2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet
a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
2013.01.08
2013.01.08
0

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3)bekezdés 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, amédiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHHrendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletében foglalt FrekvenciasávokNemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) "Polgári" és "Közös" oszlopában feltüntetett, kijelölt kategóriájú frekvenciasávokra és azezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve arádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, arádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamintfrekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználatifeltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési, rádiócsillagászati célbóligénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezéstgyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogiszemélyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: polgári frekvenciagazdálkodó hatóság)

terjed ki.

(2) Az R. alapján kijelölt frekvenciát használó és a nemzetköziforgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengerimozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigációszolgálat rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (atovábbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre -frekvenciasávtól függetlenül - a 8. §-ban meghatározott feltételekérvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer:olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint afelhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, ésamelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

2. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazásátlehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyakhelyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinekmegállapítása céljából terveztek;

3. átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

4. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adottfelbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) érzékelővelmérve, és adott időtartamon átlagolva;

5. beltér: épületek vagy helyek belső tere, ahol azárnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz,hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse amás rádiószolgálatokkal történő megosztást;

6. blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése;

7. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzottteljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belülelőforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességenmérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

8. D-, K- és G-rendszer: az ITU-R BT.470-7 Ajánlásban meghatározott jellemzőkkel rendelkező analóg televízió-rendszerek;

9. duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehetséges egyidejűleg;

10. effektív kisugárzott teljesítmény (ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

11. építőanyag-vizsgálat (BMA): az elektromágneses mezőbenfellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épületszerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egyépítőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

12. fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS): alégijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás,amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

13. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

14. frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozófrekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyetnemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzetivonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el;

15. gépjármű: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes,legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melyneklegnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát, beleértve annakpótkocsiját, amely önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, ésamelyet arra terveztek, gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

16. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

17. hálózati vezérlő egység (NCU): a légijárművekenelhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban azajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezet 13. pont 13.1. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikusmobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni afedélzeten;

18. hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási tervalapján készült frekvenciakijelölési terv, jegyzék, amelyet a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság más hatóságokkal való szükség szerintiegyeztetés után internetes honlapján tesz közzé;

19. kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (LEST): a 10,7-12,75 GHz vagy a 19,7-20,2 GHz frekvenciasávban (űr-Föld irány)és a 14-14,25 GHz vagy a 29,5-30 GHz frekvenciasávban (Föld-űr irány)műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosítóolyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 34 dBW;

20. kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamonbelüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt arádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

21. közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagyrádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes általazonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság nem szabályozza;

22. levegőbe sugárzott jel: az ultraszéles sávú technológiaegyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon része, amelyet nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag;

23. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

24. megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölésvagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyesáltal azonos területen, de különböző időben, a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

25. mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint afelhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, ésamelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;

26. nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (HEST): a 10,7-12,75 GHz vagy a 19,7-20,2 GHz frekvenciasávban (űr-Föld irány)és a 14-14,25 GHz vagy a 29,5-30 GHz frekvenciasávban (Föld-űr irány)műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosítóolyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-jenagyobb 34 dBW-nál, de nem lépi túl a 60 dBW értéket;

27. nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer:olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint afelhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, ésamelyben a felhasználói állomások csak állandó és változó telephelyűeklehetnek;

28. szimplex frekvencia: olyan frekvencia, amelynekrendeltetés szerinti használata alapján egyidejűleg csak egyirányúösszeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

29. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel, az 1304/2007/EK bizottságirendelettel és a 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettelmódosított, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontja szerinti jármű;

30. versenyeztetési eljárás: frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodásifogalmakat - a megosztás kivételével - az R. és az elektronikushírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerintkell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felhasználási szabályai

3. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaosztás, csatornaképzési szabály, védősáv;

b) adásmód, moduláció, hozzáférés módja;

c) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

d) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel; vagy

e) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés - az Eht. 80. § (2) bekezdése szerintialapvető követelmény teljesítéséhez szükséges - frekvenciagazdálkodásijellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás,teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás,intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés,moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység,azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna- szelektivitás,mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladásvagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

a) egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

b) a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

c) a rádióalkalmazás célja;

d) elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

e) a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

f) frekvenciakiosztási tervek;

g) blokkgazdálkodás és szabályai;

h) a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

i) a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;

j) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

k) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

l) a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

m) a haszonbérbe adás esetleges lehetősége, feltételei; vagy

n) a rádióberendezésre vonatkozó - az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti - egyes alapvető követelmények.

4. Szabályozási rendszer

4. § A frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, azegyes frekvenciasávok általános felhasználási szabályait az 1.mellékletben foglalt Rádióalkalmazási Táblázat (a továbbiakban: RAT), arádiórendszerek részletes frekvenciagazdálkodási követelményeit és asávhasználati feltételeket a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklettartalmazza.

5. § A RAT A-C oszlopa tartalmazza:

a) az FNFT vonatkozó nemzeti lábjegyzeteinek számaival együtt azokat a frekvenciasávokat, amelyekben az FNFT alapján meghatározottpolgári célra használható rádióalkalmazások állomásainak telepítésére,üzemben tartására frekvenciahasználati jog

aa) szerezhető (jelölése: K), vagy

ab) nem szerezhető, de korlátozott használattal még megengedett a rádióalkalmazás állomásainak üzemben tartása (jelölése: Ü);

b) a frekvenciasávokhoz tartozó elsődleges vagy másodlagosrádiószolgálatokat, valamint azok keretében polgári célra használhatórádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat az FNFT nemzetifelosztása alapján, a rádiószolgálati sávhatárokhoz igazodóan;

c) a rádiószolgálathoz nem rendelt, illetve harmadlagos jelleggel működtethető rádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat;

d) a rádióalkalmazás-csoporthoz tartozó jellegzetesrádióalkalmazásokat a mező jobb oldalára tömörítve, amelyekre arádióalkalmazás-csoportra vonatkozó szabályokon túlmenően különösszabályok is vonatkozhatnak.

6. § (1) A RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és Eoszlopa meghatározza az egyes rádióalkalmazásokra,rádióalkalmazás-csoportokra vonatkozó, a 3. §-ban felsorolt, kötelezőfrekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamintsávhasználati feltételeket az alábbi módon:

a) nemzetközi és hazai szabályozó és szabványügyi szervezetek dokumentumaira való hivatkozással, ha azok tartalmazzák azokat afrekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamintsávhasználati feltételeket, amelyek teljesítése kötelező - a (2)bekezdésben hivatkozott szabványok kivételével - a rádiórendszerek ésrádióberendezések üzemben tartásához;

b) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentumokra valóhivatkozással, amelyek országonkénti és frekvenciasávonkéntifelsorolását a 3. melléklet tartalmazza;

c) speciális hazai frekvenciagazdálkodási követelmények éssávhasználati feltételek megadásával - szükség szerint a 2. mellékletben részletezetten -, amelyek az a) és a b) pont szerinti dokumentumokra történő hivatkozással nem rendelhetők el.

(2) A dokumentumok között a RAT megadja azokat a nem kötelezőenalkalmazandó nemzeti és európai szabványokat, amelyek útmutatást adnakaz alkalmazható rádióberendezések és rádiórendszerek műszakijellemzőiről. A 3. § (2) bekezdés szerinti alapvetőfrekvenciagazdálkodási jellemzők határértékei a harmonizáltszabványokban találhatók. A hivatkozott harmonizált szabványokban,illetve e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzőkteljesítése esetében a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság vélelmezi,hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

(3) E rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését a 8.melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 9. melléklettartalmazza.

7. § (1) Amennyiben az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a) az adott frekvenciasávban a frekvenciaigény kielégítése akérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretébentörténik;

b) az adott frekvenciasávban a csak vételre szolgálóállomások - kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat - azegyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek;

c) az adott frekvenciasávban elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható;

d) az adott frekvenciasávban a frekvenciahasználati jogosultság, a frekvenciakijelölés és a rádióengedély nem ruházható át.

(2) Amennyiben a RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és Eoszlopában az adott rádióalkalmazásra vonatkozó mező kitöltetlen, akkoraz (1) bekezdésben meghatározottakon túl e rendelet - a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzőkön, valamint aNemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek általesetleg meghatározottakon túl - nem ír elő további követelményeket.

(3) A rádióberendezés forgalomba hozatali szándékát - arádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről,valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály szerint - a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál be kell jelenteni, kivéve,ha a rádióberendezés harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávothasznál. A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazásokrádióberendezéseinek jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása számára frekvenciahasználati jogot csak olyanfrekvencián lehet szerezni, amely az állomás számára kijelöltfrekvenciasáv szélességét figyelembe véve nem okoz káros zavarást aközvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatokrádióalkalmazásainak.

8. § (1) A tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengerimozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött állomásaiban - Magyarországhatárain kívüli használat esetében - alkalmazott rádióberendezéseknekteljesíteniük kell az 5. mellékletben meghatározott, az Eht. 80. § (3)bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeket.

(2) A nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdasrádiónavigáció szolgálat állomásai részére kiadott rádióengedélyeknekmeg kell felelniük a 6. mellékletben felsorolt nemzetközimegállapodásoknak.

(3) Az UWB technológiát használó berendezésekre vonatkozósávhasználati szabályokat a 2. melléklet VI. fejezete tartalmazza, amely táblázatának B és C oszlopára is alkalmazandóak a 6. § (1) és (2)bekezdés rendelkezései.

5. Versenyeztetési eljárás vagy átruházás során szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávokfrekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság jóváhagyása és e jogszabályban rögzítettfeltételek teljesítése esetén átruházható. Amennyiben sávfelhasználásiszabály másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás során kiírtés elnyert frekvenciablokkok, illetve felhasználói blokkokfrekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga mind területileg, mindfrekvenciában csak egészben ruházható át.

(2) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználatijogosultsága, illetve joga akkor ruházható át, ha a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot szerző fél teljesíti afrekvenciahasználati jogosultság eredeti szerzésének valamennyi,vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban,frekvenciakijelölésben, rádió-engedélyben rögzített feltételét.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

11. § (1) Ez a rendelet

1. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999. március 9-i1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlésiszolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlésiszolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlésiszolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, azelektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz valóhozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EKirányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikushírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelvmódosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamentiés tanácsi irányelvnek,

5. a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokrólszóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

6. az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN)mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat isbeleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

7. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobilrádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közösműszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i98/542/EK bizottsági határozatnak,

8. a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlőhálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozótelefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottságihatározatnak,

9. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobilrádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeirevonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember16-i 98/574/EK bizottság határozatnak,

10. a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlőhálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatásáravonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról(2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottságihatározatnak,

11. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességűműholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszakiszabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottságihatározatnak,

12. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földiállomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998.november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

13. az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történőcsatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitálistávközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokrólszóló 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

14. az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN)csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési(DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

15. a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időrésesmobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közösműszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottságihatározatnak,

16. a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló 2000. április6-i 2000/299/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdésének,

17. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

18. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

19. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájánakkeretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európaiparlamenti és tanácsi határozatnak,

20. a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általánostengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvetőelőírásokról szóló 2003. szeptember 4-i 2004/71/EK bizottságihatározatnak,

21. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekbenalkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségiharmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottságihatározatnak,

22. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságúgépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségiharmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottságihatározatnak,

23. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történőfelhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

24. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélkülihozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is(WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2007/90/EK bizottsági határozatnak,

25. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz valóhozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005.augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

26. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüliösszehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottságihatározatnak,

27. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrumharmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottságihatározatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EUbizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtásihatározatnak,

28. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működőrádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történőharmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottságihatározatnak,

29. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdasszolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizáltfelhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottságihatározatnak,

30. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történőhasználatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EKbizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottságihatározatnak,

31. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhetőmobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások)spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i2008/294/EK bizottsági határozatnak,

32. a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belülelektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földirendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i2008/411/EK bizottsági határozatnak,

33. a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belülelektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszínirendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i2008/477/EK bizottsági határozatnak,

34. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS)kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EKeurópai parlamenti és tanácsi határozatnak,

35. a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának azintelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggőalkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008.augusztus 5-i 2008/671/EK bizottsági határozatnak,

36. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüliösszehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról szóló 2008.augusztus 13-i 2008/673/EK bizottsági határozatnak,

37. a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek(MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló 2009. május 13-i 2009/449/EKbizottsági határozatnak,

38. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségenbelül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásáraalkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az aztmódosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak, és

39. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok,valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokterén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998.június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10.cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

12. § Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- ésECC-határozatokon kívül - a 3. határozati pont 2010-2025 MHzfrekvenciasávra vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(06)01Határozat kivételével - az alábbi határozatok is teljesülnek afrekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében:

1. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Tervkezeléséről" című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata afrekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainakközzétételéről;

3. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különbözőtípusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló(95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14,(96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07,(98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10,(99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata azERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06,ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

5. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata azERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és azERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

6. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata azERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC(00)05 ERC-határozatvisszavonásáról;

7. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata azERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24ERC-határozat visszavonásáról;

8. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata azERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelűERC/ECC-határozat visszavonásáról;

9. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03,ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozatvisszavonása, 2011. december 9.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Rádióalkalmazási Táblázat

ABCDE
1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

RádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
39 kHz alatt
4H2KInduktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

59-14 kHz
6RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
7H3KRepülés útvonali (föld-levegő) rádiónavigációs rendszerek.
8H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer).
9H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

10H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

1114-19,95 kHz
12ÁLLANDÓHELYŰ
13H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
14H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

15H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

16H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 16-19,95 kHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
1719,95-20,05 kHz
18HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
19H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
20H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

22H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
2320,05-70 kHz
24ÁLLANDÓHELYŰ
25H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
26H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

27H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

28H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
2970-72 kHz
30RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
31H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
32H9Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
33H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

34H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

35H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
3672-84 kHz
37ÁLLANDÓHELYŰ
38H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
39RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
40H3Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
41H9Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
42H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

43H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

44H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
4584-86 kHz
46RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
47H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
48H9Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
49H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

50H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

51H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
5286-90 kHz
53ÁLLANDÓHELYŰ
54H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
55RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
56H3Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
57H9Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
58H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

59H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

60H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
6190-110 kHz
62RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
63H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
64H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
65Állandóhelyű
66H6Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
67H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

68H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

69H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
70110-112 kHz
71ÁLLANDÓHELYŰ
72H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
73RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
74H3Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
75H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
76H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

77H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

78H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
79112-115 kHz
80RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
81H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
82H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
83H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

84H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

85H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
86115-117,6 kHz
87RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
88H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
89H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
90Állandóhelyű
91H6Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
92H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

93H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

94H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
95117,6-126 kHz
96ÁLLANDÓHELYŰ
97H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
98RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
99H3Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
100H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
101H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

102H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

103H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
104126-129 kHz
105RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
106H3KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
107H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
108H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

109H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

110H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
111129-130 kHz
112ÁLLANDÓHELYŰ
113H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
114RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
115H3Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
116H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
117H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

118H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

119H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
120130-148,5 kHz
121ÁLLANDÓHELYŰ
122H6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
123Amatőr
124H11Amatőrrádiózás a 135,7-137,8 kHz sávban.ERC/REC 62-01; ECC/REC/(02)01

MSZ EN 301 7832

2. melléklet IV. fejezet
125H2Induktív alkalmazások (SRD) a 130-135 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

126H2Induktív alkalmazások (SRD) a 135-148,5 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

127H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

128H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 130-146 kHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
129148,5-255 kHz
130MŰSORSZÓRÁS
131H12KHH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

132H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

133H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

134255-283,5 kHz
135MŰSORSZÓRÁS
136H12KHH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

137LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
138H4Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

139H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).
140H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

141H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

142283,5-315 kHz
143LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
144H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

145H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Az Európai Tengeri Övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat(rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet(Genf, 1985) záróokiratai

146H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

147H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

148315-325 kHz
149LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
150H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

151H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).
152H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

153H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

154325-405 kHz
155LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
156H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

157H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
158H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

159H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

160405-415 kHz
161LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
162H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

163H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
164H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

165H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

166415-435 kHz
167LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
168H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).a középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálattervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf,1985) záróokiratai

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

169H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
170H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

171H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

172435-495 kHz
173LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
174H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

175H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
176TENGERI MOZGÓ
177H16GMDSs keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiaifigyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávútávgépírón, NAVTEX a 490 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33., 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 065-2

178H15ALavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások (SRD) a 456,9-457,1 kHz sávban.2001/148/EK

ERC/REC 70-03 2. melléklete

MSZ EN 300 718-2; MSZ EN 300 718-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

179H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

180H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

181495-505 kHz
182MOZGÓ
183H17KMorze-rádiótávíró üzemű állomások.RR 31., 51. és 52. Cikkek
184H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

185H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

186505-526,5 kHz
187LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
188H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).a középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálattervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf,1985) záróokiratai

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

189H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
190TENGERI MOZGÓ
191H16GMDSs keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiaifigyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávútávgépírón, NAVTEX az 518 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. Függelék

MSZ EN 300 065-2

192H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

193H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

194526,5-1606,5 kHz
195MŰSORSZÓRÁS
196H18KAnalóg KH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

197H18Digitális KH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

198Légi rádiónavigáció
199H4Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

200H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)
201H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

202H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD) az 526,5-600 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

203H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD) a 984-1606,5 kHz sávban.ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2041606,5-1625 kHz
205H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

206H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2071625-1635 kHz
208H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

209H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2101635-1800 kHz
211H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

212H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2131800-1810 kHz
214H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

215H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2161810-1850 kHz
217AMATŐR
218H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

219H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

220H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2211850-2000 kHz
222LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
223H4KLoran-A rádiónavigációs rendszer.

Működési frekvenciák: 1850 kHz, 1950 kHz

Működési sávszélesség: 50 kHz

Az állomás által kisugárzott átlagteljesítmény: max. 50 W

224Amatőr
225H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

226H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

227H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2282000-2025 kHz
229H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

230H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2312025-2045 kHz
232H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

233H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2342045-2160 kHz
235H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

236H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2372160-2170 kHz
238H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

239H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2402170-2173,5 kHz
241TENGERI MOZGÓ
242H17KKeskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű parti állomások és digitális szelektív hívás (DSC).RR 51. és 52. Cikkek
243H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

244H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2452173,5-2190,5 kHz
246MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
247H16 H17KGMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 2174,5 kHz frekvencián. RR 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 373-2

248H4 H16 H17Nemzetközi vész- és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre hajók, légijárművek ésmentőhajók állomásai részére, GMDSS keretén belül a 2182 kHzfrekvencián. A frekvencia az ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használható.RR 30., 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek

RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ ETS 300 441/A1

249H16 H17GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 2187,5 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 51. Cikkek

RR 15. Függelék

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

250H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

251H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2522190,5-2194 kHz
253TENGERI MOZGÓ
254H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű állomások.RR 51. és 52. Cikkek
255H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

256H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2572194-2300 kHz
258H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

259H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2602300-2498 kHz
261Mozgó, a légi mozgó kivételével
262H23AKNVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások a 2342-2345 kHz és a 2411-2414 kHz sávban.

ERPmax = 100 W

263H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

264H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2652498-2501 kHz
266HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
267H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
268H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

269H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2702501-2502 kHz
271HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
272H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
273H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

274H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2752502-2625 kHz
276ÁLLANDÓHELYŰ
277H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

278H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

279H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2802625-2650 kHz
281TENGERI MOZGÓ
282H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek
283H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

284H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2852650-2850 kHz
286ÁLLANDÓHELYŰ
287H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

288H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

289H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2902850-3025 kHz
291(R) LÉGI MOZGÓ
292H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon. RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

Kutatás és mentés: 3023 kHz-en

293H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

294H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 3023 kHz frekvencián.RR 31. Cikk; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

295H16GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek a 3023 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

296H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2973025-3155 kHz
298H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

299H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3003155-3200 kHz
301H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

302H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

303H29Hallássérültek segédeszközei (SRD).MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3043200-3230 kHz
305ÁLLANDÓHELYŰ
306H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

307H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

308H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

309H29Hallássérültek segédeszközei (SRD).MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3103230-3400 kHz
311ÁLLANDÓHELYŰ
312H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

313H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

314H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

315H29Hallássérültek segédeszközei (SRD).MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3163400-3500 kHz
317(R) LÉGI MOZGÓ
318H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

319H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

320H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3213500-3800 kHz
322AMATŐR
323H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

324H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

325H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3263800-3900 kHz
327ÁLLANDÓHELYŰ
328H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

329H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

330H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3313900-3950 kHz
332H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

333H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3343950-4000 kHz
335MŰSORSZÓRÁS
336H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

337H32Digitális RH rádió-műsorszórás.ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

338H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

339H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3404000-4063 kHz
341ÁLLANDÓHELYŰ
342H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

343TENGERI MOZGÓ
344H17Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

345H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

346H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3474063-4438 kHz
348TENGERI MOZGÓ
349H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek, RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

350H16GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 4125 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ EN 300 373-2

351H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 4177,5 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

352H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 4207,5 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

353H16GMDSs keretén belül, parti állomásoktól keskenysávú távgépíró technikával ahajóknak küldött meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamintsürgős tájékoztatások (MSI) NAVTEX-en a 4209,5 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 065-2

Kizárólag parti állomások részére jelölhető ki frekvencia.

354H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 4210 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

355H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

356H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3574438-4650 kHz
358ÁLLANDÓHELYŰ
359H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

360H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

361H19ABalise/Eurobalise rendszerek (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3624650-4700 kHz
363(R) LÉGI MOZGÓ
364H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

365H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

366H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3674700-4750 kHz
368H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

369H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3704750-4850 kHz
371ÁLLANDÓHELYŰ
372H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

373H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

374H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3754850-4995 kHz
376ÁLLANDÓHELYŰ
377H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

378H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

379H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3804995-5003 kHz
381HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
382H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
383H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

384H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3855003-5005 kHz
386HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
387H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
388H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

389H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3905005-5060 kHz
391ÁLLANDÓHELYŰ
392H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

393H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

394H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3955060-5250 kHz
396ÁLLANDÓHELYŰ
397H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések

2. melléklet II. fejezet 1. pont

398Mozgó, a légi mozgó kivételével
399H23ANVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások az 5212-5215 kHz sávban.

ERPmax = 100 W

400H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

401H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4025250-5450 kHz
403ÁLLANDÓHELYŰ
404H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

405Mozgó, a légi mozgó kivételével
406H23ANVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások az 5318-5321 kHz sávban.

ERPmax = 100 W

407H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

408H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4095450-5480 kHz
410ÁLLANDÓHELYŰ
411H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

412H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

413H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4145480-5680 kHz
415(R) LÉGI MOZGÓ
416H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

Kutatás és mentés: 5680 kHz-en

417H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

418H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián.RR 31. Cikk; RR 15. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

419H16GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

420H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4215680-5730 kHz
422H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

423H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián.RR 31. Cikk; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

424H16GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

425H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4265730-5900 kHz
427ÁLLANDÓHELYŰ
428H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

429H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

430H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4315900-5950 kHz
432MŰSORSZÓRÁS
433H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

434H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

435H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

436H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4375950-6200 kHz
438MŰSORSZÓRÁS
439H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

440H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

441H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

442H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4436200-6525 kHz
444TENGERI MOZGÓ
445H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

446H16GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 6215 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 373-2

447H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 6268 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

448H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 6312 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

449H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 6314 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

450H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

451H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4526525-6685 kHz
453(R) LÉGI MOZGÓ
454H4 KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

455H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

456H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4576685-6765 kHz
458H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

459H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4606765-7000 kHz
461ÁLLANDÓHELYŰ
462H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

463H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

464H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

465H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 6765-6795 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4667000-7100 kHz
467AMATŐR
468H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

469MŰHOLDAS AMATŐR
470H39Műholdas amatőrrádiózás.
471H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

472H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4737100-7200 kHz
474AMATŐR
475H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01

MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

476H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

477H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4787200-7300 kHz
479MŰSORSZÓRÁS
480H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

481H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

482H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

483H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4847300-7350 kHz
485MŰSORSZÓRÁS
486H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

487H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

488H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

489H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

490H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

491H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

4927350-7400 kHz
493MŰSORSZÓRÁS
494H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

Amennyiben a tervezett sugárzás olyan országot érint, ahol az RR szerint a sávban a műsorszóró szolgálattól eltérő elsődleges szolgálat is van, ott afrekvenciakijelölés feltétele a tervezett frekvenciahasználat sikeresnemzetközi egyeztetése.

495H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

496H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

497H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

498H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

499H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5007400-7450 kHz
501MŰSORSZÓRÁS
502H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

Amennyiben a tervezett sugárzás olyan országot érint, ahol az RR szerint a sávban a műsorszóró szolgálattól eltérő elsődleges szolgálat is van, ott afrekvenciakijelölés feltétele a tervezett frekvenciahasználat sikeresnemzetközi egyeztetése.

503H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

504H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

505H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

506H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5077450-8100 kHz
508ÁLLANDÓHELYŰ
509H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

510H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

511H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD) a 7450-7484 kHz sávban.ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

512H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5138100-8195 kHz
514ÁLLANDÓHELYŰ
515H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

516TENGERI MOZGÓ
517H17Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

MSZ EN 301 033; MSZ EN 300 338

518H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

519H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5208195-8815 kHz
521TENGERI MOZGÓ
522H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

523H16GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 8291 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

524H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 8376,5 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

525H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 8414,5 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

526H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 8416,5 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

527H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

528H2Induktív alkalmazások (SRD) a 8800-8815 kHz sávban.MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

529H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 8364 kHz frekvencián.RR 31. és 33. Cikkek

RR 17. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ EN 300 373-2

530H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5318815-8965 kHz
532(R) LÉGI MOZGÓ
533H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

534H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

535H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

536H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5378965-9040 kHz
538H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

539H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

540H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5419040-9400 kHz
542ÁLLANDÓHELYŰ
543H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

544H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

545H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

546H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5479400-9500 kHz
548MŰSORSZÓRÁS
549H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

550H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

551H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

552H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

553H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5549500-9900 kHz
555MŰSORSZÓRÁS
556H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

557H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

558H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

559H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5609900-9995 kHz
561ÁLLANDÓHELYŰ
562H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

563H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

564H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5659995-10 003 kHz
566HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
567H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
568H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

569H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a10 000-10 003 kHz sávban.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

570H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

57110 003-10 005 kHz
572HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
573H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
574H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

575H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

576H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

57710 005-10 100 kHz
578(R) LÉGI MOZGÓ
579H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

580H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

581H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a10 005-10 006 kHz sávban.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

582H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

58310 100-10 150 kHz
584ÁLLANDÓHELYŰ
585H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

586Amatőr
587H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

588H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

589H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

59010 150-11 175 kHz
591ÁLLANDÓHELYŰ
592H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

593H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

594H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

59511 175-11 275 kHz
596H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

597H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

59811 275-11 400 kHz
599(R) LÉGI MOZGÓ
600H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

601H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

602H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

60311 400-11 600 kHz
604ÁLLANDÓHELYŰ
605H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

606H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

607H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

60811 600-11 650 kHz
609MŰSORSZÓRÁS
610H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

611H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

612H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

613H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

61411 650-12 050 kHz
615MŰSORSZÓRÁS
616H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

617H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

618H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

619H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

62012 050-12 100 kHz
621MŰSORSZÓRÁS
622H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

623H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

624H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

625H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

62612 100-12 230 kHz
627ÁLLANDÓHELYŰ
628H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

629H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

630H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

63112 230-13 200 kHz
632TENGERI MOZGÓ
633H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
634H16GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 12 290 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

635H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 12 520 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

636H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 12 577 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

637H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 12 579 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

638H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

639H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD) a 12 500-13 200 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

640H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

64113 200-13 260 kHz
642H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

643H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

644H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

64513 260-13 360 kHz
646(R) LÉGI MOZGÓ
647H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

648H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

649H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

650H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

65113 360-13 410 kHz
652ÁLLANDÓHELYŰ
653H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

654RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
655H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
656H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

657H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

658H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

65913 410-13 570 kHz
660ÁLLANDÓHELYŰ
661H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

662H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2; MSZ EN 302 291-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

663H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

664H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

665H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 13 553-13 567 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

66613 570-13 600 kHz
667MŰSORSZÓRÁS
668H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

669H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

670H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

671H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

672H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

67313 600-13 800 kHz
674MŰSORSZÓRÁS
675H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

676H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

677H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

678H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

679H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

68013 800-13 870 kHz
681MŰSORSZÓRÁS
682H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

683H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

684H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

685H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

686H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

68713 870-14 000 kHz
688ÁLLANDÓHELYŰ
689H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

690H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

691H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

692H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

69314 000-14 250 kHz
694AMATŐR
695H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

696MŰHOLDAS AMATŐR
697H39Műholdas amatőrrádiózás.
698H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

699H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

700H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

70114 250-14 350 kHz
702AMATŐR
703H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

704H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

705H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

706H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

70714 350-14 990 kHz
708ÁLLANDÓHELYŰ
709H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

710H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

711H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

712H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

71314 990-15 005 kHz
714HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
715H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
716H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 14 990-14 996 kHz sávban.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 14 993 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

717H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

718H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

719H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

72015 005-15 010 kHz
721HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
722H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
723H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

724H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

725H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

72615 010-15 100 kHz
727H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

728H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

729H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

73015 100-15 600 kHz
731MŰSORSZÓRÁS
732H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

733H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

734H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

735H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

736H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

73715 600-15 800 kHz
738MŰSORSZÓRÁS
739H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

740H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

741H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

742H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

743H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

74415 800-16 360 kHz
745ÁLLANDÓHELYŰ
746H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

747H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

748H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

749H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

75016 360-17 410 kHz
751TENGERI MOZGÓ
752H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

753H16GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 16 420 kHz frekvencián.RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

754H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 16 695 kHz frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

755H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 16 804,5 kHz frekvencián.RR 13., 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

756H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 16 806,5 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

757H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

758H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

759H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

76017 410-17 480 kHz
761ÁLLANDÓHELYŰ
762H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

763H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

764H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

765H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

76617 480-17 550 kHz
767MŰSORSZÓRÁS
768H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

769H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

770H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

771H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

772H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

77317 550-17 900 kHz
774MŰSORSZÓRÁS
775H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

776H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

777H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

778H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

779H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

78017 900-17 970 kHz
781(R) LÉGI MOZGÓ
782H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

783H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

784H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

785H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

78617 970-18 030 kHz
787H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

788H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

789H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

79018 030-18 052 kHz
791ÁLLANDÓHELYŰ
792H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

793H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

794H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

795H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

79618 052-18 068 kHz
797ÁLLANDÓHELYŰ
798H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

799H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

800H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

801H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

80218 068-18 168 kHz
803AMATŐR
804H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

805MŰHOLDAS AMATŐR
806H39Műholdas amatőrrádiózás.
807H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

808H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

809H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

81018 168-18 780 kHz
811ÁLLANDÓHELYŰ
812H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

813H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

814H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

815H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

81618 780-18 900 kHz
817TENGERI MOZGÓ
818H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

819H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

820H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

821H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

82218 900-19 020 kHz
823MŰSORSZÓRÁS
824H35KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

825H35Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

826H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

827H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

828H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

82919 020-19 680 kHz
830ÁLLANDÓHELYŰ
831H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

832H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

833H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

834H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

83519 680-19 800 kHz
836TENGERI MOZGÓ
837H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

838H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 19 680,5 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

839H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

840H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

841H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

84219 800-19 990 kHz
843ÁLLANDÓHELYŰ
844H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

845H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

846H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

847H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

84819 990-19 995 kHz
849HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
850H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
851H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

852H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

853H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 19 993 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

854H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

85519 995-20 010 kHz
856HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
857H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
858H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

859H5Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD) a 19 995-20 010 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

860H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 19 995-19 996 kHz sávban.RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 19 993 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

861H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

86220 010-21 000 kHz
863ÁLLANDÓHELYŰ
864H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

865H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

866H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

86721 000-21 450 kHz
868AMATŐR
869H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

870MŰHOLDAS AMATŐR
871H39Műholdas amatőrrádiózás.
872H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

873H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

87421 450-21 850 kHz
875MŰSORSZÓRÁS
876H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

877H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

878H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

879H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

88021 850-21 870 kHz
881ÁLLANDÓHELYŰ
882H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

883H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

884H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

88521 870-21 924 kHz
886ÁLLANDÓHELYŰ
887H42KA légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására szolgáló pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

888H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

889H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

89021 924-22 000 kHz
891(R) LÉGI MOZGÓ
892H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

893H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

894H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

89522 000-22 855 kHz
896TENGERI MOZGÓ
897H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

898H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 22 376 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikk

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

899H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

900H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

90122 855-23 000 kHz
902ÁLLANDÓHELYŰ
903H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

904H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

905H19AVasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya - vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

90623 000-23 200 kHz
907ÁLLANDÓHELYŰ
908H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

909H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

91023 200-23 350 kHz
911ÁLLANDÓHELYŰ
912H42KA légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására szolgáló pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

913H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

91423 350-24 000 kHz
915ÁLLANDÓHELYŰ
916H26 KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

917H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

91824 000-24 890 kHz
919ÁLLANDÓHELYŰ
920H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

921H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

92224 890-24 990 kHz
923AMATŐR
924H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

925MŰHOLDAS AMATŐR
926H39Műholdas amatőrrádiózás.
927H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

92824 990-25 005 kHz
929HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
930H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
931H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

93225 005-25 010 kHz
933HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
934H8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
935H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

93625 010-25 070 kHz
937ÁLLANDÓHELYŰ
938H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

939H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

94025 070-25 210 kHz
941TENGERI MOZGÓ
942H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

943H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

94425 210-25 550 kHz
945ÁLLANDÓHELYŰ
946H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.

2. melléklet II. fejezet 1. pont

947H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

94825 550-25 670 kHz
949RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
950H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
951H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

95225 670-26 100 kHz
953MŰSORSZÓRÁS
954H32KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

955H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

956H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

95726 100-26 175 kHz
958TENGERI MOZGÓ
959H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

960H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 26 100,5 kHz nemzetközi frekvencián.RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

961H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

96226 175-26 510 kHz
963H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

96426 510-27 500 kHz
965ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

966H44KCb alkalmazások a 26 960-27 410 kHz sávban (kivéve a 26 995 kHz, 27 045kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz frekvenciát).ERC/DEC/(95)01, ECC/DEC/(11)03

MSZ EN 300 135-2, MSZ EN 300 433-2

Csatornaosztás: 10 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

967H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/DEC/(01)16

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

968H19AVasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek és Loop/Euroloop aktiváló rendszerek) (SRD) a 27 090-27 100 kHz sávban.ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2; MSZ EN 302 608

Balise energia-távellátó jel átvitele és vasúti szerelvény - vasúti pályairányú összeköttetések Balise/Eurobalise részére. A Loop/Euroloopaktiválására is használható esetenként.

Sávközépi frekvencia: 27 095 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

969H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 26 957-27 283 kHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 220-3; MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

970H38Távirányító, távmérő, távjelző és vagyonvédelmi eszközök (SRD) a 26 545 kHz, 26 595kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHzfrekvenciákon.MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

971H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy- és vagyonvédelmi célú kisteljesítményűalkalmazások (SRD) a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27195 kHz frekvenciákon.
972H45Játékvezérlők (SRD) a 26 990-27 000 kHz,
27 040-27 050 kHz, 27 090-27 100 kHz,
27 140-27 150 kHz és a 27 190-27 200 kHz sávban.
973H45Modellirányítók (SRD) a 26 990-27 000 kHz,
27 040-27 050 kHz, 27 090-27 100 kHz,
27 140-27 150 kHz és a 27 190-27 200 kHz sávban.
2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 8. melléklete

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

97427,5-27,86 MHz
975METEOROLÓGIA
976H46KMeteorológiai alkalmazások.
977H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

978H38Távirányító, távmérő, távjelző és vagyonvédelmi eszközök (SRD) a 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz frekvenciákon.MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

97927,86-28 MHz
980METEOROLÓGIA
981H46KMeteorológiai alkalmazások.
982H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

98328-29,7 MHz
984AMATŐR
985H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

986MŰHOLDAS AMATŐR
987H39Műholdas amatőrrádiózás.
988H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

98929,7-30,005 MHz
990H2KInduktív alkalmazások (SRD) a 29,7-30 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

991H5Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok (SRD) a 30-30,005 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 5102

99230,005-30,01 MHz
993H5KVérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 5102

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

99430,01-34,995 MHz
995H5KVérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 5102

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

996H29Rádiómikrofonok (SRD) a 34,9-34,995 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

99734,995-35,225 MHz
998H5KVérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 5102

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

999H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1000H45Légimodell-irányítók (SRD).ERC/DEC/(01)11

ERC/REC 70-03 8. melléklete

MSZ EN 300 220-3

100135,225-37,5 MHz
1002H5KVérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi membrán implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 5102

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1003H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

100437,5-38,25 MHz
1005Rádiócsillagászat
1006H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1007H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

100838,25-39,986 MHz
1009Mozgó
1010H49KMeteoritszóráson alapuló (meteor scatter) alkalmazások a 39-39,2 MHz sávban.ERC/REC/(00)04

MSZ EN 300 113-2

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1011H29Rádiómikrofonok (SRD) a 38,25-38,5 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

101240,02-40,98 MHz
1013Földi mozgó
1014H50KKis hatókörzetű személyhívók a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
1015H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 40,66-40,70 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1016H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy- és vagyonvédelmi célú kisteljesítményűalkalmazások (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHzfrekvenciákon.MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1017H45Modellirányítók (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.ERC/DEC/(01)12

ERC/REC 70-03 8. melléklete

MSZ EN 300 220-3

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1018H45Játékvezérlők (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

101948,5-50 MHz
1020MŰSORSZÓRÁS
1021H52ÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 1985-ben és 2006-ban Genfben)

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

102250-52 MHz
1023MŰSORSZÓRÁS
1024H52ÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 1985-ben és 2006-ban Genfben)

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

1025Amatőr
1026H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

Nagykanizsa 50 km-es körzetében a digitális átállás határnapjáig forgalmazás csak állandóhelyű állomásról megengedett.

ERPmax = 10 W.

102752-56,5 MHz
1028MŰSORSZÓRÁS
1029H52ÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 1985-ben és 2006-ban Genfben)

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

103058-66 MHz
1031MŰSORSZÓRÁS
1032H52ÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva 1985-ben és 2006-ban Genfben)

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

103370-70,5 MHz
1034Amatőr
1035H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

ERPmax = 10 W.

103673-74,8 MHz
1037FÖLDI MOZGÓ
1038H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
73-74,8/77,5-79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv).
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

1039H57Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/A duplex sávban csak azokon a területekenmegengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordinációsikertelensége miatt nem lehetséges.

104074,8-75,2 MHz
1041LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1042H4KILS marker helyjeladó rendszer (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.1.7. pont
I. kötet C melléklet 2. pont

Üzemi frekvencia: 75 MHz ± 0,005%

1043H4Útvonali helyjeladó rendszer (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.6. pont
I. kötet C melléklet 5. pont
104477-79,7 MHz
1045FÖLDI MOZGÓ
1046H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
77-77,5/81,5-82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv).
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

1047H57Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 77-77,5 MHz sávban.MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/B duplex sávban csak azokon a területekenmegengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordinációsikertelensége miatt nem lehetséges.

1048H57Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
73-74,8/77,5-79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv).

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

1049H57Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
77,5-79,3 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/A duplex sávban csak azokon a területekenmegengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordinációsikertelensége miatt nem lehetséges.

1050H58Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 79,3-79,7 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

1051H58Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 79,3-79,34 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

105281,5-82 MHz
1053FÖLDI MOZGÓ
1054H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
77-77,5/81,5-82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv).
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

1055H57Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 2. pont

Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/B duplex sávban csak azokon a területekenmegengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordinációsikertelensége miatt nem lehetséges.

105687,5-108 MHz
1057MŰSORSZÓRÁS
1058H61KURH-FM rádió-műsorszórás.Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatásiértekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) (Genf, 1984)záróokiratai

ITU-R BS.412-9, BS.450-3, SM.1009-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ ETS 300 384, MSZ ETS 300 384/A1

MSZ EN 302 018-2

1059Földi mozgó
1060H61BPMSE alkalmazások.MSZ ETS 300 384, MSZ ETS 300 384/A1

MSZ EN 302 018-2

ERPmax = 100 W

1061Autósmozi alkalmazások

ERPmax = 1 W

1062H61CVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (kis teljesítményű FM adók) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 13. melléklete

MSZ EN 301 357-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1063108-117,975 MHz
1064(R) LÉGI MOZGÓ
1065H4K Földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, léginavigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkatszolgáltató rendszerek a 108-112 MHz sávban.ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont és 5. fejezet
V. kötet A melléklet

Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont

Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat)

Frekvenciakijelölés: nemzeti és nemzetközi egyeztetés alapján egyedi frekvenciakijelölés.

Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

1066H4Levegő-föld és levegő-levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések anemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamintrepülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából a 112-117,975MHz sávban.
1067LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1068H4Műszeres leszállító rendszer ILS LOC iránysávadó (egyirányú (föld-levegő)) a 108-111,975 MHz sávban.ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.1. pont
I. kötet C Melléklet 2. és 3.5. pont
V. kötet 4. fejezet 4.2. pont

ILS vevőberendezésre: ICAO Annex 10:

I. kötet 3. fejezet 3.1.4. pont
I. kötet C melléklet 2.2. és 2.3. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csatornaosztás 100 kHz/50 kHz

Adásmód: A9W/A8W

1069H4Közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer (TVOR) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.3. pont
I. kötet C melléklet 3. pont
V. kötet 4. fejezet 4.2. pont

VOR vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.3.8. pont
I. kötet C melléklet 3.6. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)

1070H4Útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer (VOR) (egyirányú (föld-levegő)).
1071117,975-132 MHz
1072(R) LÉGI MOZGÓ
1073H4KLevegő-föld és levegő-levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések anemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamintrepülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából. 1265/2007/EK

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont és 5. fejezet
V. kötet 2. fejezet, 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A melléklet

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

1074H4 H16121,5 MHz, 123,1 MHz légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvenciák.Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont

Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat)

MSZ EN 300 676-2; MSZ EN 301 688

MSZ EN 301 841-3; MSZ EN 301 842-1

1075ELTMSZ EN 300 152-2; MSZ EN 300 152-3
1076TENGERI MOZGÓ
1077H16Vész- és biztonsági forgalmazás a légi mozgószolgálat állomásaival a 121,5 MHz, 123,1 MHz frekvenciákon.RR 31. Cikk; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 5. fejezet
V. kötet 2. fejezet és 4. fejezet 4.1. pont,
valamint 4. fejezet Függelék

MSZ EN 300 152-2; MSZ EN 300 152-3

MSZ EN 301 688

1078H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 121,5 MHz frekvencián.RR 31. Cikk, RR 15. Függelék
1079132-136 MHz
1080(OR) LÉGI MOZGÓ
1081H3KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközipolgári légiútvonalakon kívüli repüléshez, valamint repülőtereken arepülés irányítása és biztonsága céljából.1265/2007/EK

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A melléklet

Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont

Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet

MSZ EN 300 676-2; MSZ EN 301 841-3

MSZ EN 301 842-1

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

1082(R) LÉGI MOZGÓ
1083H4Levegő-föld és levegő-levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések anemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamintrepülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából.1265/2007/EK

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A melléklet

Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont

Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat)

MSZ EN 300 676-2; MSZ EN 301 841-3

MSZ EN 301 842-1

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

1084136-137 MHz
1085(R) LÉGI MOZGÓ
1086H4KLevegő-föld és levegő-levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések anemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamintrepülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából.1265/2007/EK

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A melléklet

Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont

Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat)

MSZ EN 300 676-2; MSZ EN 301 841-3

MSZ EN 301 842-1

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

1087137-137,025 MHz
1088MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1089H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1090MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1091H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1092137,025-137,175 MHz
1093MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1094H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
1095Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
1096H62NGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1097137,175-137,825 MHz
1098MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1099H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

Orbcomm: végfelhasználói állomás a 137,187-137,818 MHz sávban, űrtávközlési rendszer központi földi állomása a
137,535-137,585 MHz sávban.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1100MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1101H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1102137,825-138 MHz
1103MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1104H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
1105Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
1106H62NGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1107144-146 MHz
1108AMATŐR
1109H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1110MŰHOLDAS AMATŐR
1111H39Műholdas amatőrrádiózás.
1112146-148 MHz
1113FÖLDI MOZGÓ
1114H64KEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146-146,5 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1115H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 146-146,5 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

1116H64AEgyfrekvenciás, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146,5-146,8 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1117H64AEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek a 146,5-146,8 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

1118H64BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1119H64CKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1120H29Rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1121148-149,9 MHz
1122MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1123H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

Orbcomm: végfelhasználói állomás, valamint az űrtávközlési rendszer központi földi állomása a 149,61-149,9 MHz sávban.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Földi állomás spektrális teljesítménysűrűsége: max. 10 dBW/4kHz.

1124FÖLDI MOZGÓ
1125H64EKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-149,4/152,8375-154 MHz duplex sávokban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1126H64Da H64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól eltérő kétfrekvenciás,analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148,2125MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések közül:

- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióberendezések 2015. december 31-ig,

- az egyéb rádióberendezések 2012. december 31-ig

üzemelhetnek.

A nem eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1127H64DEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban.
1128H64DEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

A nem eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1129H64Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 149,4-149,9 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések közül:

- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióberendezések 2015. december 31-ig,

- az egyéb rádióberendezések 2012. december 31-ig

üzemelhetnek.

1130H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 149,4-149,9 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1131H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148,225 MHz frekvencián.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.

Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság.

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

1132Földi mozgó
1133H66Rádiós személyhívó rendszerek hordozható válaszadói a 148,250 MHz; 148,350MHz; 148,400 MHz; 148,450 MHz; 148,550 MHz frekvenciákon.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz; ERPmax = 50 mW

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

1134H29Rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1135149,9-150,05 MHz
1136MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1137H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

Orbcomm: végfelhasználói állomás, valamint az űrtávközlési rendszer központi földi állomása a 149,9-150,025 MHz sávban.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Földi állomás spektrális teljesítménysűrűsége: max. 10 dBW/4kHz.

1138MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1139H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
1140150,05-151,4 MHz
1141RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1142H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1143H38Távmérő és távirányító alkalmazások (SRD) a
150,980-151,160 MHz sávban.
MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1144151,4-153 MHz
1145FÖLDI MOZGÓ
1146H64BKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1147H64CKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1148H64EKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-148,4/152,8375-153 MHz duplex sávokban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1149H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a152,81875 MHz és a 152,83125 MHz frekvenciákon.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.

Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság.

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

1150RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1151H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1152153-154 MHz
1153FÖLDI MOZGÓ
1154H64EKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
148,4-149,4/153-154 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

A duplex távolság 4,6 MHz.

1155156-156,4875 MHz
1156FÖLDI MOZGÓ
1157H71KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
156-156,375/160,6-160,975 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a 2. melléklet I. fejezet 3. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések 2012. december 31-igüzemelhetnek.

A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a
2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldivízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak
12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.

Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése ismegengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nemlehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. Amozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-reszámított effektív antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomásokadási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciásállomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1158H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156,375-156,4875 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1159H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 156,375-156,4875 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1160TENGERI MOZGÓ
1161H73Belvízi mozgószolgálat keretében segélykérő rádiórendszerek, egyeztetettkeresési és mentési munkákhoz a 156,3 MHz, 156,375 MHz, 156,45 MHzfrekvencián.MSZ EN 300 698-2

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1162H16Hajó-légijármű összeköttetés biztosítása kutatási és mentési műveletek során, valamint egyéb más biztonsági céllal a 156,3 MHz frekvencián.RR 30. és 32. Cikk

RR 15. és 18. Függelék

MSZ EN 301 025-2; MSZ EN 300 698-2

1163156,4875-156,5625 MHz
1164FÖLDI MOZGÓ
1165H74KEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1166H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1167TENGERI MOZGÓ
1168H75Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai.Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 301 178-2

a körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosítórendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

a rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között,valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1169H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 156,525 MHz frekvencián.RR 31. Cikk
1170156,5625-156,7625 MHz
1171FÖLDI MOZGÓ
1172H74KEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1173H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1174TENGERI MOZGÓ
1175H75Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai.Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 301 178-2

a körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosítórendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

a rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között,valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1176H73Belvízi mozgószolgálat keretében segélykérő rádiórendszerek, egyeztetettkeresési és mentési munkákhoz a 156,625 MHz frekvencián.MSZ EN 300 698-2

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1177H16Hajó-hajó összeköttetés a hajózás biztonságának érdekében a 156,650 MHz frekvencián. RR 31., 33. és 51. Cikk

RR 15. és 18. Függelék

MSZ EN 301 025-2; MSZ EN 300 698-2

1178156,7625-156,8375 MHz
1179TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
1180H16 H75KBelvízi mozgó rádiótelefon-szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája a 156,8 MHz frekvencián.RR 30., 31., 32., 51. és 52. Cikkek

RR 15. és 18. Függelékek

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

MSZ EN 300 698-2

a körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosítórendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

a rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között,valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1181H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 156,8 MHz frekvencián.RR 31. Cikk
1182156,8375-167,3 MHz
1183FÖLDI MOZGÓ
1184H74KEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 156,8375-156,875 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1185H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156,8375-156,875 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

1186H71Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
156,875-157,45/161,475-162,05 MHz duplex sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a 2. melléklet I. fejezet 3. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések 2012. december 31-igüzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak
12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.

Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése ismegengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nemlehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. Amozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-reszámított effektív antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomásokadási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciásállomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1187H76Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
157,45-159,5625/162,05-164,1625 MHz és a 159,5875-160,6/164,1875-165,2 MHz duplex sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

a 158,250/163,250 MHz, a 158,400/163,400 MHz, a 158,425/163,425 MHz, a158,450/163,450 MHz, a 158,475/163,475 MHz, a 158,500/163,500 MHz, a158,525/163,525 MHz, a 158,550/163,550 MHz, a 158,575/163,575 MHz és a158,600/163,600 MHz frekvencián üzemelő berendezések kivételével azeltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használóberendezések, valamint a 2. melléklet I. fejezet 3. pontjában megadottduplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések közül:

- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióberendezések 2015. december 31-ig,

- az egyéb rádióberendezések 2012. december 31-ig

üzemelhetnek. A 158,250/163,250 MHz és a 158,400/163,400 MHz frekvenciát használóberendezések 2012. december 31ig, a 158,425/163,425 MHz, a158,450/163,450 MHz, a 158,475/163,475 MHz, a 158,500/163,500 MHz, a158,525/163,525 MHz, a 158,550/163,550 MHz, a 158,575/163,575 MHz és a158,600/163,600 MHz frekvenciát használó berendezések 2015. december31-ig üzemelhetnek.

Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak
12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.

Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése ismegengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nemlehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. Amozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-reszámított effektív antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomásokadási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciásállomások közül:

- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióállomások 2015. december 31-ig,

- az egyéb rádióállomások 2012. december 31-ig

üzemelhetnek.

1188H64Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvencián.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

A csatornaosztás 12,5 kHz.

1189H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvencián.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

A csatornaosztás 12,5 kHz.

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

1190H71Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
156-156,375/160,6-160,975 MHz duplex sávban.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használóberendezések - a 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvenciánüzemelő berendezések kivételével - 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a 2. melléklet I. fejezet 3. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések - a 160,7/165,7 MHz és a160,7/165,725 MHz frekvencián üzemelő berendezések kivételével - 2012.december 31-ig üzemelhetnek.

a 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvencián üzemelő, 25 kHz-escsatornaosztású berendezések 2013. december 31ig üzemelhetnek.

a belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utakpartjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.

A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.

Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak
12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.

Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése ismegengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nemlehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. Amozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-reszámított effektív antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomásokadási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciásállomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1191H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávban, a 166,625 MHz és a166,825 MHz frekvencia kivételével.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használóberendezések - a 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvenciánüzemelő berendezések kivételével - 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

a 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvencián üzemelő, 25 kHz-escsatornaosztású berendezések 2013. december 31ig üzemelhetnek.

1192H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávban, a 166,625 MHz és a166,825 MHz frekvencia kivételével.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 3. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.

1193H77Nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 164,175 MHz frekvencián.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz.

1194H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencián.

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.

Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság.

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

1195TENGERI MOZGÓ
1196H75Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai a
156,8375-157,4125 MHz és a 161,4875-162,0125 MHz sávban.
2000/637/EK

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 301 178-2

a körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosítórendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.

a rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között,valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.

Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.

1197H75Belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikusazonosító és követő rendszer (AIS) alkalmazásai a 161,975 MHz és a162,025 MHz frekvencián.RR 52. Cikk és 18. Függelék

2000/637/EK

ERC/DEC/(99)17

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)

1198169,4-169,7125 MHz
1199MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1200H78DKNyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 169,6125-169,6375 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2005/928/EK; 2008/673/EK

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 5. pont

1201H78DIdeiglenes (kísérleti, illetve 30 napot meg nem haladó) használatú PMR rendszerek a 169,6375-169,7125 MHz sávban.
1202H15AMérőóra-leolvasó rendszerek (SRD) a 169,4-169,475 MHz sávban.2005/928/EK; 2008/673/EK

ERC/REC 70-03 2. melléklete

MSZ EN 300 220-3

2. melléklet I. fejezet 5. pont

ERPmax = 0,5 W.

A maximális kitöltési tényező < 10%.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1203H15ANyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek (SRD) a 169,4-169,475 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 5. pont

ERPmax = 0,5 W.

A maximális kitöltési tényező < 1%.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1204H78CSzociális segélykérő rendszerek (SRD) a 169,475-169,4875 MHz és a 169,5875-169,6 MHz sávban.2005/928/EK; 2008/673/EK

MSZ EN 300 220-3

2. melléklet I. fejezet 5. pont

ERPmax = 0,5 W.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1205H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 169,4-169,475 MHz és a 169,4875-169,5875 MHz sávban.2005/928/EK; 2008/673/EK

ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

2. melléklet I. fejezet 5. pont

ERPmax = 0,5 W.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1206169,7125-169,8125 MHz
1207MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1208H78DKNyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 169,7125-169,7625 MHz és a 169,7875-169,8125 MHz sávokban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2005/928/EK; 2008/673/EK

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 5. pont

1209H78DIdeiglenes (kísérleti, illetve 30 napot meg nem haladó) használatú PMR rendszerek a 169,7625-169,7875 MHz sávban.
1210169,8125-174 MHz
1211FÖLDI MOZGÓ
1212H79KPolgári önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás PMR rendszerei.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Frekvenciakijelölés a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodás alapján.

A frekvenciák közös használatúak.

Az állomások a nyilvános elektronikus hírközlő hálózattal nem köthetők össze.

ERPmax = 1 W, bázisállomások esetében.

ERPmax = 2 W, hordozható és mozgó berendezések esetében.

Bázisállomási antenna sugárzási súlypontjának föld feletti magassága: max. 24 m.

Átjátszóállomás nem létesíthető.

Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.

1213H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 173,965-174 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1214174-223 MHz
1215MŰSORSZÓRÁS
1216H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8, BS.11146, BS.1660-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1217H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

1218Mozgó
1219H81Televízióhíranyag-átvitel a 190-214 MHz sávban.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1220H82Rádióhíranyag-átvitel a 214-223 MHz sávban.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1221H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 174-174,015 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1222H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 174-216 MHz sávban.
1223H29Rádiómikrofonok (SRD) a 174-216 MHz sávban.
1224H29Rádiómikrofonok (SRD) a 216-223 MHz sávban.MSZ EN 300 422-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1225223-230 MHz
1226MŰSORSZÓRÁS
1227H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8, BS.11146, BS.1660-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1228H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

D-rendszerű tv-adás.

1229H29Rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1230235-267 MHz
1231H16KMentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök a 243 MHz frekvencián.ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ EN 300 152-2; MSZ EN 300 152-3

1232H16Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 243 MHz frekvencián.RR 31. Cikk
1233312-315 MHz
1234Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
1235H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Földi állomás spektrális teljesítménysűrűsége: max. 10 dBW/4kHz.

1236315-322 MHz
1237H38KGépjármű biztonságtechnikai alkalmazások a 318 MHz frekvencián.MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1238322-328,6 MHz
1239RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1240H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1241328,6-335,4 MHz
1242LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1243H4KMűszeres leszállító rendszer (ILS siklópályaadó) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10 I. kötet 3. fejezet 3.1.5. és 3.1.6. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Csatornaosztás 300 kHz vagy 150 kHz

Védősáv: ± 0,005%

1244387-390 MHz
1245Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
1246H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1247399,9-400,05 MHz
1248MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1249H62KNGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Földi állomás spektrális teljesítménysűrűsége: max. 10 dBW/4kHz.

1250MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1251H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
1252400,05-400,15 MHz
1253MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
1254H88KMűholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
1255400,15-401 MHz
1256METEOROLÓGIA
1257H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
1258MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1259H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1260MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1261H62NGSO műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06

MSZ EN 301 721

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1262401-402 MHz
1263METEOROLÓGIA
1264H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
1265MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
1266H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1267H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok és tartozékaik (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/DEC/(01)17

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 537-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1268402-403 MHz
1269METEOROLÓGIA
1270H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
1271MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
1272H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1273H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/DEC/(01)17

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 301 839-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1274403-406 MHz
1275METEOROLÓGIA
1276H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
1277H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (SRD) a 403-405 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/DEC/(01)17

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 301 839-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1278H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok és tartozékaik (SRD) a 405-406 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/DEC/(01)17

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 537-2

1279406-406,1 MHz
1280MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1281H16KSzerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbóják (EPIRB, ELT).RR 34. Cikk

RR 15. Függelék

2005/631/EK

ICAO Annex 10:

III. kötet II. rész 5. fejezet

V. kötet 2. fejezet

a Cospas-Sarsat-rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a2004/71/EK határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladókatúgy kell megtervezni, hogy biztosítva legyen az elfogadott működésikövetelmények szerinti megfelelő működésük abban a környezetben,amelyikben alkalmazásukra sor kerülhet. Vészhelyzet esetén tisztánhallható, állandó kommunikációt kell biztosítaniuk nagyfokúmegbízhatósággal, eleget téve a Cospas-Sarsat-rendszer valamennyikövetelményének.

1282Szerencsétlenségek helyét jelző, szabadon lebegő, kisteljesítményű műholdas rádióbóják (EPIRB) a 406,025 MHz frekvencián.MSZ EN 300 066
1283H16Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adók (PLB).2005/631/EK

MSZ EN 302 1521

1284406,1-410 MHz
1285RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1286H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1287417-420 MHz
1288FÖLDI MOZGÓ
1289H93AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földimozgó rádiótelefon rendszerek a 417-417,25/427-427,25 MHz és a418,85-419,8/428,85-429,8 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 0351

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 6. pont

Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánálfigyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelőállomások és hálózatok védelmére,

DMO működés nem alkalmazható.

1290H93BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális,PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a417,25-417,85/427,25-427,85 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 0351; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 7. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

Helyi és körzeti rendszerek építhetők ki, országos kibővítési lehetőséggel.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1291H94AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú,kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgórádiótelefon rendszer Budapest közigazgatási területén a419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz duplexsávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 1. pont

25 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánálfigyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelőállomások és hálózatok védelmére,

1292427-430 MHz
1293FÖLDI MOZGÓ
1294H93AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földimozgó rádiótelefon rendszerek a 417-417,25/427-427,25 MHz és a418,85-419,8/428,85-429,8 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 0351

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 6. pont

Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánálfigyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelőállomások és hálózatok védelmére,

DMO működés nem alkalmazható.

1295H93BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális,PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a417,25-417,85/427,25-427,85 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 0351; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 7. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

Helyi és körzeti rendszerek építhetők ki, országos kibővítési lehetőséggel.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1296H94AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú,kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgórádiótelefon rendszer Budapest közigazgatási területén a419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz duplexsávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 300 3902

MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 0352

2. melléklet I. fejezet 1. pont

25 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánálfigyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelőállomások és hálózatok védelmére,

1297430-432 MHz
1298Amatőr
1299H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1300432-438 MHz
1301AMATŐR
1302H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1303Műholdas amatőr
1304H39Műholdas amatőrrádiózás a 435-438 MHz sávban.
1305Műholdas Föld-kutatás (aktív)
1306H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1307H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 433,05-434,79 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1308H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy- és vagyonvédelmi célú kisteljesítményű alkalmazások (SRD) a
433,05-434,79 MHz sávban.
MSZ EN 300 220-3

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.

1309438-440 MHz
1310Amatőr
1311H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1312442-445 MHz
1313ÁLLANDÓHELYŰ
1314H95KPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek - a 444,3875-444,4125 MHz sáv és a 443,48125MHz frekvencia kivételével - a 442-445/447-450 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet II. fejezet 2. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározottösszefüggés szerinti vivőfrekvenciáktól fél csatornaosztással eltérővivőfrekvenciákat is ki lehet jelölni. Az eltérő, eltoltvivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31igüzemelhetnek.

1315Változó telephelyű differenciál GPS
referencia rendszer a 443,4750 MHz
és a 443,48125 MHz frekvenciákon.

A frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

A 443,4750 MHz eltolt vivőfrekvenciát használó berendezések 2012. december 31ig üzemelhetnek.

Az antenna földfelszín feletti magassága legfeljebb 6 m lehet, az ERPmax = 6 W.

1316H95ÜPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek a 444,3875 MHz, 444,39375 MHz, 444,4 MHz,444,40625 MHz és a 444,4125 MHz frekvenciákon.

2. melléklet II. fejezet 2. pont

A frekvenciák szolgáltatás céljára nem használhatók.

12,5 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.

1317FÖLDI MOZGÓ
1318H96KBázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 444,39375 MHz, 444,4 MHz és a 444,40625 MHz frekvenciákon.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

2. melléklet I. fejezet 1. pont

A csatornaosztás 12,5 kHz.

A frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

a 444,39375 MHz és 444,40625 MHz frekvenciákon üzemelő állomások nemokozhatnak káros zavarást a sávban üzemelő állandóhelyű szolgálatállomásainak, és az azoktól származó zavarásokat tűrni 2012. december31-ig kötelesek.

ERPmax = 5 W bázisállomások esetében.

ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetében.

1319H96AEgy- és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú analóg ésdigitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a444,5-445/449,5-450 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1320446-446,1 MHz
1321H97KAnalóg kis hatótávolságú üzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások.ERC/DEC/(98)25; ERC/DEC/(98)26

ERC/DEC/(98)27

MSZ EN 300 2962

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1322446,1-446,2 MHz
1323H97AKDigitális kis hatótávolságú üzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások.ECC/DEC/(05)12

T/R 25-08

MSZ EN 300 1132; MSZ EN 301 1662

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Csak beépített antennával rendelkező kézi készülékek használhatók.

1324447-450 MHz
1325ÁLLANDÓHELYŰ
1326H95KPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek a 442-445/447-450 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet II. fejezet 2. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

12,5 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.

a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározottösszefüggés szerinti vivőfrekvenciáktól fél csatornaosztással eltérővivőfrekvenciákat is ki lehet jelölni. Az eltérő, eltoltvivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31igüzemelhetnek.

1327FÖLDI MOZGÓ
1328H96AEgy- és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú analóg ésdigitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a444,5-445/449,5-450 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

A sáv szolgáltatás céljára nem használható.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1329451,3-452,74 MHz
1330FÖLDI MOZGÓ
1331H100KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
451,3-452,74/461,3-462,74 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

1332456-459 MHz
1333FÖLDI MOZGÓ
1334H102KEgy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) káros zavarás nem okozható.

1335H102Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

UIC 751-3 ORI (4. kiadás)

T/R 22-01

MSZ EN 300 0862

2. melléklet I. fejezet 1. pont

A 457,5875-458,1125/467,5875-468,1125 MHz sáv felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni.

A frekvenciák használatával a már kijelölt PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.

1336H104Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 458,48-458,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2012. december 31ig üzemelhetnek.

ERPmax = 2 W

1337H104Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 458,48-458,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2012. december 31ig üzemelhetnek.

ERPmax = 2 W bázisállomás esetén.

ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.

1338H104AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
458,5625-459/468,5625-469 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1339459-460 MHz
1340FÖLDI MOZGÓ
1341H104AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
459-460/469-470 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1342460-461,3 MHz
1343Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével
1344H105KA nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1345Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)
1346H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1347461,3-462,74 MHz
1348FÖLDI MOZGÓ
1349H100KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
451,3-452,74/461,3-462,74 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

1350Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével
1351H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1352Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)
1353H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1354462,74-470 MHz
1355FÖLDI MOZGÓ
1356H102KEgy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) káros zavarás nem okozható.

1357H102Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

UIC 751-3 ORI (4. kiadás)

T/R 22-01

MSZ EN 300 0862

2. melléklet I. fejezet 1. pont

A 457,5875-458,1125/467,5875-468,1125 MHz sáv felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni.

A frekvenciák használatával a már kijelölt PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.

1358H104Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 468,48-468,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2012. december 31ig üzemelhetnek.

ERPmax = 2 W

1359H104Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 468,48-468,5625 MHz sávban. Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

2. melléklet I. fejezet 1. pont

2. melléklet I. fejezet 8. pont

Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.

A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2012. december 31ig üzemelhetnek.

ERPmax = 2 W bázisállomás esetén.

ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.

1360H104AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
458,5625-460/468,5625-470 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 25-08

MSZ EN 300 0862; MSZ EN 300 1132

MSZ EN 300 2192; MSZ EN 300 2962

MSZ EN 300 3412; MSZ EN 300 3902

2. melléklet I. fejezet 1. pont

Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.

A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.

1361Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével
1362H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1363Műholdas meteorológia (űr-Föld irány)
1364H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1365470-608 MHz
1366MŰSORSZÓRÁS
1367H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1368H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás a 478-608 MHz sávban.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek.

Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1369Állandóhelyű
1370H110Televízióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1371H110Rádióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1372H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1373608-614 MHz
1374MŰSORSZÓRÁS
1375H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1376H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek.

Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1377Állandóhelyű
1378H110Televízióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1379H110Rádióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1380Rádiócsillagászat
1381H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1382H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1383614-645 MHz
1384MŰSORSZÓRÁS
1385H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1386H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek.

Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1387Állandóhelyű
1388H110Televízióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1389H110Rádióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1390H29Rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1391645-790 MHz
1392MŰSORSZÓRÁS
1393H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1394H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek.

Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1395Állandóhelyű
1396H110Televízióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1397H110Rádióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1398H29Rádiómikrofonok (SRD) a 645-786 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1399H29Rádiómikrofonok (SRD) a 786-789 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett, legfeljebb 50 mWERP-vel működő rádiómikrofonok a digitális átállás határnapjáigtarthatók üzemben egyedi engedély nélkül.

1400H29Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai (SRD) a 786-789 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

1401H29Rádiómikrofonok (SRD) a 789-790 MHz sávban.MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1402790-830 MHz
1403MŰSORSZÓRÁS
1404H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1405H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1406Állandóhelyű
1407H110Televízióhíranyag-átvitel a 790-798 MHz és a 814-830 MHz sávban.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1408H110Rádióhíranyag-átvitel a 790-798 MHz és a 814-830 MHz sávban.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1409H29Rádiómikrofonok (SRD) a 790-823 MHz sávban.MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1410H29Rádiómikrofonok (SRD) a 823-830 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett, legfeljebb 50 mWERP-vel működő rádiómikrofonok a digitális átállás határnapjáigtarthatók üzemben egyedi engedély nélkül.

1411H29Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai (SRD) a 823-830 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

1412830-846 MHz
1413MŰSORSZÓRÁS
1414H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1415H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1416H29Rádiómikrofonok (SRD) a 830-832 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett, legfeljebb 50 mWERP-vel működő rádiómikrofonok a digitális átállás határnapjáigtarthatók üzemben egyedi engedély nélkül.

1417H29Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai (SRD) a 830-832 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont

MSZ EN 300 422-2

1418H29Rádiómikrofonok (SRD) a 832-846 MHz sávban.MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1419846-862 MHz
1420MŰSORSZÓRÁS
1421H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296

1422H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás

ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 297, MSZ 17203

G-rendszerű tv-adás.

NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.

1423Állandóhelyű
1424H110Televízióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.

ERPmax = 10 W

1425H110Rádióhíranyag-átvitel.ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás

MSZ EN 300 454-2

1426H29Rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-2

ERPmax = 50 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1427862-864,1 MHz
1428H29KRádiómikrofonok (SRD) a 863-864,1 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1429H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 863-864,1 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1430H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 863-864,1 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1431H61CVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a
863-864,1 MHz sávban.
2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 13. melléklete

MSZ EN 301 357-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1432864,1-868 MHz
1433H29KRádiómikrofonok (SRD) a 864,1-865 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1434H29Hallássérültek segédeszközei (SRD) a 864,1-865 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1435H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1436H61CVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a 864,1-865 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 13. melléklete

MSZ EN 301 357-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1437H61CVezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások (SRD) a 864,8-865 MHz sávban.ERC/REC 70-03 13. melléklete

MSZ EN 300 220-3

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1438Gyermekőrző eszközök.
1439H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 865-868 MHz sávban.2006/804/EK

ERC/REC 70-03 11. melléklete

MSZ EN 302 208-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1440868-869 MHz
1441H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868-868,6 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1442H78CRiasztók (SRD) a 868,6-868,7 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 7. melléklete

MSZ EN 300 220-3

1443H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868,7-869 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1444869-870 MHz
1445H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869-869,2 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1446H78CSzociális segélykérő rendszerek (SRD) a 869,2-869,25 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 7. melléklete

MSZ EN 300 220-3

1447H78CRiasztók (SRD) a 869,25-869,4 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 7. melléklete

MSZ EN 300 220-3

1448H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,4-869,65 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 220-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1449H78CRiasztók (SRD) a 869,65-869,7 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 7. melléklete

MSZ EN 300 220-3

1450H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonlócélú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,7-870 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 220-3

1451876-880 MHz
1452MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1453H117KPáneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer
(GSMR) a 876-880/921-925 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(02)05; ECC/DEC/(02)09

ECC/DEC/(02)10

ECC/REC/(05)08

MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7

A sáv csak a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható.

A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1454H117Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszerek
(GSMR) közvetlen üzemmódú (DMO) felhasználásai a 876,0125 MHz, 876,0250 MHz,876,0375 MHz, 876,0500 MHz és a 876,0625 MHz frekvenciákon.

a GSM-R és a 880-915/925-960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőitkölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyikhálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólagel kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1455880-915 MHz
1456MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1457H119KGSM-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 9. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

a sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetésikötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban avonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózatüzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kellvégezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1458H119UMTS-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1459H119LTE-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1460H119WiMAX-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1461H119GSM-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

a sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetésikötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban avonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózatüzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kellvégezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1462H119UMTS-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1463H119LTE-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1464H119WiMAX-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1465921-925 MHz
1466MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1467H117KPáneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer
(GSMR) a 876-880/921-925 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(02)05; ECC/DEC/(02)09

ECC/DEC/(02)10

ECC/REC/(05)08

MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7

A sáv csak a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható.

A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

a GSM-R és a 880-915/925-960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőitkölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyikhálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólagel kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1468925-960 MHz
1469MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1470H119KGSM-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 9. pont

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

a sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetésikötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban avonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózatüzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kellvégezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1471H119UMTS-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1472H119LTE-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1473H119WiMAX-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1474H119GSM-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

a sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetésikötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban avonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózatüzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kellvégezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnakmegfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerüléseérdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükségeslépéseket.

1475H119UMTS-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1476H119LTE-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1477H119WiMAX-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1478960-1215 MHz
1479LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1480H4KLégijármű térbeli helyzetének meghatározása (ferdetávolság mérése) fedélzeti adó-vevővel (DME).

DME/N útvonali megközelítési, valamint leszállítási célú navigálásra VOR-ral(108-117,975 MHz), ILS-sel (108-111,975 MHz) vagy MLS-el (5030-5150 MHz)
társítva

DME/P leszállítási célú navigálásra ILS-sel
(108-111,975 MHz) vagy MLS-el (5030-5150 MHz)
társítva

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.5. pont

I. kötet 3. fejezet A tábla
I. kötet C melléklet 7. pont
V. kötet 4. fejezet 4.3. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Védősáv: f0=fkijelölt ± 0,002%

1481H4Másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) az
1030 MHz és 1090 MHz frekvenciákon.

Fedélzeti kérdező-jeladó és válaszjel vevő

Földi kérdező-jeladó és válaszjel vevő

ICAO Annex 10 IV. kötet 3. és 4. fejezet
1482H4SSR-t kiegészítő légijármű összeütközést megakadályozó fedélzeti rendszer (ACAS) az 1030 és 1090 MHz frekvenciákon.
1483H3Léginavigációs segédeszközök.

TACAN

Légijármű térbeli helyzetének (ferde távolság) és oldalszög mérése az adottkoordinátájú földi rádiónavigációs állomástól és értékelése fedélzetimérőműszerek, kijelzők segítségével.

Közelkörzeti rádiónavigációs rendszer

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet A tábla
I. kötet C melléklet 7. pont
V. kötet 4. fejezet 4.3. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

Frekvenciasáv-használat:

ęfa - fv ę= 63 MHz

Védősáv: f0=fkijelölt ± 0,002%

Sávszélesség/adásmód: 650K0V1a

Maximális EIRP: 40 dBW

Csatornaosztás: 1 MHz-ként

1484MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány)
1485H68 A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai az 1164-1215 MHz sávban.
14861215-1240 MHz
1487MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
1488H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1489RÁDIÓLOKÁCIÓ
1490H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1491H23Radarok.
1492Szélprofil radarokITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
1493Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS)
1494MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány)
1495H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
1496GNSS az 1227,6 MHz frekvencián

Sávszélesség: ± 14 MHz

1497LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1498H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
14991240-1260 MHz
1500MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
1501H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1502RÁDIÓLOKÁCIÓ
1503H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1504H23Radarok.
1505Szélprofil radarok.ITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
1506Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS).
1507MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány)
1508H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
1509Amatőr
1510H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

15111260-1300 MHz
1512MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
1513H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1514RÁDIÓLOKÁCIÓ
1515H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1516H23Radarok.
1517Szélprofil radarok.ITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
1518Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS).
1519Amatőr
1520H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1521Műholdas amatőr (Föld-űr irány)
1522H39Műholdas amatőrrádiózás az 1260-1270 MHz sávban.
15231300-1350 MHz
1524LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1525H3KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere.
1526RÁDIÓLOKÁCIÓ
1527H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1528H23Radarok.
1529Műholdas rádiónavigáció
(Föld-űr irány)
1530H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
15311350-1375 MHz
1532RÁDIÓLOKÁCIÓ
1533H3KFöldi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1534Űrkutatás (passzív)
1535H127Passzív űrkutatás rendszerei az 1370-1375 MHz sávban.
1536Műholdas Föld-kutatás (passzív)
1537H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai az
1370-1375 MHz sávban.
15381375-1400 MHz
1539ÁLLANDÓHELYŰ
1540H129K1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-01 2. ajánlási pont

1541H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

1542H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2

MSZ EN 302 326-3

1543Műholdas Föld-kutatás (passzív)
1544H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1545Űrkutatás (passzív)
1546H127Passzív űrkutatás rendszerei.
15471400-1427 MHz
1548MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
1549H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1550RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1551H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1552ŰRKUTATÁS (passzív)
1553H127Passzív űrkutatás rendszerei.
1554H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15551427-1429 MHz
1556ÁLLANDÓHELYŰ
1557H129K1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-01 2. ajánlási pont

1558H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

1559H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2

MSZ EN 302 326-3

1560H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15611429-1439,5 MHz
1562ÁLLANDÓHELYŰ
1563H129K1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-01 2. ajánlási pont

1564H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

1565H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2

MSZ EN 302 326-3

1566H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15671439,5-1451,5 MHz
1568ÁLLANDÓHELYŰ
1569H129K1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-01 2. ajánlási pont

1570H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

1571H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2

MSZ EN 302 326-3

1572H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15731451,5-1452 MHz
1574ÁLLANDÓHELYŰ
1575H129K1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-01 2. ajánlási pont

1576H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

1577H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2

MSZ EN 302 326-3

1578H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15791452-1476 MHz
1580MŰSORSZÓRÁS
1581H132KFöldfelszíni mobil multimédia rendszerek.MA02revCO07 Megállapodás

T/R 51-01

1582Földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB).ITU-R BS.11146 Ajánlás

MSZ EN 300 401

1583H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15841476-1480,5 MHz
1585MŰSORSZÓRÁS
1586H132KFöldfelszíni mobil multimédia rendszerek az
1476-1479,5 MHz sávban.
MA02revCO07 Megállapodás

T/R 51-01

1587Földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB).ITU-R BS.11146 Ajánlás

MSZ EN 300 401

1588H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15891480,5-1488,5 MHz
1590H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15911488,5-1492 MHz
1592H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15931492-1518 MHz
1594H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15951518-1525 MHz
1596MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1597H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444
MSZ EN 301 681

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1598H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
15991525-1530 MHz
1600MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1601H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444
MSZ EN 301 681

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1602SUT
1603Thuraya
1604Inmarsat-B
1605Inmarsat-CERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 426

1606Inmarsat-DMSZ EN 301 426
1607Inmarsat-MERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 444

1608Inmarsat-M4MSZ ETS 300 423
1609Inmarsat Mini-MMSZ EN 301 444
1610EMS-MSSATMSZ EN 301 444
1611SpaceCheckerMSZ ETS 300 254
1612Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
1613H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1614H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16151530-1535 MHz
1616MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1617H16KVilágméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései.RR 15. Függelék

A GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.

1618H136Műholdas mozgószolgálati rendszerek.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444

MSZ EN 301 681

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1619SUT
1620Thuraya
1621Inmarsat-B
1622Inmarsat-CERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 426

1623Inmarsat-DMSZ EN 301 426
1624Inmarsat-MERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 444

1625Inmarsat-M4MSZ ETS 300 423
1626Inmarsat Mini-MMSZ EN 301 444
1627EMS-MSSATMSZ EN 301 444
1628SpaceCheckerMSZ ETS 300 254
1629Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
1630H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1631H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16321535-1559 MHz
1633(R) LÉGI MOZGÓ
1634H4KAz (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásrólközvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közöttiadások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagykiegészítésére az 1545-1555 MHz sávban.ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet
1635MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1636H16Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései az
1535-1544 MHz sávban.
RR 31. Cikk

RR 15. Függelék

A GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.

1637H16Vész- és biztonsági összeköttetések az 1544-1545 MHz sávban.RR 31. Cikk

RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1638H136Műholdas mozgószolgálati rendszerek az 1535-1544 MHz és az 1545-1559 MHz sávban.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444
MSZ EN 301 681

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1639SUT
1640Thuraya
1641Inmarsat-B
1642Inmarsat-CERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 426

1643Inmarsat-DMSZ EN 301 426
1644Inmarsat-MERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 444

1645Inmarsat-M4MSZ ETS 300 423
1646Inmarsat Mini-MMSZ EN 301 444
1647EMS-MSSATMSZ EN 301 444
1648SpaceCheckerMSZ ETS 300 254
1649H137Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1545-1555 MHz sávban.

Inmarsat-Aero

ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet

a légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1650H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16511559-1610 MHz
1652LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1653H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközökés kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere.
1654MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány)
1655H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai.
1656GNSS az 1575,42 MHz frekvencián

Sávszélesség: ± 14 MHz

1657H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16581610-1610,6 MHz
1659MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1660H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

Iridium

ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

ECC/DEC/(09)02

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1661LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1662H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközökés a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű berendezésekrendszere.
1663Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
1664H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
1665H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16661610,6-1613,8 MHz
1667MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1668H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

Iridium

ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

ECC/DEC/(09)02

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1669LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1670H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközökés a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű berendezésekrendszere.
1671RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1672H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1673Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
1674H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
1675H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16761613,8-1626,5 MHz
1677MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1678H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar az 1613,8-1621,35 MHz sávban

ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

ECC/DEC/(09)02

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1679LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1680H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközökés a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű rádiónavigációsberendezések rendszere.
1681Műholdas rádiómeghatározás
(Föld-űr irány)
1682H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
1683Műholdas mozgó (űr-Föld irány)
1684H136Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Iridium

ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

ECC/DEC/(09)02

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1685H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
16861626,5-1660 MHz
1687(R) LÉGI MOZGÓ
1688H4KAz (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenülföldfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomásokközötti adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagykiegészítésére az 1646,5-1656,5 MHz sávban.ICAO Annex 10 III. Kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet
1689MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1690H16Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései az
1626,5-1645,5 MHz sávban.
RR 31. Cikk

RR 15. Függelék

A GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.

1691H16Vész- és biztonsági összeköttetések az 1645,5-1646,5 MHz sávban.RR 31. és 34. Cikk

RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1692H136Műholdas mozgószolgálati rendszerek az 1626,5-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávban.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444

MSZ EN 301 681

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1693SUT
1694Thuraya
1695Inmarsat-B
1696Inmarsat-CERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 426

1697Inmarsat-DMSZ EN 301 426
1698Inmarsat-MERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 444

1699Inmarsat-M4MSZ ETS 300 423
1700Inmarsat Mini-MMSZ EN 301 444
1701EMS-MSSATMSZ EN 301 444
1702SpaceCheckerMSZ ETS 300 254
1703H137Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1646,5-1656,5 MHz sávban.

Inmarsat-Aero

ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet

a légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1704H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17051660-1660,5 MHz
1706MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1707H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 682

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1708SUT
1709Thuraya
1710Inmarsat-B
1711Inmarsat-CERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 426

1712Inmarsat-DMSZ EN 301 426
1713Inmarsat-MERC/DEC/(95)01

MSZ EN 301 444

1714Inmarsat-M4MSZ ETS 300 423
1715Inmarsat Mini-MMSZ EN 301 444
1716EMS-MSSATMSZ EN 301 444
1717SpaceCheckerMSZ ETS 300 254
1718RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1719H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1720H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17211660,5-1668 MHz
1722RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1723H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1724ŰRKUTATÁS (passzív)
1725H127Passzív űrkutatás rendszerei.
1726H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17271668-1668,4 MHz
1728RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1729H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1730ŰRKUTATÁS (passzív)
1731H127Passzív űrkutatás rendszerei.
1732H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17331668,4-1670 MHz
1734RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1735H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
1736H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17371670-1675 MHz
1738MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1739H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek.ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 301 682

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1740

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)

1741

H63

Műholdas meteorológiai rendszerek.

1742H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17431675-1690 MHz
1744METEOROLÓGIA
1745H46KMeteorológiai alkalmazások.
1746Rádiószondák.MSZ EN 302 4542
1747MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1748H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1749H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17501690-1700 MHz
1751METEOROLÓGIA
1752H46KMeteorológiai alkalmazások.
1753MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1754H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
1755Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével
1756H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1757H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17581700-1710 MHz
1759MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
1760H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
1761Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével
1762H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1763H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
17641710-1785 MHz
1765MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1766H119KGSM-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1767H119UMTS-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1768H119LTE-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1769H119WiMAX-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1770H119GSM-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1771H119UMTS-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1772H119LTE-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1773H119WiMAX-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1774H119GSM-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1775H119UMTS-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1776H119LTE-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1777H119WiMAX-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1778Rádiócsillagászat
1779H41A rádiócsillagászat alkalmazásai az 1718,8-1722,2 MHz sávban.
1780H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása az 1710-1727 MHz sávban.
1781H143ALégijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM1800 MCA rendszerek az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban.2008/294/EK

ECC/DEC/(06)07

EN 302 480

2. melléklet I. fejezet 13. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A végfelhasználói állomásra vonatkozó EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

17821785-1800 MHz
1783H29KRádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete

MSZ EN 300 422-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1784H61CVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) az 1795-1800 MHz sávban.ERC/REC 70-03 13. melléklete

MSZ EN 301 357-2

17851805-1880 MHz
1786MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1787H119KGSM-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1788H119UMTS-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1789H119LTE-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1790H119WiMAX-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1-1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1-1868,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1791H119GSM-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1792H119UMTS-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1793H119LTE-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1794H119WiMAX-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1795H119GSM-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21

ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2

MSZ EN 301 419-3

MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 14. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).

Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.

1796H119UMTS-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

ECC/REC/(08)02

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1797H119LTE-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1798H119WiMAX-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2009/766/EK; 2011/251/EU

EN 301 908-1; EN 301 908-21

EN 301 908-22

1799H143ALégijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM1800 MCA rendszerek az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban.2008/294/EK

ECC/DEC/(06)07

EN 302 480

2. melléklet I. fejezet 13. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A végfelhasználói állomásra vonatkozó EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

18001880-1900 MHz
1801ÁLLANDÓHELYŰ
1802H145KDigitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális rádiós előfizetői hozzáférés alkalmazásai.ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)22

MSZ EN 301 406

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1803MOZGÓ
1804H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális zsinórnélküli telefon (CT) alkalmazás.
1805H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális zsinórnélküli alközponti alkalmazás.
1806H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális nyilvános rádiótávközlő szolgáltatás alkalmazásai.
18071900-1930 MHz
1808ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1809H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD) alkalmazásai az 1900-1905 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-6

MSZ EN 301 908-7

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1810H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD) alkalmazásai az 1905-1920 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1811H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1920-1930/2110-2120 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18121930-1970 MHz
1813ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1814H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1930-1965/2120-2155 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1815H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1965-1970/2155-2160 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18161970-1980 MHz
1817ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1818H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1970-1980/2160-2170 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18191980-2010 MHz
1820MOZGÓ
1821H148K2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).2007/98/EK; 626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09

MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2

MSZ EN 302 574-3

2. melléklet I. fejezet 16. pont

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jog haszonbérbe adható.

18221. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
az 1980-1995 MHz sávban

2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
az 1995-2010 MHz sávban

1823MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
1824H1482 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(07)04

ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3

2. melléklet III. fejezet

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

18251. MSS szolgáltató az 1980-1995 MHz sávban

2. MSS szolgáltató az 1995-2010 MHz sávban

2009/449/EK
18262025-2070 MHz
1827MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
1828H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

18292070-2110 MHz
1830MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány)
1831H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1832Állandóhelyű
1833H1502 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-01 3. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

18342110-2120 MHz
1835ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1836H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1920-1930/2110-2120 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18372120-2160 MHz
1838ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1839H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1930-1965/2120-2155 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1840H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1965-1970/2155-2160 MHz sávban.

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18412160-2170 MHz
1842ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

1843H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az
1970-1980/2160-2170 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

2. melléklet I. fejezet 12. pont

2. melléklet I. fejezet 15. pont

A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

18442170-2200 MHz
1845MOZGÓ
1846H148K2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).2007/98/EK; 626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09

ECC/REC/(10)01

MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2

MSZ EN 302 574-3

2. melléklet I. fejezet 16. pont

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jog haszonbérbe adható.

18471. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
a 2170-2185 MHz sávban

2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC
a 2185-2200 MHz sávban

1848MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1849H1482 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.626/2008/EK

ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(07)04

ECC/DEC/(07)05

MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3

2. melléklet III. fejezet

Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

18501. MSS szolgáltató a 2170-2185 MHz sávban

2. MSS szolgáltató a 2185-2200 MHz sávban

2009/449/EK
18512200-2245 MHz
1852MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
1853 H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.ECC/REC/(10)01
18542245-2290 MHz
1855MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
1856H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.ECC/REC/(10)01
1857Állandóhelyű
1858H1502 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
CEPT T/R 13-01 3. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

18592300-2370 MHz
1860Amatőr
1861H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

18622370-2400 MHz
1863Amatőr
1864H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

18652400-2450 MHz
1866Amatőr
1867H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

1868Műholdas amatőr
1869H39Műholdas amatőrrádiózás.
1870H19AAutomatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások (SRD) a 2446-2450 MHz sávban.ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 761-2

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1871H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1872H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 2446-2450 MHz sávban.

Konténerazonosítók

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 11. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1873H153Szélessávú adatátviteli rendszerek és vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 300 328-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1874RLAN
1875H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1876Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokERC/DEC/(01)08
18772450-2483,5 MHz
1878H19AKAutomatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások (SRD) a 2450-2454 MHz sávban.ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 761-2

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

1879H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1880H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 2450-2454 MHz sávban.

Konténerazonosítók

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 11. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1881H153Szélessávú adatátviteli rendszerek és vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 300 328-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1882RLAN
1883H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1884Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokERC/DEC/(01)08
18852483,5-2500 MHz
1886MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány)
1887H136KMűholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar

ECC/DEC/(07)04; ECC/DEC/(07)05

ECC/DEC/(09)02

MSZ EN 301 441

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

1888Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány)
1889H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
1890H5Kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok és tartozékaikERC/REC 70-03 12. melléklete
18912500-2520 MHz
1892ÁLLANDÓHELYŰ
1893H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet II. fejezet 4. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Állomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHzés a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaróhatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1894Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
1895BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1896FWA
1897NWA
1898WMAN
1899Metro
1900WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1901MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1902H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venniaz 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1903IMT
1904UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1905LTEECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1906BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1907MWA
1908WMAN
1909WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

19102520-2655 MHz
1911ÁLLANDÓHELYŰ
1912H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet II. fejezet 4. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Állomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHzés a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaróhatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1913Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
1914BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1915FWA
1916NWA
1917WMAN
1918Metro
1919WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1920MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1921H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venniaz 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1922IMT
1923UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1924LTEECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1925BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1926MWA
1927WMAN
1928WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1929Műholdas Föld-kutatás (passzív)
1930 H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a
2640-2655 MHz sávban.
1931Űrkutatás
1932H127A passzív űrkutatás rendszerei a 2640-2655 MHz sávban.
19332655-2670 MHz
1934ÁLLANDÓHELYŰ
1935H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet II. fejezet 4. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Állomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHzés a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaróhatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1936Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
1937BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1938FWA
1939NWA
1940WMAN
1941Metro
1942WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1943MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1944H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venniaz 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1945IMT
1946UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1947LTEECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1948BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1949MWA
1950WMAN
1951WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1952Műholdas Föld-kutatás (passzív)
1953H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1954Rádiócsillagászat
1955H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1956Űrkutatás
1957H127Passzív űrkutatás rendszerei.
19582670-2690 MHz
1959ÁLLANDÓHELYŰ
1960H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet II. fejezet 4. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Állomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHzés a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaróhatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1961Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
1962BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1963FWA
1964NWA
1965WMAN
1966Metro
1967WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1968MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1969H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/477/EK

2. melléklet I. fejezet 17. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venniaz 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

1970IMT
1971UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2

MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11

1972LTEECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva

EN 301 908-1; EN 301 908-11

EN 301 908-13; EN 301 908-14

1973BWAEN 302 544-1; EN 302 544-2
1974MWA
1975WMAN
1976WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

1977Műholdas Föld-kutatás (passzív)
1978H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1979Rádiócsillagászat
1980H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1981Űrkutatás
1982H127Passzív űrkutatás rendszerei.
19832690-2700 MHz
1984MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
1985H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
1986RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1987H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
1988ŰRKUTATÁS
1989H127Passzív űrkutatás rendszerei.
19902700-2900 MHz
1991LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1992H3KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere.

Elsődleges légtérellenőrző,

precíziós megközelítési és időjárási radarok.

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
1993RÁDIÓLOKÁCIÓ
1994H157Meteorológiai célú földi telepítésű radarok.
1995Rádiólokáció
1996H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
1997H23Radarok.
19982900-3100 MHz
1999RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2000H3KFöldi telepítésű radarok.

Elsődleges légtérellenőrző,

precíziós megközelítési és időjárási radarok.

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
2001RÁDIÓLOKÁCIÓ
2002H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
2003H23Radarok.
2004Meteorológiai radarok.
20053100-3300 MHz
2006Műholdas Föld-kutatás (aktív)
2007H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2008H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20093300-3400 MHz
2010H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20113400-3410 MHz
2012ÁLLANDÓHELYŰ
2013H160K3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK

2. melléklet II. fejezet 5. pont

Védősáv.

Frekvenciahasználati jogosultság nem szerezhető.

2014MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2015H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2016VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2017ROESERC/DEC/(99)26

MSZ EN 301 443

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2018MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
2019H1603,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK

2. melléklet I. fejezet 18. pont

Védősáv.

Frekvenciahasználati jogosultság nem szerezhető.

2020H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20213410-3600 MHz
2022ÁLLANDÓHELYŰ
2023H160K3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/411/EK

2. melléklet II. fejezet 5. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2024Pont-többpont rendszerekERC/REC 14-03 B melléklet B1. pont

MSZ EN 301 753

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

2025BWA
2026FWA
2027NWA
2028WMAN
2029Metro
2030HiperMAN
2031WiMAX

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2032Pont-pont rendszerekERC/REC 14-03 B melléklet B2. pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2033BWA
2034MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2035H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2036VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2037ROESERC/DEC/(99)26

MSZ EN 301 443

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2038MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
2039H1603,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK

ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont

2. melléklet I. fejezet 18. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2040BWAMSZ EN 302 623; MSZ EN 302 774
2041MWA
2042LTE
2043WMAN
2044WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2045H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20463600-3800 MHz
2047ÁLLANDÓHELYŰ
2048H160K3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

2008/411/EK

2. melléklet II. fejezet 5. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2049Pont-többpont rendszerekERC/REC 12-08 B melléklet 2. rész B2.2.1. pont

MSZ EN 301 753

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

2050BWA
2051FWA
2052NWA
2053WMAN
2054Metro
2055HiperMAN
2056WiMAX

Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2057Pont-pont rendszerekERC/REC 12-08 B melléklet 2. rész B2.2.3. pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2058BWA
2059MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2060H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2061VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2062ROESERC/DEC/(99)26

MSZ EN 301 443

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2063MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
2064H1603,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK

ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont

2. melléklet I. fejezet 18. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággalrendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alólmentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2065BWAMSZ EN 302 623; MSZ EN 302 774
2066MWA
2067LTE
2068WMAN
2069WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2070H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20713800-4200 MHz
2072ÁLLANDÓHELYŰ
2073H163K4 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.382-7 Ajánlás

ERC/REC 12-08 2. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2074MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2075H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2076VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2077ROESERC/DEC/(99)26

MSZ EN 301 443

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2078H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20794200-4400 MHz
2080LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2081H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérők és földi telepítésű válaszjeladók rendszere.

fközepes: 4300 MHz; Adásmód: F3X

Kisugárzott átlagteljesítmény: 100 mW

Frekvencialöket: 100 MHz

2082Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
2083H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások a
4200-4204 MHz sávban.
2084H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20854400-4500 MHz
2086H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

20874500-4800 MHz
2088H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2089H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

20904800-4990 MHz
2091Rádiócsillagászat
2092H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
2093Műholdas Föld-kutatás (passzív)
2094H128A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a
4950-4990 MHz sávban.
2095Űrkutatás (passzív)
2096H127Passzív űrkutatás rendszerei a 4950-4990 MHz sávban.
2097H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

20984990-5000 MHz
2099RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2100H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
2101Űrkutatás (passzív)
2102H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2103H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21045000-5150 MHz
2105LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2106H4KPrecíziós megközelítés és leszállítás célú mikrohullámú leszállító rendszer (MLS) az 5030-5150 MHz sávban.ICAO Annex 10
I. kötet 3. fejezet 3.11. pont
I. kötet A Függelék
I. kötet G melléklet
V. kötet 4. fejezet 4.4. pont

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM3 táblázat)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

2107MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2108H164A műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései az 5091-5150 MHz sávban.

Globalstar

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2109MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2110(Föld-űr irány) H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai az
5000-5010 MHz sávban.
2111(űr-Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció szolgálat alkalmazásai az
5010-5030 MHz sávban.
2112H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21135150-5216 MHz

2114MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
2115(Föld-űr irány) H164KA műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

Globalstar

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2116(űr-Föld irány) H164A műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.
2117Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány)
2118H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.

A modulációs összeköttetések az 1610-1626,5 MHz sávban működő rádiómeghatározó műholdakat szolgálják ki.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2119H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK; 2007/90/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2120RLAN
2121H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21225216-5250 MHz
2123MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2124H164KA műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

Globalstar

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2125H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK; 2007/90/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2126RLAN
2127H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21285250-5255 MHz
2129MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2130H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2131H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK; 2007/90/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2132RLAN
2133H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21345255-5350 MHz
2135MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2136H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2137H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK; 2007/90/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2138RLAN
2139H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21405350-5460 MHz
2141LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2142H3KFedélzeti időjárási radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere.
2143MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2144H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2145H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21465460-5470 MHz
2147LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2148H3KFedélzeti időjárási radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere.
2149MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2150H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2151H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21525470-5650 MHz
2153RÁDIÓLOKÁCIÓ
2154H157KMeteorológiai célú földi telepítésű radarok az 5600-5650 MHz sávban.

a 2006. május 1. után telepített radarok esetén a radarvivőfrekvenciájától számított ±300 MHz-es tartományon kívül eső sávban a mellékhullám sugárzás szintje nem haladhatja meg a névlegeskimenőteljesítményre vonatkoztatott -100 dB értéket.

2155H23Radarok.ITU-R M.629 Ajánlás
2156Primer közel-körzeti légtérellenőrző radar.
2157MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2158H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2159H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2160RLAN
2161H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21625650-5670 MHz
2163Amatőr
2164H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2165Műholdas amatőr (Föld-űr irány)
2166H39Műholdas amatőrrádiózás.
2167H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2168RLAN
2169H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21705670-5725 MHz
2171Amatőr
2172H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2173H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).2005/513/EK

ECC/DEC/(04)08

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 301 893

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2174RLAN
2175H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

21765725-5830 MHz
2177MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2178H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2179VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2180Amatőr
2181H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2182H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2183H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

2184H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú szélessávúállandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 6. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2185H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és általános többpontstruktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 7. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2186WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

2187H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) rendszerek közút-gépjármű összeköttetései (SRD) az 5795-5815 MHz sávban.ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 300 674-2-1; MSZ EN 300 674-2-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

21885830-5850 MHz
2189MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2190H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2191VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2192Amatőr
2193H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2194Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
2195H39Műholdas amatőrrádiózás.
2196H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2197H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

2198H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú szélessávúállandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 6. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2199H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és általános többpontstruktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 7. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2200WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

22015850-5875 MHz
2202MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2203H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2204VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2205H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2206H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

2207H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú szélessávúállandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 6. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2208H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és általános többpontstruktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)rendszerek.ECC/REC/(06)04

MSZ EN 302 502

2. melléklet II. fejezet 7. pont

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2209WiMAX

Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

22105875-5925 MHz
2211MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2212H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2213VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2214FÖLDI MOZGÓ
2215H167AIntelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai az 5875-5905 MHz sávban.2008/671/EK

ECC/DEC/(08)01

MSZ EN 302 571

Maximális spektrális teljesítménysűrűség (átlagos EIRP): 23 dBm/MHz

Maximális kisugárzott összteljesítmény (átlagos EIRP): 33 dBm

a csatornákhoz való hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai: legalábbolyan zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezekszerint legalább 30 dB tartományú adóteljesítmény-szabályzás (TPC)szükséges.

A gépjárművön belüli ITS-állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2216H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

22175925-6425 MHz
2218ÁLLANDÓHELYŰ
2219H168KAlsó 6 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.383-7 Ajánlás

ERC/REC 14-01

MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2220MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2221H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2222VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2223H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 6000-6425 MHzsávban.ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2224H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

22256425-6700 MHz
2226ÁLLANDÓHELYŰ
2227H169KFelső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.384-7 Ajánlás

ERC/REC 14-02

MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2228MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2229H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2230VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2231Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
2232H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások a
6425-6429 MHz sávban.
2233H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2234H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

22356700-7075 MHz
2236ÁLLANDÓHELYŰ
2237H169KFelső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.384-7 Ajánlás

ERC/REC 14-02

MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2238MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
2239(Föld-űr irány) H158Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2240VSATMSZ EN 301 443

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

2241(űr-Föld irány) H164A műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

Globalstar a 6875-7055 MHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2242H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2243H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD) a 6700-7000 MHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

22447075-7125 MHz
2245ÁLLANDÓHELYŰ
2246 H169KFelső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.384-7 Ajánlás

ERC/REC 14-02

MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2

MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2247H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22487125-7145 MHz
2249H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22507145-7235 MHz
2251H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22527235-7250 MHz
2253H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22547250-7300 MHz
2255H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22567300-7425 MHz
2257H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22587425-7450 MHz
2259ÁLLANDÓHELYŰ
2260H170KFelső 7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint.

2261H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22627450-7550 MHz
2263ÁLLANDÓHELYŰ
2264H170KFelső 7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint.

2265MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
2266H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
2267H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22687550-7725 MHz
2269ÁLLANDÓHELYŰ
2270H170KFelső 7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint.

2271H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22727725-7750 MHz
2273ÁLLANDÓHELYŰ
2274H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel. Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 8. pont

2275H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22767750-7850 MHz
2277ÁLLANDÓHELYŰ
2278H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 8. pont

2279MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
2280H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
2281H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22827850-7900 MHz
2283ÁLLANDÓHELYŰ
2284H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 8. pont

2285H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22867900-8025 MHz
2287ÁLLANDÓHELYŰ
2288H170K8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 7900-8200 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8050 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2289H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22908025-8175 MHz
2291MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2292H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2293ÁLLANDÓHELYŰ
2294H1708 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 7900-8200 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8050 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2295H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

22968175-8215 MHz
2297MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2298H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2299ÁLLANDÓHELYŰ
2300H1708 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 7900-8200 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8050 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 8200-8500 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

c) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a), illetve a b) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2301MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
2302H63Műholdas meteorológiai rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2303H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

23048215-8275 MHz
2305MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2306H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2307ÁLLANDÓHELYŰ
2308H1708 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 8200-8500 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2309H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

23108275-8400 MHz
2311MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2312H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2313ÁLLANDÓHELYŰ
2314H1708 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 8200-8500 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2315H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

23168400-8500 MHz
2317ÁLLANDÓHELYŰ
2318H170K8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Csatornák képzése:

a) a 8200-8500 MHz részsávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva (duplex távolság: 154 MHz);

b) a 7900-8500 MHz sávban:
az ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.3. pontja szerint (duplex távolság: 310 MHz).

Az a) pont szerinti csatornaelrendezés alapján működő rendszerek 2018. december 31-ig tarthatók üzemben.

2319H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

23208500-8550 MHz
2321H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2322H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23238550-8650 MHz
2324MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2325H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2326H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2327H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23288650-8750 MHz
2329H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2330H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23318750-8850 MHz
2332LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2333H3KFedélzeti Doppler-rendszerű navigációs segédberendezések (Doppler radarok).

fközepes = 8800 MHz

2334H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2335H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23368850-9000 MHz
2337H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben az általános ultraszéles sávú alkalmazásra meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2338H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23399000-9200 MHz
2340LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2341H3KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere.

Precíziós megközelítés (PAR és SRE),
gurítóradar (ASDE).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
2342RÁDIÓLOKÁCIÓ
2343H23Radarok.
2344H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23459200-9300 MHz
2346RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2347H3KFöldi telepítésű radarok.

Precíziós megközelítés (PAR és SRE),
gurítóradar (ASDE).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
2348H178Hajófedélzeti radarok.Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása

Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.

2349Fordulási sebességmérők.
2350RÁDIÓLOKÁCIÓ
2351H23Radarok.
2352H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2353H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23549300-9500 MHz
2355MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2356H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2357RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2358H3Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés (PAR és SRE), gurítóradar (ASDE)).

Légijármű-fedélzeti időjárási radar.

Földi telepítésű radarbóják a 9300-9320 MHz sávban.

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
2359H178Hajófedélzeti radarok.Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása

MSZ EN 302 1942

Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.

2360Fordulási sebességmérők.
2361RÁDIÓLOKÁCIÓ
2362H23Radarok.
2363Meteorológiai radarok.
2364H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2365H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23669500-9800 MHz
2367MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2368H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2369RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2370H3Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés (PAR és SRE), gurítóradar (ASDE)).

Légijármű-fedélzeti időjárási radar.

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
2371RÁDIÓLOKÁCIÓ
2372H23Radarok.
2373H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2374H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23759800-9900 MHz
2376RÁDIÓLOKÁCIÓ
2377H23KRadarok.
2378Műholdas Föld-kutatás (aktív)
2379H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2380H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2381H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

23829900-10 000 MHz
2383RÁDIÓLOKÁCIÓ
2384H23KRadarok.
2385Műholdas meteorológia
2386H179Időjárási radarok a 9975-10 000 MHz sávban.
2387H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD) a9900-9975 MHz sávban.

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2388H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

238910-10,45 GHz
2390ÁLLANDÓHELYŰ
2391H180K10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2392MOZGÓ
2393H180ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2394Zsinórnélküli kamerák.
2395Amatőr
2396H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2397Műholdas meteorológia
2398H179Időjárási radarok a 10 000-10 025 MHz sávban.
2399H38Videoátviteli alkalmazások (SRD) a 10,434-10,45 GHz sávban.MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2400H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

240110,45-10,5 GHz
2402ÁLLANDÓHELYŰ
2403H180K10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2404MOZGÓ
2405H180ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2406Zsinórnélküli kamerák.
2407RÁDIÓLOKÁCIÓ
2408H23Radarok.
2409Amatőr
2410H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2411Műholdas amatőr
2412H39Műholdas amatőrrádiózás.
2413H38Videoátviteli alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2414H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

241510,5-10,55 GHz
2416ÁLLANDÓHELYŰ
2417H180K10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2418MOZGÓ
2419H180ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2420Zsinórnélküli kamerák.
2421H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

MSZ EN 300 440-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2422H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

242310,55-10,6 GHz
2424ÁLLANDÓHELYŰ
2425H180K10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2426MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
2427H180ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 9. pont

2428Zsinórnélküli kamerák.
2429H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

MSZ EN 300 440-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2430H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

243110,6-10,68 GHz
2432MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2433H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2434ÁLLANDÓHELYŰ
2435H18010 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 9. pont

Az antennára kerülő teljesítmény maximum: -3 dBW.

2436MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
2437H180ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 9. pont

Az antennára kerülő teljesítmény maximum: -3 dBW.

2438Zsinórnélküli kamerák.
2439RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2440H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
2441ŰRKUTATÁS (passzív)
2442H127Passzív űrkutatás rendszerei.
244310,68-10,7 GHz
2444MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2445H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2446RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2447H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
2448ŰRKUTATÁS (passzív)
2449H127Passzív űrkutatás rendszerei.
245010,7-11,7 GHz
2451ÁLLANDÓHELYŰ
2452H181K11 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.387-9 Ajánlás 1. ajánlási pont
ERC/DEC/(00)08; ERC/REC 12-06

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

A 10 715 MHz és 11 245 MHz sávközépi frekvenciák nem jelölhetők ki.

2453MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2454H181AGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2455Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2456Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2457Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2458Nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04

MSZ EN 301 428

2459LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2460HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2461SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2462ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2463(űr-Föld irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2464EUTELTRACSERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15
2465(űr-Föld irány) H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2466AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

246711,7-12,3 GHz
2468MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2469H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2470Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2471Koordinált VSAT
2472Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2473Nem koordinált VSAT
2474LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2475HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2476ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2477MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
2478H187Műholdas műsorszórás.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2479LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2480HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2481ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2482

12,3-12,5 GHz

2483ÁLLANDÓHELYŰ
2484H188KBudapesti, műsorterjesztést szolgáló pont-többpont rendszer.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2485MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2486H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2487Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2488Koordinált VSAT
2489Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2490Nem koordinált VSAT
2491LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2492HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2493ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2494MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
2495H187Műholdas műsorszórás.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit

2496LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2497HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2498ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

249912,5-12,75 GHz
2500MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2501H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2502Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2503koordinált VSATMSZ EN 301 428
2504Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2505Nem koordinált VSATMSZ EN 301 428
2506LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2507HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2508SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2509ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2510(űr-Föld irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2511EUTELTRACSERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15
2512(űr-Föld irány) H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2513AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

251412,75-13,25 GHz
2515ÁLLANDÓHELYŰ
2516H189K13 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 12-02

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

a 12,807-12,835 GHz és a 13,073-13,101 GHz részsávban (28 MHz-escsatornaelrendezés 3. csatornája), valamint a 12,863-12,891 GHz és a13,129-13,157 GHz részsávban (28 MHz-es csatornaelrendezés 5.csatornája) kizárólag 28 MHz csatornaosztás alkalmazható.

2517MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2518H181AGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2519Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2520Koordinált VSAT
2521SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

252213,25-13,4 GHz
2523MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2524H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
252513,4-13,75 GHz
2526MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2527H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2528Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
2529H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
2530H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

253113,75-14 GHz
2532MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2533H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2534Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2535Koordinált VSAT
2536SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2537Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
2538H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2539Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
2540H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
2541H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

254214-14,25 GHz
2543MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2544H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2545Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2546Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2547Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2548Nem koordinált VSATMSZ EN 301 428
2549LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2550HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2551SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2552Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
2553H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2554EUTELTRACSERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15
2555H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2556AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtériföldi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság hozzájárulásaszükséges.

Max. EIRP = 50 dBW

255714,25-14,3 GHz
2558MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2559H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2560Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2561Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2562Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2563Nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04

MSZ EN 301 428

2564SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2565Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
2566H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2567H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2568AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtériföldi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság hozzájárulásaszükséges.

Max. EIRP = 50 dBW

256914,3-14,4 GHz
2570MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2571H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2572Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2573Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2574Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2575Nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04

MSZ EN 301 428

2576SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2577Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
2578H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2579H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2580AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtériföldi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság hozzájárulásaszükséges.

Max. EIRP = 50 dBW

258114,4-14,47 GHz
2582MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2583H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2584Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2585Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2586Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2587Nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04

MSZ EN 301 428

2588SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2589Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
2590H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2591H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2592AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtériföldi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság hozzájárulásaszükséges.

Max. EIRP = 50 dBW

259314,47-14,5 GHz
2594MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ

(Föld-űr irány)

2595H181AKGSO műholdas rendszerek.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2596Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2597Koordinált VSATMSZ EN 301 428
2598Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2599Nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04

MSZ EN 301 428

2600SNGMSZ EN 301 430

Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyediengedély-köteles.

Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebbEIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása is szükséges.

2601Műholdas mozgó (Föld-űr irány)
2602H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2603H182AMűholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2604AESECC/DEC/(05)11

MSZ EN 302 186

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtériföldi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság hozzájárulásaszükséges.

Max. EIRP = 50 dBW

2605Rádiócsillagászat
2606H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
260714,5-14,62 GHz
2608ÁLLANDÓHELYŰ
2609H190K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.636-3 Ajánlás

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2610H19115 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 1207

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

261114,62-14,76 GHz
2612ÁLLANDÓHELYŰ
2613H190K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.636-3 Ajánlás

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

261414,923-15,18 GHz
2615ÁLLANDÓHELYŰ
2616H190K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.636-3 Ajánlás

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

261715,18-15,23 GHz
2618Műholdas Föld-kutatás (passzív)
2619H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a 15,2-15,23 GHz sávban.
2620Űrkutatás
2621H127A passzív űrkutatás rendszerei a 15,2-15,23 GHz sávban.
262215,23-15,35 GHz
2623ÁLLANDÓHELYŰ
2624H191K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/REC 1207

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2625Műholdas Föld-kutatás (passzív)
2626H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2627Űrkutatás
2628H127Passzív űrkutatás rendszerei.
262915,35-15,4 GHz
2630MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2631H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2632RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2633H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
2634ŰRKUTATÁS (passzív)
2635H127Passzív űrkutatás rendszerei.
263615,4-15,7 GHz
2637LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2638H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)),

Légijármű-fedélzeti radar érzékelő és mérő rendszer (RSMS),

Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer (ALS),

Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok.

ITU-R S.1340 Ajánlás az EIRP-re
263915,7-16,6 GHz
2640RÁDIÓLOKÁCIÓ
2641H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).ITU-R S.1340 Ajánlás az EIRP-re
2642H23Radarok.
264317,1-17,2 GHz
2644H154KRádiómeghatározó alkalmazások (földi telepítésű szintetikus apertúrájú radarok (GBSAR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

264517,2-17,3 GHz
2646MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2647H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2648H154Rádiómeghatározó alkalmazások (földi telepítésű szintetikus apertúrájú radarok (GBSAR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

264917,3-17,7 GHz
2650MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2651H193KA műholdas műsorszóró szolgálat GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2652(űr-Föld irány)
2653H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2654Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2655Nem koordinált földi állomások

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2656H193AHDFSS
265717,7-18,1 GHz
2658ÁLLANDÓHELYŰ
2659H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2660MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2661H193A műholdas műsorszóró szolgálat GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2662 (űr-Föld irány)
2663H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2664Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2665Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2666ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

266718,1-18,4 GHz
2668ÁLLANDÓHELYŰ
2669H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2670MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2671H193A műholdas műsorszóró szolgálat GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2672 (űr-Föld irány)
2673H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2674Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2675Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2676ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2677MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr-Föld irány)
2678H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
267918,4-18,6 GHz
2680ÁLLANDÓHELYŰ
2681H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2682MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2683H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2684Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2685Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2686ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

268718,6-18,8 GHz
2688ÁLLANDÓHELYŰ
2689H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

EIRPmax = 40 dBW

Az antennára kerülő teljesítmény nem lehet nagyobb, mint
-3 dBW.

2690MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2691H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2692Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2693Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2694ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2695MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2696H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2697Űrkutatás (passzív)
2698H127Passzív űrkutatás rendszerei.
269918,8-19,3 GHz
2700ÁLLANDÓHELYŰ
2701H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2702MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2703H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2704Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2705Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2706ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

270719,3-19,7 GHz
2708ÁLLANDÓHELYŰ
2709H194K18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2710MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2711H164 A műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2712 Iridium űrtávközlési rendszer

központi földi állomása.

2713H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2714 Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2715 Nem koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2716ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2717

19,7-20,1 GHz

2718MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2719H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2720Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2721Nem koordinált földi állomások

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2722H193AHDFSS
2723LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2724HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2725ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2726

20,1-20,2 GHz

2727MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
2728H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2729Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2730Nem koordinált földi állomások

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2731H193AHDFSS
2732LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2733HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2734ROESERC/DEC/(99)26

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

273520,2-21,2 GHz
2736Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
2737H88KMűholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
273821,2-21,4 GHz
2739MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2740H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2741ÁLLANDÓHELYŰ
2742H17422 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 10. pont

2743MOZGÓ
2744H199Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 10. pont

2745ŰRKUTATÁS (passzív)
2746H127Passzív űrkutatás rendszerei.
274721,4-22 GHz
2748MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
2749H187KMűholdas műsorszórás.ITU-R BO.1776; ITU-R BO.1900 Ajánlás

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2750H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD) a 21,65-22 GHz sávban.2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

275122-22,21 GHz
2752ÁLLANDÓHELYŰ
2753H201K23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-02 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2754H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

275522,21-22,442 GHz
2756MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2757H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2758ÁLLANDÓHELYŰ
2759H20123 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-02 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2760RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2761H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.

A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál.

2762ŰRKUTATÁS (passzív)
2763H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2764H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

276522,442-22,5 GHz
2766MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2767H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2768RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2769H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.

A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál.

2770ŰRKUTATÁS (passzív)
2771H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2772H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

277322,5-22,55 GHz
2774H167KKözúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

277522,55-22,6 GHz
2776H167KKözúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

277722,6-23 GHz
2778ÁLLANDÓHELYŰ
2779H174K22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 10. pont

2780MOZGÓ
2781H199Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 10. pont

2782H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

278323-23,45 GHz
2784ÁLLANDÓHELYŰ
2785H201K23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

T/R 13-02 1. ajánlási pont

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2786H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

278723,45-23,55 GHz
2788H167KKözúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

278923,55-23,6 GHz
2790H167KKözúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

279123,6-24 GHz
2792MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2793H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2794RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2795H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.

A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál.

2796ŰRKUTATÁS (passzív)
2797H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2798H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

279924-24,05 GHz
2800AMATŐR
2801H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2802MŰHOLDAS AMATŐR
2803H39Műholdas amatőrrádiózás.
2804H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2805H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

280624,05-24,25 GHz
2807RÁDIÓLOKÁCIÓ
2808H23KRadarok.
2809Amatőr
2810H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

2811Műholdas Föld-kutatás (aktív)
2812H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2813H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 24,05-24,15 GHzsávban.ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

2814H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 24,15-24,25 GHzsávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 440-2, MSZ EN 302 0642

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2815H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).

SRD radarrendszerek

Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 300 440-2

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2816H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2817H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (gépjárműradarok) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 8582

2818H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

281924,25-24,45 GHz
2820ÁLLANDÓHELYŰ
2821H174K24 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2822MOZGÓ
2823H199Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2824H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2825H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

282624,45-24,5 GHz
2827ÁLLANDÓHELYŰ
2828H174K24 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitel.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

MSZ EN 300 833; MSZ EN 302 0642

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2829MOZGÓ
2830H199Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

2831H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2832H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

283324,5-24,65 GHz
2834ÁLLANDÓHELYŰ
2835H203K26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2836H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(11)01

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2837FWA
2838H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2839H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

284024,65-24,75 GHz
2841ÁLLANDÓHELYŰ
2842H203K26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2843H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(11)01

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2844FWA
2845H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2846H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

284724,75-25,25 GHz
2848ÁLLANDÓHELYŰ
2849H203K26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2850H203 26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(11)01

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2851 FWA
2852H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2853H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

285425,25-25,5 GHz
2855ÁLLANDÓHELYŰ
2856H203K26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2857H203 26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(11)01

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2858 FWA
2859Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
2860H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2861H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2862H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

286325,5-26,5 GHz
2864MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2865H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2866ÁLLANDÓHELYŰ
2867H20326 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2868H203 26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(11)01

MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3

2. melléklet II. fejezet 11. pont

A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.

A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (7. melléklet).

2869 FWA
2870Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
2871H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2872H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2873H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

287426,5-27 GHz
2875MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr-Föld irány)
2876H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2877Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
2878H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2879H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2880H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kishatótávolságú gépjárműradarok) (SRD) a 26,5-26,65 GHz sávban.2005/50/EK, 2011/485/EU

ECC/DEC/(04)10

MSZ EN 302 288-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

288127,5-28,5 GHz
2882MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2883H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 27,5-27,8285 GHz és a 28,4445-28,5 GHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2884Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2885Nem koordinált földi állomásokECC/DEC/(05)01

A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge legyen nagyobb, mint 100.

A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-műhold együttesének teljesítményszabályozással kell működnie.

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2886H193AHDFSS a 27,5-27,82 GHz és a
28,45-28,5 GHz sávban
288728,5-29,1 GHz
2888MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2889H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 28,5-28,9485 GHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2890Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2891Nem koordinált földi állomásokECC/DEC/(05)01

A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge legyen nagyobb, mint 100.

A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-műhold együttesének teljesítményszabályozással kell működnie.

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2892H193AHDFSS a 28,5-28,94 GHz sávban
2893Műholdas Föld-kutatás
(Föld-űr irány)
2894H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

289529,1-29,5 GHz
2896MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2897H164KA műholdas mozgószolgálat NGSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2898Iridium űrtávközlési rendszer
központi földi állomása
2899H194AMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 29,4525-29,5 GHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2900Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2901Nem koordinált földi állomásokECC/DEC/(05)01

A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge legyen nagyobb, mint 100.

A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-műhold együttesének teljesítményszabályozással kell működnie.

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2902H193AHDFSS a 29,46-29,5 GHz sávban
2903Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
2904H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

290529,5-29,9 GHz
2906MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2907H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2908Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2909Nem koordinált földi állomások

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2910H193AHDFSS
2911LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2912HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2913Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
2914H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

291529,9-30 GHz
2916MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
2917H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2918Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2919Nem koordinált földi állomások

a földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.Repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1.mellékletében meghatározott távolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatóságihozzájárulása szükséges.

2920H193AHDFSS
2921LESTECC/DEC/(06)02

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén azállomás telepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2922HESTECC/DEC/(06)03

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül az állomástelepítéséhez és üzemben tartásához az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2923Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
2924H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

292530-31 GHz
2926MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
2927H194AKMűholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2928Koordinált földi állomások

Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRPesetén - annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor arádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékeslégiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.

2929Koordinált VSAT
2930Nem koordinált földi állomások

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Repülőtér területén,illetve - 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén - annak telekhatárvonalátólkifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározotttávolságon belül az állomás telepítéséhez és üzemben tartásához azilletékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2931Nem koordinált VSAT
2932Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
2933H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
293431-31,3 GHz
2935ÁLLANDÓHELYŰ
2936H207K31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)02

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 12. pont

2937Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr-Föld irány)
2938H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
293931,3-31,5 GHz
2940MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2941H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2942RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2943H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
2944ŰRKUTATÁS (passzív)
2945H127Passzív űrkutatás rendszerei.
294631,5-31,8 GHz
2947ÁLLANDÓHELYŰ
2948H207K31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ECC/REC/(02)02

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2. melléklet II. fejezet 12. pont

2949MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2950H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2951RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
2952H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
2953ŰRKUTATÁS (passzív)
2954H127Passzív űrkutatás rendszerei.
295531,8-32 GHz
2956RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2957H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
295832-32,3 GHz
2959RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2960H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
296132,3-33 GHz
2962RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2963H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
296433-33,4 GHz
2965RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2966H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
296735,2-35,5 GHz
2968METEOROLÓGIA
2969H46KMeteorológiai alkalmazások.
297035,5-36 GHz
2971MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
2972H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2973METEOROLÓGIA
2974H46Meteorológiai alkalmazások.
297536-37 GHz
2976MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
2977H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

2978ŰRKUTATÁS (passzív)
2979H127Passzív űrkutatás rendszerei.
298037-37,5 GHz
2981ÁLLANDÓHELYŰ
2982H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.747 Ajánlás

CEPT T/R 12-01
MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

298337,5-37,926 GHz
2984ÁLLANDÓHELYŰ
2985H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.747 Ajánlás
CEPT T/R 12-01

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2986Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
2987H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
298837,926-38 GHz
2989Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
2990H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
299138-38,178 GHz
2992Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
2993H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
299438,178-39,186 GHz
2995ÁLLANDÓHELYŰ
2996H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum

ITU-R F.747 Ajánlás
CEPT T/R 12-01
MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

2997Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
2998H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
299939,186-39,5 GHz
3000Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
3001H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
300239,5-40 GHz
3003MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
3004H193AKHDFSS

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3005Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
3006H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
300740-40,5 GHz
3008MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
3009H193AKHDFSS

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3010MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
3011H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

3012Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány)
3013H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
301442,5-43,5 GHz
3015RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3016H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
301747-47,2 GHz
3018AMATŐR
3019H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3020MŰHOLDAS AMATŐR
3021H39Műholdas amatőrrádiózás.
302247,2-48,5 GHz
3023MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
3024H193AKHDFSS a 47,5-47,9 GHz és a 48,2-48,5 GHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3025H199 Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

302648,5-50,2 GHz
3027ÁLLANDÓHELYŰ
3028H214K49 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ERC/REC 12-10

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

3029MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány)
3030H193AHDFSS a 48,5-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávban.

A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3031RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3032H41A rádiócsillagászat alkalmazásai a 48,94-49,04 GHz sávban.
3033H199 Zsinórnélküli kamerák.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38

MSZ EN 302 0642

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

303450,2-50,4 GHz
3035MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3036H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3037ŰRKUTATÁS (passzív)
3038H127Passzív űrkutatás rendszerei.
303951,4-52,6 GHz
3040ÁLLANDÓHELYŰ
3041H215K52 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ERC/REC 12-11

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

3042RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3043H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
304452,6-54,25 GHz
3045MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3046H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3047ŰRKUTATÁS (passzív)
3048H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3049RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3050H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
305154,25-55,78 GHz
3052MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3053H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3054ŰRKUTATÁS (passzív)
3055H127Passzív űrkutatás rendszerei.
305655,78-56,9 GHz
3057ÁLLANDÓHELYŰ
3058H216K56 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ERC/REC 12-12

MSZ EN 301 751

MSZ EN 301 215-1

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

3059MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3060H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3061ŰRKUTATÁS (passzív)
3062H127Passzív űrkutatás rendszerei.
306356,9-57 GHz
3064ÁLLANDÓHELYŰ
3065H216K56 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ERC/REC 12-12

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

3066MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3067H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3068ŰRKUTATÁS (passzív)
3069H127Passzív űrkutatás rendszerei.
307057-58,2 GHz
3071MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3072H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3073ÁLLANDÓHELYŰ
3074H21758 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(09)01

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-3; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Közös használatú frekvenciák.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

3075ŰRKUTATÁS (passzív)
3076H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3077H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3078H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

307958,2-59 GHz
3080MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3081H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3082ÁLLANDÓHELYŰ
3083H21758 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(09)01

MSZ EN 301 751

MSZ EN 302 217-3; MSZ EN 302 217-4-2

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Közös használatú frekvenciák.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

3084RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3085H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
3086ŰRKUTATÁS (passzív)
3087H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3088H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3089H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

309059-59,3 GHz
3091MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3092H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3093ŰRKUTATÁS (passzív)
3094H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3095H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3096H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

309759,3-61 GHz
3098H153KSzélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3099H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

310061-62 GHz
3101H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 61-61,5 GHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 305 5502

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3102H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3103H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

310462-63 GHz
3105RÁDIÓLOKÁCIÓ
3106H23KRadarok.
3107H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3108H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

310963-64 GHz
3110FÖLDI MOZGÓ
3111H218AKIntelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazásai.ECC/DEC/(09)01

MSZ EN 302 686

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

3112H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3113H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3114H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) rendszerek gépjármű-gépjármű, közút-gépjármű összeköttetései (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 686

311564-65 GHz
3116RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3117H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3118H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

311965-66 GHz
3120MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
3121H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.

Föld-űr irányú átvitelnél a földi állomások műszaki paramétereinek ki kellelégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

3122H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN rendszerek) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 3. melléklete

MSZ EN 302 567

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

312371-74 GHz
3124ÁLLANDÓHELYŰ
3125H217K76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 217-3

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Az ECC/REC/(05)07 Ajánlás csatornaosztásra vonatkozó paraméterei nemkötelező érvényűek, tetszőleges csatornaosztás alkalmazható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.)kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványbanfoglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdés szerintialapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

312674-76 GHz
3127ÁLLANDÓHELYŰ
3128H217K76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 217-3

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Az ECC/REC/(05)07 Ajánlás csatornaosztásra vonatkozó paraméterei nemkötelező érvényűek, tetszőleges csatornaosztás alkalmazható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.)kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványbanfoglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdés szerintialapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

3129H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD) a 75-76 GHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

313076-77,5 GHz
3131RÁDIÓLOKÁCIÓ
3132H23KRadarok.
3133RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3134H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3135Amatőr
3136H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3137Műholdas amatőr
3138H39Műholdas amatőrrádiózás.
3139H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3140H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) rendszerek gépjármű- ésinfrastruktúra radar alkalmazásai (SRD) a 76-77 GHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 301 091-2

3141H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD) a 77-77,5 GHz sávban.2004/545/EK

ECC/DEC/(04)03

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 264-2

314277,5-78 GHz
3143AMATŐR
3144H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3145MŰHOLDAS AMATŐR
3146H39Műholdas amatőrrádiózás.
3147Rádiócsillagászat
3148H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3149H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3150H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2004/545/EK

ECC/DEC/(04)03

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 264-2

315178-79 GHz
3152RÁDIÓLOKÁCIÓ
3153H23KRadarok.
3154Amatőr
3155H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3156Műholdas amatőr
3157H39Műholdas amatőrrádiózás.
3158Rádiócsillagászat
3159H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3160H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3161H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2004/545/EK

ECC/DEC/(04)03

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 264-2

316279-81 GHz
3163RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3164H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3165RÁDIÓLOKÁCIÓ
3166H23Radarok.
3167Amatőr
3168H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3169Műholdas amatőr
3170H39Műholdas amatőrrádiózás.
3171H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3172H167Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok) (SRD).2004/545/EK

ECC/DEC/(04)03

ERC/REC 70-03 5. melléklete

MSZ EN 302 264-2

317381-84 GHz
3174ÁLLANDÓHELYŰ
3175H217K76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 217-3

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Az ECC/REC/(05)07 Ajánlás csatornaosztásra vonatkozó paraméterei nemkötelező érvényűek, tetszőleges csatornaosztás alkalmazható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.)kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványbanfoglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdés szerintialapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

3176RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3177H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
3178Amatőr
3179H11Amatőrrádiózás a 81-81,5 GHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3180Műholdas amatőr
3181H39Műholdas amatőrrádiózás a 81-81,5 GHz sávban.
3182H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

318384-86 GHz
3184ÁLLANDÓHELYŰ
3185H217K76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek.ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 217-3

2. melléklet II. fejezet 3. pont

Az ECC/REC/(05)07 Ajánlás csatornaosztásra vonatkozó paraméterei nemkötelező érvényűek, tetszőleges csatornaosztás alkalmazható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.)kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványbanfoglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdés szerintialapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.

3186RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3187H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3188H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD) a 84-85 GHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 6. melléklete

MSZ EN 302 372-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

318986-92 GHz
3190MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3191H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3192ŰRKUTATÁS (passzív)
3193H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3194RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3195H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
319692-94 GHz
3197RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3198H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3199RÁDIÓLOKÁCIÓ
3200H23Radarok.
320194-94,1 GHz
3202RÁDIÓLOKÁCIÓ
3203H23KRadarok.
3204Rádiócsillagászat
3205H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
320694,1-95 GHz
3207RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3208H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3209RÁDIÓLOKÁCIÓ
3210H23Radarok.
321195-100 GHz
3212RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3213H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3214100-102 GHz
3215RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3216H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3217MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3218H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3219ŰRKUTATÁS (passzív)
3220H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3221H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 101-102 GHz sávban.
3222102-105 GHz
3223RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3224H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3225H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3226105-109,5 GHz
3227RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3228H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3229ŰRKUTATÁS (passzív)
3230H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3231H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3232109,5-111,8 GHz
3233RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3234H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3235MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3236H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3237ŰRKUTATÁS (passzív)
3238H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3239H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3240111,8-114,25 GHz
3241RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3242H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3243ŰRKUTATÁS (passzív)
3244H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3245H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3246114,25-116 GHz
3247RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3248H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3249MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3250H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3251ŰRKUTATÁS (passzív)
3252H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3253H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3254116-119,98 GHz
3255MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3256H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3257ŰRKUTATÁS (passzív)
3258H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3259H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3260119,98-122,25 GHz
3261MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3262H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3263ŰRKUTATÁS (passzív)
3264H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3265H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 119,98-120 GHz sávban.
3266H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 122-122,25 GHzsávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 305 5502

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3267122,25-123 GHz
3268Amatőr
3269H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3270H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 305 5502

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3271123-130 GHz
3272Rádiócsillagászat
3273H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3274130-134 GHz
3275RADIÓCSILLAGÁSZAT
3276H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3277134-136 GHz
3278AMATŐR
3279H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3280MŰHOLDAS AMATŐR
3281H39 Műholdas amatőrrádiózás.
3282Rádiócsillagászat
3283H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3284136-141 GHz
3285RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3286H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3287Amatőr
3288H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3289Műholdas amatőr
3290H39 Műholdas amatőrrádiózás.
3291141-148,5 GHz
3292RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3293H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3294148,5-151,5 GHz
3295ŰRKUTATÁS (passzív)
3296H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3297MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3298H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3299RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3300H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3301151,5-155,5 GHz
3302RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3303H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3304155,5-158,5 GHz
3305ŰRKUTATÁS (passzív)
3306H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3307MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3308H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3309RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3310H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3311164-167 GHz
3312ŰRKUTATÁS (passzív)
3313H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3314MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3315H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3316RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3317H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3318174,8-182 GHz
3319MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3320H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3321ŰRKUTATÁS (passzív)
3322H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3323182-185 GHz
3324ŰRKUTATÁS (passzív)
3325H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3326MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3327H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3328RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3329H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3330185-190 GHz
3331MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3332H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3333ŰRKUTATÁS (passzív)
3334H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3335190-191,8 GHz
3336MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3337H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3338ŰRKUTATÁS (passzív)
3339H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3340191,8-200 GHz
3341H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 197-200 GHz sávban.
3342200-202 GHz
3343RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3344H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3345MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3346H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3347ŰRKUTATÁS (passzív)
3348H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3349H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3350202-209 GHz
3351RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3352H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3353MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3354H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3355ŰRKUTATÁS (passzív)
3356H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3357H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3358209-217 GHz
3359RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3360H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3361H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
3362217-226 GHz
3363RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3364H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3365ŰRKUTATÁS (passzív)
3366H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3367H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 217-220 GHz sávban.
3368226-231,5 GHz
3369ŰRKUTATÁS (passzív)
3370H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3371MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3372H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3373RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3374H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
3375235-238 GHz
3376MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3377H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3378ŰRKUTATÁS (passzív)
3379H127Passzív űrkutatás rendszerei.
3380241-248 GHz
3381RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3382H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
3383Amatőr
3384H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3385Műholdas amatőr
3386H39Műholdas amatőrrádiózás.
3387H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 244-246 GHz sávban.2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 305 5502

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3388248-250 GHz
3389AMATŐR
3390H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

3391MŰHOLDAS AMATŐR
3392H39Műholdas amatőrrádiózás.
3393Rádiócsillagászat
3394H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
3395250-252 GHz
3396ŰRKUTATÁS (passzív)
3397H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
3398MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
3399H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3400RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3401H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
3402252-265 GHz
3403RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3404H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
3405265-275 GHz
3406RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
3407H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.

2. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

A sávhasználat frekvenciagazdálkodási követelményei és feltételei

I. fejezet

MOZGÓSZOLGÁLAT

1. A földi mozgószolgálati alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői

1.1. a földi mozgószolgálat állomásain - a felhasználási módtól függően - aberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatbanmegadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzítettberendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

Állomás működési kategóriák

Berendezés kategóriák a felhasználási mód szerint

Helyhez nem kötött állomásként használvaÁtjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használvaEgyéb állandó telephelyű

vagy helyhez kötött állomásként

használva

Mozgó (mobil) állomásMobile stationBase stationMobile station
Hordozható

állomás

Hand portable stationBase stationHand portable station
Kézi állomásHand portable stationBase stationHand portable station
Változó telephelyű állomás-Base stationMobile station
Fix állomás-Base stationMobile station
Átjátszó- vagy központi állomás-Base station-

1.2. a "Base Station" kategóriájú berendezések esetén a táblázatban felsoroltműszaki jellemzők megkövetelt határértékei:

Duplex/félduplex rendszer

Szimplex/egyfrekvenciás rendszer

Adó frekvenciapontosság"Base Station"-ra előírt érték"Base Station"-ra előírt érték
Adó intermodulációs csillapítás>70 dB>40 dB
Vevő intermodulációs elnyomás>70 dB>65 dB

1.3. a már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomásokberendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg az 1.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, azavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

1.4. Egyfrekvenciás "Base Station" kategóriájú berendezés esetén, ha az zavarást okoz vagyszenved, és nem éri el a 70 dB adóoldali intermodulációs csillapítást és a 70 dB vevő intermodulációs elnyomás értéket, az ebből eredőzavarelhárításról a bázisállomás engedélyese köteles gondoskodni.

2. A 80 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatornaosztás [kHz]Ellátási kiterjedés Frekvenciahasználat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
73-74,8/
77,5-79,3
20körzeti-bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban73,010/77,5104,5
73-74,820helyi--73,010-
77-77,5/81,5-8220körzeti-bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban77,010/81,5104,5
77-77,520helyi--77,010-
77,5-79,320körzeti--77,510-
79,3-79,3420helyi--79,310-
79,34-79,5820helyiközös-79,350-
79,58-79,720helyiközös-79,590-
81,5-8220körzeti--81,510-

3. A 160 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatornaosztás [kHz]Ellátási kiterjedésAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Nem kijelölhető csatornákDuplex távolság [MHz]

148-149,9

12,5

helyi, körzeti

-

97. csatorna *
148,00625
248. csatorna *
149,89375
114., 115., 200., 201.

-

eltolt 12,5eltolt 97. csatorna
148,0125
eltolt 247. csatorna
149,8875
113., 114., 115., 199., 200., 201.
2549. csatorna *
148,0125
124. csatorna *
149,8875
57., 58., 100., 101.
eltolt 25eltolt 49. csatorna
148,025
eltolt 123. csatorna
149,875
57., 100.

156-156,375/
160,6-160,975

12,5

körzeti

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

1. csatorna *
156,00625/160,60625
30. csatorna *
156,36875/160,96875

-

4,6

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
156,0125/160,6125
eltolt 29. csatorna
156,3625/160,9625
251. csatorna *
156,0125/160,6125
15. csatorna *
156,3625/160,9625
eltolt 25eltolt 1. csatorna
156,025/160,625
eltolt 14. csatorna
156,35/160,95

156,375-156,7625

12,5

körzeti

-

1. csatorna *
156,38125
31. csatorna *
156,75625

-

-

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
156,3875
eltolt 30. csatorna
156,75
251. csatorna *
156,3875
15. csatorna *
156,7375
eltolt 25eltolt 1. csatorna
156,4
eltolt 15. csatorna
156,75

156,8375-156,875

12,5

körzeti

-

38. csatorna *
156,84375
40. csatorna *
156,86875

-

-

eltolt 12,5eltolt 38. csatorna
156,85
eltolt 39. csatorna
156,8625
2520. csatorna *
156,8625
20. csatorna *
156,8625
eltolt 25eltolt 19. csatorna
156,85
eltolt 19. csatorna
156,85

156,875-157,45/
161,475-162,05

12,5

körzeti

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

71. csatorna *
156,88125/161,48125
116. csatorna *
157,44375/162,04375

-

4,6

eltolt 12,5eltolt 71. csatorna
156,8875/161,4875
eltolt 115. csatorna
157,4375/162,0375
2536. csatorna *
156,8875/161,4875
58. csatorna *
157,4375/162,0375
eltolt 25eltolt 36. csatorna
156,9/161,5
eltolt 57. csatorna
157,425/162,025

157,45-160,6/

162,05-165,2

12,5

körzeti

bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban

1. csatorna *
157,45625/162,05625
252. csatorna *
160,59375/165,19375
132., 133.

4,6

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
157,4625/162,0625
eltolt 251. csatorna
160,5875/165,1875
131., 132., 133.
251. csatorna *
157,4625/162,0625
126. csatorna *
160,5875/165,1875
66., 67.
eltolt 25eltolt 1. csatorna
157,475/162,075
eltolt 125. csatorna
160,575/165,175
66.

160,975-161,475

12,5

körzeti

-

1. csatorna *
160,98125
40. csatorna *
161,46875

-

-

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
160,9875
eltolt 39. csatorna
161,4625
251. csatorna *
160,9875
20. csatorna *
161,4625
eltolt 25eltolt 1. csatorna
161,000
eltolt 19. csatorna
161,450

165,2-165,225

12,5

körzeti

-

1. csatorna *
165,20625
2. csatorna *
165,21875

-

-

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
165,2125
eltolt 1. csatorna
165,2125
251. csatorna *
165,2125
1. csatorna *
165,2125
eltolt 25--

165,225-167,3

12,5

körzeti

-

1. csatorna *
165,23125
166. csatorna *
167,29375
112., 113., 128., 129.

-

eltolt 12,5eltolt 1. csatorna
165,2375
eltolt 165. csatorna
167,2875
111., 112., 113., 127., 128., 129.
251. csatorna *
165,2375
83. csatorna *
167,2875
56., 57., 64., 65.
eltolt 25eltolt 1. csatorna
165,25
eltolt 82. csatorna
167,275
56., 64.

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.

4. Belvízi hajózási frekvenciák

4.1. a 160 MHz sávban a belföldi vízi utakon parti és hajóállomások részérekijelölhető frekvenciák kiosztási terve

"Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000. április 6.)" alapján

Csator-
naszám

Megjegy-
zések

Adási frekvenciák (MHz)

Hajó-hajó
összeköttetés

Hajó-parti
állomás

összeköttetés

Hajózási információk

HajóParti

állomás

10156,500156,500K
11156,550156,550K
71156,575156,575K
12156,600156,600K
13156,650156,650K
73156,675156,675K
14156,700156,700K
15*156,750156,750K
16156,800156,800

Vészhelyzeti, biztonsági hívás, hívás K

17*156,850156,850K
18156,900161,500K
78156,925161,525K
19156,950161,550K
20157,000161,600K
80157,025161,625K
22157,100161,700K
82157,125161,725K
23157,150161,750K
24157,200161,800K
84157,225161,825K
25157,250161,850K
26157,300161,900K
27157,350161,950K
28157,400162,000K
AIS161,975161,975K
AIS162,025162,025K

Jelmagyarázat:

K A táblázatban a megadott célra kijelölhető frekvenciák Magyarországon.

* A frekvencia kijelölhető nagyhajók hajófedélzeti használatára is.

4.2. a 160 MHz-es sávban tervezett (nem kijelölt) frekvenciák kiosztási terve a belföldi vízi utakon parti és hajóállomások részére

Csatorna-
szám

Adási frekvenciák (MHz)

HajóParti

állomás

60156,025160,625
01156,050160,650
61156,075160,675
02156,100160,700
62156,125160,725
03156,150160,750
63156,175160,775
04156,200160,800
64156,225160,825
05156,250160,850
65156,275160,875
06156,300160,900
66156,325160,925
07156,350160,950
67156,375156,375
08156,400156,400
68156,425156,425
09156,450156,450
69156,475156,475
70156,525156,525
72156,625156,625
74156,725156,725
75156,775156,775
76156,825156,825
77156,875156,875
79156,975161,575
21157,050161,650
81157,075161,675
83157,175161,775
85157,275161,875
86157,325161,925
87157,375-
88157,425-

5. A 169,4-169,8125 MHz sáv csatornaelrendezése

Magyarországon a szürkével árnyékolt csatornák nem használhatók.

12,5 kHz-es csatornaosztás

25 kHz-es csatornaosztás

50 kHz-es csatornaosztás

Csator-
naszám
KözépfrekvenciaCsator-
naszám
KözépfrekvenciaCsator-
naszám
Középfrekvencia
1a169,406250

1

169,412500

1b169,418750

"0"

169,437500

2a169,431250

2

169,437500

2b169,443750
3a169,456250

3

169,462500

3b169,468750
4a169,481250

4

169,487500

4b169,493750

"1"

169,512500

5a169,506250

5

169,512500

5b169,518750
6a169,531250

6

169,537500

6b169,543750

"2"

169,562500

7a169,556250

7

169,562500

7b169,568750
8a169,581250

8

169,587500

8b169,593750

12,5 kHz-es "védősáv"

9a169,618750

9

169,62500

9b169,631250
10a169,643750

10

169,65000

10b169,656250
11a169,668750

11

169,67500

11b169,681250
12a169,693750

12

169,70000

12b169,706250
13a169,718750

13

169,72500

13b169,731250
14a169,743750

14

169,75000

14b169,756250
15a169,768750

15

169,77500

15b169,781250
16a169,793750

16

169,80000

16b169,806250

6. A 410-430 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatorna-
osztás [kHz]
Ellátási kiterje-
dés
Frekvenciahasználat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Duplex távol-
ság
[MHz]
417-417,25/
427-427,25
12,5

25

helyi, körzetimegosztottbázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban561. csatorna *

417,00625/
427,00625

281. csatorna *

417,0125/
427,0125

580. csatorna *

417,24375/
427,24375

290. csatorna *

417,2375/
427,2375

10
418,85-419,8/
428,85-429,8
12,5

25

helyi, körzetimegosztottbázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban709. csatorna *

418,85625/
428,85625

355. csatorna *

418,8625/
428,8625

784. csatorna *

419,79375/
429,79375

392. csatorna *

419,7875/
429,7875

10

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.

7. a 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz sávú kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földimozgó rádiótelefon rendszerek sávhasználati követelményei

7.1. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználatijogosultság megszerzésétől számított 10 év, amely egy alkalommalversenyeztetési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 5 évvelmeghosszabbítható.

7.2. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén apolgári frekvenciagazdálkodó hatóság jogosult a szolgáltatás indításáravonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.

7.3. a mozgóállomások adási frekvenciái a 417,25-417,85 MHz sávban, azátjátszóállomások adási frekvenciái a 427,25-427,85 MHz sávban vannak. a duplex távolság 10 MHz.

7.4. a keskenysávú rendszerek állomásai telepítési és sugárzási jellemzőinekmegválasztásánál figyelemmel kell lenni a szomszédos sávokban márüzemelő állomások és hálózatok védelmére.

7.5. a szélesebb sávú rendszerek átjátszóállomásait úgy kell telepíteni(különösen a frekvenciaelválasztás, a zavaró adó és a zavart vevőközötti távolság megfelelő megválasztásával, illetve szűrőkalkalmazásával), hogy a szomszédos sávokban működő állomásoknak neokozzanak nagyobb zavarást, mint az azonos sugárzási jellemzőkkel bírókeskenysávú TETRA-rendszerek átjátszóállomásai.

7.6. a szélesebb sávú rendszerek mozgóállomásai esetében kötelező azadóteljesítmény-szabályozás (TPC) használata.

7.7. a határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság csak azon állomások frekvenciahasználatátengedélyezi, amelyek a 3. melléklet szerinti, illetve a mindenkoraktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumban vagy aversenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített feltételeket kielégítik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hiányában sikeres egyedinemzetközi koordinációt lefolytatott.

7.8. a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező vállalkozást egyeztetési kötelezettség terheli a szomszédos országokban működő szélesebb sávúrendszerek üzemeltetőivel a frekvenciák határövezeti használatavonatkozásában.

8. A 440-470 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatorna-
osztás [kHz]
Ellátási kiterjedés Frekvenciahasználat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
444,5-44512,5

6,25

helyi, körzetimegosztott-361. csatorna *

444,50625

721. csatorna *

444,503125

400. csatorna *

444,99375

800. csatorna *

444,996875

-
444,5-445/
449,5-450
12,5

6,25

helyi, körzetimegosztottbázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban361. csatorna *

444,50625/
449,50625

721. csatorna *

444,503125/
449,503125

400. csatorna *

444,99375/
449,99375

800. csatorna *

444,996875/
449,996875

5
446-446,112,5helyiközös-446,00625446,09375-
446,1-446,26,25

12,5

helyiközös-446,103125

446,10625

446,196875

446,19375

-
449,5-45012,5

6,25

helyi, körzetimegosztott-761. csatorna *

449,50625

1521. csatorna *

449,503125

800. csatorna *

449,99375

1600. csatorna *

449,996875

-
451,3-452,74/
461,3-462,74
12,5

eltolt 12,5

20

helyi, körzeti-bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban105. csatorna *

451,30625/461,30625

eltolt 105. csatorna

451,3125/461,3125

66. csatorna *

451,31/461,31

219. csatorna *

452,73125/462,73125

eltolt 218. csatorna

452,725/462,725

137. csatorna *

452,73/462,73

10
457,38-458,48/

467,38-468,48

12,5helyi, körzetimás alkalmazásokkal földrajzilag megosztottbázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban592. csatorna *

457,39375/467,39375

678. csatorna *

458,46875/468,46875

10
457,38-458,4812,5körzeti, helyimás alkalmazásokkal földrajzilag megosztott-592. csatorna *

457,39375

678. csatorna *

458,46875

-
458,48-458,5612,5

20

telephelyi, helyiközös-680. csatorna *

458,49375

425. csatorna *

458,49

684. csatorna *

458,54375

428. csatorna *

458,55

-
467,38-468,4812,5körzeti, helyimás alkalmazásokkal földrajzilag megosztott-1392. csatorna *

467,39375

1478. csatorna *

468,46875

-
468,48-468,5612,5

20

telephelyi, helyiközös-1480. csatorna *

468,49375

925. csatorna *

468,49

1484. csatorna *

468,54375

928. csatorna *

468,55

-

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint.

9. a 880-889,9/925-934,9 MHz és 913,9-915/958,9-960 MHz sávú GSM, UMTS, LTEés WiMAX mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei

9.1. Frekvenciasávok

9.1.1. Védősávok:

880-880,1/925-925,1 MHz;

914,9-915/959,9-960 MHz.

A védősávok nem használhatók fel.

9.1.2. Üzemi frekvenciasávok:

880,1-889,9/925,1-934,9 MHz;

913,9-914,9/958,9-959,9 MHz.

9.2. Az üzemi frekvenciasávokban GSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszer részéreszerezhető országos frekvenciahasználati jogosultság.

9.3. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználatijogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely nem hosszabbíthatómeg.

9.4. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak a frekvenciasávtekintetében részben és egészben is átruházható, amennyiben ettől eltérő előírást a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság nem határoz meg.

9.5. Az adási frekvenciák meghatározása

9.5.1. a mozgóállomások adási frekvenciái az alsó frekvenciasávban, abázisállomások adási frekvenciái a felső frekvenciasávban vannak.

9.5.2. A mozgóállomási és a bázisállomási csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés a következő:

Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],

Fb(v) = Fm(v) - D [MHz],

ahol

Fb(a) bázisállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fb(v) bázisállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fm(a) mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fm(v) mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

D duplex távolság, 45 MHz.

9.5.3. a 9.2. alpont szerinti rendszerek csatornaközép-frekvenciái a vonatkozószabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de a blokkszélek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választotttechnológia 9.6. alpont b) pontja szerinti névleges csatornaosztásávalés a 11. pontban előírt csatornaszélek közötti elválasztással is teljesegészében beleessen a jogosult frekvenciablokkjába, hacsak másként nemállapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat használó jogosultak. Amegállapodás nem terjedhet ki a 9.1.1. alpont szerinti védősávokhasználatára.

9.6. Műszaki adatok:

a) duplex távolság: 45 MHz;

b) névleges csatornaosztás:

ba) GSM-rendszer esetén 200 kHz,

bb) UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz,

bc) LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz;

c) TDD rendszerek nem üzemeltethetők.

10. A sávátrendezés feltételei a 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz és az 1710,1-1784,9/1805,1-1879,9 MHz sávban

10.1. a 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz és az 1710,1-1784,9/1805,1-1879,9 MHz sávfrekvenciahasználati jogosultjai saját kezdeményezésükre vagy a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság kezdeményezésére megállapodás alapjánátrendezhetik a frekvenciasávot. A 880,1-889,9/925,1-934,9 MHz,913,9-914,9/958,9-959,9 MHz és az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávesetében valamely frekvenciasávban nyertes jogosult tekintetében afrekvenciasáv átrendezésére vonatkozó előírásokat a versenyeztetésieljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

10.2. a sávátrendezés a versenyeztetési eljárással, koncesszióval vagyátruházás során megszerzett frekvenciablokkok vagy azok részeinektetszőleges, nem feltétlenül azonos nagyságú egymás közötti cseréjére,kizárólag a sávátrendezés megvalósításához szükséges adásvételéreterjedhet ki, figyelemmel az adott sáv e jogszabályban meghatározotthasználati feltételeire.

10.3. Amennyiben a sávátrendezés során koncessziós szerződésben rögzített frekvenciasávhasználati joga érintett, a frekvenciakijelölés és rádióengedélymódosítását megelőzően a koncessziós szerződés módosítása szükséges.

11. Csatornaszélek közötti elválasztás a 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban

11.1. a versenyeztetési eljárás vagy koncesszió útján elnyert frekvenciablokkok határán az elválasztó sáv (a csatornaszélek közötti kHz-ben kifejezettelválasztás) elhelyezését a koncessziós szerződés vagy a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodóhatóság határozza meg. Ennek hiányában a további alpontok szerint kelleljárni.

11.2. Két jogosult frekvenciában szomszédos GSM-hálózata esetén a kijelölésrekerülő frekvenciablokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a két szomszédos frekvenciablokkot használó jogosultat egymás közöttiegyeztetési kötelezettség terheli.

11.3. Sávátrendezés előtt a 880,1-885,1/925,1-930,1 MHz sáv esetén a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv kialakítása az említett sávvalszomszédos sáv jogosultját, annak frekvenciablokkját terheli a 11.4.1.alpontban szereplő táblázatnak megfelelően.

Sávátrendezésután a 880,1-885,1/925,1-930,1 MHz sáv sávátrendezés előttijogosultjának 2×5 MHz vagy annál nagyobb összefüggő frekvenciablokkja880,1-889,7/925,1-934,7 MHz sávba eső blokkhatáránál a csatornaszélekközötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv kialakítása az említettösszefüggő frekvenciablokkal szomszédos frekvenciablokk jogosultjátterheli a 11.4.1. alpontban szereplő táblázatnak megfelelően.

Sávátrendezésután a 880,1-885,1/925,1-930,1 MHz sáv sávátrendezés előttijogosultjának 2×5 MHz vagy annál nagyobb összefüggő frekvenciablokkja880,1-889,7/925,1-934,7 MHz sávon kívül eső blokkhatáránál acsatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasávkialakítása az említett összefüggő frekvenciablokk jogosultját terheli a 11.4.1. alpontban szereplő táblázatnak megfelelően.

11.4. a 11.3. alpontban említett eset kivételével, a frekvenciában szomszédoshálózatok ("A" és "B") csatornaszélei közötti elválasztásra azalkalmazott technológiák függvényében az alábbi alpontokban megadottszabályokat kell alkalmazni:

11.4.1. Csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv:

"A" hálózat

GSM

UMTS

LTE

WiMAX

0200 kHz *200 kHz *200 kHz *

GSM

"B" hálózat

000

UMTS

00

LTE

0

WiMAX

* A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv a jogosultak kölcsönös megegyezése alapján csökkenthető.

11.4.2. Technológiák kategorizálása:

1. kategória: GSM,

2. kategória: UMTS, LTE, WiMAX.

11.4.3. Két jogosult frekvenciában szomszédos, eltérő kategóriájú technológiátalkalmazó hálózata esetén a kijelölésre kerülő szomszédosfrekvenciablokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során acsatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges, 11.4.1. alpont szerinti frekvenciasáv kialakítása a 2. kategóriájú technológiát alkalmazójogosult frekvenciablokkját terheli, hacsak másként nem állapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat használó jogosultak.

11.5. a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasávmeghatározásakor a 9. pont 9.6. alpont b) pontja, illetve a 14. pont14.7. alpont b) pontja szerinti csatornaosztást kell alkalmazni, hacsakmásként nem állapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat használójogosultak.

11.6. a káros zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében - e pontalpontjaiban meghatározottakon túl - az érintett jogosultakategyeztetési kötelezettség terheli, és mindegyik félnek kölcsönösenmódosítania kell az állomások jellemzőit, függetlenül attól, hogy kitelepítette az állomásait előbb.

12. Rádiófrekvenciák használata a határövezetben

Határövezetifrekvenciahasználat esetében csak azon állomások frekvenciahasználataengedélyezett, amelyek kielégítik a mindenkor aktuális vonatkozónemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket.

A későbbiekben megkötésre, illetve majd módosításra kerülő megállapodásokkiegészíthetik, illetve felülírhatják e pont rendelkezéseit.

Az alábbiakban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet használni a frekvenciákat aszomszédos országok frekvenciagazdálkodó hatóságai által jóváhagyott ún. operátori megegyezés alapján.

12.1. 880-915/925-960 MHz sáv

12.1.1. GSM technológia

a) a frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során a3. melléklet 2. pontjában megadott nemzetközi koordinációsdokumentumokban leírtak szerint kell eljárni az alábbi kiegészítések éspontosítások figyelembevételével.

b) Preferált csatornák (a blokkhatároló csatornák kivételével) használata esetén abázisállomások által létrehozott térerősség nem lépheti túl a 19dBµV/m/200kHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltólszámított 15 km-es sávon kívül, 3 m földfelszín feletti magasságban, ahelyek 50%-ában és az idő 90%-ában.

c) Nem preferált csatornák használata esetén a bázisállomások általlétrehozott térerősség nem lépheti túl a 19 dBµV/m/200kHz értéket azországhatáron, 3 m földfelszín feletti magasságban, a helyek 50%-ában és az idő 90%-ában.

d) a blokkhatároló csatornák kezelése nem egységes, és preferált vagy nempreferált jellegük eltérően szabályozott a különböző nemzetközikoordinációs dokumentumokban.

e) a 913,9-915/958,9-960 MHz sáv preferált frekvenciákra való felosztásacsak ukrán viszonylatban szabályozott. A többi viszonylatban a sávfrekvenciáit nem preferált frekvenciaként kell kezelni.

f) Sem a preferált, sem a nem preferált frekvenciákat nem kell koordinálni.

12.1.2. UMTS technológia

a) a frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során a3. melléklet 2. pontjában megadott 2010. októberi 28-i budapestiAUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezésben leírtak szerintlehet felhasználni a frekvenciákat az alábbi kiegészítések éspontosítások figyelembevételével.

b) Koordinálatlan eset

Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország területén milyen technológiát használnak.

Abázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 33dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

c) Koordinált eset

Két szomszédos ország szolgáltatói ún. operátori megállapodást köthetnek egymással, ha a frekvenciablokkjaikban vagy azok egy részében UMTS-rendszert kívánnak használni, és egy UMTS csatornaközép-frekvencia és a szomszédosországban használt GSM csatornaközép-frekvenciák közötti elválasztáslegalább 2,8 MHz.

Preferáltkódok használata esetén, vagy ha a csatornaközép-frekvenciák nincsenekösszehangolva, a 925-960 MHz sávban a bázisállomások által létrehozotttérerősség nem haladhatja meg

ca) az 59 dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban,

cb) a 31 dBµV/m/5MHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltólszámított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban.

Nem preferáltkódok és összehangolt csatornaközép-frekvenciák használata esetén, a925-960 MHz sávban a bázisállomások által létrehozott térerősség nemhaladhatja meg a 31 dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

d) Káros zavarás elkerülésére és ezzel kapcsolatban a bázisállomások sugárzásijellemzőinek beállítására és ellenőrzésére az alábbi eljárást kellalkalmazni:

da) a hullámterjedési csillapítás meghatározásakor a szabadtéri terjedésimodellt kell használni, ha a bázisállomás 2 km-re vagy annál kisebbtávolságra helyezkedik el a határtól,

db) a szabadtéri terjedési modellt kell használni a bázisállomás határtólvaló távolságától függetlenül, ha nincs terepakadály az elsőFresnel-zónán belül a bázisállomás antennája és a határvonalonelhelyezett 3 m magas vevőantenna között,

dc) ha mindezek ellenére a káros zavarás még mindig fennáll, a bázisállomásoksugárzási jellemzőit a zavaró térerősségre előírt értékek betartásávalméréssel kell beállítani.

e) A frekvenciákat nem kell koordinálni.

12.1.3. LTE és WiMAX technológia

a) Koordinálatlan eset

Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország területén milyen technológiát használnak.

Abázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 33dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

Ha a használtrendszer névleges csatornaosztása (B, MHz-ben) eltér 5 MHz-től, akkor atérerősség határértékét az alábbi összefüggés segítségével kellmeghatározni:

33 + 10lg(B/5) (dBµV/m).

Ha egy telephelyen több mint egy rádiócsatorna kerül felhasználásra, összegzett interferenciaszámítást kell végezni.

b) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási jellemzőinekellenőrzésére a 12.1.2. alpont d) pontjában leírt eljárást kellalkalmazni.

12.2. 1710-1785/1805-1880 MHz sáv

12.2.1. GSM technológia

a) a frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során a3. melléklet 2. pontjában megadott nemzetközi koordinációsdokumentumokban leírtak szerint kell eljárni az alábbi kiegészítések éspontosítások figyelembevételével.

b) Preferált csatornák (a blokkhatároló csatornák kivételével) használata esetén abázisállomások által létrehozott térerősség nem lépheti túl a 25dBµV/m/200kHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltólszámított 15 km-es sávon kívül, 3 m földfelszín feletti magasságban, ahelyek 50%-ában és az idő 90%-ában.

c) Nem preferált csatornák használata esetén a bázisállomások általlétrehozott térerősség nem lépheti túl a 25 dBµV/m/200kHz értéket azországhatáron, 3 m földfelszín feletti magasságban, a helyek 50%-ában és az idő 90%-ában.

d) a blokkhatároló csatornák kezelése nem egységes, és preferált vagy nempreferált jellegük eltérően szabályozott a különböző nemzetközikoordinációs dokumentumokban.

e) Sem a preferált, sem a nem preferált frekvenciákat nem kell koordinálni.

12.2.2. UMTS technológia

a) a frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során a3. melléklet 2. pontjában megadott 2010. októberi 28-i budapestiAUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezésben leírtak szerintlehet felhasználni a frekvenciákat az alábbi kiegészítések éspontosítások figyelembevételével.

b) Koordinálatlan eset

Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország területén milyen technológiát használnak.

Abázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 39dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

c) Koordinált eset

Két szomszédos ország szolgáltatói ún. operátori megállapodást köthetnek egymással, ha a frekvenciablokkjaikban vagy azok egy részében UMTS-rendszert kívánnak használni, és egy UMTS csatornaközép-frekvencia és a szomszédosországban használt GSM csatornaközép-frekvenciák közötti elválasztáslegalább 2,8 MHz.

Preferáltkódok használata esetén, vagy ha a csatornaközép-frekvenciák nincsenekösszehangolva, az 1805-1880 MHz sávban a bázisállomások általlétrehozott térerősség nem haladhatja meg

ca) a 65 dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban,

cb) a 37 dBµV/m/5MHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltólszámított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban.

Nem preferáltkódok és összehangolt csatornaközép-frekvenciák használata esetén, az1805-1880 MHz sávban a bázisállomások által létrehozott térerősség nemhaladhatja meg a 37 dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

d) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási jellemzőinekellenőrzésére a 12.1.2. alpont d) pontjában leírt eljárást kellalkalmazni.

e) A frekvenciákat nem kell koordinálni.

12.2.3. LTE és WiMAX technológia

a) Koordinálatlan eset

Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország területén milyen technológiát használnak.

Abázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 39dBµV/m/5MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti magasságban.

Ha a használtrendszer névleges csatornaosztása (B, MHz-ben) eltér 5 MHz-től, akkor atérerősség határértékét az alábbi összefüggés segítségével kellmeghatározni:

39 + 10lg(B/5) (dBµV/m).

Ha egy telephelyen több mint egy rádiócsatorna kerül felhasználásra, összegzett interferenciaszámítást kell végezni.

b) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási jellemzőinekellenőrzésére a 12.1.2. alpont d) pontjában leírt eljárást kellalkalmazni.

12.3. 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sáv

a) a frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során a3. melléklet 2. pontjában megadott nemzetközi koordinációsdokumentumokban leírtak szerint kell eljárni az alábbi kiegészítések éspontosítások figyelembevételével.

b) Preferált kódokat használó, vagy CDMA IMT-2000 interfészt nem használóbázisállomások által létrehozott térerősség a 2110-2170 MHz sávban nemhaladhatja meg a 37 dBµV/m/5MHz értéket a szomszédos ország területén ahatárvonaltól számított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban, ahelyek 50%ában és az idő 90%-ában.

Nem preferáltkódokat használó bázisállomások által létrehozott térerősség a 2110-2170 MHz sávban nem haladhatja meg a 37 dBµV/m/5MHz értéket a szomszédosország határa mentén, 3 m földfelszín feletti magasságban, a helyek50%ában és az idő 90%-ában.

c) A frekvenciákat nem kell koordinálni.

13. Az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban légijárműveken hozzáférhetőmobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCArendszerek sávhasználati követelményei

13.1. Az MCA-szolgáltatások számára használható rendszerek: a GSM-szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 és az EN 302 480szabványoknak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelőrendszerek.

13.2. A mobil végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása

AzMCA-szolgáltatások fedélzeti működtetésének engedélyezett időtartamaalatt meg kell akadályozni, hogy a 13.1. táblázatban szereplőfrekvenciasávokban fogadni képes mobil végfelhasználói állomások felpróbáljanak kapcsolódni valamely földi hálózatra.

13.1. táblázat

Frekvenciasáv (MHz)Földi rendszerek
460-470CDMA2000, FLASH OFDM
921-960GSM, WCDMA
1805-1880GSM, WCDMA
2110-2170WCDMA

13.3. Műszaki jellemzők

a) Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül

Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott teljes EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

13.2. táblázat

Talajszinttől mért magasság
(m)

Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott legnagyobb megengedett EIRPsűrűség a légijármű környezetében

460-470 MHz921-960 MHz1805-1880 MHz2110-2170 MHz
dBm/1,25 MHzdBm/200 kHzdBm/200 kHzdBm/3,84 MHz
3000-17,0-19,0-13,01,0
4000-14,5-16,5-10,53,5
5000-12,6-14,5-8,55,4
6000-11,0-12,9-6,97,0
7000-9,6-11,6-5,68,3
8000-8,5-10,5-4,49,5

b) a fedélzeti végfelhasználói állomás által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül

A 0 dBm-melsugárzó GSM végfelhasználói állomások által kisugárzott EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

13.3. táblázat

Talajszinttől
mért magasság
(m)

A GSM végfelhasználói állomás által sugárzott legnagyobb megengedett EIRP a légijármű környezetében, csatornánként,
dBm-ben
1800 MHz
3000-3,3
4000-1,1
50000,5
60001,8
70002,9
80003,8

c) Üzemeltetési követelmények

ca) A talajszinttől mért minimális magasság a GSM 1800 MCA rendszerek üzemeltetésére kötelezően 3000 m.

cb) a fedélzeti BTS-nek működése közben minden, az 1800 MHz-es sávban működőGSM mobil végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBmnévleges értéken kell tartania az összeköttetés teljes tartamára,beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.

14. Az 1725,1-1743,1/1820,1-1838,1 MHz és 1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávúGSM, UMTS, LTE és WiMAX mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei

14.1. Frekvenciasávok

14.1.1. Védősáv:

1784,9-1785/1879,9-1880 MHz.

A védősáv nem használható fel.

14.1.2. Üzemi frekvenciasávok:

1725,1-1743,1/1820,1-1838,1 MHz;

1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHz.

14.2. Az üzemi frekvenciasávokban GSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszer részéreszerezhető országos frekvenciahasználati jogosultság.

14.3. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama az1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban a frekvenciahasználatijogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely nem hosszabbíthatómeg.

14.4. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama az1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHzsávban a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15év, amely egy alkalommal versenyeztetési eljárás kiírása nélkül,kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. Az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1MHz és az 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHz sávban a frekvenciahasználatijogosultság azonban csak addig illeti meg a frekvenciahasználatijogosultság birtokosát, ameddig az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170MHz sávú IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.

14.5. Az 1725,1-1740,1/1820,1-1835,1 MHz sávban a frekvenciahasználatijogosultság, illetve jog csak a frekvenciasáv tekintetében részben ésegészben is átruházható, amennyiben ettől eltérő előírást aversenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság nem határoz meg. Az1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHzsávban a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz IMT-2000/UMTS sávban szerzettfrekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át.

14.6. Az adási frekvenciák meghatározása

14.6.1. a mozgóállomások adási frekvenciái az alsó frekvenciasávban, abázisállomások adási frekvenciái a felső frekvenciasávban vannak.

14.6.2. A mozgóállomási és a bázisállomási csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés a következő:

Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],

Fb(v) = Fm(v) - D [MHz],

ahol

Fb(a) bázisállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fb(v) bázisállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fm(a) mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

Fm(v) mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],

D duplex távolság, 95 MHz.

14.6.3. a 14.2. alpont szerinti rendszerek csatornaközép-frekvenciái a vonatkozószabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de a blokkszélek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választotttechnológia 14.7. alpont b) pontja szerinti névleges csatornaosztásávalés a 11. pontban előírt csatornaszélek közötti elválasztással is teljesegészében beleessen a jogosult frekvenciablokkjába, hacsak másként nemállapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat használó jogosultak. Amegállapodás nem terjedhet ki a 14.1.1. alpont szerinti védősávhasználatára.

14.7. Műszaki adatok:

a) duplex távolság: 95 MHz;

b) névleges csatornaosztás:

ba) GSM-rendszer esetén 200 kHz,

bb) UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz,

bc) LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 MHz;

c) TDD rendszerek nem üzemeltethetők.

14.8. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén apolgári frekvenciagazdálkodó hatóság jogosult a szolgáltatás indításáravonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.

15. Az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávú mozgó és állandóhelyűIMT-2000/UMTS alkalmazások sávhasználati követelményei

15.1. Az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávban IMT2000/UMTSrádiótávközlő rendszerek részére szerezhető országosfrekvenciahasználati jogosultság.

15.2. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama az 1900-1920 MHz és az1920-1965/2110-2155 MHz sávban a frekvenciahasználati jogosultságmegszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal versenyeztetésieljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. Afrekvenciahasználati jogosultság időtartama az 1965-1980/2155-2170 MHzsávban a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15év, amely nem hosszabbítható meg.

15.3. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak a frekvenciasávtekintetében részben és egészben is átruházható, amennyiben ettől eltérő előírást a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság nem határoz meg.

15.4. Az 1900-1920 MHz frekvenciasáv 4 darab egyenként 5 MHz névlegessávszélességű időosztásos duplex (TDD) frekvenciablokkra, az1920-1965/2110-2155 MHz frekvenciasáv 3 darab egyenként 15 MHz névlegessávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) frekvenciablokkra, az1965-1980/2155-2170 MHz frekvenciasáv 3 darab egyenként 5 MHz névlegessávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) frekvenciablokkra vanfelosztva. A frekvenciablokkok az alábbiak szerint vannak összerendelve:

BlokkokTDD

FDD

A1915-1920 MHz1920-1935 MHz2110-2125 MHz
B1910-1915 MHz1935-1950 MHz2125-2140 MHz
C1905-1910 MHz1950-1965 MHz2140-2155 MHz
D11975-1980 MHz2165-2170 MHz
D21970-1975 MHz2160-2165 MHz
D31965-1970 MHz2155-2160 MHz
E1900-1905 MHz

15.5. Az adási frekvenciák meghatározása a részsávokban az ECC/DEC/(06)01Határozat 1. melléklete szerint történik.

15.5.1. Az FDD alkalmazások esetében:

a) a bázisállomások névleges adási frekvenciái a 2110-2170 MHz sávba, amozgóállomások névleges adási frekvenciái az 1920-1980 MHz sávba esnek,

b) a duplex távolság 190 MHz,

c) a névleges csatornaosztás 5 MHz.

15.5.2. A TDD alkalmazások esetében a névleges csatornaosztás 5 MHz.

15.6. a határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság csak azon állomások frekvenciahasználatátengedélyezi, amelyek a 3. melléklet szerinti, illetve a mindenkoraktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumban vagy aversenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített feltételeket kielégítik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hiányában sikeres egyedinemzetközi koordinációt lefolytatott.

15.7. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén apolgári frekvenciagazdálkodó hatóság jogosult a szolgáltatás indításáravonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.

16. a 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítőföldfelszíni komponenseinek (CGC) sávhasználati követelményei

16.1. Az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávban CGC frekvenciahasználatijogosultsággal a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszerfrekvenciahasználati jogosultságát elnyert műholdas szolgáltatórendelkezik.

16.2. a CGC frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog addig érvényes, amíg a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználatijogosultsága fennáll.

16.3. a sáv csak MSS szolgáltatás céljára használható. Működő műholdasmozgószolgálati rendszer mellett a CGC kizárólag a kapcsolódó műholdasrendszer jeleinek továbbítására szolgál.

16.4. A CGC-nek a műholdas erőforrás- és hálózatkezelő rendszer irányítása alatt kell állnia.

16.5. CGC átviteli jelirányok:

1980-2010 MHz felhasználói állomás - helyhez kötött állomás,

2170-2200 MHz helyhez kötött állomás - felhasználói állomás.

16.6. a CGC-nek ugyanazokat a rész-frekvenciasávokat kell használnia, mint akapcsolódó műholdas komponensnek, és nem növelheti a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer spektrumigényét.

16.7. a CGC-ellátás a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer ellátásiterületére korlátozódik. CGC-állomás csak ott telepíthető, ahol afolyamatos műholdrálátás az építmények, illetve a domborzat általképzett akadályok miatt nem lehetséges és ezért a megfelelő minőségűkommunikáció nem biztosítható.

16.8. a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer meghibásodása esetén aCGC-rendszer legfeljebb 18 hónapon át önálló földfelszínimozgószolgálati rendszerként működhet.

17. a 2500-2690 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszínielektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

17.1. A sáv részsávokra osztása

2500-2570 MHz: alsó blokksáv,

2570-2620 MHz: középső blokksáv,

2620-2690 MHz: felső blokksáv.

17.2. A blokksávok részekre osztása

SávmegnevezésAlsó blokksávFelső blokksáv
1. blokk2500-2520 MHz2620-2640 MHz
2. blokk2520-2530 MHz2640-2650 MHz
3. blokk2530-2550 MHz2650-2670 MHz
4. blokk2550-2570 MHz2670-2690 MHz
SávmegnevezésKözépső blokksáv
1. védősáv2570-2575 MHz
5. blokk2575-2595 MHz
6. blokk2595-2615 MHz
2. védősáv2615-2620 MHz

17.3. A blokkok elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

17.4. A blokkok elosztásának módja: versenyeztetési eljárás.

17.5. A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú.

17.6. Egy vállalkozás legfeljebb egy blokk frekvenciahasználati jogosultságával,illetve jogával rendelkezhet.

17.7. Amennyiben egy vagy több frekvenciahasználati jogosult átalakulása által vagyegyéb úton valamely jogosult egynél több blokk frekvenciahasználatijogosultságához vagy jogához jut, úgy ennek az állapotnak alétrejöttétől számított 1 éven belül köteles a 17.6. alpont szerintiállapotot megvalósítani.

17.8. Ha a 17.7. alpont szerinti kötelezettségét az érintett jogosult nemteljesíti, akkor a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság versenyeztetésieljárást hirdet a többletblokk(ok) elosztása érdekében, hogy a 17.6.alpont szerinti állapot helyreálljon. A versenyeztetési eljárás tárgyátképező blokkot (blokkokat) az érintett jogosult határozhatja meg. Ha ezt nem teszi, akkor a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság állapítja meg a versenyeztetési eljárás tárgyát képező blokkot (blokkokat).

Ha atöbbletblokk(ok) versenyeztetése során valamely blokk nem kel el, ezzel a blokkal a továbbiakban a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságrendelkezik.

17.9. Amennyiben két szomszédos blokknak ugyanaz a jogosultja, úgy a két szomszédosblokk és a köztük esetleg meglévő védősáv egy blokknak minősül a17.11-17.20. alpontban meghatározott előírások szempontjából.

17.10. a rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén azátviteli jelutak frekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
végfelhasználói állomás - helyhez kötött állomás

alsó

végfelhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - helyhez kötött állomás
helyhez kötött állomás - végfelhasználói állomás

felső

helyhez kötött állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - végfelhasználói állomás

17.11. Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670-2690 MHz sávrészben: 13 dBW(RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).

17.12. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény helyhez kötött állomásnál ésátjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányulóösszeköttetésénél:

maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.

Bizonyostelepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magasantennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték ismegengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a végfelhasználóiállomások blokkolásának kockázatát.

17.13. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt isbeleértve) végfelhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a helyhezkötött állomás felé irányuló összeköttetésénél:

végfelhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,

átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.

17.14. Helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomásokfelé irányuló összeköttetésénél az állomás blokkon kívüli sugárzásánakkövetelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (17.15. alpont) ésblokkspecifikus követelmény (17.16. alpont) közül frekvenciánként anagyobb értékű. A blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500-2690 MHzsáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomásfrekvenciablokkjának tartományán/tartományain.

17.15. Alapkövetelmény:

2500-2615 MHz: maximális átlagos EIRP sűrűség = -75 dBW/MHz,

2615-2690 MHz: maximális átlagos EIRP sűrűség = -26 dBW/MHz.

17.16. A blokkspecifikus követelményt az alábbi blokkszéli maszk karakterisztika adja meg:

Frekvenciatávolság
a vonatkozó blokkszéltől
Maximális átlagos EIRP-sűrűség
0 < ˝ÄF˝ ≤ 0,2 MHz-27 dBW/30 kHz
0,2 MHz < ˝ÄF˝ ≤ 1 MHz-(24 + 15˝ÄF˝) dBW/30 kHz
1 MHz < ˝ÄF˝ ≤ 5 MHz-26 dBW/MHz
5 MHz < ˝ÄF˝17.15. alpont szerinti alapkövetelmény-szint

A fenti táblázatban ˝ÄF˝ az adott blokkon kívüli frekvenciának a blokk közelebb eső szélétőlelőjel nélkül (abszolút értékben) számított távolságát jelenti MHz-ben.

17.17. a 17.12-17.16. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek isalkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikátalkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mintamelyet a 17.12-17.16. alpont szerinti határértékek eredményeznek.

17.18. a frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai között létrejött két-,illetve többoldalú megállapodás alapján - az összes érintett félbeleegyezése esetén - a 17.12-17.17. alpontban meghatározottaknálkevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.

17.19. a TDD rendszerű állomások nem okozhatnak káros zavarást az FDD rendszerűállomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.Amennyiben két TDD rendszerű állomás között zavarás van, a későbbengedélyezett zavaró állomás üzemeltetőjét terheli intézkedésikötelezettség a zavarás kiküszöbölésére. A későbbi rádióengedéllyelrendelkező zavart TDD rendszerű vevőállomás nem tarthat igénytvédelemre.

17.20. a frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - a rádiórendszerekvevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nememelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehettérni.

18. a 3400-3800 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszínielektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei

18.1. A sáv részsávokra osztása

3400-3410 MHz: 3,5 GHz-es sáv alsó védősávja, nem elosztható,

3410-3494 MHz: 3,5 GHz-es sáv alsó blokksávja,

3494-3510 MHz: 3,5 GHz-es sáv középső védősávja, nem elosztható,

3510-3594 MHz: 3,5 GHz-es sáv felső blokksávja,

3594-3600 MHz: 3,5 GHz-es sáv felső védősávja, nem elosztható,

3600-3700 MHz: 3,7 GHz-es sáv alsó blokksávja,

3700-3800 MHz: 3,7 GHz-es sáv felső blokksávja.

18.2. A 3,5 GHz-es sáv blokksávjainak részekre osztása

SávmegnevezésAlsó blokksávFelső blokksáv
1. blokk3410-3424 MHz3510-3524 MHz
1. szétválasztó sáv3424-3427,5 MHz3524-3527,5 MHz
2. blokk3427,5-3441,5 MHz3527,5-3541,5 MHz
2. szétválasztó sáv3441,5-3445 MHz3541,5-3545 MHz
3. blokk3445-3459 MHz3545-3559 MHz
3. szétválasztó sáv3459-3462,5 MHz3559-3562,5 MHz
4. blokk3462,5-3476,5 MHz3562,5-3576,5 MHz
4. szétválasztó sáv3476,5-3480 MHz3576,5-3580 MHz
5. blokk3480-3494 MHz3580-3594 MHz

18.3. A 3,7 GHz-es sáv blokkokra osztása

A 3600-3800 MHz sáv 20 darab 2×5 MHz-es duplex blokkból áll. A blokkok számozása 1től 20ig terjed. A sáv blokkokra osztása:

BlokkAlsó blokksávFelső blokksáv
13600-3605 MHz3700-3705 MHz
23605-3610 MHz3705-3710 MHz
33610-3615 MHz3710-3715 MHz
43615-3620 MHz3715-3720 MHz
53620-3625 MHz3720-3725 MHz
63625-3630 MHz3725-3730 MHz
73630-3635 MHz3730-3735 MHz
83635-3640 MHz3735-3740 MHz
93640-3645 MHz3740-3745 MHz
103645-3650 MHz3745-3750 MHz
113650-3655 MHz3750-3755 MHz
123655-3660 MHz3755-3760 MHz
133660-3665 MHz3760-3765 MHz
143665-3670 MHz3765-3770 MHz
153670-3675 MHz3770-3775 MHz
163675-3680 MHz3775-3780 MHz
173680-3685 MHz3780-3785 MHz
183685-3690 MHz3785-3790 MHz
193690-3695 MHz3790-3795 MHz
203695-3700 MHz3795-3800 MHz

18.4. A blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

18.5. Egy vállalkozás a 3,5 GHz-es sávban legfeljebb két blokk, a 3,7 GHz-essávban legfeljebb négy blokk frekvenciahasználati jogosultságával,illetve jogával rendelkezhet.

18.6. Amennyiben valamely vállalkozás a 3,5 GHz-es sávban két szomszédos blokkfrekvenciahasználati jogosultságával rendelkezik, úgy ezen két blokk és a köztük lévő szétválasztó sáv együttesével egyetlen felhasználói blokkot kell létrehoznia.

18.7. a 3,5 GHz-es sávban a szétválasztó sávokat az adott szétválasztó sávotközrefogó két blokk jogosultja felhasználhatja a kölcsönös zavarásokkezelésére közöttük létrejött megállapodás alapján. Afrekvenciahasználati jogosult felhasználói sávja tartalmazza ajogosultságból származó blokkot, továbbá a megállapodás alapján használt szétválasztó sávot (illetve sávokat, ha mindkét oldali blokkszomszéddal létrejött megállapodás).

18.8. a 3,7 GHz-es sáv blokkjainak összevonásával felhasználói blokkokképezhetők, amelyek nagyságát és mennyiségét a versenyeztetési eljáráskiírási dokumentációjában a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságállapítja meg.

18.9. Amennyiben valamely jogosult valamilyen okból a 18.5. alpontban megszabotthatárértéket túllépi, úgy ennek az állapotnak a létrejöttétől számított 1 éven belül köteles a 18.5. alpont szerinti állapotot megvalósítani.

18.10. Ha a 18.9. alpont szerinti kötelezettségét az érintett jogosult nemteljesíti, akkor a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság versenyeztetésieljárást hirdet a többletblokk(ok) elosztása érdekében, hogy a 18.5.alpont szerinti állapot helyreálljon. A versenyeztetési eljárás tárgyátképező blokkot (blokkokat) az érintett jogosult határozhatja meg. Ha ezt nem teszi, akkor a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság állapítja meg a versenyeztetési eljárás tárgyát képező blokkot (blokkokat).

Ha atöbbletblokk(ok) versenyeztetése során valamely blokk nem kel el, ezzel a blokkal a továbbiakban a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságrendelkezik.

18.11. a frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú, és afrekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak a frekvenciasávtekintetében részben és egészben is átruházható, amennyiben ettől eltérő előírást a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság nem határoz meg. A frekvenciahasználatijogosultság, illetve jog részben csak a legalább két blokkot tartalmazófelhasználói blokk tekintetében ruházható át. Azonban ilyen részbeniátruházás során is a blokkok tekintetében csak egészben történőátruházás lehetséges.

18.12. a rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén azátviteli jelutak frekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - helyhez kötött állomás

alsó

felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - helyhez kötött állomás
helyhez kötött állomás - felhasználói állomás

felső

helyhez kötött állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

18.13. Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikusátvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikushírközlő hálózatokat.

18.14. Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

18.15. A kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnál: 23 dBW/MHz,

felhasználói állomásnál: -5 dBW/MHz.

A fentihatárértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyanmegfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkoraszintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékekeredményeznek.

18.16. Automatikus adóteljesítmény-szabályozás (ATPC) szükséges. Az ATPC minimális tartománya: 15 dB.

18.17. Blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztika

Amennyiben aszomszédos blokkok jogosultjai között megállapodás másként nemrendelkezik, az alábbi blokkszéli maszk követelményeket kellteljesíteni.

FrekvenciaeltérésMaximális kimenőteljesítmény-sűrűség
[dBW/MHz]
ÄF = 0-36
0 < ÄF < A-36 - 41·(ÄF/A)
ÄF = A-77
A < ÄF < B-77 - 12·((ÄF - A)/(B - A))
ÄF ≥ B-89

a fenti táblázatban ?F a kijelölt blokk szélétől számított relatív(százalékos) frekvenciaeltérést jelenti. A viszonyítás a kijelöltblokkra és annak sávszélességére vonatkozik. Ha a blokk jogosultja a18.7. alpont szerint a szétválasztó sávot vagy annak egy részét isfelhasználja, akkor kijelölt blokknak az így megnövelt sávszélességgelrendelkező blokkot kell tekinteni. A 18.6. és 18.8. alpont szerintiösszevonásból származó felhasználói blokkot kijelölt blokknak kelltekinteni. Amennyiben a szomszédos kijelölt blokkok eltérősávszélességűek, akkor a nagyobb sávszélességű blokknál a szomszédos,kisebb sávszélességű blokk blokkszéli maszk követelményeit kellteljesíteni.

Az A és B paraméter számítási állandó.

A = 20%,

B = 35%.

18.18. Mozgószolgálati rendszerekben a 18.17. alpont csak helyhez kötött állomásokra alkalmazandó.

18.19. a frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - a rádiórendszerekvevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nememelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehettérni.

18.20. Amennyiben két állomás között zavarás van, az állomások jogosultjai közöttimegállapodás alapján kell eljárni a zavarás kiküszöbölése érdekében.Amennyiben ilyen megállapodás nincs, úgy a később engedélyezett zavaróállomás üzemeltetőjét terheli intézkedési kötelezettség a zavaráskiküszöbölésére, továbbá a későbbi rádióengedéllyel rendelkező zavartvevőállomás nem tarthat igényt védelemre.

18.21. Mozgószolgálati rendszerek országhatár-közeli sugárzása a 3,5 GHz-es sávban az RR5.430A lábjegyzet szerint:

bármelyállomásból származó felületi teljesítménysűrűség az országhatáron aföldfelszín feletti 3 m magasságban a működési idő legalább 80 %-ábannem haladhatja meg a
-154,5 dBW/m2/4kHz értéket.

II. fejezet

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLAT

1. a 14-148,5 kHz és a 2502-25 550 kHz közötti sávrészekben az állandóhelyűszolgálat keretében üzemelő pont-pont és pont-többpont összeköttetésekjellemzői

1.1. Sugárzási jellemzők és korlátozásai

Sávszélesség:minél kevésbé térjen el a szükséges sávszélességtől, amelynekmeghatározásához figyelembe kell venni az RR 1. Függeléket és az ITU-RSM.1138 Ajánlást (RR 3.9 Bekezdés).

Adásmód:

a) A3E adásmódra új frekvenciakijelölés nem adható ki (RR 24.1 Bekezdés);

b) F3E és G3E tilos (RR 24.2 Bekezdés);

c) a 90-148,5 kHz közötti sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek (RR 5.64 nemzetközilábjegyzet).

Az antennára vonatkozó követelményeket az ITU-R F.162-3 Ajánlás tartalmazza.

1.2. Rádióberendezésekre és rendszerekre vonatkozó egyéb követelmények

Frekvenciatűrés: RR 2. Függelék (RR 3.5 Bekezdés). Ajánlott még az ITUR SM.1045-1Ajánlás. A rövidhullámú frekvenciasávokban működő, automatikusfrekvenciaszabályozás nélküli rendszerekre alkalmazandó az ITU-R F.349-5 Ajánlás.

Mellékhullámsugárzás, illetve mellékhullám tartományú sugárzás: RR 3. Függelék (RR3.6 Bekezdés). Ajánlott még az ITU-R SM.329-10 Ajánlás.

A közép- ésrövidhullámú frekvenciasávokban működő frekvenciaadaptív rendszerekrevonatkozó általános követelményeket az RR 729. (WRC97) Határozat, azITU-R F.1110-3 és SM.1266 Ajánlások tartalmazzák.

2. a 440-450 MHz sávú pont-pont és pont-többpont rádió-összeköttetéseksávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatorna-
osztás [kHz]
Ellátási kiterjedésFrekvencia-
használat jellege
Adási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
442-44512,5

eltolt 12,5

helyi, körzeti--161. csatorna *

442,00625

eltolt 161. csatorna

442,0125

400. csatorna *

444,99375

eltolt 399. csatorna

444,9875

-
447-45012,5

eltolt 12,5

helyi, körzeti --561. csatorna *

447,00625

eltolt 561. csatorna

447,0125

800. csatorna *

449,99375

eltolt 799. csatorna

449,9875

-
442-445/
447-450
12,5

eltolt 12,5

helyi, körzeti-központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik161. csatorna *

442,00625/447,00625

eltolt 161. csatorna

442,0125/447,0125

400. csatorna *

444,99375/449,99375

eltolt 399. csatorna

444,9875/449,9875

5

* CEPT T/R 25-08 (2005) szerint

2.1. A rádiótelefon típusú állandóhelyű alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői:

2.1.1. Az állandóhelyű szolgálat állomásain - a felhasználási módtól függően - aberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatbanmegadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzítettberendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

Állomás működési kategóriák

Berendezés kategóriák a felhasználási mód szerint

Helyhez nem kötött állomásként használvaÁtjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használvaEgyéb állandó telephelyű

vagy helyhez kötött állomásként

használva

Változó telephelyű állomás-Base stationMobile station
Állandóhelyű állomás-Base stationMobile station
Központi állomás-Base station-
Gyűjtő állomás-Base station-

2.1.2. a "Base Station" kategóriájú berendezések esetén a táblázatban felsoroltműszaki jellemzők megkövetelt határértékei:

Duplex/félduplex rendszer

Szimplex/egyfrekvenciás rendszer

Adó frekvenciapontosság"Base Station"-ra előírt érték"Base Station"-ra előírt érték
Adó intermodulációs csillapítás>70 dB>40 dB
Vevő intermodulációs elnyomás>70 dB>65 dB

2.1.3. a már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomásokberendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg a2.1.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, azavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

2.1.4. Egyfrekvenciás "Base Station" kategóriájú berendezés esetén, ha az zavarást okoz vagyszenved, és nem éri el a 70 dB adóoldali intermodulációs csillapítást és a 70 dB vevő intermodulációs elnyomás értéket, az ebből eredőzavarelhárításról a bázisállomás engedélyese köteles gondoskodni.

3. Pont-pont rendszerek, valamint rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitelsávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [GHz]AlkalmazásCsatorna-
osztás
[MHz]
Kapacitás [Mbit/s]Duplex távolság [MHz]Antennára juttatott teljesítmény maximuma
[dBW]
Minimális antenna-
nyereség [dBi]
Maximális EIRP [dBW]

Szakasz hosszúság = L [km]

1,375-1,4

1,427-1,452

1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

1,75

min. 2

52

5

30

Ha L ≥ 20 km, akkor 40

Ha L < 20 km, akkor 40 - 20lg(20/L)

2
3,5

min. 4

4

2,07-2,11

2,245-2,29

2 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

1,75min. 2

175

3

30

Ha L ≥ 20 km, akkor 40

Ha L < 20 km, akkor 40 - 20lg(20/L)

3,5min. 4
7min. 8
14min. 16

3,4-3,8

3,5 GHz-es és 3,7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

1,75

100

13

17

23 dBW/MHz

3,5
7
14
3,8-4,24 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek29min

140/155

213330Ha L ≥ 30 km, akkor 50

Ha L < 30 km, akkor 50 - 20lg(30/L)

5,925-6,425Alsó 6 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek29,65min

140/155

252,04440Ha L ≥ 25 km, akkor 40

Ha L < 25 km, akkor 40 - 20lg(25/L)

6,425-7,125Felső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek40min

140/155

340440Ha L ≥ 25 km, akkor 40

Ha L < 25 km, akkor 40 - 20lg(25/L)

7,425-7,725

Felső 7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

1,75min. 2

154

10

30

Ha L ≥ 20 km, akkor 40

Ha L < 20 km, akkor 40 - 20lg(20/L)

3,5min. 4
7min. 8
14min. 16
7,725-7,97 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitelAnalóg rend-
szerekre:

tv: 28
rádió: 1,75

03040

7,9-8,5

8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek

1,75min. 2

154 vagy 310

10

30

Ha L ≥ 20 km, akkor 40

Ha L < 20 km, akkor 40 - 20lg(20/L)

3,5min. 4
7min. 8
14min. 16
10-10,6810 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitelAnalóg rend-
szerekre:

tv: 28
rádió: 1,75

0
(10,6-10,68 GHz
sávban: -3)
3040
10,7-11,711 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek40min.

140/155

5301030Ha L ≥ 14 km, akkor 50

Ha L < 14 km, akkor 50 - 20lg(14/L)

12,75-13,25

13 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

266

10

30

Ha L ≥ 12 km, akkor 50

Ha L < 12 km, akkor 50 - 20lg(12/L)

7min. 8
14min. 16
28min. 34

14,5-15,35
sávon belüli
részsávok:
14,5-14,76
14,923-15,18

15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

420

10

30

Ha L ≥ 10 km, akkor 50

Ha L < 10 km, akkor 50 - 20lg(10/L)

78
16
1416
34

14,5-14,62
15,23-15,35

15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

728

10

30

Ha L ≥ 10 km, akkor 50

Ha L < 10 km, akkor 50 - 20lg(10/L)

78
16
1416
34

17,7-19,7

18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

27,5min. 34

1010

10
(a 18,6-18,8 GHz sávban: -3)

30

Ha L ≥ 9 km, akkor 55

Ha L < 9 km, akkor 55 - 20lg(9/L)

55min. 140/155
21,2-21,4
22,6-23
22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitelAnalóg rendszerekre:

tv: 28
rádió: 1,75

03040

22-22,6
23-23,6
sávokon belüli
részsávok:
22-22,442
23-23,442

23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

1008

0

30

Ha L ≥ 7 km, akkor 50

Ha L < 7 km, akkor 50 - 20lg(7/L)

7min. 8
14min. 16
28min. 34
24,25-24,524 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átvitelAnalóg rendszerekre:

tv: 28
rádió: 1,75

03040

24,5-26,5

26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

1008

0

30

Ha L ≥ 7 km, akkor 50

Ha L < 7 km, akkor 50 - 20lg(7/L)

7min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140

31-31,3
31,5-31,8

31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

140 vagy 514, illetve TDD

0

30

Ha L ≥ 5 km, akkor 50

Ha L < 5 km, akkor 50 - 20lg(5/L)

7min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140

37-39,5
sávon belüli

részsávok:

37-37,926

38,178-39,186

38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5min. 2

1260

0

30

Ha L ≥ 4 km, akkor 50

Ha L < 4 km, akkor 50 - 20lg(4/L)

7min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140
48,5-50,249 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek3,5
7
14
28
884035
51,4-52,652 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek14
28
56
616030
55,78-5756 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek3,5
7
14
28
56
616
vagy TDD
55,78-56,26 GHz sávban:
-26 dB(W/MHz),
máshol 0
30
57-5958 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek50
100
TDD-203025
71-76
81-86
76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerekFDD esetén nincs meghatározva, vagy TDD03855

Digitális pont-pontrendszereknél az interferenciás minőségcsökkenésre az ECC/REC/(01)05Ajánlás alapján az alábbi értékek alkalmazandók:

- Egyedi minőségcsökkenés: max. 0,4 db

- Állandóhelyű szolgálati alkalmazásokból származó összesítettminőségcsökkenés: max. 3 db

- Valamennyi rádiószolgálati alkalmazásból származó összesítettminőségcsökkenés: max. 4 db

4. a 2500-2690 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működőföldfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználatikövetelményei

4.1. a sáv részsávokra osztását, a blokksávok részekre osztását, afelhasználás célját, az elosztás módját, a frekvenciahasználatijogosultságra, illetve jogra vonatkozó rendelkezéseket az I. fejezet 17. pont 17.1-17.9. alpontja, a sugárzás alapkövetelményét ésblokkspecifikus követelményét az I. fejezet 17. pont 17.15. és 17.16.alpontja, a blokkok jogosultjai által okozott kölcsönös zavaráskezelését az I. fejezet 17. pont 17.19. és 17.20. alpontja adja meg.

4.2. a rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén azátviteli jelutak frekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - központi állomás

alsó

felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - központi állomás
központi állomás - felhasználói állomás

felső

központi állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

4.3. a felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetveolyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikusátvitelnek.

4.4. Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikusátvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikushírközlő hálózatokat.

4.5. A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.

4.6. Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670-2690 MHz sávrészben: 13 dBW(RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).

4.7. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény központi állomásnál ésátjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányulóösszeköttetésénél:

maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.

Bizonyostelepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magasantennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték ismegengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a felhasználóiállomások blokkolásának kockázatát.

4.8. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt isbeleértve) felhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a központiállomás felé irányuló összeköttetésénél:

állandó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz,

változó telephelyű felhasználói állomásnál:
maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,

átjátszóállomásnál:
maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.

4.9. Központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás blokkon kívüli sugárzásának követelményeaz állomásra vonatkozó alapkövetelmény (I. fejezet 17. pont 17.15.alpont) és blokkspecifikus követelmény (I. fejezet 17. pont 17.16.alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A blokkon kívülisugárzás követelménye a 2500-2690 MHz sáv azon részére határozható meg,amely kívül esik az állomás frekvenciablokkjánaktartományán/tartományain.

4.10. a 4.7-4.9. alpontban és az I. fejezet 17. pont 17.15. és 17.16.alpontjában meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, haolyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalábbakkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 4.7-4.9. alpont és az I. fejezet 17. pont 17.15. és 17.16. alpontja szerinti határértékekeredményeznek.

4.11. a frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai között létrejött két-,illetve többoldalú megállapodás alapján - az összes érintett félbeleegyezése esetén - a 4.7-4.10. alpontban és az I. fejezet 17. pont17.15. és 17.16. alpontjában meghatározottaknál kevésbé szigorú műszakiparaméterek is alkalmazhatók.

5. a 3400-3800 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működőföldfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználatikövetelményei

5.1. a sáv részsávokra és blokkokra osztását, a blokksávok részekre osztását, a felhasználás célját, a frekvenciahasználati jogosultságra, illetvejogra, a felhasználói sáv, illetve felhasználói blokk kialakításáravonatkozó rendelkezéseket, egyes teljesítményjellemzőket és az állomások közötti esetleges zavarások kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az I.fejezet 18. pont 18.1-18.11., 18.13., 18.14., 18.19. és 18.20. alpontja, blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztikát központi állomásokra az I. fejezet 18. pont 18.17. alpontja adja meg.

5.2. Az állandóhelyű szolgálati rendszerek pont-pont, vagy pont-többpont struktúrájúak lehetnek.

5.3. a rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. Pont-többpontrendszereknél FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - központi állomás

alsó

felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - központi állomás
központi állomás - felhasználói állomás

felső

központi állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

5.4. a felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetveolyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikusátvitelnek.

5.5. A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.

5.6. Pont-pont rendszerek esetén az ERC/REC 14-03 Ajánlás B melléklet B2. pontjában,illetve az ERC/REC 12-08 Ajánlás B melléklet 2. rész B2.2.3. pontjábanmegadott csatornaosztási értékektől eltérő csatornaosztások isalkalmazhatók.

5.7. Pont-pont rendszerekben a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke: 23 dBW/MHz.

5.8. Pont-többpont rendszerekben a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál: 23 dBW/MHz,

beltéri felhasználói állomásnál: 12 dBW/MHz,

kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló ágánál: 20 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és - amennyiben van - az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fentihatárértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyanmegfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkoraszintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékekeredményeznek.

5.9. a 3,5 GHz-es sávú FWA alkalmazásokra az országhatárokhoz közeli sugárzási feltételek a szomszédos országokkal kötött nemzetközi megállapodásokalapján az alábbiak:

FDD átvitelnél preferencia a "pr" jelölésű frekvenciasávokban, diszpreferencia a "-" jelölésű frekvenciasávokban van.

Preferenciaesetén az országhatáron olyan az átsugárzás, hogy a szomszédos országterületén, 15 km-re az országhatártól a felületi teljesítménysűrűségmaximális értéke
-122 dB(W/(m2·MHz)).

Diszpreferencia esetén az országhatár vonalában a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke -122 dB(W/(m2·MHz)).

Magyarország preferenciáit és diszpreferenciáit az alábbi táblázat mutatja. AholMagyarországot preferencia illeti, ott a szomszédos országnakdiszpreferenciája van. Ahol Magyarország diszpreferenciával rendelkezik, ott a szomszédos országnak van preferenciája.

Szeg-
mens
Frekvenciasáv
[MHz]
AUTSVKUKRROUSRBHRVSVNAUT SVKSVK UKRUKR ROUROU SRBSRB HRVHRV SVNSVN AUT
13410-3417
3510-3517
pr-prpr-pr---pr----
23417-3424
3517-3524
-pr------------
33424-3431
3524-3531
prprprprprprprprprprprprprpr
43431-3438
3531-3538
pr---pr---------
53438-3445
3538-3545
--pr---pr----pr--
63445-3452
3545-3552
prprprprprprprprprprpr-prpr
73452-3459
3552-3559
---pr----------
83459-3466
3559-3566
----pr---------
93466-3473
3566-3573
prprprprprprprprprprprprprpr
103473-3480
3573-3580
-----pr--------
113480-3487
3580-3587
-prpr---prprpr-----
123487-3494
3587-3594
prpr-prprprpr---prprprpr

A TDD állomások a nemzetközi koordináció tekintetében harmadlagosnak minősülnek.

6. Az 5725-5875 MHz sávban működő állandó és változó telephelyű digitális,pont-pont struktúrájú szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszakikövetelményei

6.1. Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek megengedettek.

6.2. A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: min. 10 dB.

6.3. Olyan, az 5725-5850 MHz sávban működő rádiómeghatározó rendszerekkel valóösszeférhetőséget biztosító zavarcsökkentő módszerek használataszükséges, amelyek legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint a DFs zavarcsökkentő módszert alkalmazó BFWA-kra vonatkozó MSZ EN 302 502szabványban leírt érzékelési, működési és válaszadási követelmények.

6.4. Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) alkalmazása kötelező. A TPC minimális átfogása: 12 dB.

6.5. Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

6.6. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke, ha legalább az egyik állomás telephelye Budapest közigazgatási területénvan:

maximális átlagos EIRP = 6 dBW.

6.7. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke,amennyiben az állomások telephelyei nem Budapest közigazgatási területén vannak.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP érték az áthidalt távolságtól függ.

Ha L ≥ 30 km, akkor a maximális átlagos EIRP = 21 dBW,

ha L < 30 km, akkor a maximális átlagos EIRP = (6 + 0,5L) dBW,

ahol L az áthidalt távolság km-ben.

6.8. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége ? = 0° elevációs szög esetén, ha legalább az egyik állomás telephelye Budapest közigazgatási területén van:

maximális átlagos EIRP-sűrűség = -7 dBW/MHz.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a ? elevációs szög függvényében:

Elevációs szögMaximális átlagos EIRP-sűrűség
[dBW/MHz]
Č < 8°-7
8° ≤ Č < 32°-(2,68 + 0,54Č)
32° ≤ Č < 50°-20
50° ≤ Č-(10 + 0,2Č)

6.9. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége,amennyiben az állomások telephelyei nem Budapest közigazgatási területén vannak.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség érték ? = 0° elevációs szög esetén az áthidalt távolság függvényében:

ha L ≥ 30 km, akkor a maximális átlagos EIRP-sűrűség = 8 dBW/MHz,

ha L < 30 km, akkor a maximális átlagos EIRP-sűrűség = (-7 + 0,5L) dBW/MHz,

ahol L az áthidalt távolság km-ben.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a ? elevációs szög és az L áthidalt távolság függvényében:

Elevációs szögMaximális átlagos EIRP-sűrűség
[dBW/MHz]
Č < 8°-7 + 0,5L
8° ≤ Č < 32°-(2,68 + 0,54Č - 0,5L)
32° ≤ Č < 50°-20 + 0,5L
50° ≤ Č-(10 + 0,2Č - 0,5L)

Ha L > 30 km, akkor L = 30 km értékkel kell számolni.

7. Az 5725-5875 MHz sávban működő állandó és változó telephelyű digitális,pont-többpont és általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyűvezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek sávhasználatifrekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

7.1. Csak kiterjesztett spektrumú, valamint OFDM rendszerek megengedettek.

7.2. A kiterjesztett spektrumú rendszerek jelfeldolgozási nyeresége: min. 10 dB.

7.3. Olyan, az 5725-5850 MHz sávban működő rádiómeghatározó rendszerekkel valóösszeférhetőséget biztosító zavarcsökkentő módszerek használataszükséges, amelyek legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint a DFs zavarcsökkentő módszert alkalmazó BFWA-kra vonatkozó MSZ EN 302 502szabványban leírt érzékelési, működési és válaszadási követelmények.

7.4. Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) alkalmazása kötelező. A TPC minimális átfogása: 12 dB.

7.5. Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

7.6. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP értéke:

pont-többpont rendszernél: maximális átlagos EIRP = 6 dBW,

általános többpont rendszernél: maximális átlagos EIRP = 3 dBW.

7.7. Az állomások kisugárzásának legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűsége ? = 0° elevációs szög esetén:

pont-többpont rendszernél: maximális átlagos EIRP-sűrűség = -7 dBW/MHz,

általános többpont rendszernél: maximális átlagos EIRP-sűrűség = -10 dBW/MHz.

A legnagyobb megengedett átlagos EIRP-sűrűség a Č elevaciós szög függvényében:

pont-többpont és általános többpont rendszerek központi állomásainál, valamint olyanfelhasználói állomásainál, amelyek körsugárzó antennával vagyszektoriális antennával rendelkeznek:

Elevációs szög

Maximális átlagos EIRP-sűrűség
[dBW/MHz]

pont-többpont rendszeráltalános többpont rendszer
Č < 4°-7-10
4° ≤ Č ≤ 15°-(2,2 + 1,2Č)-(5,2 + 1,2Č)
15° < Č-(18,4 + 0,15Č)-(21,4 + 0,15Č)

pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan felhasználói állomásainál,amelyek vonalsugárzó (pont-pont) antennával rendelkeznek:

Elevációs szög

Maximális átlagos EIRP-sűrűség
[dBW/MHz]

pont-többpont rendszeráltalános többpont rendszer
Č < 8°-7-10
8° ≤ Č < 32°-(2,68 + 0,54Č)-(5,68 + 0,54Č)
32° ≤ Č < 50°-20-23
50° ≤ Č-(10 + 0,2Č)-(13 + 0,2Č)

8. a 7 GHz-es sávú analóg rádió- és televízióhíranyag-, valamint-műsor-átviteli rendszerek csatornahasználati követelményei

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHzcsatornaosztású tvátviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépifrekvenciája csatorna sorszám szerint:

T17743 MHz
T27771 MHz
T37799 MHz
T47827 MHz
T57855 MHz
T67883 MHz

a rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHzsávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. Arádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxR01), (TxR02), …, (TxR16),

ahol

Tx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Tx = T1, T2, ..., T6.

Például:

T5R09 jelentése: a T5 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

9. a 10 GHz-es sávú analóg rádió- és televízióhíranyag-, valamint-műsor-átviteli rendszerek csatornahasználati követelményei

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHzcsatornaosztású tvátviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépifrekvenciája csatorna sorszám szerint:

T0110 028 MHzT1210 336 MHz
T0210 056 MHzT1310 364 MHz
T0310 084 MHzT1410 392 MHz
T0410 112 MHzT1510 420 MHz
T0510 140 MHzT1610 448 MHz
T0610 168 MHzT1710 476 MHz
T0710 196 MHzT1810 504 MHz
T0810 224 MHzT1910 532 MHz
T0910 252 MHzT2010 560 MHz
T1010 280 MHzT2110 588 MHz
T1110 308 MHzT2210 616 MHz
T2310 644 MHz

a rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHzsávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. Arádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxxR01), (TxxR02), …, (TxxR16),

ahol

Txx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Txx = T01, T02, ..., T23.

Például:

T15R09 jelentése: a T15 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

10. a 22 GHz-es sávú analóg rádió- és televízióhíranyag-, valamint-műsor-átviteli rendszerek csatornahasználati követelményei

A 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

Egyirányú (szimplex) csatornák:

T0121 217 MHz,
T0221 245 MHz,
T0321 273 MHz,
T0421 301 MHz,
T0521 329 MHz,
T0621 357 MHz,
T0721 385 MHz.

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható csatornák:

T1122 617 MHz,T2122 813 MHz,
T1222 645 MHz,T2222 841 MHz,
T1322 673 MHz,T2322 869 MHz,
T1422 701 MHz,T2422 897 MHz,
T1522 729 MHz,T2522 925 MHz,
T1622 757 MHz,T2622 953 MHz,
T1722 785 MHz,T2722 981 MHz.

Kétirányú használat esetén a csatornák duplex párba állításának módja:

(T11)/(T21), (T12)/(T22), …, (T17)/(T27).

a rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHzsávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. Arádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxxR01), (TxxR02), …, (TxxR16),

ahol

Txx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Txx = T01, T02, …, T07,

T11, T12, …, T17,

T21, T22, …, T27

Például:

T15R09 jelentése: a T15 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

11. a 24,5-26,5 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működőföldfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználatikövetelményei

11.1. A sáv részsávokra osztása

24 500-24 549 MHz: alsó védősáv, nem elosztható,

24 549-25 445 MHz: alsó blokksáv,

25 445-25 557 MHz: középső védősáv, nem elosztható,

25 557-26 453 MHz: felső blokksáv,

26 453-26 500 MHz: felső védősáv, nem elosztható.

11.2. a blokksávok 32 darab duplex alapblokkból állnak. Az alapblokkokszámozása 1től 32ig terjed. A blokksávok alapblokkokra osztása:

AlapblokkAlsó blokksávFelső blokksáv
124 549-24 577 MHz25 557-25 585 MHz
224 577-24 605 MHz25 585-25 613 MHz
324 605-24 633 MHz25 613-25 641 MHz
424 633-24 661 MHz25 641-25 669 MHz
524 661-24 689 MHz25 669-25 697 MHz
624 689-24 717 MHz25 697-25 725 MHz
724 717-24 745 MHz25 725-25 753 MHz
824 745-24 773 MHz25 753-25 781 MHz
924 773-24 801 MHz25 781-25 809 MHz
1024 801-24 829 MHz25 809-25 837 MHz
1124 829-24 857 MHz25 837-25 865 MHz
1224 857-24 885 MHz25 865-25 893 MHz
1324 885-24 913 MHz25 893-25 921 MHz
1424 913-24 941 MHz25 921-25 949 MHz
1524 941-24 969 MHz25 949-25 977 MHz
1624 969-24 997 MHz25 977-26 005 MHz
1724 997-25 025 MHz26 005-26 033 MHz
1825 025-25 053 MHz26 033-26 061 MHz
1925 053-25 081 MHz26 061-26 089 MHz
2025 081-25 109 MHz26 089-26 117 MHz
2125 109-25 137 MHz26 117-26 145 MHz
2225 137-25 165 MHz26 145-26 173 MHz
2325 165-25 193 MHz26 173-26 201 MHz
2425 193-25 221 MHz26 201-26 229 MHz
2525 221-25 249 MHz26 229-26 257 MHz
2625 249-25 277 MHz26 257-26 285 MHz
2725 277-25 305 MHz26 285-26 313 MHz
2825 305-25 333 MHz26 313-26 341 MHz
2925 333-25 361 MHz26 341-26 369 MHz
3025 361-25 389 MHz26 369-26 397 MHz
3125 389-25 417 MHz26 397-26 425 MHz
3225 417-25 445 MHz26 425-26 453 MHz

11.3. Az alapblokkok összevonásával felhasználói blokkok képezhetők.

11.4. a felhasználói blokkok országos kiterjedésűek. Az egyes felhasználóiblokkokat 28 MHz-es védősáv választja el egymástól.

11.5. a felhasználói blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlésiszolgáltatás nyújtására, valamint az elektronikus hírközlés üzemvitelicéljaira használhatók.

11.6. Megvalósítható elektronikus hírközlő rendszerek:

állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek, valamint digitális pont-többpont rendszerek.

11.7. a rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitelű pont-többpont rendszereknél az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - központi állomás

felső

felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - központi állomás
központi állomás - felhasználói állomás

alsó

központi állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

11.8. Antennára juttatható maximális teljesítmény:

pont-pont rendszerek állomásainál: 0 dBW,

pont-többpont rendszerek állomásainál: 10 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

11.9. Pont-pont rendszerek állomásainál a kisugárzott teljesítmények maximális EIRPértéke az összeköttetés "L" távolságától függ.

Ha L ≥ 7 km, akkor max. EIRP = 50 dBW.

Ha L < 7 km, akkor max. EIRP = 50 - 20lg(7/L).

11.10. Pont-többpont rendszerek állomásainál a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál: 23 dBW/MHz,

beltéri felhasználói állomásnál: 12 dBW/MHz,

kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló ágánál: 20 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és - amennyiben van - az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fentihatárértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyanmegfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkoraszintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékekeredményeznek.

11.11. a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai egymászavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - arádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dBfédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönösmegállapodás alapján ettől el lehet térni.

11.12. Pont-többpont rendszerek TDD rendszerű központi állomásainak és átjátszóállomásainakengedélyezéséhez a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkjogosultjának hozzájárulása is szükséges, amennyiben ezen központiállomások, illetve átjátszóállomások telepítési pontjának 500 meskörnyezetében már van olyan központi állomás vagy átjátszóállomás, amely a szomszédos felhasználói blokkban működik. Az újonnan telepített TDDrendszerű állomás nem igényelhet védelmet az 500 mes környezetbenkorábban telepített, szomszédos frekvenciablokkban működő központiállomás vagy átjátszóállomás zavaró hatásával szemben [ECC/REC/(11)01 6. ajánlási pontja szerint].

11.13. Pont-többpont rendszerek központi állomásainak és átjátszóállomásainakengedélyezéséhez a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkjogosultjának hozzájárulása is szükséges, amennyiben ezen központiállomások, illetve átjátszóállomások telepítési pontjának 500 meskörnyezetében már van olyan TDD rendszerű központi állomás vagyátjátszóállomás, amely a szomszédos felhasználói blokkban működik. Azújonnan telepített állomás nem igényelhet védelmet az 500 meskörnyezetben korábban telepített, szomszédos felhasználói blokkbanműködő TDD rendszerű központi állomás vagy átjátszóállomás zavaróhatásával szemben [ECC/REC/(11)01 6. ajánlási pontja szerint].

11.14. a pont-pont rendszerek állomásai, valamint a pont-többpont rendszerekközponti állomásai és átjátszóállomásai egyedi engedélyezésikötelezettség alá esnek. A pont-többpont rendszerek felhasználóiállomásai mentesítve vannak az egyedi engedélyezési kötelezettség alól,de lehetőség van nyilvántartásba vételükre. A nyilvántartásba vételt afrekvenciahasználatra jogosult szolgáltatónak kell kérnie az engedélyező hatóságtól. A hatóság nyilvántartja a rádióengedély kiadásának, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját is.

11.15. a már rádióengedéllyel, illetve nyilvántartási bejegyzéssel rendelkezőállomásoknál meg kell újítani a rádióengedélyt, illetve anyilvántartásba vételt, amennyiben az állomásnak megváltozik valamelyolyan műszaki jellemzője, amely a rádiótechnikai beilleszkedésrehatással lehet (telepítési hely, használati frekvenciasáv,adósávszélesség, vevősávszélesség, kimenőteljesítmény, EIRP,EIRP-sűrűség, zajtényező, antennanyereség, antennairány,antennakarakterisztika). A beilleszkedési jellemzők megváltozásakövetkeztében kiadott új rádióengedélyben, illetve nyilvántartásbavételi megújítás során a korábbi időpontot fel kell váltani az újidőponttal.

11.16. a 26 GHz-es sáv állomásaihoz prioritás rendelhető. Amennyiben két állomás között szomszédblokkos zavarás van, az alacsonyabb prioritású állomásüzemeltetőjét terheli a zavarás kiküszöbölésére intézkedésikötelezettség (illetve vevőállomás esetén tűrési kötelezettség).

11.17. a szomszédblokkos zavarás kiértékelése szempontjából az állomások "A","B" vagy "C" prioritási kategóriába kerülhetnek.

Berendezés sávszélessége
[B]

Pont-pont rendszerek állomásai,
pont-többpont rendszerek központi állomásai és átjátszóállomásai

Pont-többpont rendszerek
felhasználói állomásai

Nyilvántartásba vétellelNyilvántartásba vétel nélkül
28 MHz
vagy kisebb
"A" kategória"A" kategória"C" kategória
nagyobb,
mint 28 MHz
"B" kategória"B" kategória"C" kategória

Az "A" kategóriájú állomások magasabb prioritással rendelkeznek, mint máskategóriájú állomások. Két "A" kategóriájú állomás közül az rendelkezikmagasabb prioritással, amelyiknél korábbi a rádióengedély kiadásának,illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontja.

A "B"kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az "A" kategóriájúállomások, de magasabb prioritással rendelkeznek, mint a "C" kategóriájú állomások. Két "B" kategóriájú állomás között az rendelkezik magasabbprioritással, amelyiknél korábbi a rádióengedély kiadásának, illetve anyilvántartásba vételnek az időpontja.

A "C"kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az "A" vagy "B"kategóriájú állomások. "C" kategóriájú állomásoknál egymás közöttidőponti különbségtétel nincs. Ezek az állomások nem igényelhetnekszomszédblokkos zavarvédelmet és nem okozhatnak káros zavarást "A" és"B" kategóriájú állomásoknak.

A táblázatban megadott sávszélesség (B) a berendezés névleges sávszélességéből (Bnom), adósávszélességéből (BTx) és vevősávszélességéből (BRx) származtatható, értéke azonos ezen sávszélességek közül a legnagyobbnak az értékével:

B = max (Bnom, BTx, BRx).

Amennyiben a BTx adósávszélesség vagy a BRx vevősávszélesség értéke nem ismert vagy nem áll rendelkezésre, akkor a táblázatban megadott B sávszélesség kiszámítási módja:

B = 1,6 Bnom

11.18. a határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóság csak azon állomások frekvenciahasználatátengedélyezi, amelyek a 3. melléklet szerinti, illetve a mindenkoraktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumban vagy aversenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában rögzített feltételeket kielégítik, vagy amelyekre ilyen dokumentum hiányában sikeres egyedinemzetközi koordinációt lefolytatott.

11.19. Egy vállalkozás a sávban legfeljebb 6 alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával rendelkezhet.

11.20. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználatijogosultság megszerzésétől számított 15 év.

12. 31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek csatornaelrendezései

12.1. Csatornaelrendezés a 31-31,3 GHz sávban

A csatornaelrendezést az ECC/REC/(02)02 Ajánlás teljesen meghatározza.

TDD és FDD duplexitás egyaránt alkalmazható.

TDD duplexitás esetén a csatornaelrendezést az ECC/REC/(02)02 Ajánlás mellékletének A) pontja adja meg.

FDD duplexitás esetén a csatornaelrendezést az ECC/REC/(02)02 Ajánlás mellékletének B) pontja adja meg. Ekkor a duplex távolság 140 MHz, és a duplex sávpárnak mind az alsó, mind a felső sávrésze benne van a 31-31,3 GHz sávban.

12.2. Csatornaelrendezés a 31-31,3/31,5-31,8 GHz sávban

Az alsó (31-31,3 GHz) sávrész csatornaelrendezését az ECC/REC/(02)02 Ajánlás mellékletének A) pontja adja meg.

A felső(31,5-31,8 GHz) sávrész csatornaelrendezése az alsó sávrészcsatornaelrendezéséből származtatható az alsó sávrész csatornáinak 514MHz-es eltolásával.

Ezen elrendezés csatornái mind TDD mind FDD duplexitással használhatók. FDD duplexitás esetén a duplex távolság 514 MHz.

III. fejezet

MŰHOLDAS MOZGÓSZOLGÁLAT

A 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek sávhasználati követelményei

1. Az 1980-2010 MHz (Föld-űr irány) és a 2170-2200 MHz (Föld-űr irány) sávban műholdas mozgószolgálati rendszer részére frekvenciahasználatijogosultságot szerző műholdas szolgáltatók (a továbbiakban: műholdasszolgáltatók) kiválasztása a 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsihatározat szerinti pályázati eljárás keretében történik.

2. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama 18 év. A jogosultságkezdete az 1. pont szerinti kiválasztási döntés időpontja.

3. A sáv csak szolgáltatás céljára használható.

4. a műholdas szolgáltatóknak az 1. pont szerinti kiválasztási döntéstőlszámított 24 hónapon belül teljesíteniük kell az alábbi követelményeket:

a) a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arraszolgáltatnia, hogy az SM/CM modul társítása tekintetében atesztkészültségi felülvizsgálat megtörtént, a műholdgyártásimegállapodásban jelzett építési szakaszoknak megfelelően. A vonatkozódokumentumot a műholdgyártó társaság írja alá, és abban feltüntetik aműholdtársítás befejezésének napját;

b) a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arraszolgáltatnia, hogy az EU-tagállamok területén belüli folyamatoskereskedelmi MSS szolgáltatásához szükséges számú műholdat sikeresenfelbocsátotta és orbitális pályára állította;

c) a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatnia arendszer sikeres frekvenciakoordinációjára a Nemzetközi Rádiószabályzatvonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

d) a műholdas szolgáltatónak egyértelmű bizonyítékot kell arraszolgáltatnia, hogy a műhold felbocsátására vonatkozó megállapodásbanmeghatározott számú műhold felhasználásával ténylegesen folyamatoskereskedelmi MSS szolgáltatást nyújt az EU tagállamai területén, lefedve a műholdas szolgáltató által pályázatában vállalt földrajzi területetaz MSS szolgáltatás kezdetének időpontjára.

5. a műholdas szolgáltatóknak a pályázatukban, illetve az 1. pont szerintieljárás során vállalt minden kötelezettségüket teljesíteniük kell.

6. a műholdas szolgáltatók kötelesek éves jelentést benyújtani a polgárifrekvenciagazdálkodó hatóságnak. A jelentésnek részleteznie kell aműholdas szolgáltató műholdas mozgószolgálati rendszerének fejlődésihelyzetét.

7. A polgári frekvenciagazdálkodó hatóság - az Eht. 12/A. § (7) bekezdésében foglalt előzetes egyeztetési kötelezettségre is figyelemmel - éventetájékoztatja az Európai Bizottságot, amennyiben hatósági felügyeletieljárása keretében megállapításra került, hogy a 3-6. pontbanmeghatározott feltételeket nem tartják be, illetve, ha hatóságifelügyeleti eljárása keretében jogkövetkezményt alkalmazott a 3-6.pontban foglaltak megsértése esetén.

IV. fejezet

AMATŐRSZOLGÁLAT

Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei

Frekvenciasáv

Szolgálati kategória

(FNFT)

Maxi-
mális
sávszé-
lesség
(kHz)

Legnagyobb adóteljesítmény (W)

Adásmód

Adásmód
(IARU jelöléssel)

Műholdas üzem
megenge-
dett
(+)

Engedélyfokozat

Kezdő

CEPT NoviceCEPTKezdőCEPT NoviceCEPT
135,7-137,4 kHzmásodlagos0,21A1A*távíró
137,4-137,6 kHzmásodlagos0,21A1D, F1Ddigitális mód
137,6-137,8 kHzmásodlagos0,21

A1A*

távíró

1810-1838 kHzelsődleges0,2101500A1A*
1838-1840 kHzelsődleges0,5101500A1A*, A1BA1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró
1840-1843 kHzelsődleges2,7101500A1A*, A1BA1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró
1843-1850 kHzelsődleges2,7101500A1A*, A1B

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

1850-2000 kHzmásodlagos2,710
3500-3580 kHzelsődleges0,2

25

501500

A1A*

távíró
3580-3600 kHzelsődleges0,5

25

501500

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró
3600-3800 kHzelsődleges2,7

25

501500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró
7000-7035 kHzelsődleges0,2251500

A1A*

távíró+
7035-7040 kHzelsődleges0,5251500

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró+
7040-7043 kHzelsődleges2,7251500A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3EA1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
7043-7100 kHzelsődleges2,7251500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, J2A*, J2B, J2E, J3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+
7100-7200 kHzelsődleges2,7251500
10 100-10 140 kHzmásodlagos0,21500A1A*távíró
10 140-10 150 kHzmásodlagos0,51500A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró
14 000-14 070 kHzelsődleges0,21500A1A*távíró+
14 070-14 099 kHzelsődleges0,51500A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
14 099-14 101 kHzelsődleges100

jeladók

+
14 101-14 112 kHzelsődleges2,71500A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
14 112-14 250 kHzelsődleges2,71500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró

+
14 250-14 350 kHzelsődleges2,71500
18 068-18 095 kHzelsődleges0,21500A1A*távíró+
18 095-18 109 kHzelsődleges0,51500A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
18 109-18 111 kHzelsődleges100

jeladók

+
18 111-18 120 kHzelsődleges2,71500A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
18 120-18 168 kHzelsődleges2,71500A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő, távíró+
21 000-21 070 kHzelsődleges0,2251500

A1A*

távíró+
21 070-21 110 kHzelsődleges0,5251500A1A*, A1B, F1A*, F1BA1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
21 110-21 120 kHzelsődleges2,7251500

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F

digitális mód, távbeszélő (SSB kivételével), távíró+
21 120-21 149 kHzelsődleges0,5251500A1A*, A1B, F1A*, F1BA1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
21 149-21 151 kHzelsődleges100

jeladók

+
21 151-21 450 kHzelsődleges2,7251500

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő, távíró+
24 890-24 915 kHzelsődleges0,21500A1A*távíró+
24 915-24 929 kHzelsődleges0,51500A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
24 929-24 931 kHzelsődleges100

jeladók

+
24 931-24 940 kHzelsődleges2,71500A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
24 940-24 990 kHzelsődleges2,71500A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő, távíró+
28-28,07 MHzelsődleges0,2

25

501500

A1A*

távíró+
28,07-28,19 MHzelsődleges0,5

25

501500

A1A*, A1B, F1A*, F1B

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró+
28,19-28,225 MHzelsődleges100

jeladók

+
28,225-28,3 MHzelsődleges2,7

25

501500

F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő, távíró, jeladók+
28,3-28,32 MHzelsődleges2,7

25

501500A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
28,32-29,2 MHzelsődleges2,7

25

501500A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő, távíró+
29,2-29,3 MHzelsődleges6

25

501500

A3E, F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró+
29,3-29,52 MHzelsődleges6

műholdas űr-Föld irány

+
29,52-29,7 MHzelsődleges6

25

501500

A3E, F3E, J3E, R3E

A1A*, A1B, A2A*, A2B, A3E, F1A*, F1B, F2A*, F2B, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő, távíró+
50-50,1 MHzmásodlagos0,5ERPmax = 10A1A*, F1A*távíró
50,1-50,5 MHzmásodlagos2,7ERPmax = 10A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő, távíró
50,5-52 MHzmásodlagos12ERPmax = 10A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
70-70,5 MHzmásodlagos12ERPmax = 10A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
144-144,11 MHzelsődleges0,5

10

251000

A1A*

távíró+
144,11-144,15 MHzelsődleges0,5

10

251000

A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1D

digitális mód, távíró+
144,15-144,18 MHzelsődleges2,7

10

251000

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró+
144,18-144,36 MHzelsődleges2,7

10

251000

A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3E

távbeszélő (SSB), távíró+
144,36-144,4 MHzelsődleges2,7

10

251000

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró+
144,4-144,49 MHzelsődleges0,5100

jeladók

+
144,5-144,794 MHzelsődleges20

10

251000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód+
144,794-144,99 MHzelsődleges12

10

251000

A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

digitális mód+
144,99-145,194 MHzelsődleges12

10

251000

F3E
(átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)
+
145,194-145,594 MHzelsődleges12

10

251000

F3E

távbeszélő (FM)+
145,594-145,794 MHzelsődleges121000F3E
(átjátszó kimenet)
távbeszélő (FM)
(átjátszó kimenet)
+
145,794-145,806 MHzelsődleges12

10

251000

F3E

távbeszélő (FM)+
145,806-146 MHzelsődleges12

10

251000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód+
kizárólag műholdas üzem megengedett
430-432 MHzmásodlagos2,71025

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró
432-432,1 MHzelsődleges0,5251000

A1A*

távíró
432,1-432,4 MHzelsődleges2,7251000

A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3E

digitális mód, távbeszélő (SSB), távíró
432,4-432,5 MHzelsődleges0,5100

jeladók

432,5-432,994 MHzelsődleges12101000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód
432,994-433,394 MHzelsődleges12

10

101000

F3E (átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)
433,394-433,6 MHzelsődleges12

10

101000

F3E

távbeszélő (FM)
433,6-434,594 MHzelsődleges20101000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód
434,594-435 MHzelsődleges121000F3E (átjátszó kimenet)távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet),
435-438 MHzelsődleges
(a műholdas másodlagos)
20101000

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
438-440 MHzmásodlagos201025

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

1240-1243,25 MHzmásodlagos20500A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E
1243,25-1260 MHzmásodlagos**500F3F, J3Famatőr TV
1260-1270 MHzmásodlagos**500

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
Föld-űr irány
1270-1272 MHzmásodlagos20500
1272-1290,994 MHzmásodlagos**500F3F, J3Famatőr TV
1290,994-1291,494 MHzmásodlagos12

10

10500

F3E (átjátszó bemenet)

távbeszélő (FM)
(átjátszó bemenet)
1291,494-1296 MHzmásodlagos**500A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
1296-1296,15 MHzmásodlagos0,5500A1A*, A1B, A1D, F1A*, F1B, F1Ddigitális mód, távíró
1296,15-1296,8 MHzmásodlagos2,7500A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2D, J2A*, J2B, J2D, J2E, J3E, R3Edigitális mód, távbeszélő (SSB), távíró
1296,8-1296,994 MHzmásodlagos0,5100

jeladók

1296,994-1297,494 MHzmásodlagos12500F3E (átjátszó kimenet)távbeszélő (FM) (átjátszó kimenet)
1297,494-1298 MHzmásodlagos12

10

10500

F3E

távbeszélő (FM)
1298-1300 MHzmásodlagos20500

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

2300-2320 MHzmásodlagos**150
2320-2320,15 MHzmásodlagos**150A1A*távíró
2320,15-2320,8 MHzmásodlagos**150A1A*, A1B, A2A*, A2B, F1A*, F1B, F2A*, F2B, J2A*, J2B, J2E, J3E, R3Etávbeszélő (SSB), távíró
2320,8-2321 MHzmásodlagos**100

jeladók

2321-2322 MHzmásodlagos**150F3Etávbeszélő (NBFM)
2322-2400 MHzmásodlagos**150

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

2400-2450 MHzmásodlagos**150+
5650-5668 MHzmásodlagos**75+
Föld-űr irány
5668-5670 MHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
Föld-űr irány
5670-5700 MHzmásodlagos**75A1D, A2D, F1D, F2D, J2Ddigitális mód
5700-5720 MHzmásodlagos**75F3F, J3Famatőr TV
5720-5760 MHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
5760-5762 MHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód
5762-5830 MHzmásodlagos**75

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

5830-5850 MHzmásodlagos**75+
űr-Föld irány
10-10,15 GHzmásodlagos**75A1D, A2D, F1D, F2D, J2Ddigitális mód
10,15-10,25 GHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
10,25-10,35 GHzmásodlagos**75A1D, A2D, F1D, F2D, J2Ddigitális mód
10,35-10,368 GHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
10,368-10,37 GHzmásodlagos**75A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód
10,37-10,45 GHzmásodlagos**75

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

10,45-10,5 GHzmásodlagos**75+
24-24,048 GHzelsődleges**30+
24,048-24,05 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
24,05-24,25 GHzmásodlagos**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
47-47,002 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
47,002-47,2 GHzelsődleges**30

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
76-77,5 GHzmásodlagos**30+
77,5-77,501 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
77,501-78 GHzelsődleges**30

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
78-81,5 GHzmásodlagos**30+
122,25-122,251 GHzmásodlagos**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód
122,251-123 GHzmásodlagos**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód
134-134,001 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
134,001-136 GHzelsődleges**30

A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3E

valamennyi adásmód

+
136-141 GHzmásodlagos**30+
241-248 GHzmásodlagos**30+
248-248,001 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*,F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, R3Evalamennyi keskenysávú adásmód+
248,001-250 GHzelsődleges**30A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D,F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E,J3F, R3Evalamennyi adásmód+

* Az adásmód kézi morzéval történő alkalmazása csak sikeres morze vizsgaesetén használható. Számítógép-számítógép közötti morze kapcsolathozmorze vizsga nem szükséges.

** Az alkalmazott adásmód sávszélessége a szükségesnél ne legyen nagyobb.

A táblázatban közölt adatok felhasználásakor az R. rádióamatőr frekvenciákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Az adásmódok sávonkéntimeghatározása a Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) ajánlásaszerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.

V. fejezet

KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ ESZKÖZÖK (SRD)

Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. teljesítmény, ERP (mW)Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás (kHz)Megjegyzés
26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz, 27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz101010-
26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz1001010-
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz1001010-
150,980-151,160 MHz100-20-
318 MHz110--
433,05-434,79 MHz100-25-

Videoátviteli alkalmazások

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. teljesítmény, EIRP (mW)Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás (kHz)Megjegyzés
10,434-10,5 GHz100---

Rádiómeghatározó alkalmazások, beleértve az SRD radarrendszereket, valamint a mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokat is

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. teljesítmény, EIRP (mW)Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás (kHz)Megjegyzés
10,5-10,6 GHz25---

Modellirányító alkalmazások

Játékvezérlők

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. teljesítmény, ERP (mW)Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás (kHz)Megjegyzés
26 990-27 000 kHz,
27 040-27 050 kHz,
27 090-27 100 kHz,
27 140-27 150 kHz,
27 190-27 200 kHz
10-10-
40,665 MHz
40,675 MHz
40,685 MHz
40,695 MHz
10-10-

Induktív alkalmazások

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. mágneses térerősség
(dBµA/m)
Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás
(kHz)
Megjegyzés
9 kHz alatt72 (10 m-re)---
7300-7400 kHz9 (10 m-re)---
8800-9500 kHz9 (10 m-re)---

Rádiómikrofon alkalmazások

Rádiómikrofonok

Frekvenciák és frekvenciasávokMax. teljesítmény, ERP (mW)Max. kitöltési tényező (%)Csatornaosztás (kHz)Megjegyzés
146-149,9 MHzkézi: 10

testen hordott: 50

-200-
216-230 MHz10---

VI. fejezet

ULTRASZÉLES SÁVÚ (UWB) ALKALMAZÁSOK

Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályok

ABC
1

Rádióalkalmazás

Sávhasználati szabályok

2Nemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
3Általános UWB alkalmazás2007/131/EK, 2009/343/EK, ECC/DEC/(06)04, ECC/DEC/(06)12, MSZ EN 302 065, MSZ EN 302 5002A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4UWB technológiát használó anyagérzékelő eszközökECC/DEC/(07)01Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
5Építőanyag-vizsgálat (BMA)2007/131/EK, 2009/343/EK, ECC/DEC/(07)01, MSZ EN 302 4352A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

3. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra
vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumok

1. Alapdokumentumok

AB

C

D

E

F

G

H

I
1

Megállapodások / Zárójegyzőkönyvek / Záróokiratok

Érvényesség a szomszédos országokkal

2SVK

AUT

SVN

HRV

SRB

ROU

UKR

3Alapdokumentumok és frekvenciatartományukHNG-YUG megállapodás
Budapest, 1976
29,7-470 MHz
X
4UKR-HNG értekezlet záróokirata
Kijev, 1999. június 21-25.
29,7-960 MHz

HNG-SVK-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Kijev, 2009. június 9-12.
29,7 MHz-39,5 GHz

X

5HCM Megállapodás
Zágráb, 2010. szeptember 30.
29,7 MHz-43,5 GHz
X

X

X

X

X

2. Preferált frekvenciablokkra és preferált jellegű sávhasználatra vonatkozó dokumentumok

AB

C

D

E

F

G

H

I
1

Frekvenciatartomány

Megállapodások / Zárójegyzőkönyvek / Záróokiratok

Érvényesség a szomszédos országokkal

2SVK

AUT

SVN

HRV

SRB

ROU

UKR

3410-420/420-430 MHzHRV-HNG értekezlet záróokirata
Zágráb, 1994. szeptember 5-9.

X

4AUT-CZE-HNG-HRV-SVK-SVN értekezlet záróokirata
Bécs, 1994. szeptember 26-30.
X

X

X

X

5HNG-ROU-SVK-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 1999. október 18-22.
X

X

X

6HNG-ROU-YUG értekezlet záróokirata
Szeged, 2000. november 13-16.

X

X

7450-457,4/460-467,4 MHz

458,4-460/468,4-470 MHz

AUT-CZE-D-HNG-I-LIE-SVK-SVN-SUI megállapodás
Bécs, 2004. december 3.
X

X

X

8450-460/460-470 MHzHNG-SVK-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Kijev, 2009. június 9-12.
X

X

9876-880/921-925 MHzAUT-CZE-D-HNG-SVK-SVN értekezlet zárójegyzőkönyve
Bécs, 2003. február 25-26.
X

X

X

10AUT-HNG-HRV-SVN GSM-R műszaki megállapodás
2007. július 24.

X

X

11880-889,9/925-934,9 MHzE-GSM koordinációs értekezlet zárójegyzőkönyve
Pozsony, 2001. december 11-12.
X

X

12AUT-HNG-HRV-SVN értekezlet zárójegyzőkönyve
Bécs, 2002. február 4-5.

X

X

13AUT-HNG-HRV-SVN E-GSM műszaki megállapodás
2007. július 24.

X

X

14HNG-SVK-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Kijev, 2009. június 9-12.
X

X

15AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezés
Budapest, 2010. október 28.
X

X

X

X

X

X

X

16HNG-HRV-ROU-SRB-UKR E-GSM műszaki eljárás
2011. január 21.

X

X

X

X

17889,9-890,1/934,9-935,1 MHzAUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezés
Budapest, 2010. október 28.
X

X

X

X

X

X

X

18890,1-913,9/935,1-958,9 MHzAUT-CZE-HNG-HRV-SVK-SVN értekezlet záróokirata
Bécs, 1994. szeptember 26-30.
X

X

X

X

19HNG-ROU-SVK-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 1999. október 18-22.
X

X

X

20HNG-ROU-YUG értekezlet záróokirata
Szeged, 2000. november 13-16.

X

X

21HNG-HRV-YUG értekezlet záróokirata
Pécs, 2003. március 19-21.

X

X

22AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezés
Budapest, 2010. október 28.
X

X

X

X

X

X

X

23913,9-915/958,9-960 MHzUKR-HNG értekezlet záróokirata
Kijev, 1999. június 21-25.

X

24AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezés
Budapest, 2010. október 28.
X

X

X

X

X

X

X

251710-1785/1805-1880 MHzAUT-CZE-HNG-HRV-SVK-SVN értekezlet záróokirata
Bécs, 1994. szeptember 26-30.
X

X

X

X

26HNG-ROU-SVK-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 1999. október 18-22.
X

X

X

27HNG-ROU-YUG értekezlet záróokirata
Szeged, 2000. november 13-16.

X

281710-1739,9/1805-1834,9 MHz
(512-660. csatorna)
HNG-HRV-YUG értekezlet záróokirata
Pécs, 2003. március 19-21.

X

X

29Módosítás az AUT-CZE-HNG-HRV-SVK-SVN 1994es megállapodáshoz
2004. augusztus 3.

X

30AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN-UKR műszaki megegyezés
Budapest, 2010. október 28.
X

X

X

X

X

X

X

31UMTS/IMT-2000AUT-HNG-HRV-SVN értekezlet zárójegyzőkönyve
Bécs, 2002. február 4-5.

X

X

X

32AUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Pozsony, 2002. szeptember 3-5.
X

X

33ROU-HNG értekezlet záróokirata
Budapest, 2004. augusztus 31-szeptember 3.

X

343,5 GHzAUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Pozsony, 2002. szeptember 3-5.
X

X

X

X

35HRV-HNG-ROU-SVN-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 2005. október 19-21.

X

X

X

X

36HRV-HNG-ROU-SRB értekezlet záróokirata
Budapest, 2006. október 25-27.

X

X

X

3726 GHzAUT-CZE-D-HNG-SVK-SVN megállapodás
Bécs, 2000. november 28.
X

X

X

38AUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Pozsony, 2002. szeptember 3-5.
X

X

39HRV-HNG-ROU-SVN-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 2005. október 19-21.

X

X

X

X

40HRV-HNG-ROU-SRB értekezlet záróokirata
Budapest, 2006. október 25-27.

X

X

X

41Módosítás a CZE-D-HNG-POL-SVK-UKR 2002es megállapodáshoz
2006. október 20.

X

4228 GHzAUT-CZE-D-HNG-POL-SVK-SVN-UKR értekezlet zárójegyzőkönyve
Pozsony, 2002. szeptember 3-5.
X

X

43HRV-HNG-ROU-SVN-UKR értekezlet záróokirata
Budapest, 2005. október 19-21.

X

X

X

X

44HRV-HNG-ROU-SRB értekezlet záróokirata
Budapest, 2006. október 25-27.

X

X

X

45AUT-CZE-HNG-HRV-I-POL-SVK-SVN műszaki megállapodás
2008. július 21.
X

X

X

4. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzéke1

1. Végfelhasználói állomás rádiótávközlő végberendezései

ABCD
1FrekvenciasávRádióberendezés megnevezéseFNFT nemzeti lábjegyzet száma2001. április 7. előtt forgalomba hozott végberendezésekre vonatkozó uniós határozat2
2876-880/921-925 MHzPáneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszerek (GSM-R) végberendezéseiH117-
3880-915/925-960 MHzGSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszerek végberendezéseiH11998/542/EK

98/574/EK

1999/511/EK

41525-1544 MHz, 1555-1559 MHz (űr-Föld irány)
1631,5-1634,5 MHz, 1656,5-1660,5 MHz
(Föld-űr irány)
Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek végberendezéseiH13698/734/EK
51525-1544 MHz, 1555-1559 MHz (űr-Föld irány)
1626,5-1645,5 MHz, 1656,5-1660,5 MHz
(Föld-űr irány)
Kis adatátviteli sebességű műholdas földi mozgószolgálati rendszerek végberendezéseiH13698/578/EK
61613,8-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz
(űr-Föld irány)
1610-1613,5 MHz (Föld-űr irány)
Műholdas személyi távközlési rendszerek (SPCS) végberendezéseiH14198/533/EK
71710-1785/1805-1880 MHzGSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszerek, valamint légijárműveken hozzáférhetőmobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCArendszerek végberendezéseiH119, H143A98/543/EK

98/575/EK

81880-1900 MHzDigitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) végberendezéseiH1451999/310/EK

1999/498/EK

91900-1920 MHz és
1920-1980/2110-2170 MHz
UMTS földfelszíni rendszerek végberendezéseiH146-
102500-2690 MHzUMTS-, LTE- és WiMAX-rendszerek végberendezéseiH155-
113400-3800 MHzLTE- és WiMAX-rendszerek végberendezéseiH160-
1210,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz (űr-Föld irány)
14-14,25 GHz (Föld-űr irány)
Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek végberendezéseiH18298/516/EK

2. Kis hatótávolságú eszközök (SRD-k)

Az alábbi táblázat A oszlopában található szomszédos frekvenciasávok összevontan egy frekvenciasávkéntis használhatók, ha ezen szomszédos frekvenciasávok mindegyikéreteljesülnek a vonatkozó konkrét feltételek.

ABCDEF
1Frekvencia

vagy

frekvenciasáv

Rádióberendezés megnevezéseMaximális adóteljesít-
mény/maximális teljesítménysűrű-
ség/maximális mág-
neses térerősség
További paraméterek (csatornákra, illetve csatorna-hozzáférésre és foglalásra vonatkozó követelmények)Egyéb, a használatra vonatkozó korlátozásokFNFT nemzeti lábjegyzet száma
29-315 kHz

Aktív orvosi implantátumok

30 dBµA/m
10 m távolságban
Kitöltési tényező: ≤ 10%-

H5

330-37,5 MHz1 mW ERPKitöltési tényező: ≤ 10 %Ezek a használati feltételek csak a vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kisteljesítményű orvosi membrán implantátumokra vonatkoznak.
4402-405 MHz25 µW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

A sávszélesség legfeljebb 300 kHzre való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat.

Egyéb spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikák - beleértve a 300kHznél nagyobb sávszélességet is -alkalmazhatók, amennyiben biztosítható legalább az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizáltszabványokban leírt technikákéval megegyező teljesítmény, így garantálva a többi felhasználóval, különösen a meteorológiai rádiószondákkal valóösszeférhetőséget.

-
5401-402 MHz

Aktív orvosi implantátumok és tartozékaik

25 ěW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

A sávszélesség legfeljebb 100 kHz-re való növelése érdekében az egyes adókészülékek egyesíthetik a szomszédos csatornákat.

Legalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.

-

H5

6405-406 MHz
7315-600 kHz

Állatba ültethető eszközök

-5 dÂěÁ/m
10 m tavolságban
Kitöltési tényező: ≤ 10 %-
812 500-20 000 kHz-7 dÂěÁ/m
10 m tavolságban,
10 kHz-es sávszélességben
Kitöltési tényező: ≤ 10 %Ezek a használati feltételek csak a beltéri alkalmazásokra vonatkoznak.
99-59,75 kHz

Induktív alkalmazások

72 dBµA/m
10 m távolságban

-

-

H2

1059,75-60,25 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
1160,25-74,75 kHz72 dBµA/m
10 m távolságban
1274,75 -75,25 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
1375,25-77,25 kHz72 dBµA/m
10 m távolságban
1477,25-77,75 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
1577,75-90 kHz72 dBµA/m
10 m távolságban
1690-119 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
17119-128,6 kHz66 dBµA/m
10 m távolságban
18128,6-129,6 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
19129,6-135 kHz66 dBµA/m
10 m távolságban
20135-140 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
21140-148,5 kHz37,7 dBµA/m
10 m távolságban
22148,5-5000 kHz

Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerősség és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:

Induktív alkalmazások

-15 dBěA/m
10 m tavolságban minden 10 kHz-es sávszélességben.

Továbbá a 10 kHzet meghaladó sávszélességben működő rendszerekre a teljes térerősség
-5 dBµA/m
10 m távolságban.

-

-

H2

23400-600 kHz-8 dBěA/m
10 m tavolságban
Ezek a használati feltételek csak a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) használt induktív alkalmazásokra vonatkoznak.
243155-3400 kHz13,5 dBěA/m
10 m tavolságban
-
255000-30 000 kHz

Az alábbi konkrét sávokban nagyobb térerősség és további, a használatra vonatkozó korlátozások érvényesek:

Induktív alkalmazások

-20 dBěA/m
10 m tavolságban minden 10 kHz-es sávszélességben.

Továbbá a 10 kHzet meghaladó sávszélességben működő rendszerekre a teljes térerősség
-5 dBµA/m
10 m távolságban.

-

-

H2

266765-6795 kHz42 dBµA/m
10 m távolságban
277400-8800 kHz

9 dBµA/m
10 m távolságban

2810 200-11 000 kHz
29

13 553-13 567 kHz

42 dBµA/m
10 m távolságban
3060 dBµA/m
10 m távolságban
Ezek a használati feltételek csak a rádiófrekvenciás azonosításra (RFID) ésaz elektronikus árufelügyeletre (EAS) használt induktív alkalmazásokravonatkoznak.
3126 957-27 283 kHz42 dBěA/m
10 m tavolságban
-
32457 kHzLavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások 7 dBµA/m
10 m távolságban
Kitöltési tényező: ≤ 100%

Folytonos hullámú (CW) adás - moduláció nélkül.

a lavina vészjeladó berendezést úgy kell megtervezni, hogy az képeslegyen együttműködni az új, valamint a korábban telepített olyanvészjeladó berendezéssel, amelynek megfelelőségét az EN 300 7182 és azEN 300 7183 harmonizált szabványt alkalmazva a rádióberendezésekről ésaz elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségükkölcsönös elismeréséről szóló rendelet, illetve az 1999/5/EK irányelvszerint igazolták.
A lavina vészjeladót úgy kell megvalósítani, hogy képes legyen
a) a lavinaomláskor fellépő mechanikai igénybevételt megbízhatóan elviselni,
b) a lavinaomlást követően a hó alatt eltemetve megbízhatóan és megfelelően hosszú időtartamig folyamatosan működni.
H15A
336765-6795 kHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

42 dBµA/m
10 m távolságban

-

-

H38

3413 553-13 567 kHz
3526 957-27 283 kHz10 mW ERP, ami 42 dBµA/m értéknek felel meg 10 m távolságban-A videoátvitel nem megengedett.
3640,66-40,7 MHz10 mW ERP-A videoátvitel nem megengedett.
37

433,05-434,04 MHz

1 mW ERP

és -13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén

A beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hangfrekvenciás és a videoátvitel nem megengedett.
3810 mW ERPKitöltési tényező: ≤ 10%A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.
39

434,04-434,79 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

1 mW ERP

és -13 dBm/10 kHz teljesítménysűrűség a 250 kHz-et meghaladó modulációs sávszélesség esetén

A beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hangfrekvenciás és a videoátvitel nem megengedett.

H38

40

10 mW ERP

Kitöltési tényező: ≤ 10%A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.
41Kitöltési tényező: ≤ 100%
25 kHz-et meg nem haladó csatornaosztás esetén.

A beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.

A hangfrekvenciás és a videoátvitel nem megengedett.
42863-865 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.

H38

43865-868 MHz25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.
44868-868,6 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.Az analóg videoátvitel nem megengedett.

H38

45868,7-869,2 MHz25 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.Az analóg videoátvitel nem megengedett.
46

869,4-869,65 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

500 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 10%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.

A csatornaosztás kötelezően 25 kHz, kivéve, ha a teljes sávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni.

Az analóg videoátvitel nem megengedett.

H38

4725 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 0,1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.
48

869,7-870 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

5 mW ERPA beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett.A hangfrekvenciás és a videoátvitel nem megengedett.

H38

4925 mW ERPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké. E helyett 1%oskitöltésitényező-határérték is alkalmazható.A beszédátvitel kivételével az analóg hangfrekvenciás átvitel nem megengedett. Az analóg videoátvitel nem megengedett.
502400-2483,5 MHz

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök

10 mW EIRP--

H38

515725-5875 MHz25 mW EIRP--
5224,15-24,25 GHz

100 mW EIRP

-

-

5361-61,5 GHz
54122-123 GHz
55244-246 GHz
5626 990-27 000 kHz

Modellirányítók

100 mW ERP

-

-

H45

5727 040-27 050 kHz
5827 090-27 100 kHz
5927 140-27 150 kHz
6027 190-27 200 kHz
6187,5-108 MHzKis teljesítményű FM adók50 nW ERPCsatornaosztás: legfeljebb 200 kHz-H61C
62863-865 MHzVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások10 mW ERP--H61C
63863-865 MHzRádiómikrofonok10 mW ERP--H29
64865-865,6 MHz

Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások

100 mW ERPCsatornaosztás: 200 kHz

A csatornák sávközépi frekvenciái:
864,9 MHz + (0,2 MHz × csatorna sorszám).
A csatorna sorszám: 1-3.
Ugyanaz a berendezés több részsávban is üzemelhet.

-

H114A

65865,6-867,6 MHz2 W ERPCsatornaosztás: 200 kHz

A csatornák sávközépi frekvenciái:
864,9 MHz + (0,2 MHz × csatorna sorszám).
A csatorna sorszám: 4-13.
Ugyanaz a berendezés több részsávban is üzemelhet.

66867,6-868 MHz500 mW ERPCsatornaosztás: 200 kHz

A csatornák sávközépi frekvenciái:
864,9 MHz + (0,2 MHz × csatorna sorszám).
A csatorna sorszám: 14-15.
Ugyanaz a berendezés több részsávban is üzemelhet.

672446-2454 MHz500 mW EIRP--
68868,6-868,7 MHzRiasztók10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

A teljes frekvenciasávot egy csatornaként is lehet nagysebességű adatátvitelhez használni.

Kitöltési tényező: ≤ 1%

-

H78C

69869,2-869,25 MHzSzociális segélykérő rendszerek10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező: ≤ 0,1%

-
70869,25-869,3 MHz

Riasztók

10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező: ≤ 0,1%

-
71869,3-869,4 MHz10 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező: ≤ 1%

-
72869,65-869,7 MHz25 mW ERPCsatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező: ≤ 10%

-
732400-2483,5 MHzSzélessávú adatátviteli rendszerek100 mW EIRP

és 100 mW/100 kHz EIRP-sűrűség alkalmazandó frekvenciaugratásos moduláció,
10 mW/MHz EIRP-sűrűség pedig más modulációfajták alkalmazása esetén.

Legalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.

H153

745150-5250 MHzVezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve az RLAN-okat is200 mW átlagos EIRP

és 10 mW/1 MHz átlagos EIRP-sűrűség

-Csak beltéri használat megengedett.
755250-5350 MHz

Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS), beleértve az RLAN-okat is

200 mW átlagos EIRP

és 10 mW/1 MHz átlagos EIRP-sűrűség

Olyan, az 5250-5350 MHz és az 5470-5725 MHz sávban működő rádiómeghatározórendszerekkel való összeférhetőséget biztosító zavarcsökkentő módszerekhasználata szükséges, amelyek legalább ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint a DFS zavarcsökkentő módszert alkalmazó RLAN-okra vonatkozó MSZ EN 301 893 szabványban leírt érzékelési, működési és válaszadásikövetelmények. Ezen módszereknek az összes rendelkezésre álló csatornaközül egy-egy csatorna kiválasztási valószínűségét úgy kellkiegyenlíteniük, hogy ezáltal átlagosan közel egyenletesspektrumterhelés jöjjön létre.

Adóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges, amelynek átlagos javítási tényezője min. 3 dB amaximálisan megengedett kimenőteljesítményhez képest.

Nem működő TPC esetén a maximális teljesítményjellemzők 3 dB-lel csökkennek.

Csak beltéri használat megengedett.

H153

765470-5725 MHz1 W átlagos EIRP

és 50 mW/1 MHz átlagos EIRP-sűrűség

-
7757-66 GHzSzélessávú adatátviteli rendszerek40 dBm EIRP

és 13 dBm/MHz EIRP-sűrűség

Legalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.Rögzített kültéri telepítés nem megengedett.H153
782400-2483,5 MHzRádiómeghatározó alkalmazások, beleértve az SRD radarrendszereket, valamint a mozgásérzékelő és riasztó alkalmazásokat is25 mW EIRP--

H154

7917,1-17,3 GHzRádiómeghatározó alkalmazások (GBSAR)26 dBm EIRPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.Ezek a használati feltételek csak a földi telepítésű rendszerekre vonatkoznak.
8024,15-24,175 GHzRádiómeghatározó alkalmazások (mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások)100 mW EIRPKitöltési tényező: ≤ 100%-
814500-7000 MHz

Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok)

24 dBm EIRP

A maximális teljesítmény a lezárt tartály belsejében értendő, amely egy 500 literes teszttartály környezetében
-41,3 dBm/MHz EIRP spektrális teljesítménysűrűségnek felel meg.

-

828500-10 600 MHz30 dBm EIRP
8324,05-27 GHz43 dBm EIRP
8457-64 GHz43 dBm EIRP
8575-85 GHz43 dBm EIRP
8624,050-24,075 GHz

Közúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások

100 mW EIRP--

H167

8724,075-24,150 GHz0,1 mW EIRP--
8824,075-24,150 GHz100 mW EIRPLegalább olyan teljesítményű spektrum-hozzáférési és zavarcsökkentő technikákalkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv szerint elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikáké.

A tartózkodási időhatárokra és a frekvenciamodulációra a harmonizált szabványok előírásai vonatkoznak.

Ezek a használati feltételek csak a gépjárműradarokra vonatkoznak
8924,150-24,250 GHz100 mW EIRP--
9063-64 GHz40 dBm EIRP-Ezek a használati feltételek csak a gépjármű-gépjármű,gépjármű-infrastruktúra és infrastruktúra-gépjármű rendszerekrevonatkoznak.
9176-77 GHz55 dBm csúcs EIRP és

50 dBm átlagos EIRP és

23,5 dBm átlagos EIRP impulzusüzemű radarok esetén

-Ezek a használati feltételek csak a földfelszíni gépjárműfedélzeti és infrastrukturális rendszerekre vonatkoznak.
9277-81 GHzKözúti közlekedési és forgalmi telematikai (RTTT) alkalmazások (kis hatótávolságú gépjárműradarok)55 dBm csúcs EIRP és

-3 dBm/MHz átlagos EIRP-sűrűség.

Egy radarból származó gépjárművön kívüli max. átlagos EIRP-sűrűség:
-9 dBm/MHz.

--H167

2.1. 24 GHz-es sávú kis hatótávolságú gépjárműradarok (SRR-ek)

2.1.1. a 24 GHz-es sávú SRR-ek ultraszéles sávú komponense a 21,65-26,65 GHzsávban üzemelhet, legfeljebb -41,3 dBm/MHz EIRP átlagosteljesítménysűrűséggel és legfeljebb 0 dBm/50MHz EIRPteljesítménysűrűség-csúcsértékkel, kivéve a 22 GHz alatti frekvenciákat, ahol legfeljebb -61,3 dBm/MHz EIRP lehet az átlagosteljesítménysűrűség.

2.1.2. a 24 GHz-es sávú SRR-ek keskenysávú komponense a 24,05-24,25 GHz sávbanüzemelhet. Ez a komponens egy legfeljebb 20 dBm EIRPteljesítmény-csúcsértékű modulálatlan vivőből állhat, és a kitöltésitényező a -10 dBm EIRP-t meghaladó csúcsértékű adásoknál legfeljebb 10%lehet.

2.1.3. a 23,6-24 GHz sávban a vízszintes síkhoz képest legalább 30°-osemelkedési szögben megjelenő kisugárzásokat a 2010-ig forgalomba hozottSRR-ek esetén legalább 25 dB-lel, az ezt követően forgalomba hozottakesetén pedig legalább 30 dB-lel csillapítani kell a főnyalábhoz képest.

2.1.4. Az SRR-ek csak akkor működtethetők, ha a gépjármű üzemel.

2.1.5. a 22,21-24 GHz sávban üzemelő rádiócsillagászati állomások védelmeérdekében, az állomások körül meghatározott védelmi zónában az SRR-eknek automatikusan ki kell kapcsolniuk vagy pedig valamely más módszert kell alkalmazniuk, amely ezen állomások számára ezzel azonos mértékűvédelmet biztosít a gépjárművezető beavatkozása nélkül.

2.1.6. a 2.1.5. pontban foglaltaktól eltérően a 2007. június 30-ig üzembehelyezett (nyilvántartásba vételre kerülő vagy nyilvántartásba vett,forgalomba hozatalra kerülő vagy forgalomba hozott, illetve üzembehelyezésre kerülő vagy üzembe helyezett gépjárműbe eredetileg beépítettvagy az ilyen eredeti helyett beépített) SRR-ek esetén arádiócsillagászati állomások védelmi zónájában a manuális kikapcsolás is elfogadott.

3. Egyéb rádiótávközlő berendezések

ABCDEF
1Frekvencia

vagy

frekvenciasáv

Rádióberendezés megnevezéseMaximális adóteljesítményTovábbi paraméterek (csatornákra, illetve csatorna-hozzáférésre és foglalásra vonatkozó követelmények)Egyéb, a használatra vonatkozó korlátozásokFNFT nemzeti lábjegyzet száma
2446-446,1 MHzAnalóg kis hatótávolságú üzleti rádióberendezések (analóg PMR 446)500 mW ERPCsatornaosztás: 12,5 kHz

Analóg szögmoduláció

Kizárólag beépített antenna használható.

Végfelhasználói állomás kizárólag beszédátvitelre.H97

3.1. Ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezések

3.1.1. Az UWB technológiát használó berendezéseknek beltéri használatúaknak kelllenniük vagy kültéri használat esetén nem lehetnek fixen telepítettek,nem kapcsolódhatnak rögzített infrastruktúrához, rögzített kültériantennához, illetőleg - a 3.1.2.3. pontban foglaltak kivételével -gépjárműhöz vagy vasúti járműhöz.

3.1.2. Általános ultraszéles sávú alkalmazás

3.1.2.1. Maximális EIRP-sűrűségek

FrekvenciatartományMaximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
Maximális csúcs EIRP-sűrűség
(dBm/50 MHz)
1,6 GHz alatt-90,0-50,0
1,6 és 2,7 GHz között-85,0-45,0
2,7 és 3,4 GHz között-70,0-36,0
3,4 és 3,8 GHz között-80,0-40,0
3,8 és 4,2 GHz között-70,0-30,0
4,2 és 4,8 GHz között-41,3
(2010. december 31-ig forgalomba hozott berendezések esetén)

-70,0
(2010. december 31. után forgalomba hozott berendezések esetén)

0,0
(2010. december 31-ig forgalomba hozott berendezések esetén)

-30,0
(2010. december 31. után forgalomba hozott berendezések esetén)

4,8 és 6,0 GHz között-70,0-30,0
6,0 és 8,5 GHz között-41,30,0
8,5 és 10,6 GHz között-65,0-25,0
10,6 GHz fölött-85,0-45,0

3.1.2.2. Megfelelő zavarcsökkentési technikák

Az UWBtechnológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciás tartományhasználata a 3.1.2.1. pont táblázatában található EIRP-határértékeknélnagyobb határértékek mellett is megengedett, ha az 1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírt vagyegyéb kiegészítő zavarcsökkentési technikák alkalmazása révén aberendezés legalább olyan szintű védelmet biztosít, mint a 3.1.2.1. pont táblázatában található határértékek. A következő zavarcsökkentésitechnikák feltételezhetően ilyen védelmet nyújtanak:

3.1.2.2.1. "Kis kitöltési tényező" (LDC) zavarcsökkentés

a 3,1-4,8 GHz sávban -41,3 dBm/MHz maximális átlagos EIRP-sűrűség és 0dBm 50 MHz-en mért maximális csúcs EIRP megengedett azzal a feltétellel, hogy olyan kis kitöltési tényezőről van szó, amelyben az átvitt jelekösszes hosszúsága másodpercenként kisebb, mint az összidő 5%a, ésóránként kisebb, mint az összidő 0,5%a, továbbá egyik átvitt jel hosszasem haladja meg az 5 ezredmásodpercet.

3.1.2.2.2. "Érzékel és elkerül" (DAA) zavarcsökkentés

a 3,1-4,8 GHz és a 8,5-9 GHz sávban -41,3 dBm/MHz maximális átlagosEIRP-sűrűség és 0 dBm 50 MHz-en mért maximális csúcs EIRP megengedettazzal a feltétellel, hogy az 1999/5/EK irányelvnek megfelelőenelfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírt "érzékel éselkerül" (DAA) zavarcsökkentési technikát alkalmaznak.

3.1.2.3. UWB technológiát használó berendezések működtetése gépjárművekben és vasúti járművekben

Az UWBtechnológiát használó berendezések gépjárművekben és vasúti járművekbentörténő használata a következő paraméterek teljesítése eseténmegengedett.

3.1.2.3.1. UWb technológiát használó berendezések gépjárművekben és vasúti járművekben történő működtetésére vonatkozó maximális EIRP-sűrűségek

Az UWB technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használóberendezések számára a rádiófrekvenciás tartomány használata a 3.1.2.1.pont táblázatában található EIRP-határértékek betartása mellett azzal afeltétellel megengedett, hogy a 4,2-4,8 GHz és a 6-8,5 GHz sávban akövetkező paramétereket alkalmazzák:

FrekvenciatartományMaximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
4,2 és 4,8 GHz között(2010. december 31-ig forgalomba hozott berendezések esetén)-41,3
feltéve, hogy legalább olyan teljesítményű, az összesített zavart csökkentőtechnikákat alkalmaznak, mint az 1999/5/EK irányelv értelmébenelfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerintlegalább 12 dB tartományú adóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges.

-53,3 (más esetben)

(2010. december 31. után forgalomba hozott berendezések esetén)-70,0
6,0 és 8,5 GHz között-41,3
feltéve, hogy legalább olyan teljesítményű, az összesített zavart csökkentőtechnikákat alkalmaznak, mint az 1999/5/EK irányelv értelmébenelfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerintlegalább 12 dB tartományú adóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges.

-53,3 (más esetben)

3.1.2.3.2. Gépjárművekben és vasúti járművekben alkalmazandó megfelelő zavarcsökkentési technikák

Az UWB technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használóberendezések működtetése a 3.1.2.3.1. pontban meghatározottEIRP-határértékektől eltérő határértékek mellett is megengedett, ha az1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott vonatkozó harmonizáltszabványokban leírt vagy egyéb kiegészítő zavarcsökkentési technikákalkalmazása révén a berendezés legalább olyan szintű védelmet biztosít,mint az előző táblázatokban található határértékek. A következőzavarcsökkentési technikák feltételezhetően ilyen védelmet nyújtanak:

3.1.2.3.2.1. "Kis kitöltési tényező" (LDC) zavarcsökkentés

Az UWB technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használóberendezéseknek a 3.1.2.2.1. pontban leírt LDC zavarcsökkentési technika alkalmazásával történő működtetése a 3,1-4,8 GHz sávban a 3.1.2.2.1.pontban meghatározott EIRP-határértékekkel megengedett. Másfrekvenciatartományban a 3.1.2.1. pontban meghatározottEIRP-határértékek alkalmazandók.

3.1.2.3.2.2. "Érzékel és elkerül" (DAA) zavarcsökkentés

Az UWB technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használóberendezéseknek a DAA zavarcsökkentési technika alkalmazásával történőműködtetése a 3,1-4,8 GHz és a 8,5-9 GHz sávban -41,3 dBm/MHzEIRP-határértékkel megengedett, feltéve, hogy legalább olyanteljesítményű zavarcsökkentési technikákat alkalmaznak, mint az1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 12 dB tartományúadóteljesítmény-szabályozás (TPC) szükséges. Más esetekben -53,3 dBm/MHz EIRP-határérték alkalmazandó.

3.1.3. Egyedi ultraszéles sávú alkalmazás

Az alábbi táblázatban meghatározott határértékeket nem meghaladó, levegőbe sugárzott jelek megengedettek.

3.1.3.1. Építőanyag-vizsgálat (BMA)

FrekvenciatartományMaximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
Maximális csúcs EIRP-sűrűség
(dBm/50 MHz)
1730 MHz alatt-85-45
1730 és 2200 MHz között-65-25
2200 és 2500 MHz között-50-10
2500 és 2690 MHz között-65-25
2690 és 2700 MHz között-55-15
2700 és 3400 MHz között-82-42
3400 és 4800 MHz között-50-10
4800 és 5000 MHz között-55-15
5000 és 8000 MHz között-50-10
8000 és 8500 MHz között-70-30
8500 MHz fölött-85-45

a legalább az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott vonatkozóharmonizált szabványokban leírt technikákkal megegyező teljesítményűzavarcsökkentési technikát alkalmazó építőanyag-vizsgáló berendezésekműködtetése az 1215 és 1730 MHz közötti frekvenciatartományban -70dBm/MHz maximális átlagos EIRP-sűrűséggel, a 2500 és 2690 MHz közötti,valamint a 2700 és 3400 MHz közötti frekvenciatartományban -50 dBm/MHzmaximális átlagos EIRP-sűrűséggel megengedett, azzal a feltétellel, hogy legalább olyan szintű védelmet biztosítanak, mint a fenti táblázatbanmeghatározott határértékek.

a rádiócsillagászati szolgálat védelme érdekében a 2690 és 2700 MHzközötti frekvenciatartományban, valamint a 4800 és 5000 MHz közöttifrekvenciatartományban a teljes kisugárzott teljesítménysűrűségnek -65dBm/MHz alatt kell lennie, az 1999/5/EK irányelvnek megfelelőenelfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírtak szerint.

5. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

A Magyarország határain kívül működő tengeri mozgószolgálat

és műholdas tengeri mozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött állomásai rádióberendezéseinek egyes alapvető követelményei

1. A NemzetköziRádiószabályzat 1.28 bekezdésében meghatározott tengeri vagy aNemzetközi Rádiószabályzat 1.29 bekezdésében meghatározott műholdastengeri mozgószolgálat keretében használt, világméretű tengeri vész- ésbiztonsági rendszerben (GMDSS) részt vevő, de az "Életbiztonság atengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. éviJegyzőkönyv* alá nem tartozó (nem-SOLAS) hajó** fedélzetén alkalmazott rádióberendezést úgy kell megtervezni, hogy:

a) megbízhatóan működjön tengeri környezetben,

b) vészhelyzet esetén teljesítse a GMDSS rendszerben előírt üzemeltetési követelményeket,

c) megbízható, torzításmentes összeköttetést biztosítson mind analóg, mind digitális átvitel esetén.

2. A NemzetköziRádiószabályzat 1.28 bekezdésében meghatározott tengeri vagy aNemzetközi Rádiószabályzat 1.29 bekezdésében meghatározott műholdastengeri mozgószolgálat keretében használt, automatikus azonosítórendszerben (AIS) részt vevő, de az "Életbiztonság a tengeren" tárgyúnemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv* alá nem tartozó (nem-SOLAS) hajó** fedélzetén és helyhez kötött állomásokon alkalmazott rádióberendezést úgy kell megtervezni, hogy:

a) megbízhatóan működjön a szándékolt környezetben,

b) feleljen meg az automatikus azonosító rendszer (AIS) minden egyes üzemeltetési követelményének.

3. ACospas-Sarsat-rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a2004/71/EK határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladókatúgy kell megtervezni, hogy biztosítva legyen az elfogadott működésikövetelmények szerinti megfelelő működésük abban a környezetben,amelyikben alkalmazásukra sor kerülhet. Vészhelyzet esetén tisztánhallható, állandó kommunikációt kell biztosítaniuk nagyfokúmegbízhatósággal, eleget téve a Cospas-Sarsat-rendszer valamennyikövetelményének.

6. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

A 8. § (2) bekezdésébenhivatkozott nemzetközi megállapodások a földfelszíni és műholdas légi,tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálatokra, illetőlegrádiónavigáció szolgálatokra vonatkozóan

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmánya és Egyezménye (kihirdetve a 2011. évi XLV. törvénnyel).

2. Körzetimegállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Bázel, 2000.április 6.) (közzétéve a Hivatalos Értesítő 2002. évi 4. számában).

3. Egyezmény a dunai hajózás rendjének tárgyában (kihirdetve az 1949. évi XIII. törvénnyel).

4. A nemzetközipolgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek (kihirdetve az1971. évi 25. törvényerejű rendelettel).

7. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Frekvenciasávok, amelyek frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga átruházható

A következő frekvenciasávokban afrekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható e rendelet 9.§-ában meghatározott feltételek teljesítése esetén:

FrekvenciasávRádióalkalmazásMegjegyzés
417,25-417,85/427,25-427,85 MHzKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális,PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek9. § (1)
880,1-914,9/925,1-959,9 MHzGSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszerek2. melléklet I. fejezet
9. pont 9.4. alpont
2. melléklet I. fejezet
10. pont
1710,1-1784,9/1805,1-1879,9 MHzGSM-, UMTS-, LTE- és WiMAX-rendszerek2. melléklet I. fejezet
10. pont
2. melléklet I. fejezet
14. pont 14.5. alpont
1900-1920 MHz és
1920-1980/2110-2170 MHz
IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek2. melléklet I. fejezet
15. pont 15.3. alpont
2500-2690 MHz2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok9. § (1)
3400-3800 MHz3,5 GHz-es és 3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok2. melléklet I. fejezet
18. pont 18.11. alpont
2. melléklet II. fejezet
5. pont 5.1. alpont
24,5-26,5 GHz26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek és digitális pont-többpont rendszerek9. § (1)

8. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

8PSK8 Phase Shift Keying
Nyolcállapotú digitális fázismoduláció
ACASAirborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer
AESAircraft Earth Station
Légijármű földi állomás
AISUniversal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer
ALSAirfield Landing System
Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer
ASDEAirport Surface Detection Equipment
Gurítóradar
ATISAutomatic Transmitter Identification System
Automatikus adóazonosító rendszer
ATPCAutomatic Transmitter Power Control
Automatikus adóteljesítmény-szabályozás
AUTAustria
Ausztria
AVIAutomatic Vehicle Identification for Railways
Automatikus vasútikocsi-azonosító
BFWABroadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
BMABuilding Material Analysis
Építőanyag-vizsgálat
BTSBase Transceiver Station
Adó-vevő bázisállomás
BWABroadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
CDMACode Division Multiple Access
Kódosztásos többszörös hozzáférés
CD/SESDuna Bizottság Ajánlása
CEPTEuropean Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
CEPT T/RCEPT T/R Recommendation
CEPT T/R Ajánlás
CGCComplementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
CT1Cordless Telephone 1
Első generációs zsinórnélküli telefon
CWContinuous wave
Folytonos hullám(ú)
CZECzech Republic
Cseh Köztársaság
DGermany
Németország
DAADetect And Avoid
Érzékel és elkerül
DECTDigital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
DFSDynamic Frequency Selection
Dinamikus frekvenciakiválasztás
DMEDistance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
DMODirect Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)
DSCDigital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
EASElectronic Article Surveillance
Elektronikus árufelügyelet
ECCElectronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság
ECC/DECECC Decision
ECC-határozat
E-GSMExtended GSM
Kiterjesztett GSM-sáv
EIRPEquivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
ELTEmergency Location Transmitter
Kényszerhelyzeti helymeghatározó adó
ENEuropean Standard
Európai Szabvány
EPIRBEmergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
ERCEuropean Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
ERC/DECERC Decision
ERC-határozat
ERPEffective Radiated Power
Effektív kisugárzott teljesítmény
ETCSEuropean Train Control System
Európai vonatbefolyásoló rendszer
ETSEuropean Telecommunications Standard
Európai Távközlési Szabvány
EUEuropean Union
Európai Unió
FDDFrequency Division Duplex
Frekvenciaosztásos duplex
FMFrequency Modulated
Frekvenciamodulált
FNFTFrekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata
FWAFixed Wireless Access
Állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
GBSARGround Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
GMDSSGlobal Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
GMSKGaussian Minimum Shift Keying
Gaussi szűrésű minimálfázisú moduláció
GNSS Global Navigation Satellite System
Világméretű műholdas navigációs rendszer
GSM Global System for Mobile Communications
Világméretű mozgó távközlő rendszer
GSM 1800GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
GSM-RGSM-Railway
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére
GSOGeostationary Orbit
Geostacionárius pályájú
HCMHarmonised Calculation Method
Harmonizált számítási módszer
HDFSSHigh-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
HESTHigh e.i.r.p. Satellite Terminal
Nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
HHHosszúhullám(ú)
HIPERLANHigh Performance Radio Local Area Network
Nagysebességű rádiós helyi hálózat
HiperMANHigh Performance Radio Metropolitan Area Network
Nagysebességű rádiós városi hálózat
HRVCroatia
Horvátország
IItaly
Olaszország
IARUInternational Amateur Radio Union
Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség
ICAOInternational Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICAO Annex 10Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésrőlszóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmitávközlés)
ILS Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
ILS LOCLocalizer Element of ILS
ILS iránysávadó
IMTInternational Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés
IMT-2000/UMTSInternational Mobile Telecommunications2000/Universal Mobile Telecommunications System
Nemzetközi mozgó távközlés2000/Egyetemes mozgó távközlő rendszer
ISMIndustrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
ITSIntelligent Transport Systems
Intelligens közlekedési rendszerek
ITUInternational Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
ITU-RITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
KHKözéphullám(ú)
LDCLow Duty Cycle
Kis kitöltési tényező
LESTLow e.i.r.p. Satellite Terminal
Kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
LIELiechtenstein
Liechtenstein
LORANLong Range Air Navigation System
Nagy távolságú léginavigációs rendszer
LTELong Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
MCAMobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
MLSMicrowave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
MSIMaritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
MSSMobile-Satellite Service
Műholdas mozgószolgálat
MSZMagyar Szabvány
MWAMobile Wireless Access
Mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférés
NAVTEXAutomated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship
Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgőstájékoztatások továbbítására szolgáló távgépíró rendszer
NBFMNarrow-Band Frequency Modulated
Keskenysávú frekvenciamodulált
NCUNetwork Control Unit
Hálózati vezérlő egység
NDBNon-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
NGSONon-Geostationary Orbit
Nemgeostacionárius pályájú
NWANomadic Wireless Access
Nomadikus vezetéknélküli hozzáférés
OFDMOrthogonal Frequency Division Multiplex
Ortogonális frekvenciaosztásos multiplex
OMEGAHiperbolic Long-range Navigation System
Hiperbolikus nagy távolságú léginavigációs rendszer
(OR)Off-route
Útvonalon kívüli
PARPrecision Approach Radar Element
Precíziós leszállító radar egység
PLBPersonal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó
PMRProfessional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió
POLPoland
Lengyelország
PR 27Personal Radio 27
27 MHz-es sávú személyi rádió
(R)Route
Útvonali
RASSRadar Acoustic Sounding System
Rádióakusztikus szondázó rendszer
RATRádióalkalmazási Táblázat
RFIDRadio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító
RHRövidhullám(ú)
RLANRadio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
RMSRoot-mean-square
Négyzetes középérték
ROESReceive Only Earth Station
Csak vételre szolgáló földi állomás
ROURomania
Románia
RRRadio Regulations
Nemzetközi Rádiószabályzat
RSMSRadar Sensing and Measurement System
Fedélzeti Radarérzékelő és mérő rendszer
RTTTRoad Transport & Traffic Telematics
Közúti közlekedési és forgalmi telematika
SITSatellite Interactive Terminal
Műholdas interaktív földi állomás
SM/CMService Module/Communication Module
Szolgálati modul/Kommunikációs modul
SNGSatellite News Gathering
Műholdas hírcsere
SOLASInternational Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
A 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény
S-PCSSatellite Personal Communications Services/Systems
Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek
SRBSerbia
Szerbia
SRDShort Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
SRESurveillance Radar Element
Légtérellenőrző radar egység
SRRAutomotive Short Range Radar
Kis hatótávolságú gépjárműradar
SSBSingle-Sideband
Egyoldalsávos
SSRSecondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
SUISwitzerland
Svájc
SUTSatellite User Terminal
Műholdas végfelhasználói állomás
SVKSlovakia
Szlovákia
SVNSlovenia
Szlovénia
T-DABTerrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
TDDTime Division Duplex
Időosztásos duplex
TLPRTank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
TPCTransmitter Power Control
Adóteljesítmény-szabályozás
TVTelevision
Televízió
TVORTerminal VOR
Közelkörzeti VOR
UHFUltra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)
UICInternational Union of Railways
Nemzetközi Vasúti Egyesület
UKRUkraine
Ukrajna
UMTS/IMT-2000Universal Mobile Telecommunications System/International Mobile Telecommunications2000
Egyetemes mozgó távközlő rendszer/Nemzetközi mozgó távközlés2000
URH-FMUltrarövid-hullámú - Frekvencia modulált
UWBUltra-Wideband
Ultraszéles sávú
VORVHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
VSATVery Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú földi állomás
WASWireless Access Systems
Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek
WCDMAWideband Code Division Multiple Access
Szélessávú kódosztásos többszörös hozzáférés
WiMAXWorldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű csereszabatossággal
WMANWireless Metropolitan Area Network
Vezetéknélküli nagyvárosi hálózat
YUGYugoslavia (Serbia and Montenegro)
Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró)

9. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Dokumentumok jegyzéke

1. ITU-dokumentumok

1.1. Nemzetközi Rádiószabályzat

Radio Regulations

Edition of 2008

Geneva 2008

-Volume 1:Articles
-Volume 2:Appendices
-Volume 3:Resolutions and Recommendations
-Volume 4:ITU-R Recommendations incorporated by reference
-

Maps to be used in relation to Appendix 27 (Rev.WRC07)

Nemzetközi Rádiószabályzat

2008. évi kiadás

Genf, 2008

-1. kötet:Cikkek
-2. kötet:Függelékek
-3. kötet:Határozatok és ajánlások
-4. kötet:Hivatkozással beépített ITU-R-ajánlások
-

A 27. (Rev.WRC07) Függelékhez használt térképek

1.2. Körzeti értekezletek

Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting Conference

Stockholm 1961

Az URH sávú műsorszórásról szóló Európai Értekezlet záróokiratai

Stockholm 1961

Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference

(Regions 1 and 3)

Geneva, 1975

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) záróokiratai

Genf, 1975

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3)

Geneva, 1984

Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) záróokiratai

Genf, 1984

Final Acts of the Regional Administrative Conference of theMembers of the Union in the European Broadcasting Area to revise certain parts of the Stockholm Agreement (1961)

Geneva, 1985

A Stockholmi Megállapodás (1961) egyes részeinek afelülvizsgálatával megbízott, az Egyesületnek az európai műsorszóróövezethez tartozó tagjai körzeti igazgatási értekezletének záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for thePlanning of the Maritime Radionavigation Service (Radiobeacons) in theEuropean Maritime Area

Geneva, 1985

Az európai tengeri övezetben a tengeri rádiónavigációszolgálat (rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatásiértekezlet záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Administrative Conference for thePlanning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical RadionavigationServices (Region 1)

Geneva, 1985

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigációszolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1.Körzet) záróokiratai

Genf, 1985

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference forplanning of the digital terrestrial broadcasting service in parts ofRegions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz(RRC-06)

Geneva, 2006

Az 1. és a 3. Körzet egy részében, a 174-230 MHz és a 470-862 MHz frekvenciasávban üzemelő digitális földfelszíni műsorszórószolgálat tervezésével megbízott körzeti rádiótávközlési értekezlet(RRC-06) záróokiratai

Genf, 2006

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement (RRC-06-Rev.ST61)

Geneva, 2006

Az 1961. évi Stockholmi Megállapodás felülvizsgálatávalmegbízott körzeti rádiótávközlési értekezlet (RRC-06-Rev.ST61)záróokiratai

Genf, 2006

1.3. ITUR-ajánlások

BO.1776-1Maximum power flux-density for the broadcasting-satellite service in the band 21.4-22.0 GHz in Regions 1 and 3
Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4-22,0 GHz sávban működő műholdas műsorszórószolgálatra vonatkozó maximális felületi teljesítménysűrűség
BO.1900Reference receive earth station antenna pattern for the broadcasting-satelliteservice in the band 21.4-22 GHz in Regions 1 and 3
Az 1. és a 3.Körzetben a 21,4-22 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálat vevő földi állomásának referencia antennakarakterisztikája
BS.412-9Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF
A VHF sávú földfelszíni FM rádió-műsorszórás tervezési szabványai
BS.450-3Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF
A VHF sávú FM rádió-műsorszórás adási szabványai
BS.560-4Radio-frequency protection ratios in LF, MF and HF broadcasting
Rádiófrekvenciás védelmi arányok a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén
BS.639Necessary bandwidth of emission in LF, MF and HF broadcasting
Szükséges adási sávszélesség a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén
BS.640-3Single sideband (SSB) system for HF broadcasting
Rövidhullámú műsorszórás egyoldalsávos (SSB) rendszerei
BS.1114-6Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable andfixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz
Járműbebeépített, hordozható és helyhez kötött vevők részére sugárzóföldfelszíni digitális hangműsorszóró rendszerek a 30-3000 MHzfrekvenciatartományban
BS.1514-2System for digital sound broadcasting in the broadcasting bands below 30 MHz
A 30 MHz alatti műsorszóró sávokban működő digitális hangműsorszóró rendszer
BS.1615“Planning parameters" for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz
"Tervezési paraméterek" a 30 MHz alatti frekvenciákon működő digitális hangműsorszórás részére
BS.1660-3Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band
A VHF sávú földfelszíni digitális hangműsorszórás tervezésére vonatkozó műszaki alapok
BT.417-5Minimum field strengths for which protection may be sought in planning an analogue terrestrial television service
Minimális térerősségek, amelyek részére védelmet biztosítani szükséges az analógföldfelszíni televíziószolgálatok tervezése során
BT.419-3Directivity and polarization discrimination of antennas in the reception of television broadcasting
A televízió-műsorszórás vételénél alkalmazott antennák irányítottsági és polarizációs diszkriminációja
BT.470-7Conventional analogue television systems
Hagyományos analóg televíziórendszerek
BT.655-7Radio-frequency protection ratios for AM vestigial sideband terrestrial televisionsystems interfered with by unwanted analogue vision signals and theirassociated sound signals
Rádiófrekvenciás védelmi arányok a csonkaoldalsávos amplitúdómodulált - a nem kívánt analóg képjelekkel, valamint az azokhoz tartozó hangjelekkel interferáló - földfelszínitelevíziórendszerek részére
BT.1368-8Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands
A VHF/UHF-sávokban üzemelő digitális földfelszíni televíziószolgálatok tervezési kritériumai
F.162-3Use of directional transmitting antennas in the fixed service operating in bands below about 30 MHz
Az állandóhelyű szolgálat 30 MHz alatti sávokban működő irányított adóantennáinak használata
F.349-5Frequency stability required for systems operating in the HF fixed service tomake the use of automatic frequency control superfluous
Arövidhullámú állandóhelyű szolgálatban üzemelő rendszerek működéséhezszükséges - az automatikus frekvenciaszabályozás használatátszükségtelenné tevő - frekvenciastabilitás
F.382-7Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 2 és a 4 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére
F.383-7Radio-frequency channel arrangements for high capacity radio-relay systems operating in the lower 6 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az alsó 6 GHz-es sávban működő nagykapacitású rádiórelé rendszerek részére
F.384-7Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or digitalradio-relay systems operating in the upper 6 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a felső 6 GHz-es sávban működő közepes ésnagykapacitású analóg és digitális rádiórelé rendszerek részére
F.387-9Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 11 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 11 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére
F.636-3Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 15 GHz-es sávban működő vezetéknélküli állandóhelyű rendszerek részére
F.747Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 10 GHz band
Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére
F.755-2Point-to-multipoint systems in the fixed service
Az állandóhelyű szolgálat keretein belül alkalmazott pont-többpont rendszerek
F.1110-3Adaptive radio systems for frequencies below about 30 MHz
30 MHz alatti frekvenciákon működő adaptív rádiórendszerek
F.1400Performance and availability requirements and objectives for fixed wireless access to public switched telephone network
a nyilvános kapcsolt telefonhálózathoz való állandóhelyű vezetéknélkülihozzáférés működési és rendelkezésre állási jellemzői, követelményei
F.1488Frequency block arrangements for fixed wireless access systems in the range 3 400-3 800 MHz
Frekvenciablokk elrendezések a 3400-3800 MHz sávban működő állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek részére
M.629Use for the radionavigation service of the frequency bands 2900-3100 MHz,5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz, 9500-9800 MHz
A2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz, 9500-9800MHz frekvenciasávok használata a rádiónavigáció szolgálat részére
M.1313-1Technical characteristics of maritime radionavigation radars
A tengeri rádiónavigációs radarok műszaki jellemzői
P.452-13Prediction procedure for the evaluation of microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 0.7 GHz
Körülbelül 0,7 GHz feletti frekvenciákon a Föld felszínén működő állomások közötti mikrohullámú zavarás kiértékelését szolgáló becslési eljárás
S.1340Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and theaeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction inthe band 15.4-15.7 GHz
A műholdas mozgószolgálat modulációsösszeköttetései és a légi rádiónavigáció szolgálat közötti Föld-űrirányú sávmegosztás a 15,4-15,7 GHz sávban
SA.1282 Feasibility of sharing between wind profiler radars and active spaceborne sensors in the vicinity of 1260 MHz
A szélprofil radarok és az űrben telepített aktív érzékelők közötti sávmegosztás lehetősége az 1260 MHz környékén
SM.329-11Unwanted emissions in the spurious domain
Nemkívánt sugárzások a mellékhullám tartományban
SM.337-4Frequency and distance separations
Frekvenciában és távolságban történő elhatárolás
SM.851-1Sharing between the broadcasting service and the fixed and/or mobile services in the VHF and UHF bands
A műsorszóró, illetve az állandóhelyű és/vagy a mozgószolgálat közötti sávmegosztás az ultrarövid-hullámú sávban
SM.1009-1Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHzand the aeronautical services in the band 108-137 MHz
Összeférhetőség a 87-108 MHz sávú rádió-műsorszóró szolgálat, illetve a 108-137 MHz sávú légiforgalmi szolgálatok között
SM.1045-1Frequency tolerance of transmitters
Az adók frekvenciatűrése
SM.1138-2Determination of necessary bandwidths including examples for their calculation andassociated examples for the designation of emissions
A szükséges sávszélességek meghatározása, beleértve a kiszámításukra, illetve az adások jelölésére vonatkozó példákat
SM.1266Adaptive MF/HF systems
Adaptív KH/RH rendszerek

2. Európai uniós jogi aktusok

2.1. Rendeletek

91/2003/EKREGULATION (EC) No 91/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on rail transport statistics
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKCOMMISSION REGULATION (EC) No 1192/2003 of 3 July 2003 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics
A BIZOTTSÁG 1192/2003/EK RENDELETE (2003. július 3.) avasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK európai parlamentiés tanácsi rendelet módosításáról
1265/2007/EKCommission Regulation (EC) No 1265/2007 of 26 October 2007 laying downrequirements on air-ground voice channel spacing for the single European sky
A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) alevegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozókövetelményeknek az egységes európai égbolt keretében történőmegállapításáról

2.2. Irányelvek

1999/5/EKDirective 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and themutual recognition of their conformity
Az Európai Parlament és aTanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönöselismeréséről
2002/20/EKDirective 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March2002 on the authorisation of electronic communications networks andservices (Authorisation Directive)
Az Európai Parlament és a Tanács2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlőhálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről(Engedélyezési irányelv)
2002/21/EKDirective 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March2002 on a common regulatory framework for electronic communicationsnetworks and services (Framework Directive)
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közöskeretszabályozásáról (Keretirányelv)

2.3. Határozatok

98/516/EKCommission Decision of 17 June 1998 on a common technical Regulation for low datarate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the11/12/14 GHz frequency bands
A Bizottság határozata (1998. június17.) a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdasmobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról
98/533/EKCommission Decision of 3 September 1998 on a common technical Regulation forSatellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the1,6/2,4 GHz frequency bands under the Mobile Satellite Service (MSS)
a Bizottság határozata (1998. szeptember 3.) az 1,6/2,4 GHzfrekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira(MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozóközös műszaki szabályokról
98/542/EKCommission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation fortelephony application requirements for public pan-European cellulardigital land-based mobile communications, phase II (edition 2)
ABizottság határozata (1998. szeptember 4.) a nyilvános páneurópaidigitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainakkövetelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2.kiadás)
98/543/EKCommission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for thetelephony application requirements for mobile stations intended to beused with phase II public digital cellular telecomunications networksoperating in the DCS 1800 band (edition 2)
A Bizottság határozata(1998. szeptember 4.) a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitáliscellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokravonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszakiszabályokról (2. kiadás)
98/574/EKCommission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for thegeneral attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II (Edition 2)
A Bizottsághatározata (1998. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitáliscellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásánakáltalános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2.kiadás)
98/575/EKCommission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for thegeneral attachment requirements for mobile stations intended to be usedwith Phase II public digital cellular telecommunications networksoperating in the GSM 1800 band (Edition 2)
A Bizottság határozata(1998. szeptember 16.) a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitáliscellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokcsatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közösműszaki szabályokról (2. kiadás)
98/578/EKCommission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for lowdata rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the1,5/1,6 GHz frequency bands
A Bizottság határozata (1998. szeptember16.) az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdasmobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról
98/734/EKCommission Decision of 30 November 1998 on a common technical Regulation for landmobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHzfrequency bands
A Bizottság határozata (1998. november 30.) az1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra(LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról
1999/310/EKCommission Decision of 23 April 1999 on a common technical regulation for digitalenhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing theintegrated services digital network (ISDN)
A Bizottság határozata(1999. április 23.) az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz(ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezetéknélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közösműszaki szabályokról
1999/498/EKCommission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digitalenhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing theintegrated services digital network (ISDN) (Version 2)
A Bizottsághatározata (1999. július 7.) az integrált szolgáltatások digitálishálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélkülidigitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszakiszabályokról (2. változat)
1999/511/EKCommission Decision of 7 July 1999 on a common technical Regulation for theattachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD)multislot mobile stations
A Bizottság határozata (1999. július 7.) anagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobilállomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszakiszabályokról
2000/299/EKCommission Decision of 6 April 2000 establishing the initial classification ofradio equipment and telecommunications terminal equipment and associated identifiers
A Bizottság határozata (2000. április 6.) arádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozóazonosítók induló osztályozásának megállapításáról
2000/637/EKCommission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) ofDirective 1999/5/EC to radio equipment covered by the regionalarrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways
A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionálismegállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történőalkalmazásáról
2001/148/EKCommission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons
A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról
676/2002/EKDecision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in theEuropean Community (Radio Spectrum Decision)
Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösségrádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról(Rádióspektrum-határozat)
2004/71/EKCommission Decision of 4 September 2003 on essential requirements relating tomarine radio communication equipment which is intended to be used onnon-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
A Bizottság határozata (2003. szeptember 4.) a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengerivészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról
2004/545/EKCommission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment inthe Community
A Bizottság határozata (2004.július 8.) arádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott,rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról
2005/50/EKCommission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz rangeradio spectrum band for the time-limited use by automotive short-rangeradar equipment in the Community
A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságúgépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségiharmonizálásáról
2005/53/EKCommission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) ofDirective 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council toradio equipment intended to participate in the Automatic IdentificationSystem (AIS)
A Bizottság határozata (2005. január 25.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról
2005/513/EKCommission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systemsincluding radio local area networks (WAS/RLANs)
A Bizottsághatározata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-esfrekvenciasávjának a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek, beleértve arádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történőharmonizált felhasználásáról
2005/631/EKCommission Decision of 29 August 2005 concerning essential requirements asreferred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergencyservices
A Bizottság határozata (2005. augusztus 29.) az 1999/5/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférésebiztosításának alapvető követelményeiről
2005/928/EKCommission Decision of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
A Bizottság határozata (2005. december 20.) a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról
2006/771/EKCommission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról
2006/804/EKCommission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultrahigh frequency (UHF) band
A Bizottság határozata (2006. november 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működőrádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történőharmonizációjáról
2007/90/EKCommission Decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on theharmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for theimplementation of Wireless Access Systems including Radio Local AreaNetworks (WAS/RLANs)
A Bizottság határozata (2007. február 12.) arádióspektrum 5 GHzes frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférésirendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN),megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról
2007/98/EKCommission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providingmobile satellite services
A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHzes frekvenciasávjainak a mobil műholdasszolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizáltfelhasználásáról
2007/131/EKCommission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrumfor equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner inthe Community
A Bizottság határozata (2007. február 21.) azultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára arádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történőhasználatának engedélyezéséről
2008/294/EKCommission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use forthe operation of mobile communication services on aircraft (MCAservices) in the Community
A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlésiszolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizáltfeltételeiről
2008/411/EKCommission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHzfrequency band for terrestrial systems capable of providing electroniccommunications services in the Community
A Bizottság határozata(2008. május 21.) a 3 400-3 800 MHzes frekvenciasávnak a Közösségenbelül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földirendszerek javára történő harmonizálásáról
2008/477/EKCommission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHzfrequency band for terrestrial systems capable of providing electroniccommunications services in the Community
A Bizottság határozata(2008. június 13.) a 2 500-2 690 MHzes frekvenciasávnak a Közösségenbelül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmasföldfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról
626/2008/EKDecision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobilesatellite services (MSS)
Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtórendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről
2008/671/EKCommission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum inthe 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications ofIntelligent Transport Systems (ITS)
A Bizottság határozata (2008.augusztus 5.) a rádióspektrum 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasávjának azintelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggőalkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról
2008/673/EKCommission Decision of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on theharmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
a Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4-169,8125 MHzfrekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EKhatározat módosításáról
2009/343/EKCommission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
A Bizottság határozata(2009. április 21.) az ultraszéles sávú technológiát használóberendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizáltmódon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról
2009/381/EKCommission Decision of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisationof the radio spectrum for use by short-range devices
A Bizottsághatározata (2009. május 13.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozatmódosításáról
2009/449/EKCommission Decision of 13 May 2009 on the selection of operators of