgálat keretében, a 10,55-10,68 GHz sáv a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat keretében rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitel részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1205 Ajánlás 4. ajánlási pontja alapján.

 

A 10,45-10,5 GHz sávban frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H181

A 10,7-11,7 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(00)08 Határozat alapján.

H181A

A 10,7-12,75 GHz sáv (űr-Föld irány), valamint a 12,75-13,25 GHz és a 13,75-14,5 GHz sáv (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat GSO műholdas rendszerei részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H182

A 10,7-11,7 GHz és a 12,5-12,75 GHz sáv (űr-Föld irány) harmadlagos jelleggel, továbbá a 14-14,5 GHz sáv (Föld-űr irány) másodlagos jelleggel a műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások részére kijelölt.

H182A

A 10,7-11,7 GHz és a 12,5-12,75 GHz sáv (űr-Föld irány) harmadlagos jelleggel, továbbá a 14-14,5 GHz sáv (Föld-űr irány) másodlagos jelleggel a műholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei részére kijelölt az ECC/DEC/(05)11 Határozat alapján.

H183

Nincs felhasználva.

H184

Nincs felhasználva.

H185

Nincs felhasználva.

H186

Nincs felhasználva.

H187

A 11,7-12,5 GHz és a 21,4-22 GHz sáv a műholdas műsorszóró szolgálat keretében a műholdas műsorszórás részére elsődleges jelleggel kijelölt.

 

A 12,3-12,5 GHz sávban a vevő földi állomások az ugyanabban a sávban működő állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H188

A 12,3-12,5 GHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat keretében kizárólag a 2011. január 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkező budapesti, műsorterjesztést szolgáló pont-többpont rendszer részére kijelölt az ERC/DEC/(00)08 Határozat alapján. A rendszer besugárzásikörzet-határa nem növelhető.

 

A vevőállomások az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásaival szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H189

A 12,75-13,25 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1202 Ajánlás alapján.

H190

A 14,5-14,76 GHz, 14,923-15,18 GHz és a 15,23-15,35 GHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére 2018. december 31ig kijelölt az ITUR F.6363 Ajánlás alapján.

H191

A 14,5-14,62 GHz és a 15,23-15,35 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1207 Ajánlás alapján.

 

A 15,23-15,35 GHz sávban 2018. december 31ig frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H192

Nincs felhasználva.

H193

A 17,3-18,4 GHz sáv a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) keretében a műholdas műsorszóró szolgálat GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H193A

A 17,3-17,7 GHz, 19,7-20,2 GHz, 39,5-40,5 GHz, 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sáv (űr-Föld irány), valamint a 27,5-27,82 GHz, 28,45-28,94 GHz és a 29,46-30 GHz sáv (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai (HDFSS) részére elsődleges jelleggel kijelölt az 5.516B nemzetközi lábjegyzet és az ECC/DEC/(05)08 Határozat alapján.

 

A HDFSS alkalmazások földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.

H194

A 17,7-19,7 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(00)07 Határozat alapján.

 

Nem polgári célú frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető.

H194A

A 17,3-20,2 GHz sáv (űr-Föld irány), valamint a 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz és a 29,4525-31 GHz sáv (Föld-űr irány) kijelölt, a 27,8285-28,4445 GHz és a 28,9485-29,4525 GHz sáv (Föld-űr irány) tervezett elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai részére az ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(05)01 és az ECC/DEC/(05)08 Határozat alapján.

H194B

Nincs felhasználva.

H195

Nincs felhasználva.

H196

Nincs felhasználva.

H197

Nincs felhasználva.

H198

Nincs felhasználva.

H199

A 21,2-21,4 GHz, 22,6-23 GHz és a 24,25-24,5 GHz sáv elsődleges jelleggel, továbbá a 47,2-50,2 GHz sáv harmadlagos jelleggel a mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák részére kijelölt az ERC/REC 2510 Ajánlás alapján.

H200

Nincs felhasználva.

H200A

Nincs felhasználva.

H201

A 22-22,6 GHz és a 23-23,6 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt a CEPT T/R 1302 Ajánlás 1.1. ajánlási pontja alapján.

H202

Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 24,25-24,5 GHz sáv elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is fel van osztva.

H203

A 24,5-26,5 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/REC/(11)01 Ajánlás alapján.

H204

A 26,5-27,5 GHz, 30-31 GHz és az 59-61 GHz sáv az NJFA alapján 2. típusú harmonizált NATO-sáv.

H205

Nincs felhasználva.

H206

A 27,8285-28,4445 GHz és a 28,9485-29,4525 GHz sáv az ECC/DEC/(05)01 Határozat alapján, a 31,8-33,4 GHz sáv az ERC/REC/(01)02 Ajánlás alapján az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H206A

Nincs felhasználva.

H207

A 31-31,3 GHz sáv az ECC/REC/(02)02 Ajánlás alapján és a 31,5-31,8 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H208

Nincs felhasználva.

H209

A 37-37,926 GHz és a 38,178-39,186 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/DEC/(00)02 Határozat alapján.

H210

Nincs felhasználva.

H211

A 39,5-40,5 GHz sáv (űr-Föld irány) az ERC/DEC/(00)02 Határozat és az NJFA alapján, az 50,4-51,4 GHz sáv (Föld-űr irány) az NJFA alapján a műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt.

H211A

A 39,5-40,5 GHz sáv (űr-Föld irány) elsődleges jelleggel, továbbá az 50,4-51,4 GHz sáv (Föld-űr irány) másodlagos jelleggel a műholdas mozgószolgálat alkalmazásai részére kijelölt az NJFA alapján.

H212

A 40,5-43,5 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében vezetéknélküli multimédia rendszerek (MWS) (beleértve a videoműsor-elosztó rendszereket (MVDS) is), valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett az ERC/DEC/(99)15 Határozat alapján.

H213

A 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében nagy magasságú hordozóra telepített állomásokkal (HAPS) megvalósított rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett az 5.552A nemzetközi lábjegyzet alapján.

H213A

A 47,2-50,2 GHz sáv a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) alkalmazásai részére elsődleges jelleggel tervezett.

H213B

Nincs felhasználva.

H214

A 48,5-50,2 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1210 Ajánlás alapján.

H215

Az 51,4-52,6 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1211 Ajánlás alapján.

H216

Az 55,78-57 GHz sáv az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel kijelölt az ERC/REC 1212 Ajánlás alapján.

H217

Az 57-59 GHz sáv az ECC/REC/(09)01 Ajánlás alapján, a 71-76 GHz és a 81-86 GHz sáv az ECC/REC/(05)07 Ajánlás alapján az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére polgári célra elsődleges jelleggel kijelölt, nem polgári célra elsődleges jelleggel tervezett.

H218

Az 59-64 GHz sáv az ECC/REC/(09)01 Ajánlás, a 64-66 GHz sáv az ECC/REC/(05)02 Ajánlás alapján az állandóhelyű szolgálat keretében állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek részére elsődleges jelleggel tervezett.

H218A

A 63-64 GHz sáv a földi mozgószolgálat keretében az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazásai részére elsődleges jelleggel kijelölt az ECC/DEC/(09)01 Határozat alapján.

H219

A 71-74 GHz sáv (űr-Föld irány) és a 81-84 GHz sáv (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas mozgószolgálat alkalmazásai részére elsődleges jelleggel tervezett az NJFA alapján.

H219A

Nincs felhasználva.

H220

A 95-100 GHz sáv a rádiólokáció szolgálat keretében radarok részére elsődleges jelleggel tervezett az NJFA alapján.

6. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

Kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére kijelölt frekvenciasávok és frekvenciák és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok

1. Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások

(lásd a H38 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv vagy frekvencia

Dokumentum

Megjegyzés

2

6765-6795 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

 

3

13 553-13 567 kHz

4

26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz

 

 

5

26 957-27 283 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

 

6

26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz

 

 

7

40,66-40,7 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

 

8

40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz

 

 

9

150,980-151,160 MHz

 

 

10

318 MHz

 

 

11

433,05-434,79 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

 

12

433,05-434,79 MHz

 

 

13

863-870 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

Kivéve a 868,6-868,7 MHz, 869,2-869,4 MHz és a 869,65-869,7 MHz sávot

14

868-868,6 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

 

15

868,7-869,2 MHz

16

869,4-869,65 MHz

17

869,7-870 MHz

18

2400-2483,5 MHz

Videoátviteli alkalmazások részére is kijelölt sáv

19

3100-4800 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete

20

5725-5875 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

21

6000-9000 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete

22

10,434-10,5 GHz

 

Kizárólag videoátviteli alkalmazások részére kijelölt sáv

23

24-24,15 GHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete

Videoátviteli alkalmazások részére is kijelölt sáv

24

24,15-24,25 GHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

25

61-61,5 GHz

26

122-123 GHz

27

244-246 GHz

2. Nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások

(lásd a H15A lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Lavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások

456,9-457,1 kHz

Bizottság 2001/148/EK Határozata

3

Mérőóra-leolvasó rendszerek, nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek

169,4-169,475 MHz

Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat

3. Szélessávú adatátviteli alkalmazások

(lásd a H153 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Szélessávú adatátviteli rendszerek és vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve a rádiós helyi hálózatokat (RLAN) is

2400-2483,5 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

3

Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve a rádiós helyi hálózatokat (RLAN) is

5150-5350 MHz

Bizottság 2005/513/EK Határozata és az ECC/DEC/(04)08 Határozat

4

5470-5725 MHz

5

Több gigabites WAS/RLAN rendszerek

57-66 GHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

4. Vasúti alkalmazások

(lásd a H19A lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Balise/Eurobalise rendszerek

984-7484 kHz (sávközépi frekvencia: 4234 kHz)

ERC/REC 7003 Ajánlás 4. melléklete

3

Balise/Eurobalise rendszerek és Loop/Euroloop aktiváló rendszerek

27 090-27 100 kHz (sávközépi frekvencia: 27 095 kHz)

4

Loop/Euroloop rendszerek

7300-23 000 kHz (közepes frekvencia: 13 547 kHz)

5

Automatikus vasútikocsi-azonosítók (AVI)

2446-2454 MHz

5. Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások

(lásd a H167 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Közút-gépjármű összeköttetések alkalmazásai

5795-5815 MHz

ECC/DEC/(02)01 Határozat

3

Kis hatótávolságú gépjárműradarok (SRR)

21,65-26,65 GHz

Bizottság 2005/50/EK Határozata és 2011/485/EU végrehajtási határozata, valamint az ECC/DEC/(04)10 Határozat

4

77-81 GHz

Bizottság 2004/545/EK Határozata, valamint az ECC/DEC/(04)03 Határozat

5

Gépjárműradarok

24,05-24,25 GHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

6

Gépjármű-gépjármű, közút-gépjármű összeköttetések alkalmazásai

63-64 GHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata, valamint az ECC/DEC/(02)01 Határozat

7

Gépjármű- és infrastruktúra radar alkalmazások

76-77 GHz

6. Rádiómeghatározó alkalmazások

(lásd a H154 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Rádiómeghatározó alkalmazások, beleértve az SRD radarrendszereket, valamint a mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokat is

2400-2483,5 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata, valamint az ERC/DEC/(01)08 Határozat

3

9200-9975 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 6. melléklete

4

10,5-10,6 GHz

5

13,4-14 GHz

6

24,05-24,25 GHz

7

Tartályszintmérő radarok (TLPR)

4500-7000 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

8

8500-10 600 MHz

9

24,05-27 GHz

10

57-64 GHz

11

75-85 GHz

12

Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radarok (GBSAR)

17,1-17,3 GHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

7. Riasztó alkalmazások

(lásd a H78C lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Riasztók

868,6-868,7 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

3

869,25-869,4 MHz

4

869,65-869,7 MHz

5

Szociális segélykérő rendszerek

169,475-169,4875 MHz

Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat

6

169,5875-169,6 MHz

7

869,2-869,25 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

8. Modellirányító alkalmazások

(lásd a H45 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv vagy frekvencia

Dokumentum

2

Modellirányítók

26 990-27 000 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

3

27 040-27 050 kHz

4

27 090-27 100 kHz

5

27 140-27 150 kHz

6

27 190-27 200 kHz

7

40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz

ERC/DEC/(01)12 Határozat

8

Játékvezérlők

26 990-27 000 kHz

 

9

27 040-27 050 kHz

10

27 090-27 100 kHz

11

27 140-27 150 kHz

12

27 190-27 200 kHz

13

40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz

 

14

Légimodell-irányítók

34,995-35,225 MHz

ERC/DEC/(01)11 Határozat

9. Induktív alkalmazások

(lásd a H2 lábjegyzetet)

 

A

B

1

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

9 kHz alatt

 

3

9-30 000 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

4

400-600 kHz

5

3155-3400 kHz

6

6765-6795 kHz

7

7300-7400 kHz

 

8

7400-8800 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

9

8800-9500 kHz

 

10

10 200-11 000 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

11

13 553-13 567 kHz

12

26 957-27 283 kHz

10. Rádiómikrofon alkalmazások, beleértve a hallássérültek segédeszközeit is

(lásd a H29 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Rádiómikrofonok

34,9-38,5 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

3

146-149,9 MHz

 

 

 

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

4

174-216 MHz

5

216-230 MHz

 

6

470-789 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

7

789-823 MHz

 

8

823-832 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

9

832-862 MHz

 

10

863-865 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

11

1785-1800 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

12

Hallássérültek segédeszközei

3155-3400 kHz

RR 5.116 nemzetközi lábjegyzet

13

169,4-169,475 MHz

Bizottság 2005/928/EK Határozata és az ECC/DEC/(05)02 Határozat

14

169,4875-169,5875 MHz

15

173,965-174,015 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

16

174-216 MHz

17

863-865 MHz

18

Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai

786-789 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 10. melléklete

19

823-832 MHz

11. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások

(lásd a H114A lábjegyzetet)

 

A

B

1

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

865-868 MHz

Bizottság 2006/804/EK Határozata

3

2446-2454 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata, valamint az ERC/REC 7003 Ajánlás 11. melléklete

12. Orvosi implantátumok és tartozékaik

(lásd a H5 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek

9-315 kHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

3

Állatba ültethető eszközök

315-600 kHz

4

Állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök

12 500-20 000 kHz

5

Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok

30-37,5 MHz

6

Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok és tartozékaik

401-402 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata, valamint az ERC/DEC/(01)17 Határozat

7

405-406 MHz

8

Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok

402-405 MHz

9

Kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok és tartozékaik

2483,5-2500 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 12. melléklete

13. Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások

(lásd a H61C lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Rádióalkalmazás

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

Kis teljesítményű FM adók

87,5-108 MHz

Bizottság 2006/771/EK Határozata és 2011/829/EU végrehajtási határozata

3

Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások

863-865 MHz

4

1795-1800 MHz

ERC/REC 7003 Ajánlás 13. melléklete

5

Vezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások

864,8-865 MHz

7. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében

az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok és frekvenciák

(lásd a H4 lábjegyzetet)

1. Légi rádiónavigáció szolgálat

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

2

9-14 kHz

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer)

Elsődleges

3

90-130 kHz

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)

 

4

255-495 kHz

505-526,5 kHz

Útvonal irányadó (NDB)

 

5

Bevezető irányadó

 

6

526,5-1606,5 kHz

Útvonal irányadó (NDB)

Másodlagos

7

Bevezető irányadó

8

1850-2000 kHz

Loran-A rádiónavigációs rendszer

Elsődleges

9

74,8-75,2 MHz

ILS marker helyjeladó rendszer (75 MHz)

 

10

Útvonali helyjeladó rendszer "Z" (75 MHz)

 

11

108-117,975 MHz

Műszeres leszállító rendszer ILS LOC iránysávadó (108-111,975 MHz)

 

12

Közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer (TVOR)

 

13

Útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer (VOR)

 

14

328,6-335,4 MHz

Műszeres leszállító rendszer (ILS siklópályaadó)

 

15

960-1215 MHz

Légijármű térbeli helyzetének meghatározása (ferdetávolság mérése) fedélzeti adó-vevővel (DME)

 

16

Másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián

 

17

Légijármű összeütközést megakadályozó fedélzeti rendszer (ACAS) az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián

 

18

5030-5150 MHz

Precíziós megközelítés és leszállítás célú mikrohullámú leszállító rendszer (MLS)

 

2. (R) légi mozgószolgálat

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv vagy frekvencia

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

2

2173,5-2190,5 kHz

2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája

Elsődleges

3

2850-3025 kHz

Levegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon

 

4

3400-3500 kHz

 

5

4650-4700 kHz

 

6

5480-5680 kHz

 

7

6525-6685 kHz

 

8

8815-8965 kHz

 

9

10 005-10 100 kHz

 

10

11 275-11 400 kHz

 

11

13 260-13 360 kHz

 

12

17 900-17 970 kHz

 

13

21 924-22 000 kHz

 

14

108-112 MHz

Földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat szolgáltató rendszerek

 

15

112-137 MHz

Levegő-föld és levegő-levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamint repülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából

 

16

121,5 MHz és 123,1 MHz

Légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvenciák

 

17

1545-1555 MHz

Az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére

 

18

1646,5-1656,5 MHz

Az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére

 

8. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok

(lásd a H3 lábjegyzetet)

1. Légi rádiónavigáció szolgálat

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

2

9-14 kHz

Repülés útvonali (föld-levegő) rádiónavigációs rendszerek

Elsődleges

3

70-130 kHz

Rádió-irányjeladók

 

4

960-1215 MHz

Légi navigációs segédeszközök, beleértve a TACAN-t is

 

5

1215-1300 MHz

Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok

 

6

1300-1350 MHz

Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere

 

7

1559-1626,5 MHz

Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere

 

8

2700-2900 MHz

Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere (elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok)

 

9

2900-3100 MHz

Földi telepítésű radarok (elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok)

 

10

4200-4400 MHz

Légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérők és földi telepítésű válaszjeladók rendszere

 

11

5350-5470 MHz

Fedélzeti radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere (időjárási radarok)

 

12

8750-8850 MHz

Fedélzeti Doppler-rendszerű navigációs segédberendezések

 

13

9000-9200 MHz

Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere (precíziós megközelítés, gurítóradar)

 

14

9200-9300 MHz

Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés, gurítóradar)

 

15

9300-9800 MHz

Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés, gurítóradar)

 

16

Légijármű-fedélzeti időjárási radar

 

17

Földi telepítésű radarbóják (9300-9320 MHz)

 

18

15,4-15,7 GHz

Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)

 

19

Légijármű-fedélzeti radar érzékelő és mérő rendszer

 

20

Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer

 

21

Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok

 

22

31,8-33,4 GHz

Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)

 

2. Rádiólokáció szolgálat

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

2

1215-1375 MHz

Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok

Elsődleges

3

2700-2900 MHz

Másodlagos

4

2900-3100 MHz

Elsődleges

5

15,7-16,6 GHz

Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)

Elsődleges

3. (OR) légi mozgószolgálat

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

2

132-136 MHz

Levegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli repüléshez, valamint repülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából

Elsődleges

9. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok

(lásd a H17 lábjegyzetet)

1.    Polgári célra csak a tengeri mozgószolgálat parti állomásai részére szerezhető frekvenciahasználati jog az alábbi táblázat szerint.

2.    Nem polgári célra csak a 495-505 kHz, 2170-2194 kHz, 2625-2650 kHz és a 8100-8195 kHz sávban szerezhető frekvenciahasználati jog, parti állomások és hajófedélzeti állomások részére.

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Dokumentum

2

495-505 kHz

Morze-rádiótávíró üzemű állomások

RR 5.82A

3

2170-2173,5 kHz

Keskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű állomások és digitális szelektív hívás (DSC)

RR 51. és 52. Cikk

4

2173,5-2190,5 kHz

Vészhelyzeti felhasználások

RR 51. és 52. Cikk
RR 15. Függelék

5

2190,5-2194 kHz

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű állomások

RR 51. és 52. Cikk

6

2625-2650 kHz

7

4000-4438 kHz

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű állomások

RR 17. Függelék

8

6200-6525 kHz

9

8100-8815 kHz

10

12 230-13 200 kHz

11

16 360-17 410 kHz

12

18 780-18 900 kHz

13

19 680-19 800 kHz

14

22 000-22 855 kHz

15

25 070-25 210 kHz

16

26 100-26 175 kHz

10. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

Vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok és frekvenciák és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok

(lásd a H16 lábjegyzetet)

 

A

B

C

1

Frekvenciasáv
vagy frekvencia

Rádióalkalmazás

Dokumentum

2

490 kHz

Parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX, GMDSS keretén belül.

RR 5.79A, 5.82
RR 15. Függelék

3

518 kHz

Parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX, GMDSS keretén belül.

RR 5.79A, 5.84
RR 15. Függelék

4

2174,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

5

2182 kHz *

Nemzetközi vész- és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre hajók, légijárművek és mentőhajók állomásai részére, GMDSS keretén belül. Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.108, 5.111
RR 15. Függelék

6

2187,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

7

3023 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei. A tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111, 5.115
RR 15. Függelék

8

4125 kHz *

Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS keretén belül.

RR 5.130
RR 15. Függelék

9

4177,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

10

4207,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

11

4209,5 kHz

Keskenysávú távgépíró adás a parti állomásoktól a hajók felé meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) küldésére NAVTEX-en, GMDSS keretén belül.

RR 5.79A, 5.131
RR 15. Függelék

12

4210 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

13

5680 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei. A tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111, 5.115
RR 15. Függelék

14

6215 kHz *

Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS keretén belül.

RR 5.130
RR 15. Függelék

15

6268 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

16

6312 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

17

6314 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

18

8291 kHz *

Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS keretén belül.

RR 5.145
RR 15. Függelék

19

8364 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111

20

8376,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

21

8414,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

22

8416,5 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

23

10 000-10 006 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111

24

12 290 kHz *

Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS keretén belül.

RR 5.145
RR 15. Függelék

25

12 520 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

26

12 577 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

27

12 579 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

28

14 990-14 996 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111

29

16 420 kHz *

Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre, GMDSS keretén belül.

RR 5.145
RR 15. Függelék

30

16 695 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.110
RR 15. Függelék

31

16 804,5 kHz *

Nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére, GMDSS keretén belül.

RR 5.109
RR 15. Függelék

32

16 806,5 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

33

19 680,5 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

34

19 990-19 996 kHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111

35

22 376 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

36

26 100,5 kHz

Tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére nemzetközi frekvencia, GMDSS keretén belül.

RR 5.132
RR 15. Függelék

37

121,5 MHz *

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei, valamint légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia.

RR 5.111, 5.200
RR 15. Függelék

38

123,1 MHz *

Tartalék légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia.

RR 5.200
RR 15. Függelék

39

156,3 MHz

Hajó-légijármű összeköttetés biztosítása kutatási és mentési műveletek során, valamint egyéb más biztonsági céllal.

RR 15. és 18. Függelék

40

156,525 MHz

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111

41

156,650 MHz

Hajó-hajó összeköttetés a hajózás biztonságának érdekében.

RR 15. és 18. Függelék

42

156,8 MHz *

Belvízi mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111, 5.226
RR 15. és 18. Függelék
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

43

243 MHz *

Mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök, valamint ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 5.111, 5.256

44

406-406,1 MHz *

Szerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbóják (EPIRB). Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adók (PLB)

RR 5.266
RR 15. Függelék

45

1530-1544 MHz

Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései.

RR 5.353A
RR 15. Függelék

46

1544-1545 MHz *

Vész- és biztonsági összeköttetések.

RR 5.356
RR 15. Függelék

47

1626,5-1645,5 MHz

Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései.

RR 5.353A
RR 15. Függelék

48

1645,5-1646,5 MHz *

Vész- és biztonsági összeköttetések.

RR 5.375
RR 15. Függelék

A *-gal jelölt frekvenciasávokban, illetve frekvenciákon minden más adás tilos.

11. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez22

Az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások részére

a H21 lábjegyzet alapján kijelölt frekvenciasávok

 

A

B

C

D

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

Korlátozó feltétel

2

1606,5-1810 kHz

Pont-pont, pont-többpont és általános többpont rendszerek

Elsődleges

 

3

1850-2170 kHz

 

 

4

2194-2498 kHz

 

 

5

2502-2625 kHz

 

 

6

2650-2850 kHz

 

 

7

3155-3400 kHz

 

 

8

3500-3900 kHz

 

 

9

4000-4063 kHz

 

 

10

4438-4650 kHz

 

 

11

4750-4995 kHz

 

 

12

5005-5480 kHz

 

 

13

5730-5900 kHz

 

 

14

6765-7000 kHz

 

 

15

7450-8195 kHz

 

 

16

9040-9400 kHz

 

 

17

9900-9995 kHz

 

 

18

10 100-11 175 kHz

 

 

19

11 400-11 600 kHz

 

 

20

12 100-12 230 kHz

 

 

21

13 360-13 570 kHz

 

 

22

13 870-14 000 kHz

 

 

23

14 350-14 990 kHz

 

 

24

15 800-16 360 kHz

 

 

25

17 410-17 480 kHz

 

 

26

18 030-18 068 kHz

 

 

27

18 168-18 780 kHz

 

 

28

19 020-19 680 kHz

 

 

29

19 800-19 990 kHz

 

 

30

20 010-21 000 kHz

 

 

31

21 850-21 870 kHz

 

 

32

22 855-23 200 kHz

 

 

33

23 350-24 890 kHz

 

 

34

25 010-25 070 kHz

 

 

35

25 210-25 550 kHz

 

 

36

26 175-26 510 kHz

 

 

37

27,86-28 MHz

 

 

38

29,7-34,995 MHz

 

 

39

35,225-48,5 MHz

 

 

40

48,5-56,5 MHz

Pont-pont, pont-többpont és általános többpont rendszerek

Elsődleges

2014. január 1-jétől

41

56,5-58 MHz

 

 

42

58-60 MHz

 

2014. január 1-jétől

43

60-66 MHz

Másodlagos

2013. december 31-ig

44

Elsődleges

2014. január 1-jétől

45

66-74,8 MHz

 

 

46

75,2-76,45 MHz

 

 

47

77,7-84 MHz

 

 

48

150,05-151,4 MHz

 

2018. december 31-ig

49

154-156 MHz

 

 

50

167,3-169,4 MHz

 

2018. december 31-ig

51

169,8125-174 MHz

 

 

52

223-230 MHz

Másodlagos

 

53

400,05-401 MHz

Elsődleges

 

54

401-406 MHz

Másodlagos

 

55

406,1-410 MHz

Elsődleges

 

56

410-415 MHz

 

H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig

57

415-417 MHz

 

 

58

420-425 MHz

 

H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig

59

425-427 MHz

 

 

60

430-442 MHz

 

 

61

445-446 MHz

 

 

62

446,1-447 MHz

 

 

63

472-476 MHz

Másodlagos

 

64

1350-1375 MHz

Elsődleges

 

65

1492-1525 MHz

 

 

66

5670-5850 MHz

Pont-pont rendszerek

 

 

67

14,62-14,76 GHz

Digitális pont-pont rendszerek

 

2018. december 31-ig frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető

68

14,76-14,923 GHz

 

 

69

14,923-15,18 GHz

 

2018. december 31-ig frekvenciahasználati jog csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján szerezhető

70

15,18-15,23 GHz

 

 

71

26,5-27,5 GHz

 

 

72

37,926-38,178 GHz

 

 

73

39,186-39,5 GHz

 

 

12. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez23

A mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások részére

a H22 lábjegyzet alapján kijelölt frekvenciasávok

 

A

B

C

D

1

Frekvenciasáv

Rádióalkalmazás

Szolgálati kategória

Korlátozó feltétel

2

1606,5-1810 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

Elsődleges

 

3

1850-2000 kHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

 

 

4

2000-2045 kHz

Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek

 

 

5

2045-2170 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

 

 

6

2194-2498 kHz

Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek

 

 

7

2502-2625 kHz

 

 

8

2650-2850 kHz

 

 

9

3155-3230 kHz

 

 

10

3230-3400 kHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

 

 

11

3500-3800 kHz

 

 

12

3800-3900 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

 

 

13

4438-4650 kHz

Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek

 

 

14

4750-4995 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

 

 

15

5060-5250 kHz

Egyfrekvenciás rendszerek

Másodlagos

 

16

5250-5450 kHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

Elsődleges

 

17

5450-5480 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

 

 

18

5730-5900 kHz

 

 

19

6765-7000 kHz

Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek

 

 

20

7450-8100 kHz

Egyfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek

 

 

21

10 150-11 175 kHz

Egyfrekvenciás rendszerek

Másodlagos

 

22

13 410-13 570 kHz

 

 

23

13 870-14 000 kHz

 

 

24

14 350-14 990 kHz

 

 

25

18 168-18 780 kHz

 

 

26

20 010-21 000 kHz

Egyfrekvenciás rendszerek, belvízi hajózási rendszerek

 

 

27

23 000-23 200 kHz

Egyfrekvenciás rendszerek

 

 

28

23 350-24 000 kHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

Elsődleges

 

29

24 000-24 890 kHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek

 

 

30

25 010-25 070 kHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

 

 

31

25 210-25 550 kHz

 

 

32

26 175-26 510 kHz

 

 

33

27,86-28 MHz

Egyfrekvenciás rendszerek

 

 

34

29,7-34,995 MHz

 

 

35

35,225-41 MHz

 

 

36

41-47 MHz

Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

Elsődleges

 

37

47-48,5 MHz

Egyfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek

 

 

38

48,5-56,5 MHz

 

2014. január 1-jétől

39

56,5-58 MHz

 

 

40

58-60 MHz

 

2014. január 1-jétől

41

60-66 MHz

Másodlagos

2013. december 31-ig

42

Elsődleges

2014. január 1-jétől

43

66-73 MHz

Egyfrekvenciás rendszerek

 

 

44

73-74,8 MHz

Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek

 

 

45

75,2-87,5 MHz

 

 

46

150,05-151,4 MHz

Egy- és kétfrekvenciás rendszerek

 

2018. december 31-ig

47

154-156 MHz

 

 

48

167,3-169,4 MHz

 

2018. december 31-ig

49

169,8125-174 MHz

 

 

50

223-230 MHz

Egy- és kétfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek

Másodlagos

 

51

400,05-400,15 MHz

Egyfrekvenciás rendszerek

Elsődleges

 

52

400,15-401 MHz

Adatátviteli rendszerek

 

 

53

401-406 MHz

Egyfrekvenciás rendszerek

Másodlagos

 

54

406,1-410 MHz

Elsődleges

 

55

410-415 MHz

Egy- és kétfrekvenciás rendszerek

 

H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig

56

415-417 MHz

 

 

57

420-425 MHz

 

H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig

58

425-427 MHz

 

 

59

440-442 MHz

 

 

60

445-446 MHz

 

 

61

446,1-447 MHz

 

 

62

472-476 MHz

 

Másodlagos

 

63

1350-1375 MHz

Egy- és kétfrekvenciás rendszerek

Elsődleges

 

64

1492-1525 MHz

 

 

65

2025-2070 MHz

 

 

66

2200-2245 MHz

 

 

67

14,81-15,04 GHz

Egy- és kétfrekvenciás hang- és adatátviteli rendszerek

 

2019. január 1jétől

68

26,5-27,5 GHz

Egy- és kétfrekvenciás rendszerek

 

 

13. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére kijelölt frekvenciatartományok és a vonatkozó nemzetközi dokumentumok

 

A

B

C

1

Frekvenciatartomány

Rádióalkalmazás

Dokumentum

2

1000 GHz alatt

UWB technológiát használó berendezések (SRD-k)

Bizottság 2007/131/EK és 2009/343/EK Határozata, az ECC/DEC/(06)04 és az ECC/DEC/(06)12 Határozat, valamint az ERC/REC 7003 Ajánlás 1. melléklete

3

1000 GHz alatt

Talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) rendszerek (SRD-k)

ECC/DEC/(06)08 Határozat, valamint az ERC/REC 7003 Ajánlás 6. melléklete

4

1000 GHz alatt

UWB technológiát használó, egyedi anyagérzékelő eszközök (SRD-k)

Bizottság 2007/131/EK és 2009/343/EK Határozata, az ECC/DEC/(07)01 Határozat, valamint az ERC/REC 7003 Ajánlás 6. melléklete

14. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez24

Dokumentumok jegyzéke

1.    ITU-dokumentumok

1.1.    Nemzetközi Rádiószabályzat

Radio Regulations
Edition of 2008
Geneva, 2008

-

Volume 1:

Articles

-

Volume 2:

Appendices

-

Volume 3:

Resolutions and Recommendations

-

Volume 4:

ITU-R Recommendations incorporated by reference

-

Maps to be used in relation to Appendix 27 (Rev.WRC-07)

Nemzetközi Rádiószabályzat

2008. évi kiadás

Genf, 2008

-

1. kötet:

Cikkek

-

2. kötet:

Függelékek

-

3. kötet:

Határozatok és ajánlások

-

4. kötet:

Hivatkozással beépített ITU-R-ajánlások

-

A 27. (Rev.WRC-07) Függelékhez használt térképek

1.2.    Körzeti értekezletek

Special Regional Conference

Geneva 1960

Final Acts

Különleges körzeti értekezlet

Genf, 1960

Záróokiratok

Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting Conference

Stockholm 1961

Az URH sávú műsorszórásról szóló Európai Értekezlet záróokiratai

Stockholm 1961

Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference

(Regions 1 and 3)

Geneva, 1975

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) záróokiratai

Genf, 1975

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3)

Geneva, 1984

Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) záróokiratai

Genf, 1984

Final Acts of the Regional Administrative Conference of the Members of the Union in the European Broadcasting Area to revise certain parts of the Stockholm Agreement (1961)

Geneva, 1985

A Stockholmi Megállapodás (1961) egyes részeinek a felülvizsgálatával megbízott, az Egyesületnek az európai műsorszóró övezethez tartozó tagjai körzeti igazgatási értekezletének záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime Area

Geneva, 1985

Az európai tengeri övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1)

Geneva, 1985

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Radio Conference to Establish a Plan for the Broadcasting Service in the Band 1 605 - 1 705 kHz in Region 2

Rio de Janeiro, 1988

A 2. Körzetben az 1605-1705 kHz sávban üzemelő műsorszóró szolgálat Tervének kidolgozásával megbízott körzeti igazgatási rádióértekezlet záróokiratai

Rio de Janeiro, 1988

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)

Geneva, 2006

Az 1. és a 3. Körzet egy részében, a 174-230 MHz és a 470-862 MHz frekvenciasávban üzemelő digitális földfelszíni műsorszóró szolgálat tervezésével megbízott körzeti rádiótávközlési értekezlet (RRC-06) záróokiratai

Genf, 2006

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement (RRC-06-Rev.ST61)

Geneva, 2006

Az 1961. évi Stockholmi Megállapodás felülvizsgálatával megbízott körzeti rádiótávközlési értekezlet (RRC-06-Rev.ST61) záróokiratai

Genf, 2006

1.3.    ITU-R-ajánlások

F.636-3

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 15 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére

F.1613

Operational and deployment requirements for fixed wireless access systems in the fixed service in Region 3 to ensure the protection of systems in the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) in the band 5 250-5 350 MHz

Üzemeltetési és telepítési követelmények az állandóhelyű szolgálat állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerei részére a 3. Körzetben, a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) 5250-5350 MHz sávban működő rendszerei védelmének biztosítása érdekében

M.1174-2

Technical characteristics of equipment used for on-board vessel communications in the bands between 450 and 470 MHz

A hajófedélzeti távközlés céljára igénybe vett berendezések műszaki jellemzői a 450 és 470 MHz közötti sávokban

M.1638

Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5 250 and 5 850 MHz

Az 5250 és 5850 MHz közötti frekvenciasávokban működő rádiólokációs, légi rádiónavigációs és meteorológiai radarok jellemzői és a sávmegosztási vizsgálatoknál alkalmazott védelmi kritériumai

M.1643

Technical and operational requirements for aircraft earth stations of aeronautical mobile-satellite service including those using fixed-satellite service network transponders in the band 14-14.5 GHz (Earth-to-space)

A műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásainak - beleértve a műholdas állandóhelyű szolgálati hálózatok transzpondereit használókat is - műszaki és üzemeltetési követelményei a 14-14,5 GHz sávban (Föld-űr irány)

M.1746

Harmonized frequency channel plans for the protection of property using data communication

Adatkommunikációt használó vagyonvédelmet szolgáló harmonizált frekvenciacsatorna-tervek

RA.769-2

Protection criteria used for radio astronomical measurements

Rádiócsillagászati méréseknél alkalmazott védelmi kritériumok

RA.1631

Reference radio astronomy antenna pattern to be used for compatibility analyses between non-GSO systems and radio astronomy service stations based on the epfd concept

A nem-GSO rendszerek és a rádiócsillagászati szolgálat állomásai között végzett - az epfd koncepción alapuló - összeférhetőségi vizsgálatoknál alkalmazandó rádiócsillagászati referencia antennakarakterisztika

RS.1260-1

Feasibility of sharing between active spaceborne sensors and other services in the range 420-470 MHz

Az űrben telepített aktív érzékelők és más szolgálatok közötti sávmegosztás lehetősége a 420-470 MHz tartományban

RS.1632

Sharing in the band 5 250-5 350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access systems (including radio local area networks) in the mobile service

A műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és a mozgószolgálat vezetéknélküli hozzáférési rendszerei (beleértve a rádiós helyi hálózatokat is) közötti sávmegosztás az 5250-5350 MHz sávban

S.1340

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band 15.4-15.7 GHz

A műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a légi rádiónavigáció szolgálat közötti Föld-űr irányú sávmegosztás a 15,4-15,7 GHz sávban

S.1341

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the space-to-Earth direction in the band 15.4-15.7 GHz and the protection of the radio astronomy service in the band 15.35-15.4 GHz

A műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a légi rádiónavigáció szolgálat közötti űr-Föld irányú sávmegosztás a 15,4-15,7 GHz sávban, továbbá a rádiócsillagászati szolgálat védelme a 15,35-15,4 GHz sávban

S.1586-1

Calculation of unwanted emission levels produced by a non-geostationary fixed-satellite service system at radio astronomy sites

A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius rendszere által a rádiócsillagászati telephelyeken keltett nemkívánt sugárzások szintjének számítása

SA.1154

Provisions to protect the space research (SR), space operations (SO) and Earth exploration-satellite services (EES) and to facilitate sharing with the mobile service in the 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz bands

Rendelkezések az űrkutatási (SR), az űrbeli üzemeltetési (SO) és a műholdas Föld-kutató (EES) szolgálat védelmére, továbbá a mozgószolgálattal való sávmegosztás biztosítására a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávban

SA.1278

Feasibility of sharing between the Earth exploration-satellite service (space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite, and mobile services in the band 25.5-27.0 GHz

A műholdas Föld-kutató szolgálat (űr-Föld irány), valamint az állandóhelyű, a műholdak közötti és a mozgószolgálat közötti sávmegosztás lehetősége a 25,5-27,0 GHz sávban

SA.1625

Feasibility of sharing between the space research service (space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite, and mobile services in the band 25.5-27 GHz

Az űrkutatási szolgálat (űr-Föld irány), valamint az állandóhelyű, a műholdak közötti és a mozgószolgálat közötti sávmegosztás lehetősége a 25,5-27 GHz sávban

TF.460-6

Standard-frequency and time-signal emissions

Hiteles frekvencia és órajel adások

1.4.    ITU-R Eljárási Szabályzat

Rules of Procedure

Edition of 2009 (Updated version, March 2010)

Eljárási Szabályzat

2009. évi kiadás (frissített változat, 2010. március)

2.    Európai uniós jogi aktusok

2.1.    Irányelvek

87/372/EGK

Council Directive of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

A Tanács irányelve (1987. június 25.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról

91/287/EGK

Council Directive of 3 June 1991 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community

A Tanács irányelve (1991. június 3.) az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

2005/82/EK

Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. december 14.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2007/46/EK

Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról ("keretirányelv")

2009/114/EK

Directive 2009/114/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2.2.    Határozatok

2000/637/EK

Commission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways

A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról

2001/148/EK

Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons

A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról

676/2002/EK

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról ("Rádióspektrum-határozat")

2004/545/EK

Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság határozata (2004.július 8.) a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról

2005/50/EK

Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról

2005/513/EK

Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)

A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

2005/928/EK

Commission Decision of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community

A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról

2006/771/EK

Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról

2006/804/EK

Commission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band

A Bizottság határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról

2007/98/EK

Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

2007/131/EK

Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről

2008/294/EK

Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community

A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről

2008/411/EK

Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról

2008/432/EK

Commission Decision of 23 May 2008 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

2008/477/EK

Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2008. június 13.) a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

626/2008/EK

Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS)

Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről

2008/671/EK

Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)

A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról

2009/343/EK

Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság határozata (2009. április 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

2009/381/EK

Commission Decision of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2009. május 13.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

2009/766/EK

Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2009. október 16.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról

2010/267/EU

Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union

A Bizottság határozata (2010. május 6.) az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790-862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről

2010/368/EU

Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2010. június 30.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

2011/251/EU

Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. április 18.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról

2011/485/EU

Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 29.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005/50/EK határozat módosításáról

2011/829/EU

Commission Implementing Decision of 8 December 2011 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 8.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

2012/688/EU

Commission Implementing Decision of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 5.) az 1 920-1 980 MHz-es és a 2 110-
2 170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

2.3.    Ajánlások

2008/295/EK

Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the European Community

A Bizottság ajánlása (2008. április 7.) a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről

3.    CEPT-dokumentumok

3.1.    CEPT-értekezletek

FINAL ACTS of the CEPT T-DAB Planning Meeting, Constanţa, 2007 (WI95revCO07)

for the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47 - 68 MHz, 87.5 - 108 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz and 1452 - 1492 MHz for the introduction of Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Wiesbaden, 1995, as revised by the CEPT T-DAB planning meeting (2), Bonn, 1996, as further revised by the CEPT T-DAB planning meeting (3), Maastricht, 2002

Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47 - 68 MHz, 87.5 - 108 MHz and 230 - 240 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)

CEPT T-DAB Tervező Értekezlet záróokiratai, Konstanca, 2007 (WI95revCO07)

a földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) bevezetésére szolgáló 47-68 MHz, 87,5-108 MHz, 174-230 MHz, 230-240 MHz és 1452-1492 MHz sáv használatára vonatkozó, a CEPT T-DAB Tervező Értekezlet (2) (Bonn, 1996), továbbá a CEPT T-DAB Tervező Értekezlet (3) (Maastricht, 2002) által módosított CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás (Wiesbaden, 1995) módosításáról

A 47-68 MHz, 87,5-108 MHz és a 230-240 MHz sávnak a földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás

FINAL ACTS of the CEPT Multi-lateral Meeting for the frequency band 1452 - 1479.5 MHz, Constanţa, 2007 (MA02revCO07)

For the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002

Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479.5 MHz for terrestrial mobile multimedia services

Az 1452-1479,5 MHz frekvenciasáv tárgyában összehívott CEPT Többoldalú Értekezlet záróokiratai, Konstanca, 2007 (MA02revCO07)

az 1452-1479,5 MHz sávnak a földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) módosításáról

Az 1452-1479,5 MHz sávnak a földfelszíni mobil multimédia szolgáltatások általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás

3.2.    ERC/DEC és ECC/DEC határozatok

ERC/DEC/(94)01

ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system

Az ERC 1994. október 24-i határozata a GSM digitális páneurópai hírközlő rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

ERC/DEC/(94)03

ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications system

Az ERC 1994. október 24-i határozata a digitális európai zsinórnélküli távközlő rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

ERC/DEC/(95)03

ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800

Az ERC 1995. december 1-jei határozata a DCS 1800 bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

ERC/DEC/(96)06

ERC Decision of 7 March 1996 on the withdrawal of the ERC Decision (93)01 "Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Digital Short-Range Radio (DSRR)"

Az ERC 1996. március 7-i határozata a "Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról

ERC/DEC/(97)02

ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communications System

Az ERC 1997. március 21-i határozata a GSM digitális páneurópai hírközlő rendszer által használandó kiterjesztett frekvenciasávokról

ERC/DEC/(98)25

ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for PMR 446

Az ERC 1998. november 23-i határozata a PMR 446 részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

ERC/DEC/(99)06

ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz)

Annexes 1 and 2 revised 27 July 2000

Az ERC 1999. március 10-i határozata az 1 GHz alatti sávokban működő műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS<1GHz) harmonizált bevezetéséről

Az 1. és a 2. melléklet módosítva 2000. július 27-én

ERC/DEC/(99)15

ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) and Point-to-Point (P-P) Fixed Wireless Systems

Amended by ECC 5 March 2010

Az ERC 1999. június 1-jei határozata a vezetéknélküli multimédia rendszerek (MWS) és pont-pont (P-P) struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek bevezetésére szolgáló 40,5-43,5 GHz harmonizált frekvenciasáv kijelöléséről

Az ECC által módosítva: 2010. március 5.

ERC/DEC/(99)16

ERC Decision of 1 June 1999 on the withdrawal of the ERC Decision (96)05 “Decision on the harmonised frequency band to be designated for the introduction of the Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)"

Az ERC 1999. június 1-jei határozata a "Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról" című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról

ERC/DEC/(99)17

ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band

Az ERC 1999. június 1-jei határozata az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszernek (AIS) a tengeri VHF-sávban használt csatornáiról

ERC/DEC/(99)24

ERC Decision of 29 November 1999 on the withdrawal of the ERC Decision (96)03 “Decision on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of High Performance Radio Local Area Networks (HIPERLANs)"

Az ERC 1999. november 29-i határozata a "Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról" című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról

ERC/DEC/(00)02

ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5 - 40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed - satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. március 27-i határozata a 37,5-40,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) földi állomásai által történő használatáról

ERC/DEC/(00)07

ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7 - 19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. október 19-i határozata a 17,7-19,7 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) földi állomásai által történő megosztott használatáról

ERC/DEC/(00)08

ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 - 12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. október 19-i határozata a 10,7-12,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas műsorszóró és a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) földi állomásai által történő használatáról

ERC/DEC/(01)08

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 2400-2483,5 MHz frekvenciasávban működő - mozgásérzékelés és riasztás céljára használt - kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

ERC/DEC/(01)11

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 34,995-35,225 MHz frekvenciasávban működő - légimodell-irányítás céljára használt - kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

ERC/DEC/(01)12

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating on the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 40,665, 40,675, 40,685 és a 40,695 MHz frekvencián működő - modellirányítás céljára használt - kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

ERC/DEC/(01)17

Harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Ultra Low Power Active Medical Implant (ULP-AMI) communication systems operating in the frequency band 401 - 406 MHz on a secondary basis

Approved 12 March 2001

Amended 9 December 2011

A 401-406 MHz frekvenciasávban másodlagos jelleggel működő nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum (ULP-AMI) hírközlő rendszerek harmonizált frekvenciái, műszaki jellemzői, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítése

Jóváhagyva: 2001. március 12.

Módosítva: 2011. december 9.

ERC/DEC/(01)19

ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services

Az ERC 2001. március 12-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgó rendszereinek közvetlen üzemmódú (DMO) alkalmazásai részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról

ECC/DEC/(01)01

ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out analogue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band

Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról

ECC/DEC/(01)02

ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 applications in the 900 MHz band

Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról

ECC/DEC/(02)01

ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic Systems

Az ECC 2002. március 15-i határozata a közúti közlekedési és forgalmi telematikai rendszerek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

ECC/DEC/(02)02

ECC Decision of 15 March 2002 on the withdrawal of the ERC Decision (92)02 “Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Road Transport Telematic Systems"

Az ECC 2002. március 15-i határozata a "Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(02)04

ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5 - 42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting satellite service (space-to-Earth)

Az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr-Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról

ECC/DEC/(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands

Az ECC 2002. július 5-i határozata frekvenciasávok vasúti célokra történő kijelöléséről és hozzáférhetőségéről a 876-880 MHz és a 921-925 MHz sávban

ECC/DEC/(02)06

ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500 - 2690 MHz for UMTS/IMT-2000

Az ECC 2002. november 15-i határozata a 2500-2690 MHz frekvenciasávnak az UMTS/IMT-2000 részére történő kijelöléséről

ECC/DEC/(02)07

ECC Decision of 15 November 2002 on the harmonised European use of the bands 1670 - 1675 MHz and 1800 - 1805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 “Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System"

Az ECC 2002. november 15-i határozata az 1670-1675 MHz és az 1800-1805 MHz sáv harmonizált európai használatáról, valamint a "Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (92)01 ERC-határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(03)02

ECC Decision of 17 October 2003 on the designation of the frequency band 1479.5 - 1492 MHz for use by Satellite Digital Audio Broadcasting systems

Az ECC 2003. október 17-i határozata az 1479,5-1492 MHz frekvenciasávnak a műholdas digitális hangműsorszóró rendszerek általi használata részére történő kijelöléséről

ECC/DEC/(03)05

ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national tables of frequency allocations and utilisations

Az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről

ECC/DEC/(03)06

ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)01 “Decision on the publication of national tables of frequency allocations"

Az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről" című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(04)03

ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77 - 81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars

Az ECC 2004. március 19-i határozata a kis hatótávolságú gépjárműradarok részére kijelölendő 77-81 GHz frekvenciasávról

ECC/DEC/(04)06

ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands

Amended the Annex to the Decision 27 June 2008

amended 26 June 2009

Az ECC 2004. március 19-i határozata frekvenciasávoknak a szélesebb sávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetése részére történő hozzáférhetőségéről a 400 MHz-es és a 800/900 MHz-es sávokban

A határozat melléklete módosítva: 2008. június 27.

módosítva: 2009. június 26.

ECC/DEC/(04)08

ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)

amended 12 November 2004

amended 5 September 2007

amended 30 October 2009

Az ECC 2004. július 9-i határozata a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek - beleértve a rádiós helyi hálózatokat is - (WAS/RLAN-ok) megvalósítására szolgáló 5 GHz-es frekvenciasávok harmonizált használatáról

módosítva: 2004. november 12

módosítva: 2007. szeptember 5.

módosítva: 2009. október 30.

ECC/DEC/(04)09

ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518 - 1525 MHz and 1670 - 1675 MHz for systems in the Mobile-Satellite Service

Amended 26 June 2009

Az ECC 2004. november 12-i határozata az 1518-1525 MHz és az 1670-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálati rendszerek részére történő kijelöléséről

Módosítva: 2009. június 26.

ECC/DEC/(04)10

ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars

amended by Annex 1 July 2005

amended 5 September 2007

Az ECC 2004. november 12-i határozata a kis hatótávolságú gépjárműradarok ideiglenes bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

módosítva: 2005. július (1. melléklet)

módosítva: 2007. szeptember 5.

ECC/DEC/(05)01

ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)

Az ECC 2005. március 18-i határozata a 27,5-29,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról

ECC/DEC/(05)02

ECC Decision of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4 - 169.8125 MHz

amended 5 September 2007

amended 12 November 2010

Az ECC 2005. március 18-i határozata a 169,4-169,8125 MHz sáv használatára vonatkozó harmonizált frekvenciatervről

módosítva: 2007. szeptember 5.

módosítva: 2010. november 12.

ECC/DEC/(05)03

ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of the ERC/DEC(94)02 “Decision on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the European Radio Messaging System (ERMES)"

Az ECC 2005. március 18-i határozata a "Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról" című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(05)05

ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500 - 2690 MHz

Az ECC 2005. március 18-i határozata a 2500-2690 MHz sávban működő IMT-2000/UMTS rendszerek spektrumának harmonizált használatáról

ECC/DEC/(05)08

ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space)

Az ECC 2005. június 24-i határozata frekvenciasávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány és Föld-űr irány) nagysűrűségű alkalmazásai részére történő hozzáférhetőségéről

ECC/DEC/(05)09

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to- Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata az 5925-6425 MHz (Föld-űr irány) és a 3700-4200 MHz (űr-Föld irány) frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások szabad cirkulációjáról és használatáról

ECC/DEC/(05)10

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14-14,5 GHz (Föld-űr irány), 10,7-11,7 GHz (űr-Föld irány) és a 12,5-12,75 GHz (űr-Föld irány) frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások szabad cirkulációjáról és használatáról

ECC/DEC/(05)11

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14.0-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14,0-14,5 GHz (Föld-űr irány), 10,7-11,7 GHz (űr-Föld irány) és a 12,5-12,75 GHz (űr-Föld irány) frekvenciasávban működő légijármű földi állomások (AES) szabad cirkulációjáról és használatáról

ECC/DEC/(05)12

ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1- 446.2 MHz

Az ECC 2005. október 28-i határozata a 446,1-446,2 MHz frekvenciasávban működő digitális PMR 446 alkalmazások harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, valamint szabad hordozásáról és használatáról

ECC/DEC/(06)01

The harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems

approved 24 March 2006

amended 02 November 2012

Az 1920-1980 MHz és a 2110-2170 MHz sáv mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) - beleértve a földfelszíni IMT rendszereket is - részére történő harmonizált használata

jóváhagyva: 2006. március 24.

módosítva: 2012. november 2.

ECC/DEC/(06)04

ECC Decision of 24 March 2006 amended 6 July 2007 at Constanta on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz

Amended 6 July 2007

Az ECC - 2007. július 6-án Konstancán módosított - 2006. március 24-i határozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó eszközök harmonizált feltételeiről

Módosítva: 2007. július 6.

ECC/DEC/(06)05

ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services

Az ECC 2006. július 7-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgó rendszereinek levegő-föld-levegő üzemmódú (AGA) alkalmazásai részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról

ECC/DEC/(06)06

ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

Az ECC 2006. július 7-i határozata frekvenciasávoknak a keskenysávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetése részére történő hozzáférhetőségéről a 80 MHz-es, a 160 MHz-es és a 400 MHz-es sávokban

ECC/DEC/(06)07

ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz

Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1710-1785 és az 1805-1880 MHz frekvenciasávban működő légijármű-fedélzeti GSM-rendszerek harmonizált használatáról

ECC/DEC/(06)08

ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems

Az ECC 2006. december 1-jei határozata a rádiófrekvenciás tartomány talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) rendszerek általi használatának feltételeiről

ECC/DEC/(06)09

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)

Amended 5 September 2007

Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat rendszerei - beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel (CGC) kiegészítetteket is - általi használata részére történő kijelöléséről

Módosítva: 2007. szeptember 5.

ECC/DEC/(06)10

ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component

Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek - beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is - harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről

ECC/DEC/(06)12

ECC Decision of 1 December 2006 amended Cordoba, 31 October 2008 on supplementary regulatory provisions to Decision ECC/DEC/(06)04 for UWB devices using mitigation techniques

Amended 31 October 2008

Az ECC - 2008. október 31-én Córdobában módosított - 2006. december 1-jei határozata a zavarcsökkentési technikákat használó UWB eszközökre vonatkozó, az ECC/DEC/(06)04 Határozatot kiegészítő szabályozási rendelkezésekről

Módosítva: 2008. október 31.

ECC/DEC/(06)13

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems

Az ECC 2006. december 1-jei határozata a 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz és az 1805-1880 MHz sávnak az IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek részére történő kijelöléséről

ECC/DEC/(07)01

ECC Decision of 30 March 2007 on specific Material Sensing devices using Ultra-Wideband (UWB) technology

Amended 26 June 2009

Az ECC 2007. március 30-i határozata az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó, egyedi anyagérzékelő eszközökről

Módosítva: 2009. június 26.

ECC/DEC/(07)02

ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)

Az ECC 2007. március 30-i határozata a 3400 és 3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása részére történő hozzáférhetőségéről

ECC/DEC/(08)01

ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)

Az ECC 2008. március 14-i határozata az 5875-5925 MHz frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használatáról

ECC/DEC/(08)02

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC(97)06, ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)05, ERC/DEC(01)06, ERC/DEC(01)14 and ERC/DEC(01)21

Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(08)04

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18

Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(08)05

ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range

Az ECC 2008. június 27-i határozata a 380-470 MHz tartományon belüli sávokban működő digitális, közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) rádióalkalmazások megvalósítására szolgáló frekvenciasávok harmonizálásáról

ECC/DEC/(09)01

ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)

Az ECC 2009. március 13-i határozata a 63-64 GHz frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használatáról

ECC/DEC/(09)02

The harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
approved 26 June 2009
amended 02 November 2012
A műholdas mozgószolgálati rendszerek által használt 1610-1626,5 MHz és 2483,5-2500 MHz sáv harmonizálása
jóváhagyva: 2009. június 26.
módosítva: 2012. november 2.

ECC/DEC/(09)03

ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the band 790 - 862 MHz

Az ECC 2009. október 30-i határozata a 790-862 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) harmonizált feltételeiről

ECC/DEC/(09)05

ECC Decision of 30 October 2009 on the withdrawal of ERC/ECC Decisions ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 and ECC/DEC/(04)02

Az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról

ECC/DEC/(11)03

The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment

June 2011

A polgári sávban működő (CB) rádióberendezések harmonizált frekvenciahasználata

2011. június

ECC/DEC/(11)05

The withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10, and ERC/DEC/(01)16

9 December 2011

Az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása

2011. december 9.

ECC/DEC/(11)06

Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz

9 December 2011

Harmonizált frekvenciaelrendezések a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) részére

2011. december 9.

ECC/DEC/(12)01

Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks
1 June 2012
Hálózatok vezérlése alatt működő földfelszíni és műholdas mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad cirkulációja és használata

2012. június 1.

3.3.    ERC/REC és ECC/REC ajánlások

ERC/REC 12-02
(June 2007)

Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 12,75-13,25 GHz sávban működő analóg és digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

ERC/REC 12-05
(June 2007)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 - 10.68 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,0-10,68 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

ERC/REC 12-07
(Rome 1996)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 - 15.35 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 14,5-14,62 GHz és 15,23-15,35 GHz sávpárban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

ERC/REC 12-08
(Saariselkä 1998)

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések, valamint blokkfelosztások a 3600-4200 MHz sávban működő kis-, közepes és nagykapacitású rendszerek részére

ERC/REC 12-10
(The Hague 1998)

Harmonised radio frequency arrangements for digital systems operating in the band 48.5 GHz - 50.2 GHz

Harmonizált rádiófrekvencia-elrendezések a 48,5-50,2 GHz sávban működő digitális rendszerek részére

ERC/REC 12-11
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4 - 52.6 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 51,4-52,6 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

ERC/REC 12-12
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78 - 57.0 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 55,78-57,0 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

ERC/REC 14-01
(June 2007)

Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz - 6425 MHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az 5925-6425 MHz sávban működő nagykapacitású analóg és digitális rádiórelé rendszerek részére

ERC/REC 14-02
(Bonn 1995)

Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 6425 MHz - 7125 MHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 6425-7125 MHz sávban működő közepes és nagykapacitású analóg, valamint nagykapacitású digitális rádiórelé rendszerek részére

ERC/REC 25-10
(2003)

Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)

Ideiglenes földfelszíni hangfrekvenciás és videoátviteli SAP/SAB összeköttetések (beleértve az ENG/OB-t is) használatára szolgáló frekvenciatartományok

ERC/REC 70-03
(August 2011)

Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

Kis hatótávolságú eszközök (SRD) használata

ERC/REC/(00)04

Harmonised frequencies and free circulation and use for meteor scatter applications

Meteoritszóráson alapuló alkalmazások harmonizált frekvenciái, valamint szabad cirkulációja és használata

ERC/REC/(01)02
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 31.8 - 33.4 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 31,8-33,4 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

ECC/REC/(02)02
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems (point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31.0 - 31.3 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 31,0-31,3 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek (pont-pont és pont-többpont) részére

ECC/REC/(02)06
(May 2011)

Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz

Csatornaelrendezések a 7125-8500 MHz frekvenciatartományban működő digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

ECC/REC/(05)02

Use of the 64-66 GHz frequency band for fixed service

A 64-66 GHz frekvenciasávnak az állandóhelyű szolgálat részére történő használata

ECC/REC/(05)07

Radio frequency channel arrangements for fixed service systems operating in the bands 71-76 GHz and 81 - 86 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 71-76 GHz és a 81-86 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

ECC/REC/(06)04

Use of the band 5 725-5 875 MHz for Broadband Fixed Wireless Access (BFWA)

Az 5725-5875 MHz sávnak a szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés (BFWA) részére történő használata

ECC/REC/(09)01

Use of the 57 - 64 GHz frequency band for point-to-point Fixed Wireless Systems

Az 57-64 GHz frekvenciasávnak a pont-pont struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek részére történő használata

ECC/REC/(11)01

Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz

A 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz és a 31,8-33,4 GHz sávban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciablokkjainak kijelölésére vonatkozó irányelvek

3.4.    T/R ajánlások

T/R 13-01
(Rottach-Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency range 1 - 2.3 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 1-2,3 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

T/R 13-02
(Tromsř, May 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22.0 - 29.5 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 22,0-29,5 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

4.    NATO-frekvenciaegyezmény

MCM-141-02

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)

2002

NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA)

2002

5.    Egyéb nemzetközi dokumentumok

5.1.    ICAO-dokumentumok

International Standards and Recommended Practices

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation

Aeronautical Telecommunications

(Date applicable: 23 November 2006)

-

Volume I:

Radio Navigation Aids

-

Volume II:

Communication Procedures including those with PANS status

-

Volume III:

Communication Systems

(Part I - Digital Data Communication Systems;

Part II - Voice Communication Systems)

-

Volume IV:

Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems

-

Volume V:

Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization

Nemzetközi Szabványok és Ajánlott Gyakorlatok

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 10. Függeléke

Légiforgalmi Távközlés

(Alkalmazhatóság dátuma: 2006. november 23)

-

I. kötet:

Rádiónavigációs segédeszközök

-

II. kötet:

Összeköttetési eljárások

-

III. kötet:

Hírközlési rendszerek

(I. rész - Digitális adat-összeköttetési rendszerek;

II. rész - Beszéd-üzemű összeköttetési rendszerek)

-

IV. kötet:

Légtérellenőrző radar és összeütközés elkerülő rendszerek

-

V. kötet:

A légiforgalmi rádiófrekvencia spektrum felhasználása

5.2.    Duna Bizottság ajánlásai

CD/SES 60/10
Budapest, 2003

Recommandations relatives aux principaux paramčtres techniques et opérationnels des installations de radar utilisées dans la navigation sur le Danube

A dunai hajózásban alkalmazott radarberendezések alapvető műszaki és üzemviteli jellemzőire vonatkozó ajánlások

5.3.    Nemzetközi megállapodás

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways (RAINWAT)

Bucuresti, 18.04.2012

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT)

Bukarest, 2012. április 18."

5.4.    Nemzetközi Vasúti Egyesület (UIC) műszaki szabályzata

751-3 ORI

Technical regulations for international analogue ground-train radio systems

4th edition, July 2005

Műszaki szabályok a nemzetközi analóg vasúti rádiórendszerek részére

4. kiadás, 2005. július

6.    Szabványok

 

A

B

1

MSZ EN 301 502

A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). A bázisállomás berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

2

MSZ EN 301 511

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

3

MSZ EN 301 908-1

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények

4

MSZ EN 301 908-2

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

5

MSZ EN 301 908-3

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)

6

MSZ EN 301 908-11

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) átjátszók

7

MSZ EN 301 908-13

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)

8

MSZ EN 301 908-14

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)

9

MSZ EN 301 908-15

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók

10

MSZ EN 301 908-21

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD felhasználói berendezés (UE)

11

MSZ EN 301 908-22

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD bázisállomás (BS)


1 A 2. § 19a. pontját a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. §-a iktatta be.

2 A 2. § 20. pontját a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3 A 2. § 34. pontja a 3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

4 A 2. § 36. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 2. § 76. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 2. § 162. pontját a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7 A 2. § 169. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8 A 2. § 186. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 2. § 197. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 9. § a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11 A 11. § (2) bekezdése a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12 A 13. § 20. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 13. § 20a. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14 A 13. § 20b. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

15 A 13. § 20c. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

16 A 13. § (1) bekezdés 21. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17 A 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18 Az 1. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

19 A 2. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdése, a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdése és 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20 [A 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 4. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 2. pont 5.443B nemzetközi lábjegyzetében a "- 124,5 dB(W/m2)" szövegrész helyébe a "-124,5 dB(W/m2)" szöveg, a 2. pont 5.543A nemzetközi lábjegyzetében a "- 100 dB(W/MHz)" szövegrész helyébe a "-100 dB(W/MHz)" szöveg lép, nem vezethető át.]

* Ez a rendelkezés előzőleg az 5.347A számot viselte. A sorrendiség megőrzése érdekében át lett számozva.

*    5.340.1    Az 50,2-50,4 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korlátozásokat a szomszédos sávoknak azon szolgálatok általi használatában, amelyek számára az illető sávok elsődleges jelleggel vannak felosztva. (WRC97)

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC03 módosította.

**    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a rendelkezést a WRC07 módosította, és a sorrendiség megőrzése érdekében 5.208B-re átszámozta.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC07 módosította.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC07 módosította.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC07 módosította.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-03 módosította.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC2000 módosította.

*    Az ITU Főtitkárságának megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC07 módosította.

21 Az 5. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdése, a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

22 A 11. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23 A 12. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24 A 14. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 3. § (4) bekezdése és 5. §-a, a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 2. § (3) bekezdése és 4. § c) pontja szerint módosított szöveg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!